Du er her: Forside Bysamfund og bydele Holstebro Grønne områder

Grønne områder

Status

Byen har enestående naturlige forudsætninger for et varieret fritids- og friluftsliv. Først og fremmest formet af sidste istid med Storådalen mellem Skovbjerg Bakkeø mod syd og isebræens opholdslinie med morænelandskabet mod nord.

De grønne fritidsområder skal plejes. Derfor er de delt op i fem plejeniveauer efter hvor intensivt/ekstensivt de skal plejes: Natur, landskab, bymæssig, park, have. Disse fem niveauer er beskrevet i Kommunes plejeplaner, der ligger til grund for udliciteringen af det praktiske arbejde.

I forbindelse med nye byudviklingsområder planlægges der også offentlige grønne arealer, så de kan blive til gavn og glæde for hele befolkningen. Et eksempel er Sletten, hvor der er planlagt og plantet 32 ha. skov, som kan bruges både af beboerne og af hele befolkningen. Nye byudviklingsområder vil også komme til at indeholde offentlige grønne områder.

Liden Kirstens Allè

Bynære skovrejsningsområder

Nye bynære skovrejsningsområder udpeges i tilknytning til de tre store boligudbygningsområder.

De er placeret ovenpå de nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) der er i områderne, således at grundvandet beskyttes i forhold til nedsivning. 

Nord for Alstrup udbygnings området udlægges et 120 hektar stort område nord for Nordre Ringvej, hvor det er muligt at plante skov.

Ved Hornshøj udbygningsområdet udlægges et område som en øst-vestgående kile ca. 100 hektar med forbindelse til et større skovrejsningsområde øst for motorvejen, i det åbne land.

Syd for Halgård udbygningsområdet udlægges et ca. 110 hektar stort område som en superkile mellem Halgård og Tvis.

Vest for Vilhelsborgvej udlægges et samlet område på ca. 140 hektar til glæde for Ellebækområdet.

I områderne er det muligt at plante skov, men ikke et krav - områderne vil i takt med udbygningen ligeledes blive udlagt til overordnede rekreative arealer for udbygningsområderne. Det er sandsynligt at det bliver en blanding af rekreativ skov og åbne arealer.

Nordvest, Alstrup

Da den vestlige bydel "Flyvepladsen" blev planlagt i slutningen af 1960'erne stillede man ikke samme krav til fælles grønne friarealer som i dag. Derfor er det forholdsvis sparsomt med grønne områder i en bydel med over 10.000 indbyggere.

Blandt andet derfor blev der vedtaget et nyt skovrejsningsområde vest for bydelen i den tidligere kommuneplan.

Dette område på 98 ha. ligger mellem Jernbanen mod Vemb og Vilhelmborgsvej. Det genenmskæres af Ellebækken og det bruges allerede til flere fritidsaktiviteter som hundetræning og skydebane. Kommunen har opkøbt nogle ejendomme i området, men der skal opkøbes en del flere arealer i de kommende år.

Skoven bliver den grønne ramme omkring fritidsområdet, hvor mange forskellige fritidsaktiviteter skal kunne foregå. Det overvejes at bruge noget af arealet til at lægge overskudsjord ud, så landskabet bliver formgivet og får et mere afvekslende indhold, end den flade smeltevandsslette, der udgør området i dag. Der skal være lysninger i skoven og langs Ellebæk skal der være åbne engdrag.

Nord for skovrejsningsområdet planlægges der en ny bydel "Alstrup", mellem Vilhelmsborgvej, Idrætscenter Vest og en kommende forlængelse af Nordre Ringvej ud til Krunderup.

Midt i området ligger der en række fredede bronzealderhøje - herunder langdyssen "Langemette". Lidt nord for Langemette har der tidligere ligget en sø, der nu er drænet væk. Grundvandsspejlet ligger dog kun lidt under terræn, så søen kan genskabes i forbindelse med etableringen af den nye bydel. Disse to rekreative områder, bronzealderhøje og sø, kan blive det grønne og blå midtpunkt i den nye bydel. Ellebækken løber også igennem området.

Nordøst, Hornshøj

I den nye bydel Hornshøj er der i vinderforslaget fra byplankonkurrncen i 2007 indarbejdet en grøn og en blå struktur. I området, der stiger ca. 30 meter mod nord, ligger der en del mindre dødishuller med småsøer og der løber nogle mindre vandløb, der er rørlagte. Et større vandløb, Lægård Bæk, løber igennem områdets vestlige del. Det er planen, at disse vandløb skal frilægges og sammen med småsøerne skal indgå i en blå struktur i bydelen. Omkring dem bliver der dels grønne områder for beboerne, dels offentlige grønne områder. Områderne bliver forbundet med et net af grusstier og ridestier.

Sydøst, Halgård og Tvis

Det er planen at byen også skal udvikle sig mod syd-øst mellem Halgård og Tvis og mellem Herningvej og Jernbanen. Her ligger Halgård Bæk, som en fremtidig naturgenoprettet bæk, som et blåt bånd midt igennem de kommende bydele.

På sigt er det tanken at lade et grønt naturområde, på tværs af byudviklingsretningen, danne en naturlig grænse mellem Tvis og Holstebro. Langs Halgård bæk skal der anlægges en rekreativ sti, der skal føres igennem helt ud til Vandkraftsøen.

Storådalen

Storåen og Vandkraftsøen udgør rygraden i det rekreative fritidsliv i Holstebro. Der er allerede anlagt store grønne områder på begge sider af åen og søen. Fra øst mod vest kan nævnes Tvis Mølle, fårefoldene ved Tingagervej, Sletten, Folkeparken, engen og Lunden på hver sin side af åen, stiforløb ind gennem byen, nye opholdsarealer i den centrale by ved Musikteatret, sti videre ud til Vængerne og den nye golfbane.

Der er anlagt en sti fra Mejrup mod øst til Saustrup Å, en gangbro over Storå og gangbro gennem rørsumpen på den anden side, samt sti langs sydsiden tilbage til Tvis Møllevej. Så kan man kan nu gå hele turen på ca. 14 km. rundt om Vandkraftsøen.

 

 

 

Liden Kirstens Allè

Landskabskile

Regnvandsbassin ved Nupark

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed