Du er her: Forside Bysamfund og bydele Lokalcentre Borbjerg-Hvam

Borbjerg-Hvam

Moderne Landsby - det naturlige valg

Byerne Borbjerg-Hvam er tilsammen udpeget som lokalcenter. Det betyder bl.a., at byerne skal kunne indeholde funktioner, der kan dække befolkningens daglige behov. Byrådet forpligter sig til at give mulighed for en større bolig- og erhvervsmæssig vækst, således at der er mulighed for at de almindelige lokalcenterfunktioner kan opretholdes.

Befolkningsudviklingen i Borbjerg-Hvam

 • indbyggertallet i Borbjerg by og Hvam by er siden 2007 henholdsvis steget med 40 personer og faldet med 15 personer.
 • indbyggertallet i 2026 vil for Borbjerg være som i dag og i Hvam vil befolkningstallet være faldet med 15 personer i 2026.
 • indbyggertallet i oplandet til Borbjerg-Hvam vil i være faldet med 55 personer i 2026
 • det samlede indbyggertal i Borbjerg-Hvam inkl. opland vil være faldet med 70 personer i 2026, især fordi antallet af indbyggere i oplandet falder.
 • antallet af skolesøgende børn, unge og borgere i den arbejds- og fødedygtige alder vil i Borbjerg-Hvam incl. opland være faldet i 2026
 • antallet af ældre vil i Borbjerg-Hvam incl. opland være steget markant i 2026

Siden 2007 er der opført 9 boliger i Borbjerg og i prognosen forventes det, at der opføres 13 boliger frem mod 2026. Boligerne vil sandsynligvis blive ejerboliger opført som fritliggende parcelhuse og tæt-lavt byggeri.

Byrådets mål

 • Bevare den offentlige og private service i Lokalcentrene.
 • Tilbyde et varieret udbud af boligtyper, der kan tilgodese alle familieformers og aldersgruppers behov.
 • Bevare og forbedre eksisterende bymiljøer.
 • By- og boligmiljøer skal sikres en høj kvalitet ved nybyggeri og ombygning.

Borgerforeningens vision og ønsker

 • Vi er et aktivt og inspirerende lokalområde, vi engagerer os og står sammen om at opnå nye fælles mål.
 • Vi vil sørge for, at det sociale netværk er i fokus, og at der er trygge rammer for unge og gamle.
 • At give tryghed til børnefamilier m.m. via offentlig service i Borbjerg-Hvam
 •  At have et varieret udbud af fritidsaktiviteter
 • At have et godt samarbejde med erhvervsdrivende i Borbjerg-Hvam
 • At have fokus på trafik og veje
 • At kunne tilbyde byggegrunde, salg af huse og tilskynde til by-forskønnelse i område
 • At tænke natur og by sammen: Vi vil være kendt for at tænke fx natur og spildevand ind i langtidsplanlægningen
 • At være en moderne landsby: Vi vil anvende teknologien for at have et højt informationsniveau, inddrage borgere, både unge som gamle i de aktiviteter der tilbydes i området, og for at markedsføre området.
 • At vi tænker helhedsorienteret. Vi samarbejder på tværs af landsbyerne og Holstebro Kommune for at ideudvikle.

Holstebro-Herning motorvejen vil komme til at ligge ca. 5 kilometer fra Borbjerg-Hvam området, hvilket vi ser som optimalt for pendlere, der gerne vil bosætte sig i en dejlig landsby med omkringliggende smukt natur og som hurtigt og effektivt skal have mulighed for at komme på arbejde.

Ideelt set skal alle aldersgruppers boligbehov tilgodeses. Det vil være godt at kunne tilbyde de unge lejligheder tæt ved diverse faciliteter i Borbjerg-Hvam, parcelhuse i forskellige størrelser, nybyggeri og ældre boliger enten på Skrænten på Naltoftevej eller Sct. Jørgens Boliger, beliggende på Haretoften. 

Den offentlige service i Borbjerg-Hvam skal bevares og udvikles. Det er vigtigt, at børnefamilierne har mulighed for at få deres børn passet i lokalsamfundet, og at børnene har mulighed for at gå i en skole, der har fokus på trivsel og læring. 

For at få fokus på forskønnelse uddeler Borgerforeningen hvert år ”Forskønnelsesprisen”.  Her har borgere i Borbjerg-Hvam mulighed for at indgive forslag til hvem der skal indstilles til prisen. Kriterierne for at indgive forslag er, at borgerne skal have forskønnet deres hus eller have indenfor det sidste år. 
Vi har en flot natur i området Borbjerg-Hvam. Vi vil gerne inddrage naturen mest muligt i landsby-bebyggelsen. Dette vil vi bl.a. gøre ved at tænke grønne områder ind imellem nybyggeri og de eksisterende parcelhusgrunde. Der skal være fokus på aktiviteter for borgerne i naturen,  på genanvendelse af regnvand  og på plantning af frøformerede træer.

Rundt om Borbjerg Møllesø er der etableret en smuk natursti/hjertesti. Hjertestien ligger med udsigt til Holmgård sø. Her er et sjældent plante og dyreliv. Ved stiens nordlige punkt ligger den fredede og smukt restaurerede Borbjerg Holmgaard. Ruten fortsætter rundt om Borbjerg Møllesø og gennem Borbjerg Mølle Kro, hvor der er mange aktivitetsmuligheder. Der er Shelters til overnatning m.v. Der er bord og bænke langs ruten og direkte adgang til Fodboldgolf samt stenalderhytte.

Vi vil gerne være kendt for tydelig information omkring diverse aktiviteter, der foregår i Borbjerg-Hvam området. Vi ønsker at etablere en elektronisk informationstavle ved indkørslen til Borbjerg-Hvam ved Kultur og Fritidscentret, hvor man kan se, hvilke aktiviteter der foregår i centret og i området. Derudover ønsker vi at etablere QR-kode ved indfaldsvejene Trabjergvej, Hajslundvej og Hvamvej. Ved at aflæse QR skiltene, vil man kunne få information om Borbjerg-Hvams faciliteter, både indenfor skole, erhverv og aktiviteter (sports- og naturmæssigt), salg af byggegrunde og huse og ikke mindst Borbjerg-Hvams spændende historie.

Vi er med i et samarbejde med de 7 østlige landsbyer i Holstebro Kommune. Det drejer sig om Skave, Hogager, Herrup, Sevel, Mogenstrup og Ryde-Stendis. Vi mener, at det er vigtigt at samarbejde frem for at modarbejde hinanden.

Borbjerg-Hvam Borgerforening samarbejder med Holstebro kommune om vigtige opgaver i landsbyen, skolen, Kultur og Fritidscenter, foreningsliv osv. Gennem dialog og debatter, finder vi sammen frem til de bedste løsninger for vores lokalsamfund. Borgerforeningen ønsker i samarbejde med kommunen at udarbejde en langsigtet ”masterplan” for Borbjerg-Hvam. En langsigtet strategi for hvor og hvordan udstykningen af nye arealer til boliger, butikker, erhverv, aktiviteter, stiforbindelser m.m. skal finde sted, så områdets landskabelige kvaliteter udnyttes bedst muligt.

Byggemodnede boligområder

Der er udlagt arealer til boligudbygning på Vibevej. Det ca. 5 ha store område er udlagt til 21 parcelhusgrunde og to storparceller til tæt-lav bebyggelse. På nuværende tidspunkt er der 2 usolgte grunde i området.

Planlagt boligområde

Syd for Hvamvej, umiddelbart op til idrætsarealerne er der udlagt et nyt boligområde på ca. 3 ha. og ifølge lokalplanen er der plads til 14 parcelhuse og 4 rækkehuse. Når området byggemodnes, er der tilstrækkelig rummelighed til de boliger, der forventes opført i den kommende planperiode.

Hvam Mejeriby fremtræder som en velafgrænset og karakterfuld landsby med velproportionerede huse, der ligger ud til hovedgaden. Der planlægges ikke væsentlige ændringer i Hvam. I hovedgaden er der nogle småerhverv.

Centerområder

I Borbjerg vil købmanden på Bukdalvej gerne udvide til et supermarked. Da der ikke er plads på den hidtidige adresse, er der udlagt et areal ved Hvamvej, hvor der må opføres en butik på max. 900 m2. Der er altså to centerområder i Borbjerg med tilsammen plads til 1300 m2 butikker.

Trafik og stier

Holstebro Kommune har ingen aktuelle planer i området, men er altid parat til dialog med lokalområdet.

Offentlig service

Borbjerg er der en 7-klasses skole med ca. 160 elever med SFH for 0. til 6.klasse.

Borbjerg Børnehave er en kommunal institution, der er normeret til 46 børn. Institutionen er beliggende overfor skolen og bygget sammen med Kultur og Fritidscentret.

Idrætsanlæg og Kultur- og Fritidscenter:

Lokalområdets behov for kapacitet mht. idrætsfaciliteter er dækket med de eksisterende bygninger og udendørsarealer på ca. 2 ha. Kultur- og Fritidscentret, som blev indviet i 2010, anvendes af skole, børnehave, dagplejere og Borbjerg-Hvam Gymnastik og Ungdomsforening og 20 foreninger herunder. Centret bruges desuden til private fester og kulturelle begivenheder.

Det åbne land

Det åbne land er, som det fremgår af landskabs- og naturafsnittene, opdelt i landskabsområder, hvor der i særlig grad skal tages hensyn til de landskabelige værdier og naturområder, der er opdelt i tre kategorier: A- målsatte, B- målsatte og C- målsatte.

Naturområderne skal have et alsidigt plante- og dyreliv, som er beskrevet for de enkelte kategorier. Tilstanden af naturområderne skal leve op til målsætningerne.

Borbjerg ligger i et smukt morænelandskab. Tunneldalen med Holmgård Sø og Borbjerg Møllesø er et karakterfuldt element i områdets landskab. Borbjerg Møllesø og i forlængelse heraf Hellegård Ådal er udpeget som landskabsområde. Ådalen syd for Møllesøen er udpeget som B- målsat natur, og der er mindre C- målsatte naturområder omkring Møllesøen og i den sydlige del af Hellegård Ådal.

Afgrænsningen af de forskellige opdelinger fremgår af kortbilaget nedenfor. Hvilke målsætninger, der skal opfyldes i de enkelte områder, fremgår af landskabs- og naturafsnittene under det åbne land.

Kort med natur- og landskabsområder

 

 

 Borbjerg Hvam befolkningsprognose

 Befolkningsprognose Holstebro Kommune

Kort
Byudvikling og rammer

 

Borbjerg Mølle

 

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed