Bur

Byen i midten af Holstebro Kommune – med oplevelser og muligheder for alle

Bur by er udpeget som landsby. Det betyder, at der kan udlægges mindre arealer til boligbyggeri, erhverv og service således, at den eksisterende service kan opretholdes og evt. udbygges. Der kan finde et begrænset boligbyggeri sted. Udbygningen kan foregå indenfor de rammer, Byrådet har fastsat i kommuneplanens rammedel.

Befolkningsudviklingen i Bur

 • indbyggertallet i Bur er siden 2007 er faldet med 10 personer.
 • indbyggertallet i Bur vil være steget med 1 person i 2026
 • indbyggertallet i oplandet til Vemb, som også omfatter området uden om Bur vil være faldet med 62 personer i 2026
 • det samlede indbyggertal i Vemb og Bur inkl. opland vil være steget med 56 personer i 2026. Det sker fordi befolkningstallet i Vemb by stiger mere, end det falder i oplandet inkl. Bur.
 • antallet af skolesøgende børn og unge i Bur vil være steget i 2026
 • antallet af borgere i den arbejds- og fødedygtige alder og yngre ældre på 60 – 66 år i Bur vil være faldet i 2026
 • antallet af ældre på 67+ vil være steget markant i Bur i 2026

Siden 2007 er der opført 1 bolig i Bur og i prognosen forventes det, at der frem mod 2025 opføres 3 boliger. Boligerne vil sandsynligvis blive ejerboliger opført som fritliggende parcelhus.

Byrådets mål

 • Bevare den offentlige og private service i landsbyen.
 • Tilbyde byggemodnede grunde, der svarer til efterspørgslen og behovet i området.
 • Bevare og forbedre det eksisterende bymiljø.
 • By- og boligmiljøer sikres en høj kvalitet ved nybyggeri og ombygning.

Bur Aktivitetsforenings vision og ønsker

 • Udnytte vores gode beliggenhed til at tiltrække nye beboere
 • Have større trafiksikkerhed
 • Samle funktionerne og forskønne byen
 • Udnytte de mange stier og de grønne områder
 • Fortsat være en by, hvor der sker noget
 • Styrke vores fællesskab

Funktionerne i Bur ligger forholdsvis spredt. Således ligger Krudttønden vestligst i byen, mens sportspladsen ligger længst mod øst. Landevejen og jernbanen er to markante fysiske grænser eller barrierer i byen. Det kan derfor give god mening, at forsøge at styrke og fortætte byen mellem jernbane og landevej.

Én af mulighederne kan være at flytte sportspladsen, klubhuset og evt. Krudttønden. Forslaget kan ses i sammenhæng med forslag om at bygge nye boliger i området mellem jernbanen og landevejen, som vil udgøre ”byens kant” mod øst, samtidig med at byen fortsættes.

Umiddelbart syd for jernbanen ligger et større areal omkring det gamle kartoffelhus. Huset anvendes i dag som lager, og arealet ved jernbanen anvendes til oplag – af Jyden Bur og vognmandsforretningen.

Arealet har en god placering i byen – tæt på forsamlingshus og stationen. Hvis sportspladsen flyttes vil klubhuset også skulle flyttes. Én mulighed er at indrette det gamle kartoffelhus til et multihus med forskellige funktioner: klubhus, aktivitetshus og/eller beboerhus.

Det kan have en positiv indvirkning på bylivet og forsamlingshuset og gøre det nemmere for bl.a. pensionisterne, der i dag mødes i klubhuset.

Ud til Bygaden kan der indrettes en plads, der kan blive byens nye mødested – med bedre faciliteter, end der er på den nuværende.

Der er et ønske om at arbejde med forskønnelse af byen, f.eks. ved at etablere byporte eller ved at opstille flere skulpturer i lighed med den, der står på stationspladsen.

Der er et enkelt ejendom Bygaden 17, der står tomt og er i stort forfald og ønskes nedrevet f.eks. med midler fra regeringens pulje til landsbyfornyelse.

Udbygningen af Pøtparken er gået trægt gennem mange år. Aktivitetsforeningen har et ønske om at se på, om lokalplanen skal revideres, så det areal, der ikke er blevet byggemodnet endnu, fastholdes som jordbrugsareal.

I stedet kan der udarbejdes en ny plan, der udlægger boliger øst for mergelgraven, hvilket vil sikre de nye boliger en smuk beliggenhed med udsigt og nærhed til vandet. Stiforbindelsen rundt om mergelgraven skal naturligvis sikres i forbindelse med planlægning her.

Det bør også undersøges, om der skal arbejdes med udbygning på den anden side af jernbanen, så byen bliver fortættet og får en ny afgrænsning mod øst.

På Burvej er der et stort behov for nye hastighedsdæmpninger. Bilisterne sænker ikke farten i tilstrækkelig grad, når de kører i gennem byen.

Her kan der ske forbedringer – måske kombineret med en byport. Vejen kan indsnævres og der kan plantes træer og opstilles et byskilt, der gør bilisterne opmærksomme på, at de ankommer til en by, hvor folk bor tæt på vejen og hvor der er mange fodgængere.

På Idomvej og Bygaden kan byen markeres ved byporte, der kan medvirke til at bilisterne sænker farten, når de kommer til Bur.

Lindtorpkrydset, hvor landevej 509 støder til Burvej, er farligt. Oversigtsforholdene er dårlige og der kan og bør ske en forbedring. I krydset mellem Tangsgårdsvej og Bygaden er der dårlige oversigtsforhold, kombineret med tung trafik.

For at forhindre denne trafik kan der indføres vægtbegrænsning og opsættes skilte, der gør bilister opmærksomme på at her bor der mennesker og at der leger børn i området.

Der mangler en cykelstiforbindelse mellem Bur og Holstebro. Dette er en kommunal opgave, men Borgerforeningen vil gerne tage initiativ til at der sker noget.

Der findes mange stier i lokalområdet – både til gående og til cyklister.

Der er også mange grønne områder, der byder på lidt af hvert. Der er behov for at synliggøre mulighederne.

Der er behov for at stien i Skoleskoven renoveres og at der kan etableres flere. Der er også behov for oprydning i området.

Byggemodnet og planlagt boligområde

Pøtparken er et lokalplanlagt boligområde på ca. 10 ha. Området er ligger i den nordøstlige del af Bur by, langs Bygaden og ned til mergelgraven. Arealet har vejadgang fra Bygaden og den langsigtede del fra Tangsgårdsvej. Lokalplanområdet giver mulighed for opførelse af ikke mindre end op til 70 boliger. Arealet er planlagt til at skulle udstykkes og byggemodnes i flere etaper.

Den første etape - bestående af tæt-lav boligerne op langs Bygaden - og boligerne tættest på søen omfatter 10 tæt-lave boliger, der er opført. Der er endvidere 7 parcelhusgrunde, hvor af fire stadig er til salg. Der kan umiddelbart byggemodnes yderligere 5 parcelhusgrunde.

Med et forventet boligbyggeri på omkring 3 boliger indtil 2025 er der udlagt tilstrækkeligt areal til boligudbygning i planperioden.

Boligområder på længere sigt

Den gældende lokalplan kan evt. ændres, når de byggemodnede grunde er solgt. Det er i alles interesse, at boligområderne er de mest attraktive.

Erhvervsområde

Der er udlagt et erhvervsområde omkring virksomheden Jyden Bur. Arealet har en størrelse, der giver mulighed for mere langsigtet udvidelse af Jyden Bur i sydlig retning og samtidig kan der etableres evt. nye virksomheder sydligere i området.

Offentlig service

Børnehuset Krudtønden er etableret i den tidligere Bur skole. Børnehuset har en småbørnsgruppe normeret til 15 børn og en børnehavegruppe normeret til 43 børn.

I udkanten af Bur ligger en sportsplads med klubhus, hvor flere af byens foreninger og klubber har hjemme samt selvfølgelig idrætsforeningen.

Bur Forsamlingshus ligger ved Bygaden, tæt på stationspladsen.

Der forventes ikke yderligere ændringer på børnepasningsområdet eller på sports- og fritidsområdet, der kræver større arealudlæg til offentlige formål.

Det åbne land

Storå forløbet syd for Bur er udpeget som landskabsområde og er for store dele også udpeget som B- målsat naturområde med et potentiale til at udvikle sig til mere og bedre natur og evt. opnå en A- målsætning.

Det åbne land er, som det fremgår af landskabs- og naturafsnitene, opdelt i landskabsområder, hvor der i særlig grad skal tages hensyn til de landskabelige værdier og naturområder. målsatte.

Naturområderne er opdelt i tre kategorier: A- målsatte, B- målsatte og C- målsatte og skal have et alsidigt plante- og dyreliv, som det er beskrevet for de enkelte kategorier. Tilstanden af naturområderne skal leve op til målsætningerne.

Afgrænsningen af de forskellige opdelinger fremgår af kortbilaget nedenfor. Hvilke målsætninger, der skal opfyldes i de enkelte områder, fremgår af landskabs- og naturafsnittene under det åbne land.

Kort med natur- og landskabsområder

 

 

Kort
Byudvikling og rammer

 Vemb Bur befolkningsprognose

 Befolkningsprognose Holstebro Kommune

Stationen

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed