Du er her: Forside Bysamfund og bydele Landsbyer Ulfborg Kirkeby

Ulfborg Kirkeby

Fællesskab og engagement

Ulfborg Kirkeby by er udpeget som landsby. Det betyder, at der kan udlægges mindre arealer til boligbyggeri, erhverv og service således, at den eksisterende service kan opretholdes og evt. udbygges. Der kan finde et begrænset boligbyggeri sted. Udbygningen kan foregå indenfor de rammer, Byrådet har fastsat i kommuneplanens rammedel.

Befolkningsudviklingen i Ulfborg Kirkeby

 • indbyggertallet i Ulfborg Kirkeby er siden 2007 er steget med 11 personer
 • indbyggertallet i Ulfborg Kirkeby vil være faldet med 9 personer i 2026
 • indbyggertallet i oplandet til Ulfborg Kirkeby vil være faldet med 35 personer i 2026
 • det samlede indbyggertal i Ulfborg Kirkeby inkl. opland vil være faldet med 44 personer i 2026, fordi indbyggertallet falder i både Ulfborg Kirkeby og oplandet
 • antallet af skolesøgende børn, unge og borgere i den arbejds- og fødedygtige alder vil i Ulfborg Kirkeby inkl. opland være faldet en del i 2026
 • antallet af ældre over 60 år vil være steget markant i Ulfborg Kirkeby inkl. opland i 2026

Siden 2007 er der ikke opført boliger i Ulfborg Kirkeby og frem mod 2025 forventes der heller ikke opført boliger.

Byrådets mål

 • Bevare den offentlige og private service i landsbyen.
 • Tilbyde byggemodnede grunde der svarer til efterspørgslen og behovet i området.
 • Bevare og forbedre det eksisterende bymiljø.
 • By- og boligmiljøer sikres en høj kvalitet ved nybyggeri og ombygning.

Sogneforeningens vision og ønsker

 • En god boligby, der vægter landsbyens kvaliteter højt.
 • Støtte en udbygning med nye boliger og flere nye tilflyttere.
 • Styrke fællesskab og engagement i Ulfborg Kirkeby.
 • Skabe bedre muligheder for at opleve den flotte natur omkring os.
 • Forbedre midtbyen ved at knytte landsbyskole, forsamlingshus og grønne områder bedre sammen.
 • Trafiksikker by, hvor folk har lyst til at stoppe op og besøge os.
 • Kommunens aktive medspiller og sætte vores præg på den fremtidige planlægning af lokalområdet.

Da der i dag ikke er så stor efterspørgsel efter ledige byggegrunde i Ulfborg Kirkeby mener Sogneforeningen, at det er værd at overveje en fornyelse af strategien for salg af grunde i byen.

Sogneforeningen mener, at kommunen eller en privat grundejer skal overveje at udstykke nogle lidt større grunde enten i forbindelse med de ledige grunde ved Præstevangen eller længere mod syd.

I Sogneforeningen arbejdes der for, at idrætsanlægget bliver en mere integreret og aktiv del af landsbyen. Dette forudsætter i yderste konsekvens, at anlægget flyttes, til et areal øst for hovedvejen.

En velegnet placering vil være i tilknytning til de ubebyggede grunde ved Korsvang. Her vil anlægget være i nær kontakt til livet i byen, og det vil være muligt, at forbedre omklædningsfaciliteterne - evt. som en del af en mindre nyopført bygning.

I Ulfborg Kirkeby har Sogneforeningen stor opmærksomhed på trafiksikkerhed. På hovedvejen, Vembvej, som deler landsbyen i to dele, er der problemer med for høje hastigheder ind igennem byen.

Hastighederne betyder bl.a. at Vembvej kommer til at udgøre en barriere for en sikker sammenhæng mellem øst og vest i Ulfborg Kirkeby. Derfor anses det for væsentligt, at der bliver gjort en indsats for at sænke hastighederne og forbedre miljøet omkring vejen. Dette vil samtidig komme butikken/funktionerne langs Vembvej til gode.

I dag er der ikke cykelstiforbindelse fra Ulfborg Kirkeby til hverken Ulfborg eller Vemb. Borgerforeningen foreslår en forlængelse af cykelstien fra Vemb til Ulfborg.

En ny cykelsti langs landevejen vil ikke alene forbedre forholdene for lokale cyklister, men også for de mange turister, der hvert år cykler i området. Samtidig vil det være muligt, at forbedre adgangen til en række naturområder.

Boligudbygning

På Korsvang er der 7 byggemodnede parcelhusgrunde til salg, hvilket er nok til hele planperioden. I forbindelse med boligområdet Korsvang er der flere mindre grønne områder, hvor der blandt andet er indrettet en legeplads.

Trafik og stier

Der planlægges cykelsti mellem Ulfborg og Vemb.

Offentlig service

Den tidligere skole er i dag hjemsted for Egnshistorisk Studiecenter. Vest for landevejen ligger byens klubhus og sportsplads, der foruden boldspil anvendes til hundetræning. Nord for den tidligere skole ligger byens forsamlingshus.

Der forventes ikke yderligere ændringer på sports- og fritidsområdet, der kræver større arealudlæg til offentlige formål. Eventuelle ændringer eller udvidelser forventes etableret indenfor de udlagte rammer.

Det åbne land

Landskabet omkring Ulfborg Kirkeby er en jævnt kuperet bakkeøoverflade, der mod vest falder i højden. I området er der en række fjordenge, der afvandes af Støvlebæk, Nørrebæk og Storåen. Engene blev inddæmmet i 1962.

Nord for byen ligger Nørre Vosborg Hede, der sammen med Filsø Sande er udlagt til reservat. Nord for landsbyen ligger ligeledes herregården Nr. Vosborg, der altid har været tæt knyttet til Ulfborg Kirkeby. Syd for byen ligger Ulfborg og Stråsø plantager, som er blandt de største i landet.

Vest for landsbyen ligger Felsted Kog, der har været vildtreservat siden 1936 med bestemmelser om begrænsning i jagtudøvelsen, sejlads og færdsel. Med en ændring af reservatbestemmelserne i 1986 blev jagt forbudt i kogen - og ligeledes al færdsel på landarealer incl. rørskove, øer, damme og kanaler.

Det åbne land er, som det fremgår af landskabs- og naturafsnitene, opdelt i landskabsområder, hvor der i særlig grad skal tages hensyn til de landskabelige værdier og naturområder, der er opdelt i tre kategorier: A- målsatte, B- målsatte og C- målsatte.

Feldsted Kog er udpeget som international naturbeskyttelsesområde og arealerne omkring er udpeget til B- målsat natur og landskabsområde, hvor de landskabelige værdier skal bevares.

Naturområderne skal have et alsidigt plante- og dyreliv, som er beskrevet for de enkelte kategorier. Tilstanden af naturområderne skal leve op til målsætningerne.

Afgrænsningen af de forskellige opdelinger fremgår af kortbilaget nedenfor. Hvilke målsætninger, der skal opfyldes i de enkelte områder, fremgår af landskabs- og naturafsnittene under det åbne land.

Kort med natur- og landskabsområder

 

 

Kort
Byudvikling og rammer

 Ulfborg Kirkeby befolkningsprognose

 Befolkningsprognose Holstebro Kommune

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed