Herrup

Det centrale landsbyfællesskab midt i naturen

Herrup er udpeget til landsby. Det betyder, at der kan udlægges mindre arealer til boligbyggeri, erhverv og service således, at den eksisterende service kan opretholdes og evt. udbygges. Der kan finde et begrænset boligbyggeri sted. Udbygningen kan foregå indenfor de rammer, Byrådet har fastsat i kommuneplanens rammedel.

Befolkningsudviklingen i Herrup

 • indbyggertallet i Herrup er siden 2007 er faldet med 32 personer
 • indbyggertallet i Herrup vil det samme i 2026 som i 2007
 • indbyggertallet i oplandet til Herrup vil være faldet med 34 personer i 2026
 • det samlede indbyggertal i Herrup inkl. opland vil være faldet med 33 personer i 2026, fordi indbyggertallet i oplandet falder
 • antallet af skolesøgende børn, unge og borgere i den arbejds- og fødedygtige alder vil i Herrup inkl. opland være faldet i 2026
 • antallet af ældre på 60 - 66 år vil være steget markant i Herrup inkl. opland i 2026
 • antallet af ældre på 67+ vil være steget en smule i Herrup inkl. opland i 2026

Siden 2007 er der ikke opført boliger i Herrup by. I prognosen forventes det, at der frem mod 2016 opføres 4 boliger i Herrup. Boligerne vil sandsynligvis blive ejerboliger opført som fritliggende parcelhuse og tæt-lavt byggeri.

Herrup Kirke

Byrådets mål

 • Bevare den offentlige og private service i landsbyen.
 • Tilbyde byggemodnede grunde der svarer til efterspørgslen og behovet i området.
 • Bevare og forbedre det eksisterende bymiljø.
 • By- og boligmiljøer sikres en høj kvalitet ved nybyggeri og ombygning.

Borgerforeningens vision og ønsker

 • Nærheden til naturen, den centrale beliggenhed.
 • Højt aktivitetsniveau og et stærkt sammenhold.
 • Skabe et aktivt og levende samfund med fokus på sammenhold, aktivitet/sundhed og udvikling.
 • Et sted, hvor vi kan udvikle os sammen og skabe et dynamisk og levende lokalsamfund.

Borgerforeningen mener, der er behov for at se på mulighederne for at revidere den eksisterende udstykningsplan for Mejeriparken, hvor 9 ud af de 24 grunde er blevet byggemodnet. Udstykningen ligger det rigtige sted, men mulighederne udnyttes ikke optimalt med den nuværende udformning af planen.

Borgerforeningen vil eksempelvis gerne undersøge mulighederne for at lave færre og større grunde. Færre og større grunde er allerede en mulighed, idet udstykningsplanen i lokalplanen er retningsgivende, men friarealerne kan ikke reduceres indenfor den nuværende plan.

Borgerforeningen vil bakke op om den kollektive trafik. For at kunne udnytte den centrale beliggenhed fuldt ud, er der samtidig behov en god tilgængelighed. Dette gælder ikke mindst i forhold til de kollektive transportmuligheder. Gode busforbindelser vil gøre beboerne mindre afhængig af bilen og udvide byens muligheder.

Borgerforeningen vil forfølge planerne om skabe et multihus i Herrup i dele af de tidligere skolebygninger. Huset skal kunne anvendes til en bred vifte af aktiviteter. Et sådan multifunktionelt hus betragtes som del af en langsigtet strategi om at være en moderne landsby for aktive og engagerede beboere. Initiativet til dette vigtige projekt er allerede taget. For at nå succesfuldt i mål med projektet skal det tildeles de nødvendige ressourcer.

Byggemodnede og planlagte boligområder

Boligområdet i den nordvestlige del af Herrup by er struktureret ud fra ønsket om, at give flest mulig boliger visuel kontakt til den spændende natur, der omgiver byen i nordlig og vestlig retning. Hele Mejeriparken er lokalplanlagt med plad til i alt 24 grunde. Den første etape er byggemodnet og der er 9 grunde til salg.

I den ældre del af Fuglebakken er der enkelte kommunale og private grunde til salg og ved Vinkelvej er der et mindre antal private grunde, der kan bebygges.

Boligområder på længere sigt

For den resterende del af Mejeriparken og længere mod nord, er der udarbejdet en udbygningsskitse, der viser hvordan Byrådet forventer boligudbygningen skal ske på lang sigt. Rammerne for udbygning i Herrup by udvides til at omfatte disse planer og området vil blive lokalplanlagt og byggemodnet i takt med udbygningsbehovet.

Bjergby

Bjergby ligger i landzone. Byrådet er indstillet på at give landzonetilladelse til opførelse af enkelte nye boliger i tilknytning den eksisterende bebyggelse.

Erhvervsområder

Centralt i byen, ved Søvej og Vinkelvej er udlagt to mindre erhvervsområder på ca. 1 ha hver. Områderne er udlagt omkring eksisterende virksomheder og er alene til lettere erhverv, idet der er boliger tæt omkring begge områder.

Området ved Virkelyst udlægges som erhvervsområde med mulighed for at etablere én bolig i tilknytning til den enkelte virksomhed. I første omgang omfatter området kun de eksisterende virksomheder på stedet. Området kan udvides i sydlig, og østlig retning. Udvidelser kan dog kun ske på baggrund af en landzonetilladelse. De udvidelser der sker i planperioden vil blive indarbejdet i kommuneplanens rammer ved næste kommuneplanrevision.

Syd for Herrup ved Viborgvej er udlagt et regionalt erhvervsområde på ca. 7 ha. Området er forbeholdt særligt forurenende virksomheder med et stort transportbehov, hvortil der er særligt store afstandskrav i forhold til miljøfølsomme naboaktiviteter. Det kan være virksomheder, der fremstiller foderstoffer, råstofprodukter, gødningslagre, savværker og lignende.

Offentlig service

Herrup Skole skole er lukket og Sevel Skole er skoledistrikt for Herrup og opland.
Syd for den tidligere skole ligger byens idrætsanlæg.

Der forventes ikke ændringer på skoleområdet eller på sports- og fritidsområdet, der kræver større arealudlæg til offentlige formål. Eventuelle ændringer eller udvidelser forventes etableret indenfor de nuværende rammer.

Det åbne land

I det nære opland til Herrup ligger mod nord Stubbergård sø og mod syd Feldborg Plantage. Umiddelbart omkring byen er naturområdet Mundbjerg, C- målsat natur og det gamle kalkgravningsterræn der er udpeget som B- målsat natur.

Store dele af jordbrugsarealerne har været gennemgravet for råstoffer eller er udpegt til råstofgraveområder, hvor udvinding af sand, grus og sten vil fortsætte. Den hidtidige praksis har været, at graveområderne reetableres til landbrugsmæssig drift. Byrådet vil fremover vurdere de enkelte gravetilladelser med hensyn til reetablering. Reetableringen kan eksempelvis være i retning af naturområder, put and take søer, rekreative områder eller anlæg til motorsport og lignende.

Desuden vil adgangene til graveområderne blive vurderet i større grad end tidligere. Fremover vil der på de mindre veje blive taget hensyn til trafiksikkerheden og vejenes bæreevne, dvs. i videst muligt omfang adgang til overordnede kommuneveje og hovedlandeveje.

Det åbne land er, som det fremgår af landskabs- og naturafsnitene, opdelt i landskabsområder, hvor der i særlig grad skal tages hensyn til de landskabelige værdier og naturområder, der er opdelt i tre kategorier: A- målsatte, B- målsatte og C- målsatte.

Stubbergård Sø er udpeget til international naturbeskyttelsesområde. Området nord for byen op mod søen er udpeget til landskabsområde, hvor de landskabelige værdier skal bevares.

Naturområderne skal have et alsidigt plante- og dyreliv, som er beskrevet for de enkelte kategorier. Tilstanden af naturområderne skal leve op til målsætningerne.

Afgrænsningen af de forskellige opdelinger fremgår af kortbilaget nedenfor. Hvilke målsætninger, der skal opfyldes i de enkelte områder, fremgår af landskabs- og naturafsnittene under det åbne land.

Kort med natur- og landskabsområder

 

 

Kort
Byudvikling og rammer

 Herrup befolkningsprognose

 Befolkningsprognose Holstebro Kommune

 

Klosterruinen

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed