Du er her: Forside Bysamfund og bydele Landsbyer Mogenstrup

Mogenstrup

Midt i naturen

Mogenstrup er udpeget til landsby. Det betyder, at der kan udlægges mindre arealer til boligbyggeri, erhverv og service således, at den eksisterende service kan opretholdes og evt. udbygges. Der kan finde et begrænset boligbyggeri sted. Udbygningen kan foregå indenfor de rammer, Byrådet har fastsat i kommuneplanens rammedel.

Befolkningsudviklingen i Mogenstrup

 • indbyggertallet i Mogenstrup i 2013 er på samme niveau som i 2007
 • indbyggertallet i Mogenstrup vil være faldet med 4 personer i 2026
 • indbyggertallet i oplandet til Mogenstrup vil være faldet med 27 personer i 2026
 • det samlede indbyggertal i Mogenstrup inkl. opland vil være faldet med 31 personer i 2026 – mest fordi indbyggertallet i oplandet falder
 • antallet af skolesøgende børn vil i Mogenstrup inkl. opland være faldet i 2026
 • antallet unge vil i Mogenstrup inkl. opland i 2026 være på samme niveau som i 2007
 • antallet af borgere i den arbejds- og fødedygtige alder og 0-66 årige vil i Mogenstrup inkl. opland være faldet i 2026
 • antallet af ældre på 67+ vil i Mogenstrup inkl. opland være steget en del i 2026

Siden 2007 er der opført 1 bolig Mogenstrup by. I prognosen forventes det, at der frem mod 2025 opføres 3 boliger i Mogenstrup. Boligerne vil sandsynligvis blive ejerboliger opført som fritliggende parcelhuse.

Byrådets mål

 • Bevare den offentlige og private service i landsbyen.
 • Tilbyde byggemodnede grunde der svarer til efterspørgslen og behovet i området.
 • Bevare og forbedre det eksisterende bymiljø.
 • By- og boligmiljøer sikres en høj kvalitet ved nybyggeri og ombygning.

Borgerforeningens vision og ønsker

 • Prioritere det nære og trygge landsbymiljø.
 • Være attraktiv for tilflyttere.
 • Bevare de gode pasningsmuligheder for børn, samt friskolen.
 • At fællesskabet i lokalområdet udbygges.
 • Bruge naturen som et aktiv for lokalområdet.

Beboerforeningen har arbejdet med ideer om udstykning mod Karup Ådal, øst for byen. Projektet kan ses som et tiltag, der i høj grad kan fremme en positiv udvikling. Her kan der udstykkes store grunde i et terræn, der falder tilstrækkeligt meget til, at det kan udnyttes attraktivt.

Der er udsigt fra området over ådalen og helt hen til Åkjær-stenen og gårdene på den anden side. Beboerforeningen vil fortsat arbejde med projektet og forsøge at få udarbejdet skitser til en mulig disponering.

Borgerforeningen vil arbejde for, at byen, der er lang og opdelt, hænger bedre sammen hen over Rønnes Bæk. Krydset mellem Hjelmvej og Tingvej er også et centralt sted for byen og det sted, hvor man ankommer til byen fra vest. Op til krydset ligger et landbrugsareal.

En del af dette areal kan evt. omdannes, så der kan skabes et torv / gadekær, som kan blive et samlingspunkt i byen, hvor man også bydes velkommen til Mogenstrup.

Det nordligste hus i byen, hvor der tidligere har været købmand, står tomt og skæmmer. Der kan evt. opføres et nyt hus, hvor både unge og gamle kan komme.

I mindre byer er det en fordel, at samle alle aktiviteter et sted i byen. Når borgerforeningen er mere afklaret om funktioner og udformning indledes en dialog med kommunen.

Borgerforeningen mener at Herningvej er farlig og trafiksikkerheden ringe – vejen er for smal, og der køres for stærkt. Når bilister skal dreje fra Herningvej og ind mod Mogenstrup, kan situationen opleves som decideret livsfarlig på grund af bagved kørende biler.

Vejen udgør en markant barriere mellem øst og vest - samtidig med at mange, ikke mindst børn, skal krydse den for at komme til og fra fritidsaktiviteter i Sevel. Borgerforeningen ønsker at gå i dialog med kommunen om løsningsmuligheder.

Borgerforeningen ser en mulighed i at udvikle området omkring Rønnes Bæk, der løber fra Rønnes Mose til Karup Å, som et nyt rekreativt område. Her kan der arbejdes med en form for naturgenopretning, hvor vi arbejder med vand og natur i byen. Projektet vil skabe nye muligheder for beboere, men også for turister og lystfiskere.

Det område, der er udlagt til hytter, ligger umiddelbart nord for det sted, hvor Rønnes Bæk løber ud i Karup Å, og kan derfor også ses i sammenhæng med dette projekt.

Udviklingen af området har også en betydning for vores ønsker om at skabe en bedre sammenhæng i byen, der i dag deles i nord og syd af bækken.

Der er udlagt fiberbredbånd i Mogenstrup og Trandum. Borgerforeningen mener at etablering af fibernet kan også være med til at fremme bosætningen, idet det giver bedre muligheder for gode hjemmearbejdspladser.

Byggemodnet boligområde

I boligområdet syd for Åglimt er 1 kommunal grund til salg. To privatejede tilstødende grunde er i princippet også byggemodnet, men er ikke ejet af kommunen.

Boligområdet Åglimt

Boligområder på længere sigt

For området syd for Åglimt er der udarbejdet en skitse, der viser hvordan Byrådet forventer boligudbygningen skal ske på lang sigt. Rammerne for udbygning i Mogenstrup by omfatter kun en mindre del af disse planer. Rammerne vil blive udvidet og området vil blive lokalplanlagt og byggemodnet i takt med udbygningsbehovet.

Den langsigtede udbygningsplan for Mogenstrup har været grundlaget for udbygningen siden 1996. I området er der mulighed for at udstykke i alt 16 grunde, der i størrelse varierer fra ca. 750 m2 til 1020 m2. Udbygningsområdet er vejbetjent fra stamvejen Åglimt og adgangen til grundene sker ad en snoet landsbygade. Centralt i området tænkes udlagt et fælles friareal med mulighed for at etablere opholdsareal.

Byrådet er indstillet på at imødekomme et lokalt ønske om etablering af jordbrugsparceller i tilknytning til byen. Der peges ikke på et bestemt område, idet det er tanken, at området skal udvikles i samarbejde den lokale beboerforening.

Erhvervsområde

I den nordvestlige del af byen udlægges et område til erhverv. Området omfatter en smede- og maskinforretning. Området er udlagt til lettere erhverv, hvor det miljømæssige mål er, at virksomhederne ikke må være til gene for omgivelserne - de nærliggende
boliger.

Nord for byen er udlagt et erhvervsområde - i første omgang omfattende den eksisterende tømrervirksomhed på stedet. Der kan etableres én bolig i tilknytning til den enkelte virksomhed. Området kan udvides i nordlig retning på baggrund af landzonetilladelser.

Trafik og stier

Der planlægges cykelsti mellem Sevel og Mogenstrup.

Offentlig service

Et område ved Åvænget er udlagt til offentlige formål som fritidsaktiviteter, idet området er begyndt at ændre karakter til et fritidsområde i sammenhæng med idrætsarealerne ved skolen. Der er allerede etableret en ridebane og et klubhus til opbevaring af udstyr m.v.

Hjelm Hede Friskole har siden 2003 drevet privat skole i området. Skolen har undervisning fra børnehaveklasse til 7. klasse. Der er tilknyttet en skolefritidsordning og fribørnehaven Blæksprutten ligger i tilknytning til skolen. Den private vuggestue Søstjernen er normeret til 16 børn.

I området øst og syd for skolen ligger byens idrætsplads, hvor der er mange muligheder for fysisk udfoldelse: håndbold, fodbold, beachvolley, tennis, ridning og petanquebane.
I Mogenstrup findes også et forsamlingshus
.
Der forventes ikke yderligere ændringer på skoleområdet eller på sports- og fritidsområdet, der kræver større arealudlæg til offentlige formål. Eventuelle ændringer eller udvidelser forventes etableret indenfor de udlagte rammer.

Det åbne land

Øst for byen, med adgang fra Åvænget, udlægges et område til hyttebebyggelse. På et ca. 9.000 m2 stort areal kan der opføres 10 hytter med tilhørende fælleshus. Bebyggelsen vil komme til at fremstå som en helhed med et ensartet præg. Store dele af arealet vil blive beplantet. Principperne for ejerforhold og udlejning er underlagt reglerne i lov om sommerhuse og campering.

Hedesletten med Karup Å og ådalen er et naturområde med et rigt plante- og dyreliv og åen er et af de bedste vandløb til havørredfiskeri i Danmark og tiltrækker mange turister.

Stubberkloster Plantage og Rønnes Mose ligger blot 3 km vest for Mogenstrup, og her er et stort skovområde med mange søer, f.eks. Stubbergård Sø. Her ligger også Stubbergård Klosterruin. Der er endnu flere gode naturområder og seværdigheder, såsom Hjerl Hede, Flynder Sø med Flyndersø Mølle.

Det åbne land er, som det fremgår af landskabs- og naturafsnitene, opdelt i landskabsområder, hvor der i særlig grad skal tages hensyn til de landskabelige værdier og naturområder, der er opdelt i tre kategorier: A- målsatte, B- målsatte og C- målsatte.

Arealerne omkring Karup Å, Flynder Sø og Stubbergård Sø er udpeget som internationale naturbeskyttelsesområder og i alle områderne er der en variation af A- og B- målsatte naturområder. Områderne omkring søerne er ligeledes udpeget som landskabsområder, hvor de landskabelige værdier skal bevares. Rønnes Bæk er et C- målsat naturområde bl.a. på strækningen, der krydser Mogenstrup by.

Naturområderne skal have et alsidigt plante- og dyreliv, som er beskrevet for de enkelte kategorier. Tilstanden af naturområderne skal leve op til målsætningerne. Afgrænsningen af de forskellige opdelinger fremgår af kortbilaget nedenfor. Hvilke målsætninger, der skal opfyldes i de enkelte områder, fremgår af landskabs- og naturafsnittene under det åbne land.

Karup Å og Trandum Kirke

Kort med natur- og landskabsområder

 

 

Kort
Byudvikling og rammer

 Mogenstrup befolkningsprognose

 Befolkningsprognose Holstebro Kommune

Haveport

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed