Du er her: Forside Bysamfund og bydele Landsbyer Sdr. Nissum

Sdr. Nissum

Sdr. Nissum by er udpeget som landsby. Det betyder, at der kan udlægges mindre arealer til boligbyggeri, erhverv og service således, at den eksisterende service kan opretholdes og evt. udbygges. Der kan finde et begrænset boligbyggeri sted. Udbygningen kan foregå indenfor de rammer, Byrådet har fastsat i kommuneplanens rammedel.

Befolkningsudviklingen i Sdr. Nissum

  • indbyggertallet i Sdr. Nissum er faldet 30 personer siden 2007
  • indbyggertallet i Sdr. Nissum vil være faldet med 2 personer i 2026.
  • indbyggertallet i Thorsminde opland, der også omfatter Sdr. Nissum opland vil være faldet med 29 personer i 2026
  • indbyggertallet i Thorsminde by og opland inkl. Sdr. Nissum by vil være faldet med 20 personer i 2026, fordi indbyggertallet falder i oplandet
  • antallet af børn og unge i Sdr. Nissum vil være steget en del i 2026. Forudsætningen for stigningen er bl.a. at ældre borgere i Sdr. Nissum fraflytter og sælger deres bolig til yngre årgange.
  • antallet af folk i den føde- og arbejdsdygtige alder i Sdr. Nissum vil være steget lidt og antallet af ældre over 67 år vil være steget markant i 2026

Siden 2007 er der ikke opført boliger i Sdr. Nissum og i prognosen forventes det, at der ikke opføres nye boliger frem mod 2026.

Byrådets mål

  • Bevare den offentlige og private service i landsbyen.
  • Tilbyde byggemodnede grunde der svarer til efterspørgslen og behovet i området.
  • Bevare og forbedre det eksisterende bymiljø.
  • By- og boligmiljøer sikres en høj kvalitet ved nybyggeri og ombygning.

Borger- og Idrætsforeningens vision og ønsker

Foreningen ønsker, at Sdr. Nissum udpeges som lokalcenter og at der udarbejdes en prioriteret udviklingsplan for området med afsnit om erhvervsudvikling, herunder muligheder for øget turistantal og flere ferieboliger i nærområdet.

Borger- og Idrætsforeningen ønsker at fortsætte arbejdet med byforskønnelse, via planlægning i samarbejde med den kommunale forvaltning. Såvel nye initiativer som nedrivning af misligholdte bygninger indarbejdes i planlægningen.

Borger- og idrætsforeningen ønsker flere storparceller med en passende beliggenhed i udkanten af byen og lejeboliger beliggende i forbindelse med Center Vest.

Der fokuseres i højere grad på initiativer vedr. motion og sundhed.

Fokus skal øges på oplevelser og muligheder for et aktivt fritidsliv, bl.a. via udpegning af centre med faciliteter for motion og sportslige aktiviteter, som er målrettet såvel lokale borgere som områdets gæster.

Borger- og idrætsforeningens ønsker at udbygge området ved multihallen og friskolen med flere aktiviteter, som f.eks. motionsstier / ”hjertestier” og bmx-/skøjte-/skateboardbaner.

Borger- og idrætsforeningen ønsker ældrecentret bevaret.

Borger- og idrætsforeningen ønsker, at der etableres cykelsti langs Klitvej fra Husby til Fjand, færdiggørelse af en samlet sti fra Ulfborg til Thorsminde, samt øget adgang for turismen til Multihallen og Sportstorvet. Herudover skal cykel-/gangsti etableres fra Kløvervej til samme område, samt genbrugspladsen.

Byggemodnet boligområde

På Bymarken er der 5 byggemodnede parcelhusgrunde til salg. Der udlægges ikke yderligere boligområder i planperioden.

Trafik og stier

Der planlægges cykelsti mellem Husby og Bjerghuse.

Offentlig service

Sdr. Nissum Friskole opstod i august 2000, da kommunen nedlagde kommuneskolen. Bygningen blev købt og ombygget, så den vestlige del kunne udlejes til børnepasningsordningen Krudtuglen. Der er et nært dagligt samarbejde mellem de to.

Elevtallet er pt. 32 elever, som tilbydes undervisning fra 0. til og med 7. klasse. Elevtallet forventes at stige de kommende år.

En kommunal integreret børneinstitution (puljeinstitution) med 25 heldagspladser i børnehaven og fritidshjemmet. I vuggestuen er normeringen 10 heldagspladser.

Vest for friskolen ligger et ældrecenter - Center Vest, der omfatter 7 plejeboliger, 2 ældreboliger og 6 gæstestuer.

Der forventes ikke yderligere ændringer på børnepasningsområdet, på ældreområdet eller på sports- og fritidsområdet, der kræver større arealudlæg til offentlige formål. Eventuelle ændringer eller udvidelser forventes etableret indenfor de udlagte rammer.

Idrætsfaciliteter m.v.

Multihallen Sdr. Nissum og Sportstorvet er byens og områdets nye center for kultur, sport, forenings- og fritidsliv.

Ud over ungdomsklub, forenings- og klublokaler, motionscenter, golf- og skydesimulator, boldspil, cafe, festlokaler, scene, skydebane osv. tilbydes en række aktiviteter, såvel indendørs som udendørs – bl.a. multibane og klatrevæg m.m.

Der er sportsbaner og aktivitetsområder, bl.a. med multibane og legepladser omkring Multihallen og Friskolen. Området er offentligt tilgængeligt og benyttes af såvel skolen og børneinstitutionerne, som borgerne og turisterne. 

Det åbne land

Nord for landsbyen ved sommerhusområdet Nørhede ligger et større fredskovspligtigt areal. I skoven er indrettet handicapsti og skovlegeplads.

Stien er fuld afmærket og består af kørestolsvenligt underlag. Skovlegepladsen er også indrettet meget handicapvenlig med trælegeredskaber, borde og bænke samt en kørestolsgynge. I skoven er afmærket en ridesti.

Sydvest for landsbyen ligger den 1100 ha. store Husby Klitplantage, der tættest på havet består af et bakket klitlandskab dækket af hedebevoksning og klitgræs - der gårm over i fyr- og granskov, mens der længere inde i landet findes bøg og andre løvtræer.

I denne enestående plantage findes der en populær badesø og afmærkede vandre-, ride- og cykel-ruter. Øst for Klitvej umiddelbar nord for Husby er indrettet en hundeskov.

Det åbne land er, som det fremgår af landskabs- og naturafsnitene, opdelt i landskabsområder, hvor der i særlig grad skal tages hensyn til de landskabelige værdier og naturområder, der er opdelt i tre kategorier: A- målsatte, B- målsatte og C- målsatte.

Nissum Fjord er udpeget som international naturbeskyttelsesområde. Hele oplandet omkring byen er udpeget til landskabsområde hvor landskabsværdierne skal bevares.

Naturområderne skal have et alsidigt plante- og dyreliv, som er beskrevet for de enkelte kategorier. Tilstanden af naturområderne skal leve op til målsætningerne.

Afgrænsningen af de forskellige opdelinger fremgår af kortbilaget nedenfor. Hvilke målsætninger, der skal opfyldes i de enkelte områder, fremgår af landskabs- og naturafsnittene under det åbne land.

Kort med natur- og landskabsområder

 

 

Kort
Byudvikling og rammer

 Thorsminde Sdr. Nissum befolkningsprognose

 Befolkningsprognose Holstebro Kommune

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed