Ejsing

Lokalcentret i nord

Ejsing by er udpeget som lokalcenter for den nordlige del af kommunen. Det betyder bl.a. at byen og centerområdet skal kunne indeholde funktioner, der kan dække befolkningens daglige behov. Væsentligst i denne sammenhæng er dagligvarebutik og skole. Byrådet forpligter sig til at give mulighed for en større bolig- og erhvervsmæssig vækst således, at der er mulighed for, at de almindelige lokalcenterfunktioner kan opretholdes.

Befolkningsudviklingen i Ejsing

 • indbyggertallet i Ejsing er siden 2007 faldet med 12 personer
 • indbyggertallet i Ejsing vil være steget med 7 personer i 2026
 • indbyggertallet i oplandet til Ejsing vil være faldet med 55 personer i 2026
 • det samlede indbyggertal i Ejsing inkl. opland vil være faldet med 62 personer i 2026
 • indbyggertallet vil for alle aldersgrupper undtagen de ældste over 67 år være faldet i 2026

Siden 2007 er der opført 1 bolig i Ejsing og i prognosen forventes det, at der frem mod 2016 opføres 4 boliger i Ejsing by og 1 bolig i oplandet. Boligerne vil sandsynligvis blive ejerboliger opført som fritliggende parcelhuse og tæt-lavt byggeri.

Byrådets mål

 • Bevare den offentlige og private service i Lokalcentrene.
 • Tilbyde et varieret udbud af boligtyper, der kan tilgodese alle familieformers og aldersgruppers behov.
 • Bevare og forbedre eksisterende bymiljøer
 • By- og boligmiljøer sikres en høj kvalitet ved nybyggeri og ombygning.

Ejsing Beboerforenings visioner og ønsker

 • Nedsættelse af grundpriserne. Det er nødvendigt at prisen på de kommunale byggegrunde i Ejsing nedsættes til et niveau der svarer til huspriserne i området.
 • Det er vigtigt at bevare/sikre offentlig børnepasningsmulighed i området.
 • Ønske om bedre sikring af vejkryds (Gl. Landevej/Landtingvej og Geddalvej/Vinderupvej) samt udbedre skader (høje kanter) langs vejene.
 • Gadebelysningen er sparsom og utilfredsstillende i forbindelse med fritidsaktiviteter.
 • Udvalget af kommunale byggegrunde er for lille
 • Eventuelt sænke prisen på erhvervsgrunde, der matcher de nuværende erhvervsvirksomheder. Det vil styrke lokalcenter Ejsing med mere erhverv/arbejdspladser som kan give øget bosætning.
 • Der er fortsat et ønske om cykelsti af Landtingvej til Ejsing.
 • Der er ønske om en tunnel under Skivevej. Det vil give øget fritidsaktivitet ved de etablerede stier.
 • Der er stort ønske om at strandene gøres mere attraktive for beboere og turister med badebroer og rensning af strand (rustne søm i gammel handicap/gangbro). Det er beklageligt at kommunen har nedprioteret handicapvenlig kørebro med platform ved Ejsingholm Strand.
 • Vi ønsker at bevare Ejsing som en levende landsby og et aktivt lokalcenter i tæt samarbejde mellem borgere og kommune.
 • Vi bifalder en udvikling af sommerhus-området ved Ejsingholm Strand. Det vil være med til at bevare liv i lokalområdet.

Byggemodnede boligområder

I boligområdet Østparken er der to kommunale grunde til salg og ikke yderligere udbygningsmuligheder.

Ved Møgeltoften er der med adgang fra Landtingvej er der lavet lokalplan for en privat udstykning med 5 store naturgrunde fra 3.000 m2 til 5.000 m2. Grundene har udsigt til en mindre sø, der ligger på den sydlige laveste del af området.

Planlagt boligområde

For den nordøstlige bydel, mellem Gl. landevej og Kirkestien, er der udarbejdet en udbygningsskitse og den første etape af udbygningen er lokalplanlagt. Området er beliggende umiddelbart op til hallen og idrætspladsen. Lokalplanområdet vil fuldt udbygget kunne rumme 19 åben-lav boliger og vil blive byggemodnet i etaper i takt med efterspørgslen.

Boligområder på længere sigt

For den nordøstlige bydel er der udarbejdet en udbygningsskitse, der viser, hvordan Byrådet forventer boligudbygningen skal ske på lang sigt. På længere sigt kan udbygningsprincippet syd for Hellesvej fortsættes, således at der skabes forbindelse til Vinderupvej.

Egebjerg
Egebjerg ligger i landzone, men Byrådet er på baggrund af en konkret vurdering indstillet på at give landzonetilladelse til opførelse af enkelte nye boliger, hvis der er ønske og behov for det.

Centerområdet

Der udlægges et centerområde omkring Landtingvej og Gl. Landevej, der omfatter de servicefunktioner, som dagligvarebutik, værksted, udvalgsvarebutikker m.v., der er i området i dag. De eksisterende centerfunktioner forventes opretholdt, men nye funktioner eller udbygning af eksisterende, forventes ikke i et omfang, der kræver udlæg af udbygningsarealer.

I dag er der en dagligvarebutik på 494 m2 og en udvalgsvarebutik på 57 m2. Den fremtidige udbygning må max. være på 800 m2 for hele området.

I den centrale del af Ejsing by er der bygnings- og bymæssige træk, der er med til at understrege landsbykarakteren. Byrådet ønsker denne karakter fastholdt og udviklet ved om- og tilbygning samt nybyggeri i områderne omkring Landtingvej, Gl. Landevej, Geddalvej og Vinderupvej. Det kan ske gennem dialog, rådgivning, vejledning og de bestemmelser, der er indarbejdet i lokalplanen for området.

Erhvervsområder

De udlagte erhvervsområder i den sydlige og vestlige del af byen omfatter kun de eksisterende virksomheder. Erhvervsområdet ved Genfa kan udvides i vestlig retning, hvis virksomheden har ønsker derom, og det kan ske indenfor rammerne af kystnærhedsbestemmelserne.

I den sydvestlige bydel er udlagt et område til lettere erhverv - primært eksisterende mindre erhverv, som er håndværksvirksomhed og lettere industri. Området er stort set udnyttet af den eksisterende vognmandsvirksomhed. Området er udlagt som en miljømæssig buffer mellem Genfa og den øvrige del af byen, hvilket betyder, at de mere miljøbelastende dele af Genfa produktionen ikke kan tillades udvidet i denne retning.

Øst for Ejsing by er udlagt Tværmose erhvervsområde til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, hvilket omfatter særligt støjende og forurenende virksomheder.
Efter den seneste udvidelse af virksomheden Rose Poultry er der stadig en restrummelighed på ca. 5,2 ha., der er lokalplanlagt og overført til byzone. Der er yderligere udlagt 6 ha indenfor kommuneplanens rammer.

På længere sigt er det planen, at området kan udvides yderligere i vestlig retning mod Ejsing. Omkring området - inkl. de langsigtede udviklingsmuligheder - udlægges en 500 m konsekvenszone, hvor der ikke må etableres nye miljøfølsomme funktioner, der kan begrænse virksomhedernes produktionsmuligheder.

Offentlig service

Området udlagt til offentlige formål omkring idrætspladsen og idrætshallen giver mulighed for udvidelser i østlig retning fra hallen. Der udlægges areal til udvidelse med to fodboldtræningsbaner, hvoraf den første er etableret. Der er i planperioden ikke tanker om at etablere yderligere boldbaner, men arealet kan bruges til andre fritidsaktiviteter.

Ejsing Skole er lukket. I stedet er oprettet en friskole. Ejsing Friskoles nye pasningsdel ”Gazellen” har plads til 35 børn i alderen 3 år til og med 7. klassetrin.

Eventuelle ændringer eller udvidelser af offentlige forventes etableret indenfor de nuværende lokalplanrammer.

Trafik og stier

Der er lokalt et ønske om en cykelsti langs Vinderupvej fra Skivevej til Ejsing og en videreførelse langs Landtingvej og Ejsingholmvej til Ejsingholm sommerhusområde.

Det åbne land

Geddal Strandenge og Sønder Lem Vig er lavvandede vådområder og strandenge med et rigt fugleliv der varierer over året i forhold til de trækfugle, der raster i området. Ved Geddal Strandenge er der god tilgængelighed, opholdsfaciliteter og informationstavler om naturen og fuglelivet. Områderne er B-målsatte naturområder og er tillige udpeget som internationale naturbeskyttelsesområder.

Det åbne land er, som det fremgår af landskabs- og naturafsnittene, opdelt i landskabsområder, hvor der i særlig grad skal tages hensyn til de landskabelige værdier og naturområder, der er opdelt i tre kategorier: A- målsatte, B- målsatte og C- målsatte.

Naturområderne skal have et alsidigt plante- og dyreliv, som er beskrevet for de enkelte kategorier. Tilstanden af naturområderne skal leve op til målsætningerne.

Afgrænsningen af de forskellige opdelinger fremgår af kortbilaget nedenfor. Hvilke målsætninger, der skal opfyldes i de enkelte områder, fremgår af landskabs- og naturafsnittene under det åbne land.

Kort med natur- og landskabsområder

 

 

 Ejsing befolkningsprognose

 Befolkningsprognose Holstebro Kommune

Kort
Byudvikling og rammer

 

Dagligvarerbutik

 

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed