Ryde

Et godt sted at bo - hele livet

Ryde er udpeget til landsby. Det betyder, at der kan udlægges mindre arealer til boligbyggeri, således, at den eksisterende service kan opretholdes og evt. udbygges.

Byrådets mål

 • Bevare den offentlige og private service i landsbyen.
 • Tilbyde byggemodnede grunde, der svarer til efterspørgslen og behovet i området.
 • Bevare og forbedre det eksisterende bymiljø.
 • By- og boligmiljø sikres en høj kvalitet ved nybyggeri og ombygning.

Margrethe Reedtz Skolen

Beboerforeningens visioner og ønsker

Fremtidens vækstlandsby - en landsby som satser kraftigt på en positiv befolkningstilvækst i samarbejde med Byrådet og nærliggende lokalcentre.

 • En by i udvikling og for folk i alle aldre med et trygt miljø, trafiksikre rammer og plads til aktiviteter.
 • En by hvor rummelighed og fællesskab sættes højt på tværs af alder og kulturelle skel.
 • Bevare og forbedre børnepasningsmuligheder og skoletilbud.
 • Bevare og forbedre det varierede udbud af fritidsaktiviteter i samarbejde med lokale foreninger og
  foreninger i de nærliggende sogne.
 • Sikre at lokalområdets faciliteterne som haller, idrætsanlæg, havne og naturområder kan og vil blive
  udnyttet bedst muligt.
 • Forbedre netværk for ældre, tilflyttere og unge familier.
 • Fortsætte det gode samarbejde med Østudvalget.
 • Værne om og synliggøre områdets kulturperler, så Ryde også er attraktiv for turisterne.
 • Sætte fokus på kvaliteterne ved at bo i et lille landsby samfund, for at inspirere tilflyttere til at se de
  muligheder i både nuværende og nye huse/byggegrunde.
 • Holde byen pæn og venlig, blandt andet ved fællesområdet Blomsterbækken

Beboerforeningen betegner Ryde som en velfungerende landsby i smukke naturskønne omgivelser, beliggende i et aktivt lokalsamfund præget af et rigt foreningsliv for alle aldre.

Beboerforeningen ønsker, at kommunen og foreningen i fællesskab overvejer, hvordan den kommunale udstykning kan gøres mere attraktiv. Større grunde, f.eks. på 1.200 m2, må overvejes sammen med udbygning af området fra syd ved Rydbjergvej mod nord. Der udarbejdes en samlet plan, for alle de grunde der er plads til og som kan gøres mere attraktive i området.

Beboerforeningen ønsker vejen gennem Ryde sikret, så den ikke generes af for højt fart. Dertil vil foreningen arbejde for udbygning af nye cykelstier for sikker transport mellem skole, børneinstitution, fritidsaktiviteter. Et projekt er omlægning af cykelstien til ”Gården”, så den er sikret hele vejen fra skolen, samt en cykelforbindelse mellem Ryde og Handbjerg forbi Rydhave Slots Efterskole.

Beboerforeningen ønsker sammen med andre landsbyer at skaffe lydhørhed og fælles opbakning til rimelige busforbindelser til landsbyerne, også på de lidt skæve tidspunkter. De unge skal have bedre mulighed for at deltage i aktiviteterne i Holstebro og de andre byer i nærheden.

Befolkningsudviklingen i Ryde

 • indbyggertallet i Ryde er siden 2007 faldet med 5 personer
 • indbyggertallet i Ryde vil være faldet med 3 personer i 2026.
 • indbyggertal i oplandet til Ryde, der også omfatter området uden om Handbjerg, vil være faldet med 67 personer i 2026.
 • det samlede indbyggertal i Handbjerg og Ryde inkl. opland vil være faldet med 20 personer i 2026, fordi indbyggertallet i oplandet falder.
 • antallet af skolesøgende børn, unge og borgere i den arbejds- og fødedygtige alder vil i Ryde inkl. opland vil være faldet en del i 2026
 • antallet af ældre på 60 – 66 år i Ryde vil være steget en del i 2026
 • antallet af ældre på 67+ i Ryde vil være steget markant i 2026

Siden 2007 er der opført en enkelt bolig i Ryde og i prognosen forventes det, at der opføres 3 boliger frem mod 2026. Boligerne vil sandsynligvis blive ejerboliger opført som fritliggende parcelhuse.

Byggemodnet boligområde

I boligområdet Tjørnevej er 2 grunde til salg. I området er der plads til yderligere at kunne byggemodne grunde til ca. 12 boliger.

Nyt boligområde ved Hvolbækvej

Ved Hvolbækvej er udlagt areal til et mindre antal grunde til parcelhuse, som på privat initiativ kan sælges og bebygges.

Boligområder på længere sigt ved Stendisvej og Birkeallé

For den sydøstlige bydel er der udarbejdet en skitse, der viser hvordan en mulig kan ske på lang sigt. Der har været et privat ønske om et udbygningsområde i sydøstlig retning, med adgang fra Stendisvej og Birkealle. Rammerne for udbygning i Ryde by omfatter en mindre del af disse planer. Området vil blive lokalplanlagt og byggemodnet i takt med efterspørgslen og i samarbejde med den private lodsejer.

Erhverv

Området øst for Højbjergvej og nord for Stendisvej er udlagt til lettere erhverv. Erhverv, der etableres i området, er miljømæssigt begrænset af boligerne, der ligger omkring. Det miljømæssige mål er dog, at virksomhederne ikke må være til gene for omgivelserne.

Syd for byen ved Vester Trabjergvej er udlagt et erhvervsområde, der alene omfatter den eksisterende virksomhed i området. Der kan etableres én bolig i tilknytning til den enkelte virksomhed. Området kan udvides i sydlig retning på baggrund af en landzonetilladelse.

Offentlig service

Friskolen ”Margrethe Reedtz Skolen”, holder til midt i byen med sine omkring 80 elever fordelt på 0. til 7. Klasse, og huser blandt andet byens Fællessal (den gamle Sognegård), gymnastiksal og foreningslokaler. På friskolen arbejder man for at åbne skolen mere for omgivelserne, for at tage større del i det lokale samfund.

Fritidstilbuddet i Ryde er puljeinstitutionen "Gården" og ligger i udkanten af byen. Her kan børn gå fra de er 3 - 10 år. Der er ca. 40 børnehavebørn og ca. 50 skolebørn. Stordagplejen er for børn på 0-3 år.

Det åbne land

Rydhave Slots Efterskole for 9. og 10. klassetrin. Ud over de boglige fag er der undervisning i forskellige idrætsgrene, musik og værkstedsfag. Desuden bydes på mange internationale oplevelser.

Rydhave Slots historier rækker tilbage til 1300 tallet, og de ældste dele af de nuværende bygninger er fra 1500 tallet.

Øst for byen ligger Ryde Plantage, der er et kommunalt skovområde, der indeholder større A- målsatte naturområder. I skoven er der er større vådområder og vandhuller, som er attraktive paddelokaliteter. Ryde Bavnehøj er med sine 90 m ét af de højeste punkter på egnen.

Det åbne land er, som det fremgår af landskabs- og naturafsnittene, opdelt i landskabsområder, hvor der i særlig grad skal tages hensyn til de landskabelige værdier og naturområder, der er opdelt i tre kategorier: A- målsatte, B- målsatte og C- målsatte.

Naturområderne skal have et alsidigt plante- og dyreliv, som er beskrevet for de enkelte kategorier. Tilstanden af naturområderne skal leve op til målsætningerne.

Afgrænsningen af de forskellige opdelinger fremgår af kortbilaget nedenfor. Hvilke målsætninger, der skal opfyldes i de enkelte områder, fremgår af landskabs- og naturafsnittene under det åbne land.

Kort med natur- landskabsområder

 

 

Kort
Byudvikling og rammer

 Handbjerg Ryde befolkningsprognose

 Befolkningsprognose Holstebro Kommune

 

Natursti

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed