Du er her: Forside Bysamfund og bydele Landsbyer Handbjerg

Handbjerg

Strandbyen - center for maritime fritidsfaciliteter

Handbjerg er udpeget til landsby. Det betyder, at der kan udlægges arealer til boligbyggeri, erhverv og service således, at den eksisterende service kan opretholdes og evt. udbygges.

Befolkningsudviklingen i Handbjerg

 • indbyggertallet i Handbjerg er siden 2007 faldet med 16 personer
 • indbyggertallet i Handbjerg vil være steget med 50 personer i 2026. Det vurderes, at Handbjerg Marina med tilhørende aktiviteter gør det attraktivt at bosætte sig i området.
 • indbyggertal i oplandet til Ryde, der også omfatter området uden om Handbjerg, vil være faldet med 67 personer i 2026.
 • det samlede indbyggertal i Handbjerg og Ryde inkl. opland vil være faldet med 20 personer i 2026, fordi indbyggertallet i oplandet falder.
 • antallet af skolesøgende børn og unge vil i Handbjerg vil være faldet markant i 2026
 • antallet af borgere i den arbejds- og fødedygtige alder vil være faldet lidt i 2026
 • antallet af ældre på over 60 år i Handbjerg vil være steget markant i 2026

Strandadgang ved fiskerhusene

Siden 2007 er opført 6 boliger i den del af Handbjerg, der statistisk er en del af Ryde opland, og i prognosen forventes det, at der opføres 20 boliger frem mod 2026.

Boligerne vil sandsynligvis blive ejerboliger opført som fritliggende parcelhuse og tæt-lavt byggeri.

Der lægges op til at der kan finde et betydeligt boligbyggeri sted, idet området forventes udviklet til et center for maritime, fjordrelaterede fritidsfaciliteter.

Udbygningen kan foregå indenfor de rammer, Byrådet har fastsat i kommuneplanens rammedel.

Byrådets mål

 • Udnytte Limfjordens rekreative potentiale til fritidsaktiviteter.
 • Skabe en strandby, et center for maritime fritidsfaciliteter.
 • Bevare den offentlige og private service i landsbyen.
 • Tilbyde byggemodnede grunde, der svarer til efterspørgslen og behovet i området.
 • Bevare og forbedre det eksisterende bymiljø.
 • By- og boligmiljøer sikres en høj kvalitet ved nybyggeri og ombygning.

Fjordparken – byggemodnet boligområde

Den kommunale udstykning ved Fjordparken er ikke af nyere dato, men har været grundlaget for udbygningen siden slutningen af firserne. I området er der 9 grunde, der i størrelse varierer fra ca. 850 m2 til 1250 m2.

Ved Brovænget og Engtoften er der en privat udstykning med i alt 12 grunde, der i størrelse varierer fra 750 m2 til 1200 m2. Der er få ledige grunde her.
Nye boligområder
Grunden, hvor Handbjerg Møbelfabrik tidligere lå, er udlagt til boliger, feriecenter og fritidsfaciliteter. Her kan der opføres 10-15 helårsboliger i kombination med feriecenter m.v., som der foreslås i masterplanen for Handbjerg. Kombinationen af funktioner afhænger af de investorer, der er interesseret i området.

Et område, hvor der tidligere bl.a. har huset Dansk Mink Papir, er udlagt til boliger i form af en boligbebyggelse i op til to etager.

Boligområdet syd for Strandvejen over for den tidligere møbelfabrik er udlagt til boligformål og planen har en robusthed, der gør, at den kan udbygges i etaper og over et langt tidsforløb, hvor den overordnede ide kan fastholdes. Det er tanken, at der opbygges tre boligenklaver omkring et fælles adgangsareal i midten og opholdsarealer mellem enklaverne. Adgang til enklaverne sker fra Strandlyst hen over det nord-sydgående landskabsbånd. Boligerne kan være række-, længe- eller kædehuse, der forventes opført i to etager.

Erhvervsområder

I den sydlige udkant af byen ved Kirkevej er udlagt et erhvervsområde omfattende den eksisterende vognmandsvirksomhed. Der kan etableres én bolig i tilknytning til den enkelte virksomhed. Området kan udvides i sydlig retning på baggrund af en landzonetilladelse.

De tidligere blandede bolig- og erhvervsområder ved Struervej er udlagt til enten lettere erhverv eller boliger. Der er udlagt et område til lettere erhverv umiddelbart syd for Struervej. Området har adgang fra Struervej og der har gennem tiden været skiftende detailhandelsvirksomheder. Det miljømæssige mål, for begge områder, er stadig, at virksomhederne ikke må være til gene for de boliger, der omgiver dem.

Masterplan Handbjerg Strandby

Kommunen har i samarbejde med initiativtagende borgere i Handbjerg udarbejdet en masterplan for en langsigtet, kvalitativ og udviklingsorienteret vækst af Handbjerg by. Det er specielt området mellem banen og fjorden, der har en attraktiv beliggenhed ud til fjorden, når virksomhederne i området udflyttes.

Med opbakning fra lokalområdet og kommunen har en gruppe lokale beboere stiftet den selvejende institution ”Handbjerg Marina” Projektet omfatter en marina med plads til ca. 400 både og de nødvendige funktioner, der kan servicere de mange aktiviteter, der kan foregå i området. Havnemolerne er etableret, men de øvrige faciliteter er stadig under udvikling.

Masterplanens overordnede mål er: at tiltrække flere beboere og turister, at skabe tilgængelighed til Hellegård Ådal og give mulighed for fritidsaktiviteter relateret til fjorden.
Limfjordens rekreative potentialer skal udnyttes til fritidsaktiviteter.

Projektets skal skabe et nyt ”Brand” for Handbjerg. Ved at tilføre rumlige kvaliteter og forbindelser til fjorden og landskabet. Der skal skabes forbindelser fysisk og mentalt. Handbjerg skal forbindes med oplandet, by skal forbindes med vandet og højdedrag forbindes med det flade landskab.

Banen deler byen – banen skaber et tomrum og er dermed fysisk adskillende, men ved at blive forbundet med fjorden og baglandet, får Handbjerg en ny status – en ny betydning. Der foreslås, at der i takt med udviklingen, etableres et trinbræt, der sikrer forbindelse til oplandet, men især også sikrer tilgængelighed til Handbjerg.

Planen lægger op til, at der etableres en rundkørsel i krydset mellem Struervej, Kirkevej / Strandvejen og en vestlig ved Struervej og Strandlyst. Rundkørslerne skal dels fungere hastighedsdæmpende, dels som indgang til byen og skabe bedre forbindelse mellem bydelene.

Prioritering og placering af rundkørslerne skal ske efter en nærmere trafikanalyse. I takt med områdets udbygning kan der blive grundlag for at etablere et trinbræt ved jernbanen og i sammenhæng hermed en trafikplads, der er udgangspunkt for øvrige kollektive trafikforbindelser.

Landskabsbåndet - grønt område - Fjordlandskabet vil undergå en landskabelig bearbejdning med stiforløb, landskabslommer, og en langsgående stiforbindelse langs med Venø bugt. Et landskabselement sikrer forbindelsen på tværs fra Bugten og på tværs af Struervej.

Handbjerghus, efterskole

Offentlig service

Øst for sommerhusområdet er udlagt et areal til et landskabsbånd, der skal være et offentligt parkområde. Landskabsbåndet skal skabe forbindelse mellem vandet og den ny bebyggelse og videre til byområdet syd for Struervej. Landskabsbåndet kan føres videre mod syd og forbinde de flade strandenge med morænebakkerne.

Beboerhuset er etableret indenfor området til offentlige formål vest for Fjordglimt, ligesom der er etableret legeplads, boldbane og andre fritidsfaciliteter. Området har en størrelse der giver mulighed for fremtidige aktivitetsudvidelser.

Der forventes ikke ændringer på sports- og fritidsområdet, der kræver arealudlæg til offentlige formål.

Sommerhusområdet

Den nordlige del af området består af et meget tidligt uplanlagt sommerhusområde, der efterfølgende er planlagt og udviklet. Den øvrige sommerhusbebyggelse er en privat udstykning, der er planlagt og byggemodnet tilbage i begyndelsen af 70-erne. Selv om der er få ubebyggede grunde må området betegnes som udbygget.

I planperioden forventes udarbejdet en ny lokalplan for hele sommerhusområdet, der giver mere fleksible udstyknings- og byggemuligheder.

Det åbne land

Limfjordskysten og Hellegård Ådal er udpegede landskabsområder, hvor de landskabelige værdier skal bevares. Det store strandengsområde øst for byen er B- og C- målsatte naturområder. Området har et rigt fugleliv og i øvrigt en spændende flora og fauna.

Det åbne land er, som det fremgår af landskabs- og naturafsnittene, opdelt i landskabsområder, hvor der i særlig grad skal tages hensyn til de landskabelige værdier og naturområder, der er opdelt i tre kategorier: A- målsatte, B- målsatte og C- målsatte.

Naturområderne skal have et alsidigt plante- og dyreliv, som er beskrevet for de enkelte kategorier. Tilstanden af naturområderne skal leve op til målsætningerne.

Afgrænsningen af de forskellige opdelinger fremgår af kortbilaget nedenfor. Hvilke målsætninger, der skal opfyldes i de enkelte områder, fremgår af landskabs- og naturafsnittene under det åbne land.

Kort med natur- og landskabsområder

 

 

 

Kort
Byudvikling og rammer

 Handbjerg Ryde befolkningsprognose

 Befolkningsprognose Holstebro Kommune

 

Handbjerg Marina

Handbjerg fra syd

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed