Husby

Landsbyen i midten af de store vestjyske kyst- og naturområder

Husby er udpeget som landsby. Det betyder, at der kan udlægges mindre arealer til boligbyggeri, erhverv og service således, at den eksisterende service kan opretholdes og evt. udbygges. Der kan finde et begrænset boligbyggeri sted. Udbygningen kan foregå indenfor de rammer, Byrådet har fastsat i kommuneplanens rammedel.

Befolkningsudviklingen i Husby

 • indbyggertallet i Husby er faldet med 12 personer) siden 2007
 • indbyggertallet i Husby vil være steget med 9 personer i 2026.
 • det samlede befolkningstal i oplandet til Staby, der også omfatter oplandet til Husby, vil være faldet med 72 personer i 2026
 • det samlede befolkningstal i Staby med opland, der også omfatter oplandet til Husby og opland vil være faldet med 53 personer i 2026, fordi antallet af indbyggere i oplandet falder.
 • antallet af børn, unge og folk i den føde- og arbejdsdygtige alder vil i Husby være steget i 2026. Forudsætningen for stigningen er bl.a. at ældre borgere i Husby fraflytter og sælger deres bolig til yngre årgange.
 • antallet af ældre mellem 60-66 år i Husby vil være faldet en del i 2026 og antallet af ældre på 67+ vil falde lidt

Siden 2007 er der ikke opført boliger i Husby, men frem mod 2025 forventes der opført 4 boliger.

Byrådets mål

 • Bevare den offentlige og private service i landsbyen.
 • Tilbyde byggemodnede grunde der svarer til efterspørgslen og behovet i området.
 • Bevare og forbedre det eksisterende bymiljø.
 • By- og boligmiljøer sikres en høj kvalitet ved nybyggeri og ombygning.

Sogneforeningens vision

 • Sammenhold i smukke omgivelser.
 • At være midten af de store vestjyske kyst- og naturområder, der både skal benyttes og beskyttes.
 • Arbejde for at infrastrukturen i området, herunder internetforbindelser, er tidssvarende og af en høj kvalitet.
 • Sikre opbakning til de lokale ildsjæle og skabe ressourcemæssigt overskud.
 • Fortsat tage godt imod nye beboere og besøgende.
 • Sommerhusbeboerne og turismen skal fortsat give et positivt tilskud til lokalsamfundet.
 • Støtte for de mange kunsthåndværkere, som igen er med til at give lokalområdet identitet.
 • Ved at pleje og styrke grundlaget for naturen, fællesskabet og turismen kan vi sikre en gunstig udvikling i lokalområdet.

Sogneforeningen ønsker at udvikle samspillet mellem fastboende og besøgende. Samspillet udgør et væsentligt udviklingspotentiale. På lige fod med kunsthåndværkerne, der både trækker købestærke turister til og bidrager til områdets identitet, der bør kunne udvikles andre positive synergieffekter fx. i relation til natur og rekreativ turisme.

Sogneforeningen vil fortsætte det gode samarbejde med Sognegården og derved aktivt deltage i at sikre Sognegården som lokalområdets samlingssted

Sogneforeningen ønsker at forbedre trafiksikkerheden. Vejkrydset mellem hovedlandevejvej 181 og 157 udgør en sikkerhedsmæssig risiko for bilister. Der er ligeledes behov for at få drøftet sikkerheden for cyklister og fodgængere på og ved hovedlandevej 181, hvor der generelt køres for stærkt.

Husby Efterskole

Boligudbygning

I den centrale og sydøstlige ende af byen er der med adgang fra Sognegårdsvej udlagt et 2,4 ha stort boligområde. Området er lokalplanlagt og giver mulighed for opførelse af 28 boliger - fordelt på 12 parcelhuse og 16 tæt-lav boliger.

Det er et privat konsortie, der ejer området, og det forventes, at byggemodningen vil ske i takt med efterspørgslen. På baggrund af det betydelige udbygningsområde udlægges der ikke areal til kommunal udstykning af parcelhusgrunde.

Trafik og stier

Der planlægges cykelsti mellem Husby og Bjerghuse.

Grønne områder

I 1995 blev landsbyens kvalitet væsentlig forbedret med etableringen af en landsbypark. Parken har dels givet Husby en ansigtsløftning ud mod hovedvejene, dels et rekreativt område, der er med til at knytte landsbyen sammen.

I parken findes en række skulpturer doneret af den lokale kunsthåndværker Henrik Voldmester, som har galleri og værksted i landsbyen.

I 2013 har landsbyparken fået et yderligere løft med etablering bord- bænkesæt og bålplads.

Offentlig service

Der er ingen kommunal skole i Husby, der hører til Staby Skole. Husby Efterskole, der har elever i 9. og 10. klasse har 66 elever. Sammen med skolen er der idrætshal og boldbaner samt blandt andet musiklokale med lydstudie og separate øverum.

I tilknytning til efterskolen ligger Husby Sognegård, der er landsbyens samlingssted.

Der forventes ikke yderligere ændringer på sports- og fritidsområdet, der kræver større arealudlæg til offentlige formål. Eventuelle ændringer eller udvidelser forventes etableret indenfor de udlagte rammer.

Det åbne land

Nordvest for landsbyen ligger den 1100 ha. store Husby Klitplantage, der tættest på havet består af et bakket klitlandskab dækket af hedebevoksning og klitgræs - det går senere over i fyr- og granskov, mens der længere inde i landet findes bøg og andre løvtræer.

I denne enestående plantage findes der en populær badesø og afmærkede vandre-, ride- og cykelruter. Øst for Klitvej umiddelbar nord for Husby er indrettet en hundeskov.

Nordøst for landsbyen strækker det flade englandskab sig ud mod Felsted Kog, der har været vildtreservat siden 1936 med bestemmelser om begrænsning i jagtudøvelsen, sejlads og færdsel.

Med en ændring af reservatbestemmelserne i 1986 blev jagt forbudt i kogen og ligeledes al færdsel på landarealer incl. rørskove, øer, damme og kanaler.

Hede- og klitlandskabet i Husby Klitplantage, Felsted Kog og Husby Sø er udpeget til international naturbeskyttelsesområde, der også er A- målsat natur. I selve plantagen er der B- målsatte naturområder. Omkring Felsted Kog og Husby Sø er der B- målsat natur.

De flade englandskaber omkring byen er landskabsområder, hvor der skal tages hensyn til de landskabelige værdier.

Det åbne land er, som det fremgår af landskabs- og naturafsnittene, opdelt i landskabsområder, hvor der i særlig grad skal tages hensyn til de landskabelige værdier og naturområder, der er opdelt i tre kategorier: A- målsatte, B- målsatte og C- målsatte.

Naturområderne skal have et alsidigt plante- og dyreliv, som er beskrevet for de enkelte kategorier. Tilstanden af naturområderne skal leve op til målsætningerne.

Afgrænsningen af de forskellige opdelinger fremgår af kortbilaget nedenfor. Hvilke målsætninger, der skal opfyldes i de enkelte områder, fremgår af landskabs- og naturafsnittene under det åbne land.

Kort med natur- og landskabsområder

 

 

Kort
Byudvikling og rammer

 Staby Husby befolkningsprognose

 Befolkningsprognose Holstebro Kommune

Klitplantagen

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed