Staby

Fra gennemkørselsby til opholdsby.

Staby er udpeget som landsby. Det betyder, at der kan udlægges mindre arealer til boligbyggeri, erhverv og service således, at den eksisterende service kan opretholdes og evt. udbygges. Der kan finde et begrænset boligbyggeri sted. Udbygningen kan foregå indenfor de rammer, Byrådet har fastsat i kommuneplanens rammedel.

Befolkningsudviklingen i Staby

 • indbyggertallet i Staby er faldet med 20 personer siden 2007
 • indbyggertallet i Staby vil være steget med knap 10 personer i 2026.
 • indbyggertallet i Staby opland, der også omfatter oplandet til Husby, vil være faldet med 72 personer i 2026
 • det samlede indbyggertal i Staby og Husby med opland vil være faldet med 53 personer i 2026, fordi antallet af indbyggere i oplandet falder
 • antallet af børn vil være steget i Staby med opland i 2026. Forudsætningen for stigningen er bl.a. at ældre borgere i Husby fraflytter og sælger deres bolig til yngre årgange.
 • antallet af unge, borgere i den føde- og arbejdsdygtige alder og ældre mellem 60 og 67 år vil være faldet i Staby med opland i 2026
 • antallet af ældre over 67 år vil være steget i Staby med opland i 2026

Siden 2007 er der opført 1 bolig i Staby og 5 boliger i oplandet (inde ved Ulfborg) og frem mod 2025 forventes der opført 4 boliger.

Byrådets mål

 • Bevare den offentlige og private service i landsbyen.
 • Tilbyde byggemodnede grunde der svarer til efterspørgslen og behovet i området.
 • Bevare og forbedre det eksisterende bymiljø.
 • By- og boligmiljøer sikres en høj kvalitet ved nybyggeri og ombygning.

Borgerforeningens vision og ønsker

 • En trafiksikker by, hvor folk har lyst til at stoppe og besøge os.
 • Bygge videre på de ting vi har – og de kvaliteter, der findes i området.
 • Flere boliger og flere tilflyttere.
 • Bedre til at inddrage vores beboere og byde tilflytterne velkommen.
 • Bedre muligheder for oplevelser i naturen.
 • Sommerhuse og sommerhusgæster er en løftestang for vores udvikling.
 • Aktiv medspiller i forhold til kommunen - med en god dialog og et godt samarbejde.

Sogneforeningen vil undersøge behovet for at udstykke nye grunde – og evt. andre typer end parcelhusgrunde.

Spændende boliger hvor Staby er et kraftcenter inden for vedvarende energi, kan kobles op på et projekt med bæredygtige boliger. Vi kunne undersøge mulighederne for at gennemføre et projekt med grunde til økologiske huse, 0-energihuse, huse af genbrugsmaterialer mv.

Staby er en gennemkørselsby. Sogneforeningen vil gerne, at byen blive en opholdsby med oplevelser, der tiltrækker egne beboere og gennemrejsende.

Der er muligheder i bykernen.

Selve Mejeriet er i dag indrettet til private boliger. I tilknytning til Mejeriet ligger flere bygninger, som står og forfalder. De kan blive et aktiv for hele Staby! De kan med fordel udnyttes til andet og mere end i dag.

Det er helt oplagt, at alle beboere – unge og gamle – skal have glæde af stedet. Her kunne bl.a. indrettes værelser til udlejning i kortere eller længere perioder (via købmanden), en café, et mødested, værksteder, musiklokaler og lokale varer (håndværk mv.) kunne udstilles og sælges. Et nyt Staby Marked kan evt. også tænkes ind - samt aktiviteter for de 12-18 årige.

En omdannelse af området foran Mejeriet har flere formål: Den kan markere et midtpunkt i selve bykernen, hvor  Stabyvej og Gl. Landevej mødes. Den kan blive et bytorv, der understreger, at vi faktisk har en by, der er værd at stoppe op i. Den kan have en positiv effekt på trafiksikkerheden. Den kan understrege Mejeriet som et aktivt sted med flere funktioner. Den kan fremhæve de vigtige detailhandels- og servicefunktioner.

Foderstofanlægget optager et større areal i ”centrum” af Staby – og ligger faktisk umiddelbart syd for krydset mellem Stabyvej og Gl. Landevej. Området er for så vidt klart til en omdannelse. Sogneforeningen vil derfor gerne arbejde med omdannelse af foderstofanlægget og det centrale område i Staby. Bynære boliger - måske kan området omdannes til et boligområde.

Borgerforeningen ønsker at arbejde med forskønnelse – eller forgrønnelse af Staby, og i den forbindelse ønskes udarbejdet en helhedsplan, der omfatter hele bykernen og de kvaliteter og problemstillinger, der findes her. Det gælder både de overordnede forhold, og detaljer som belysning og beplantning.

Borgerforeningen mener, der mangler aktiviteter for de unge mellem 12 og 18 år samt transportmuligheder, så de kan komme til f.eks. Ulfborg.

Der mangler en ungdomsklub for de 12-18 årige. Den kan tænkes sammen med boldbaner og klubhus - alternativt sammen med en ny anvendelse af Mejeriet, hvor funktioner som ungdomsklub, cafémiljø, IT-hjørne kunne få plads. Et nyt aktivitetsområde i kommunens skovområde kan også få betydning i denne sammenhæng.

Sogneforeningen mener, der er behov for at forbedre trafiksikkerheden og sænke hastigheden langs Stabyvej.

En omdannelse af området foran Mejeriet kan fungere som en ”stopklods”, der fanger øjet, og får bilisterne til at sænke hastigheden, når de kører i gennem byen.

Borgerforeningen ønsker større tilgængelighed til naturområderne, til glæde for borgerne og turisterne - bedre tilgængelighed til Nissum Fjord, Husby Sø og havnen samt flere oplevelsesmuligheder.

I den kommunalt ejede skov syd for byen ligger der spændende muligheder i at arbejde med anlæggelse af en naturlegeplads, forhindrings- og mountainbikebane samt beachvolleybane og evt. spil. Her vil der også kunne gennemføres forskellige arrangementer.

Lokalplanlagte og byggemodnede boligområder

På Toften er der 12 lokalplanlagte og byggemodnede parcelhusgrunde til salg samt 2 parcelhusgrunde på Landsbyvænget.

I forbindelse med boligområderne Landsbyvænget og Toften er der et mindre grønt område samt et mindre fredskovpligtigt areal.

Der udlægges ikke yderligere boligområder i planperioden.

Erhvervsområde

Der er ikke udlagt kommunale erhvervsarealer i landsbyen Staby, men der er store ledige erhvervsbygninger på Stabyvej 61B, hvor det tidligere foderstoffirma DLG havde til huse. Der udlægges ikke nye erhvervsområder i planperioden.

Offentlig service

Staby skole har godt 130 elever fra 0. - 7. kl. I tilknytning til skolen ligger sognegården. Øst for skolen ligger byens klubhus og sportsplads.

Lærkereden er en aldersintegreret institution med børn fra 3-10 år. Der er ca. 40 børnehavebørn og 30 skolebørn. Institutionen er beliggende i tilknytning til Staby sSkole.

Der forventes ikke yderligere ændringer på børnepasningsområdet, skoleområdet eller på sports- og fritidsområdet, der kræver større arealudlæg til offentlige formål. Eventuelle ændringer eller udvidelser forventes etableret indenfor de udlagte rammer.

Det åbne land

Nordøst for Staby, syd for Nissum Fjord, ligger herregården Pallisbjerg. Herregårdens historie går tilbage til 1200-tallet, selv om de nuværende bygninger er noget yngre – hovedbygningen er opført sidst i 1800-tallet. Omkring herregårdsbygningerne er der udlagt areal til fritidsformål i form af golfbane, ferielejligheder og restaurant.

Nord for landsbyen strækker det flade englandskab sig ud mod Felsted Kog, der har været vildtreservat siden 1936 med bestemmelser om begrænsning i jagtudøvelsen, sejlads og færdsel. Med en ændring af reservatbestemmelserne i 1986 blev jagt forbudt i kogen og ligeledes al færdsel på landarealer incl. rørskove, øer, damme og kanaler.

Øst for Staby er der udpeget et stort skovrejsningsområde, der strækker sig helt til landevej 16/28 ved Ulfborg. Det giver mulighed for skovrejsning både for de private lodsejere, kommunen og staten.

Feldsted Kog og Husby Sø er udpeget som internationale naturbeskyttelsesområder, og i begge områder er udpeget B-målsat natur. Nord og syd for byen er udpeget større områder, hvor de landskabelige værdier skal bevares.

Det åbne land er, som det fremgår af landskabs- og naturafsnittene, opdelt i landskabsområder, hvor der i særlig grad skal tages hensyn til de landskabelige værdier og naturområder der er opdelt i tre kategorier: A- målsatte, B- målsatte og C- målsatte.

Naturområderne skal have et alsidigt plante- og dyreliv, som er beskrevet for de enkelte kategorier. Tilstanden af naturområderne skal leve op til målsætningerne.

Afgrænsningen af de forskellige opdelinger fremgår af kortbilaget nedenfor. Hvilke målsætninger, der skal opfyldes i de enkelte områder, fremgår af landskabs- og naturafsnittene under det åbne land.

Kort med natur- og landskabsområder

 

 

Kort
Byudvikling og rammer

 Staby Husby befolkningsprognose

 Befolkningsprognose Holstebro Kommune

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed