Hogager

Central beliggenhed og de gode levevilkår

Hogager by er udpeget som landsby. Det betyder, at der kan udlægges mindre arealer til boligbyggeri, erhverv og service, så den eksisterende service kan opretholdes og evt. udbygges. Der kan finde et begrænset boligbyggeri sted. Udbygningen kan foregå indenfor de rammer Byrådet har fastsat i kommuneplanens rammedel.

Befolkningsudviklingen i Hogager

 • indbyggertallet i Hogager er siden 2007 er faldet med 4 personer
 • indbyggertallet i Hogager vil være faldet med 10 personer i 2026
 • indbyggertal i oplandet til Skave, der også omfatter oplandet til Hogager, vil være faldet med 68 personer i 2026
 • det samlede indbyggertal Skave og Hogager incl. opland vil være faldet med 78 personer i 2026, fordi indbyggertallet falder på landet og fordi indbyggertallet i Hogager falder.
 • antallet af indbyggere i Hogager vil for aldersgrupperne til og med 66 år være faldet i 2026
 • især antallet af indbyggere mellem 60-66 år vil være faldet markant i 2026, hvilket er atypisk for en landsby
 • antallet af ældre over 67 år i Hogager vil være steget markant i 2026

Siden 2007 er der ingen boliger opført i Hogager og der forventes heller ikke opført boliger frem mod 2026.

Byrådets mål

 • Bevare den offentlige og private service i landsbyen.
 • Tilbyde byggemodnede grunde der svarer til efterspørgslen og behovet i området.
 • Bevare og forbedre det eksisterende bymiljø.
 • By- og boligmiljø sikres en høj kvalitet ved nybyggeri og ombygning.

Borgerforeningens visioner og ønsker

 • Udnytte Hogagers centrale beliggenhed og skabe en landsby i balance.
 • Fastholde det gode sammenhold i byen og udvikle nye fælles aktiviteter.
 • Mulighed for at bygge nye attraktive boliger – gerne på store grunde
 • Nye stimuligheder og forbedre kendskabet til de eksisterende stier. Større og mere direkte sammenhæng mellem Borger- og kulturhuset og det tidligere boldspilsareal nord og øst for Langgade.
 • Forbedre trafiksikkerheden i Hogager.
 • Forskønnelse af ankomsten til landsbyen, f.eks. med byporte.
 • Forbedre parkeringsmulighederne i forhold til Hogager marked og større arrangementer i Borger- og kulturhuset. Placering evt. ved Hvidmosevej og i Langgade. Flersidig anvendelse af parkeringspladserne, således at de unge f.eks. kan benytte dem til skating og boldspil (basket).
 • Åbne de grønne områder og skabe nye muligheder
 • Grøn plan for hvordan landsbyens rekreative arealer kan benyttes mere optimalt - fx. via nye stiforløb
 • Udnytte de store naturressourcer i lokalområdet optimalt.

Byggemodnet boligområde

I udbygningsområdet Svalevænget er der stadig tre kommunale grunde til salg. Der er ikke solgt en grund i området siden 1986. Udbygningsmulighederne på Svalevænget skal vurderes på ny.

Det er af stor betydning for byen, at kunne afholde det årlige Hogager Marked. Arealerne til markedet kan begrænse udbygningsmulighederne i området vest for kirken og Svalevænget.

Offentlig service

Hogager Borger- og Kulturhus er byens samlingssted og landsbyens naturlige omdrejningspunkt. Huset ejes af Holstebro Kommune og Hogager Borgerforening forestår driften og al indvendig vedligeholdelse.

Der forventes ikke yderligere ændringer på sports- og fritidsområdet, der kræver større arealudlæg til offentlige formål. Eventuelle ændringer eller udvidelser forventes etableret indenfor de udlagte rammer.

Det åbne land

Landskabeligt set ligger Hogager på Storåens udstrakte hedeslette, der afvandes af Savstrup å og Skave bæk. Tidligere var området domineret af store arealer med hede og mose, men de er nu enten opdyrket eller tilplantet som plantage.

Nord og øst for byen ligger Nordre Feldborg Plantage, der er et af de større rekreative skovområder i kommunen. På trods af de rekreative værdier er der ingen målsatte naturområder i skovområdet.

Ca. 1,5 km uden for Hogager findes et okkernedfældningsanlæg, der er etableret som et naturprojekt i form af en attraktiv sø, der på sigt vil kunne blive et udflugtsmål af interesse for hele kommunen. Uden for landsbyen findes tillige en motocrossbane, speedwaybane og en skydebane.

Det åbne land er, som det fremgår af landskabs- og naturafsnitene, opdelt i landskabsområder, hvor der i særlig grad skal tages hensyn til de landskabelige værdier og naturområder, der er opdelt i tre kategorier: A- målsatte, B- målsatte og C- målsatte.

Arealerne omkring Savstrup Å er udpeget som landskabsområde, hvor de landskabelige værdier skal bevares. Mindre områder omkring byen er udpeget som C- målsat natur.

Naturområderne skal have et alsidigt plante- og dyreliv, som er beskrevet for de enkelte kategorier. Tilstanden af naturområderne skal leve op til målsætningerne.

Afgrænsningen af de forskellige opdelinger fremgår af kortbilaget nedenfor. Hvilke målsætninger, der skal opfyldes i de enkelte områder, fremgår af landskabs- og naturafsnittene under det åbne land.

Kort med natur- og landskabsområder

 

 

Kort
Byudvikling og rammer

 Skave Hogager befolkningsprognose

 Befolkningsprognose Holstebro Kommune

 

Hogager Kirke

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed