Holstebro by

Holstebro by er, med sine knap 35.000 indbyggere, kommunens og regionens nordvestlige kraftcenter og hovedstad. Holstebro by skal rumme de funktioner, som er af betydning for servicering af kommunen og på mange områder hele Nordvestjylland. Holstebro´s brand som kulturby skal forstærkes. Kulturen er og skal være drivkraften for udvikling og vækst - indenfor handel, erhverv, innovation, uddannelse og sundhed.

Holstebro er en uddannelsesby med alsidige uddannelsesmuligheder, hvor borgerne har et højt uddannelses- og efteruddannelsesniveau.

Holstebro by er Nordvestjyllands handelscenter, der betjener de mange vestjyder og turister. Et handelscenter med et varieret udbud af især udvalgsvarer, der kan stå mål med større bycentre i regionen.

Mål

  • Byrådet vil sikre, at der konstant er et alsidigt udbud af byggegrunde i og omkring Holstebro.
  • Byrådet vil sikre, at mindst tre større byudviklingsområder er aktive samtidig i Holstebro.
  • Byrådet vil gennem sin byggemodningsrækkefølge sikre en optimal udnyttelse af den eksisterende infrastruktur, så som skoler, daginstitutioner, vejanlæg, forsyningsledninger og lignende.
  • Nye boligområder skal være attraktive med god adgang til grønne områder og, hvis det er muligt, til vandløb og søer.
  • Nye boligområder skal  teknisk og æstetisk disponeres, så C02 udledningen formindskes.
  • Byomdannelsen i eksisterende byområder skal tilgodese nye attraktive byboliger.

Bolig og befolkningsudvikling

Status

Holstebro by omfatter statistisk set også Mejrup. I de seneste 5-6 år har befolkningstallet været stabilt med en lille vækst fra ca. 35.090 til 35.590 indbyggere. Tallet dækker over større udsving. I fuldt udbyggede bydele, som for eksempel Særkærparken eller Komponistkvarteret, er der naturlig nok kommet færre børn og flere ældre, mens der i H.C. Andersen Kvarteret, Poul Rytters Vej Kvarteret og Halgårdområdet er sket en stærk vækst i børnetallet.

Bolig- og befolkningsudviklingen har været koncentreret i nordvest om Knud Aggers Vej, Bakken, og Poul Rytters Vej (Ellebækskolen). Mod nordvest har væksten været i demografisk balance med udbuddet af daginstitutions- og skolekapacitet

I øst har væksten koncentreret sig om Storåvej Kvarteret og H.C. Andersen Kvarteret (Mejrup Skole). 

Mod øst har væksten været større end planlagt. Det har betydet, at der måtte opføres en ny daginstitution og en anden har måttet udvides. Mejrup Skole er under stort pres og det vil øges de kommende år som følge af den store byudvikling i området.

Det tredie store udviklingsområde har været i Halgårdkvarteret (Halgård Skole).

Mod sydøst har væksten været større end forventet i planen. Væksten i antallet af boliger har været som forventet, men børnetallet er betydelig større end forventet og ud over det normale i et nyt område.

Det har betydet at der skal foretages en større udvidelse af Halgård. Dertil kommer en ny skolefritidsordning.

Nye planer for byudvikling i Holstebro

Forudsætningerne for beregning af de forventede behov for nye arealer til byudvikling i kommuneplanens 12 årige perspektiv, er vurderet ud fra befolkningsudviklingen og boligbyggeriet de seneste 6 år, den seneste befolkningsprognose samt den resterende arealreserve i lokalplanlagte og kommuneplanlagte områder. 

Rummelighed i eksisterende planer

Der er foretaget en status pr. 1. 01.2014 over, hvor mange hektar jord i eksisterende lokalplaner og kommuneplanen fra 2009, der er planlagt til boligformål, men ikke opbrugt.

I Holstebro med forstæder (Mejrup, Krunderup, Nr. Felding) er er der en restrummelighed i kommunale og private boligplaner på 106 ha. Det svarer, med en boligtæthed på 8-9 boliger pr. hektar, til 850-950 boliger.

I Holstebro med forstæder, er der de seneste 6 år blevet bygget omkring 140 boliger i gennemsnit om året.

I den gældende befolkningsprognose regnes der med en boligproduktion på ca. 150 boliger om året i gennemsnit, antallet stiger fra 2015 og frem. Med et tidsperspektiv på 12 år giver det en samlet boligproduktion i Holstebro med forstæder på 1.800 boliger, hvilket svarer til et arealforbrug på 200 hektar (ved 9 bol./ha.)

Hvor skal byudviklingen ske?

I en by af Holstebros størrelse, skal der altid være mindst tre større byudviklingsområder i gang samtidig. Det er for at undgå en ensidig aldersmæssig befolkningssammensætning i den enkelte bydel - med deraf følgende utilsigtede investeringer i daginstitutioner, skoler mv.

I østlig retning er Hornshøjområdet startet op med en første etape, der er lokalplanlagt og byggemodnet. Det suppleres af mindre etaper ved Mejrup syd øst.

I nordvestlig retning mod Krunderup er Alstrup området under lokalplanlægning.

I sydlig retning er et nyt område, Halgård vest, under udvikling. Området ved Smedegårdvej i Tvis er reduceret, indtil Halgård vest er udbygget

I planperioden skal arealbehovet på de godt 1350 ha. fordeles mellem de tre områder. Det vil sige ca. 45 ha i hvert område.

 

Gågaden i Holstebro

 Befolkningsprognose Holstebro by

 Befolkningsprognose Holstebro Kommune

Ændring af rammeområder 2013

Se oversigt her

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed