Du er her: Forside Bysamfund og bydele Holstebro Boligudbygning

Boligudbygning

Nordvest - Gårdhøje

Se luftfoto af området her -

Der har også været stor byggeaktivitet i det nordvestlige hjørne af byen, Gårdhøjekvarteret.

Nu er bydelen nået helt ud til idrætscenter Vest med Harlad Leths Vej kvarteret, hvor der er plads til ca. 180 boliger. De første boliger blev opført i 2008. Der er en restrummelighed på ca. 40 boliger.

Nå Harald Leths Vej Kvarteret er udbygget ligger Idrætscenter Vest ikke længere uden for byen, men er integreret med bybusforbindelse, cykelstier med fast belægning og gadelys samt Nordre Ringvej "lige ved døren".

Øst - Mejrup og Sletten

Se luftfoto af områderne her -

Et af byens største udbygningsområder de sidste 12 år er Sletten, samt Storåvej og H.C. Andersen Kvarteret. Sletten startede i 1998 og var færdigudbygget i 2007 med 300 familieboliger af forskellig art og 60 plejeboliger.

Det er blevet en eftertragtet bydel fordi boliggruppernes udformning lægger op til fællesskab, boligerne ligger tæt ved Vandkraftsøen, der er plantet over 30 ha. skov, der er friholdt en afgræsset fælled på 60 ha. og fordi der er anlagt gode cykel- og gangstier til både bymidte og rekreative aktiviteter.

Storåvejskvarteret ligger lige syd for Mejrup - ned til Vandkraftsøen. De første huse blev bygget i 2000, og de sidste af kvarterets ca. 110 boliger stod færdige i 2008. Området ligger som en hestesko omkring en fælles grønning, der åbner sig ned mod Vandkraftsøen.

Det tredie område er H.C. Andersen Kvarteret, der blev startet samtidig med det helt store opsving i byggeriet i 2006. Det var stort set færdigudbygget to år senere med ca. 100 boliger. Boligerne ligger på hver side af en nord-syd gående grønning, der munder ud i engdraget ved Vandkraftsøen.

Nærmest Vandkraftsøen afsluttes HC Andersens Kvarteret med godt 60 atriumhuse. Området er solgt til privat side,  og de første huse er taget i brug.

Det fjerde større boligområde ved Mejrup ligger øst for Storåvej omkring Luren, også ned mod Vandkraftsøen. Her er der solgt og bygget ca. 80 boliger. Der er plads til yderligere 20 boliger i lokalplanen. Der er igangsat byggemodning af den første etape i Hornshøj. Her bliver der 53 parcelhusgrunde udbudt i efteråret 2013.

Sydøst - Mejdal og Halgård

Se luftfoto af områderne her -

I Mejdal og Halgård er der sket en positiv befolkningsudvikling de sidste 10 år fordi der er sket en planlagt byudvikling i området.

Der er i de nuværende Halgårdudstykninger plads til ca. 35 boliger endnu.
I Mejdal er der ikke ledige byggegrunde.

Med et forventet boligbyggeri i Holstebro på ca. 120 boliger i 2013, er der alt i alt kun til et års efterspørgsel med et samlet udbud på 150 parcelhusgrunde og 50 tæt-lav grunde i alt i kommunale og private udstykninger.

De nye byudviklingsområder

Som anført er der behov for at planlægge nye områder til byudvikling i de kommende 12 år. Nye boligområder skal fordeles mellem tre primære byudviklingsområder mod hhv. Nordvest, Nordøst og Sydøst.

Nordvest - Alstrup området

Se luftfoto af området her -

Det område, der indgår i kommuneplanen for de kommende 12 års byudvikling i nordvestlig retning mod Krunderup, er på ca.100 ha.brutto. Her i indgår der store grønne og blå områder, der ikke kan bebygges.

Dels fordi de fredede bronzealderhøje, Langemettehøjene, ligger midt i området. Dels fordi der vest for Idrætscenter Vest ligger en stor lavning i landskabet, hvor der tidligere har ligget en sø – og dermed dårlige jordbundsforhold for byggeri. Søen vil let kunne genskabes som et samlende rekreativt element i bydelen.

Ellebæk skal i samme forbindelse naturgenoprettes, så den også bidrager til de rekreative værdier i den nye bydel.

Samtidig skal Nordre Ringvej føres videre fra rundkørslen ved Mozartsvej til Vilhelmsborgvej lige syd for Krunderup således, at den danner en nordlig afgrænsning af den nye bydel.

Udbygningsrækkefølge

Da byudviklingen skal foregå ”indefra og udefter”, jf. Statens interesser i kommunernes planlægning, skal de første 50 ha med 400-500 boliger planlægges fra Idrætscenter Vest og vestpå.

 

 

Rødt område - nyt boligområde
Rødt skraveret - boligområde på sigt

Nordøst - Hornshøj området

Se luftfoto af området her -

Hornshøjomådet er, efter en byplankonkurrence i 2007, planlagt til at rumme ca. 2500 boliger indenfor et areal på ca. 400 ha. Området er delt op i fem bydele med form som møller, hver med ca. fem vinger og et bytorv i midten.

Det er meningen at udviklingen skal strækkes ud over en periode på ca. 30 år. Den første ”møllevinge” er ved at blive byggemodnet med plads til 54 parcelhuse.

Den primære vejbetjening af Hornshøjbydelen bliver en ny Østre Ringvej, der skal gå fra Viborgvej rundkørslen i syd til Skivevej.

Ubygningsrækkefølge

Den første "mølle" nærmest Gl. Hornshøj udbygges fra syd mod nord i fire etaper. Her er plads til i alt ca. 300 boliger ud over de første 54. Hertil skal der bruges yderligere 38 ha. jord. incl. grønne arealer til ophold , støjvold og regnvandsbassin.

Dernæst følger den næste "mølle" nord for Mosebyvej. Området indgår allerede i kommuneplanen.

 

 

Rødt område - nyt boligområde
Rødt skraveret - boligområde på sigt
 

Sydøst - Halgård vest -Tvis området

Se luftfoto af Haldgård nord her -

Det er planen at Halgårdområdet skal være det ene af tre primære byudviklingsområder i byen. Da det er afgjort at det kommende regionshospital skal ligge i Gødstrup, er de arealer, som blev udpeget hertil i sidste kommuneplan, frigjort til anden anvendelse. Det er de arealer der ligger mellem Halgård og Østre Plantage på Nybo bakke.

Tvis skal vokse ind mod Holstebro. Inklusive grønne arealer langs Halgård Bæk, der vil komme til at udgøre et rekreativt strøg midt gennem området.

Det er et stort potentielt byudviklingsområde og det skal derfor udbygges over mange år. Det vil være hensigtsmæssigt at begynde fra hver sin ende, altså fra Halgård og fra Tvis.
Ved Halgård er der stadig en planlagt rummelighed til ca. 35 boliger.

Mellem Halgård og Østre Plantage på toppen af Nybo Bakke er det nu planen at videreudvikle bydelen. Her udlægges et ca. 35 ha stort område der kan rumme ca. 250 boliger, hvis de opføres som fritligende parcelhuse og flere hvis lokalplanen også giver mulighed for tæt-lav bebyggelse.

I Tvis er det planen at byen skal udvikle sig fra Klostervejkvarteret mod vest mellem Smedegårdvej og banen. Der er kommuneplanlagt ca. 16 ha. til 112 boliger. Området er reduceret betydeligt, idet ovennævnte område er aktuelt til boligudbygning. 

Ubygningsrækkefølge

Fra Halgård ind mod Østre Plantage og fra Tvis mod vest fra Klostervejkvarteret. 

 

 

Røde områder - nye boligområder
Rødt skraveret - boligområde på sigt
 

Mejrup Syd

Se luftfoto af området her -

Mejrup er de senere år blevet udvidet mod syd - ned mod Vandkraftsøen. Det gælder H.C. Andersen Kvarteret og Storå Vej Kvarteret. Der vil på sigt være mulighed for at udbygge Mejrup mod øst langs Vandkraftsøen. Den seneste etape på ca. 13 hektar med plads til 90 boliger er under planlægning. Yderligere udbygning mod øst er en mulighed på lang sigt, ud over planperioden på 12 år.

Udbygningsrækkefølge

Fra nordvest ved Storåvej mod syd og øst.

 

 

 

 

 

Kort
Byudvikling og rammer - klik her

 

pdf Rummelighed i kommunens boligområder 

 

Boligudbygning

Boliger i Halgård området

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed