Idom

Et godt sted at vokse op

Idom by er udpeget som lokalcenter for det vestlige nærområde til Holstebro by. Det betyder bl.a. at byen skal kunne indeholde funktioner, der kan dække befolkningens daglige behov. Byrådet forpligter sig til at give mulighed for en større bolig- og erhvervsmæssig vækst, således at der er mulighed for at de almindelige lokalcenterfunktioner kan opretholdes. I byen er der i dag Kulturcentret "Plexus", der foruden kulturfaciliteterne indeholder idrætshal og daginstitution. Der er ligeledes en skole og en kirke i området.

Befolkningsudviklingen i Idom-Råsted

 • indbyggertallet i Idom er siden 2007 steget med 55 personer
 • indbyggertallet i Råsted er siden 2007 steget med 13 personer
 • indbyggertallet i Idom vil være steget med 13 personer i 2026
 • indbyggertallet i Råsted vil være steget med 16 personer i 2026
 • indbyggertallet i oplandet til Idom-Råsted vil være faldet med 52 personer i 2026
 • det samlede indbyggertal i Idom-Råsted inkl. opland vil være faldet med 23 personer i 2026, fordi faldet på landet er større end tilvæksten i byerne
 • antallet af skolesøgende børn, unge og borgere i den arbejds- og fødedygtige alder vil i Idom-Råsted inkl. opland være faldet i 2026
 • antallet af ældre på 60 – 67 år vil i Idom-Råsted inkl. opland være faldet i 2026
 • antallet af ældre over 67 år vil i Idom-Råsted inkl. opland være steget markant i 2026

Siden 2007 er der opført 31 boliger i Idom og 5 boliger i Råsted og i prognosen forventes det, at der opføres 17 boliger i Idom og 8 boliger i Råsted frem mod 2026. Boligerne vil sandsynligvis blive ejerboliger opført som fritliggende parcelhuse og tæt-lavt byggeri.

Byrådets mål

 • Bevare den offentlige og private service i lokalcentrene.
 • Tilbyde et varieret udbud af boligtyper, der kan tilgodese alle familieformers og aldersgruppers behov.
 • Bevare og forbedre eksisterende bymiljøer
 • By- og boligmiljøer skal sikres en høj kvalitet ved nybyggeri og ombygning.

Borgerforeningens visioner og ønsker

Idom-Råsted er et samfund der vil:

 • Vi vil fortsat være et godt sted at vokse op med fokus på udvikling.
 • Vi vil fortsat tilbyde kulturelle arrangementer på højeste plan i PLEXUS. 
 • Vi vil fortsat have fokus på, at Idom og Råsted forbliver et naturskønt område.
 • Vi vil have vækst i fokus på alle områder.
 • Vi er – og vil fortsat være - et område fyldt med ildsjæle og aktive borgere.
 • Der bør arbejdes på at fastholde og udbygge den offentlige transport i Idom og Råsted. Ikke kun til Holstebro og Ulfborg, men også til Bur.

Der ønskes yderligere udstykninger både i Idom og Råsted. Kommunen bør arbejde på udbygning af Lilleåvej mod Ringkøbingvej i Råsted.

Det nye område ved Idomlundvej bør udstykkes i et varieret udbud af grundstørrelser på samme måde som den seneste udstykning af Kofeltvej overfor. Indkørsel dertil skal ske fra Idomlundvej, lige over for Kofeltvej. Dette kryds vil så kunne ombygges til en stor rundkørsel, der samtidigt kan fungere som en fartdæmpning gennem Idom Kirkeby. Bl.a. af hensyn til landmændene i området, der har behov for at køre igennem.

Området overfor Idom-Råsted skole bruges i dag som parkeringsplads og opholdssted for skolebørnene. Der på bør arbejdes på et alternativt ventested, evt. ved at ændre bussernes holdested. Der vil så også være mulighed for at forskønne midtbyen, ved at omlægge parkeringspladsen.

For fem år siden åbnede PLEXUS Idom-Råsted og hermed fik man et enestående samlet kultur-, fritids- og institutionsområde. Denne kombination udgør et solidt og fremtidssikret fundament som danner grundlaget for befolkningstilvækst. Det er derfor meget vigtigt for Idom-Råsted Borgerforening, at der sker en tilførelse af nye og attraktive byggegrunde for at opnå endnu et skub i befolkningstilvæksten som man så ved ændringen af udstykningen på Kofeltvej i 2003.

Grundejerforeningen i Råsted ønsker fartdæmning ved Råsted Kirkevej.

Byggemodnet boligområde

Der kom et stort skub i Idom, da der blev udarbejdet en ny udstykningsplan for Kofeltvej i 2003. En mere afvekslende plan, forskellige boligtyper og forskellige grundstørrelser gjorde området attraktivt. Der er fire grunde til salg.

Nye boligområder

I Idom ændres udbygningsretningen for boliger fra et område vest for Estrupvej til et område til området syd for skolen og Plexus mellem Idomlundvej og Idom Kirkevej. Det er bl.a. efter ønske fra borgerforeningen. Desuden udlægges det nuværende erhvervsområde syd for Idomlundvej, umiddelbart øst for idrætspladsen, til boliger. Arealerne er tilsammen ca. 5 ha med plads til ca. 35 boliger.

I Råsted udlægges et 6 ha stort areal i tilknytning til det eksisterende boligområde på et areal mellem Lilleåvej og Ringkøbingvej.

Boligområder på længere sigt
Mellem de udlagte arealer til boliger på det gamle erhvervsareal og arealet øst for Idom Kirkevej kan der på et 13 ha stort areal på længere sigt udbygges med boliger og anlægges rekreative arealer.

Centerområde

Der er udlagt to mindre centerområder, et på hjørnet af Burvej og Estrupvej og et længere op ad Estrupvej. Der vil i fremtiden være mulighed for en udbygning på op til max. 500 m2 for begge områder.

Trafik og stier

Holstebro Kommune vil vurdere de indkomne forslag til trafikdæmpning og nye stier og de vil evt. indgå i kommunens trafikplanlægning, hvor de vil blive prioriteret i sammenhæng med kommunens øvrige forslag.

Offentlig service

Idom-Råsted Skole har godt 120 elever fordelt på 8 klasser (Bh - 7. kl.). Skolen har et tæt samarbejde med den aldersintegrerede daginstitution "Solkær", der er en privat puljeinstitution. Den befinder sig i lokaler, der ejes af Idom-Råsted Hallen (Plexus), der disponerer over lokalerne til andre aktiviteter udenfor institutionens åbningstid.

Børnehuset har i gennemsnit 40 børnehavebørn, 50 fritidshjemsbørn og 13 fritidshjem-2 børn.
Kultur og Idrætsfaciliteter
Plexus er Idom og Råsteds samlingspunkt – et kultur-, fritids- og idrætscenter. Idom Råsted Hallen er udbygget til et fælles kraftcenter med henblik på at forene de to landsbyers eksisterende faciliteter ét sted. Foruden de traditionelle idrætsfaciliteter er der, butik, café, køkken, konferencelokaler og selskabslokaler. De udendørs idrætsanlæg ligger umiddelbart op til centret.

Det åbne land

Der er natur helt til Ulfborg med hede og åer. Et stort område ved Idom Å er fredet og der må ikke bygges i nærheden. Landmænd skal friholde arealet ned til åen, hvilket har resulteret i fin vandkvalitet.

Stierne skal forankres i skovene. Hvis skovene sælges skal tilgængeligheden bevares. De er i dag kommunale skove. Det er en fin rute til løb – kræver dog lidt renovering.

Borgerforeningen ønske bedre tilgængelighed langs åen i nærområdet ved Råsted og Idom Å.

Det åbne land er, som det fremgår af landskabs- og naturafsnittene, opdelt i landskabsområder, hvor der i særlig grad skal tages hensyn til de landskabelige værdier og naturområder, der er opdelt i tre kategorier: A- målsatte, B- målsatte og C- målsatte.

Naturområderne skal have et alsidigt plante- og dyreliv, som er beskrevet for de enkelte kategorier. Tilstanden af naturområderne skal leve op til målsætningerne.

Afgrænsningen af de forskellige opdelinger fremgår af kortbilaget nedenfor. Hvilke målsætninger, der skal opfyldes i de enkelte områder, fremgår af landskabs- og naturafsnittene under det åbne land.

Kort med natur- og landskabsområder

 

 

 

 Idom befolkningsprognose

 Befolkningsprognose Holstebro Kommune

Kort
Byudvikling og rammer

 

Råsted området

Kulturcenter Plexus

 

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed