Du er her: Forside Bysamfund og bydele Holstebro Erhvervsområder

Erhvervsområder

Status

Der er, pr. 1. januar 2014, foretaget en status over hvor mange hektar rummelighed, der er tilbage i de eksisterende lokalplanlagte og kommuneplanlagte områder til erhvervsformål i hele kommunen.

Status for Holstebro med forstæder er, at der er ca. 23 ha. byggemodnet og salgsklare arealer, at der er ca. 12 ha. lokalplanlagte, men ikke byggemodnede arealer, og ca. 70 ha. kommuneplanlagte arealer.

Der er således i alt ca. 129 ha. planlagte arealer til erhvervsformål i Holstebro med forstæder.

Disse arealer ligger primært i Nupark, i Søndergårdområdet ved Skivevej og i et nyt område i Tvis langs Skautrupvej.

Tilsammen dækker de et bredt arealudbud til forskellige typer virksomheder.

Det er dog åbenlyst, at der mangler erhvervsarealer ved Herningvej. I første omgang forventes det at området ved Skautrupvej kan opfylde det behov.

Erhvervscenter syd for Viborgvej

Prognose - arealbehov

Ser man på hvor meget jord der er blevet solgt til erhvervsformål de sidste 10 år, ligger gennemsnittet på 8 ha. om året, dog med et dyk i 2012 til 4 ha.

Der tages derfor udgangspunkt i et samlet behov i Holstebro by på gennemsnitlig ca. 10 hektar om året i planperioden på 12 år. Det giver omkring 120 hektar.

I Holstebro by er der lokalplanlagt 35 ha og udlagt 24 ha i kommuneplan 2009 og igen i 2014, i alt 59 ha. Det er ikke tilstrækkeligt. Derfor udlægges arealerne mellem Søndergårdområdet og motorvejen til erhverv. Det er ca. 70 ha. Totalt i Holstebro er således 129 ha.

I oplandet til Holstebro by er der lokalplanlagte områder der har en længere liggetid, hvilket betyder at det samlede erhvervsarealudlæg de kommende 12 år er på 181 ha.

Nye udviklingsområder i Holstebro by

Motorvejen føres nu helt til Holstebro Nord til rundkørslen ved Struer Landevej og derfor vil vægten blive lagt på en udbygning af Søndergårdområdet langs motorvejen samt udbygning af Nupark mod nord i forhold til Måbjerg Energy Center.

Søndergård området udvides med ca. 70 hektar mellem banen og Skivevej, ud mod motorvejen. Et geografisk samlet område der forventes lokalplanlagt i en etape.

I Tvis vil der kunne ske en fortsat udvikling ved Skautrupvej, men udbygningsretningen er ændret.

Der er fortsat udlagt areal til udvidelse af eksisterende erhvervsvirksomheder vest for Skautrupvej.

Den fremtidige udvikling af erhvervsområdet, med nye virksomheder, vil primært komme til at foregå øst for Skautrupvej.

Erhvervscenter syd for Viborgvej
 
Vinderup området
 
I Vinderup er der lokalplanlagt 24 ha. og udlagt 14.ha. i kommuneplan 2009 og igen i 2013. I alt 38 ha. Det er tilstrækkeligt.
 

Ulfborg området

I Ulfborg og Vemb er der lokalplanlagt 9 ha. og udlagt 2 ha. i kommuneplan 2009 og igen i 2013. I alt 11 ha.
 

Thorsminde

Der er forventning om en ekstra udvikling af Thorsminde Havn hvor der arbejdes på at udlægge yderligere 3 ha til dambrug. Udvidelsen ved havnen forhandles med Naturstyrelsen når der foreligger et mere konkret dambrugsprojekt.
IKommuneplan 2013 er der udlagt i alt 11 ha.


 

Kort
Byudvikling og rammer

Tabel

pdf Erhvervsområder - rummelighed

Erhvervsområde syd for Viborgvej

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed