Lokalcentre

Lokalcentrene tæt på Holstebro by, Tvis, Nr. Felding, Idom og Krunderup er karakteriseret ved at de er under indflydelse af den befolkningsmæssige vækst Holstebro by afstedkommer.

Lokalcentrene med større afstand til Holstebro by, Skave, Borbjerg, Hvam, Sevel, Ejsing, Vemb og Thorsminde er lokalcentre, der er karakteriseret ved, at de lige formår at bevare befolkningstallet eller er i tilbagegang. Byerne har et større lokalt opland til skole og idrætsfaciliteter, og de fleste har dagligvaretilbud, sporadisk udvalgsvarehandel og lokalt erhverv.

Kommunal service

Den kommunal service vil varierer i forhold til byernes egen udviklingspotentiale. Det almindelige vil være, at der er folkeskole, børnepasning, idrætsfaciliteter og i enkelte tilfælde ældrecenter. Byernes status indikerer, at der vil foregå udviklingsplanlægning, specielt i byerne tæt på Holstebro. En planlægning der kan sikre bymiljøet, boligudvikling, service, butiksforsyning og erhverv.

Kommunens bymønster, med områdecentre, lokalcentre og landsbyer, fortæller hvor udviklingsplanlægningen primært vil komme til at foregå, men Byrådet betragter opdelingen fleksibelt således, at en aktiv indsats i lokalområderne kan skabe udvikling andre steder end forventet.

Dialog med borgerforeningerne

I arbejdet med kommunens udvikling lægger Byrådet vægt på nærdemokratiet. Dialog med borgere, foreninger, erhvervsliv og andre partnere. Det er vigtigt i en kommune af Holstebros størrelse, at forskelligheder kan finde sammen i et fællesskab.

Byrådet vil bygge videre på den stærke tradition for samarbejde om vigtige opgaver med borgerforeningerne i områdecentrene, lokalcentrene og landsbyerne samt med de skoler, sportshaller, institutioner, foreninger osv. der findes i lokalområderne. Byrådet forventer og anerkender samtidig en aktiv indsats fra borgere og brugere. Der opfordres til, at borgerforeningerne udvikles til ankre for nærdemokratiet ved at sammensætte dem så bredt, at hele lokalområdets institutioner og foreninger er repræsenteret. 

Udviklingsplaner

LAG Holstebro og Holstebro Kommune besluttede i sommeren 2008 at igangsætte arbejdet med 18 udviklingsplaner for lige så mange lokalområder i Holstebro Kommune. Udviklingsplanerne udspringer af den udviklingsstrategi LAG Holstebro har vedtaget.

Strategien ”Kurven skal knækkes – livskvalitet og bosætning” sætter fokus på udviklingsplaner for hele eller dele af landsbyer og sogne. Det stemmer med kommunkommuneplanen, hvorefter Byrådet, som nævnt ovenfor, vil samarbejde med borgerforeningerne rundt om i kommunen og forventer en aktiv indsats fra borgere og brugere. Udviklingsplanerne skal således medvirke til, at Holstebro Kommune fortsat er kendetegnet ved levende landsbyer.

Planerne

  • viser nye veje og handlinger og medvirker til at skabe fremskridt.
  • synliggør områdets kvaliteter og muligheder.
  • styrker samarbejde og fællesskab både i lokalområdet og mellem lokalområdet og kommunen.
  • bygger på stærk lokal forankring.

I hvert lokalområde har borgerforeningen været en nøgleaktør i arbejdet med udviklingsplanen. Planerne er først og fremmest lokalområdets egene planer med stor vægt på at udnytte de lokale kræfter. Samtidig afdækker planerne en række kommunale opgaver, der også skal løftes for at skabe de bedst mulige udgangspunkter og rammer for en borgerdrevet udvikling på landet.

Under de enkelte bysamfund i denne plan er der et sammendrag af de forslag og tiltag udviklingsplanerne beskriver. Et sammendrag der fokuserer på de projekter, hvor kommunen på forskellige niveauer kan blive aktør i. Kommunens rolle kan være meget forskellig - det kan være som igangsætter - det kan være som myndighed - og det kan være som investor. Byrådet skal på en række områder prioriterer og det kan være meget forskelligt, hvad de enkelte lokalområder har behov for - kun ved at behandle lokalområderne forskelligt, kan de behandles ens.

 

Sevel Kro

Mølle

Autoforhandler Ejsing

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed