Du er her: Forside Bysamfund og bydele Holstebro Det åbne land omkring Holstebro by

Det åbne land omkring Holstebro by

Det åbne land omkring Holstebro er i høj grad præget af sidste istid og den store isbræ, der fik sin endelige opholdslinie lige igennem den nordlige del af Holstebro.

Opholdslinien gik i store træk øst-vest fra Hald sø ved Viborg, via Holstebro, Sir Lyngbjerge, vest om Kilen til Lemvig og videre vestpå ud i den senere Nordsø.

Nord for denne opholdslinie ligger de gode morænejorder. Syd for ligger hedesletterne, hvor det lette materiale, der blev skyllet ud fra gletscheren, lagde sig i dale og lavninger.

Det landskab vandet løb ud over var resterne af landskabet, der blev formet af den forrige istid for ca. 140.000 år siden.

Her er de mest markante landskabstræk de vestjyske bakkeøer. Den største af dem, Skovbjerg Bakkeø, begynder umiddelbart syd for isens opholdslinie og strækker sig ca. 40 km sydover.

Lige dér hvor randmorænen slutter og bakkeøen begynder, kunne smeltevandet passere og forme Storådalen. Dér opstod Holstebro.

Det åbne land er, som det fremgår af landskabs- og naturafsnittene, opdelt i Naturområder udpeget i tre kategorier: A- målsatte, B- målsatte og C- målsatte. Landskabsområder er udpeget, hvor der i særlig grad skal tages hensyn til de landskabelige værdier.

De lokale naturområder omkring Holstebro er:

  • Hestbjergkilen er B- målsat natur
  • Arealerne mellem Vandkraftsøen og Tingagervej er B- målsat natur

De lokale landskabsområder omkring Holstebro er:

  • Storådalen øst og vest.
  • Vegen Å.
  • Tvis Å.
  • Savstrup Å.
  • Hestbjergkilen.

Naturområderne skal have et alsidigt plante- og dyreliv, som er beskrevet for de enkelte kategorier. Tilstanden af naturområderne skal leve op til målsætningerne.

Afgrænsningen af de forskellige opdelinger fremgår af kortbilaget nedenfor. Hvilke målsætninger, der skal opfyldes i de enkelte områder, fremgår af landskabs- og naturafsnittene under det åbne land.

Der ud over ligger der syd og for byen ca. 500 ha. bynære skove.

Bynære skovrejsningsområder

Nye bynære skovområder udpeges i tilknytning til de tre store boligudbygningsområder.

I nord ved Alstrup, i øst ved Hornshøj, i syd ved Halgård/Mejdal og ligeledes mod vest til det allerede udbyggede Ellebæk område. Som omtalt under afsnittet "Grønne områder" er en ny skov på 200 ha. under etablering vest for byen ved Vilhelmborgsvej.

I de udpegede områderne er det muligt at plante skov, men ikke et krav - områdernevil ligeledes blive udlagt til overordnede rekreative arealer for udbygningsområderne. Det er sandsynligt at det bliver en blanding af rekreativ skov og åbne arealer.

 Langemette gravhøjene

 

Kort
Natur- og landskabsområder

 

 

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed