Krunderup

Ikke for store - men store nok

Krunderup by er udpeget som lokalcenter for den nordvestlige del af oplandet til Holstebro by. Oplandet omfatter småbyerne Naur og Sir. Krunderup skal kunne indeholde funktioner, der kan dække befolkningens daglige behov.

Byrådet forpligter sig til at give mulighed for en større bolig- og erhvervsmæssig vækst således, at der er mulighed for, at de almindelige lokalcenterfunktioner kan opretholdes. I byen er der i dag skole, daginstitution, sognegård og idrætsfaciliteter med hal. Der er ingen dagligvarebutik.

Befolkningsudviklingen i Krunderup

 • indbyggertallet i Krunderup er siden 2007 er steget med 4 personer
 • indbyggertallet i Krunderup vil være steget med 27 personer i 2026
 • indbyggertallet i oplandet (Naur-Sir) til Krunderup vil være faldet med 58 personer i 2026
 • det samlede indbyggertal i Krunderup inkl. opland (Naur-Sir) vil være faldet med 31 personer i 2026, fordi faldet på landet er større end tilvæksten i Krunderup
 • antallet af skolesøgende børn, unge og borgere i den arbejds- og fødedygtige alder vil i Krunderup inkl. opland (Naur-Sir) være faldet i 2026
 • antallet af ældre over 60 år være steget markant i Krunderup inkl. opland (Naur-Sir) i 2026

Siden 2007 er der opført 7 boliger i Krunderup og i prognosen forventes det, at der opføres 26 boliger frem mod 2026. Boligerne vil sandsynligvis blive ejerboliger opført som fritliggende parcelhuse og tæt-lavt byggeri.

Byrådets mål

• Bevare den offentlige og private service i lokalcentrene.
• Tilbyde et varieret udbud af boligtyper, der kan tilgodese alle familieformers og aldersgruppers behov.
• Bevare og forbedre eksisterende bymiljøer.
• By- og boligmiljøer skal sikres en høj kvalitet ved nybyggeri og ombygning.

Borgerforeningens vision og ønsker

 • Vil ikke være for store – men vi skal være store nok!
 • Vil fastholde vores skole, institution, mange aktiviteter og den positive befolkningsudvikling.
 • Vil arbejde for en sikker og stabil udbygning af Krunderup - tage godt imod tilflyttere.
 • Vil fortsat være gode til at engagere vores indbyggere i det fælles liv.
 • Vil udnytte de muligheder, der ligger i vores natur – og vi deler gerne mulighederne med andre.
 • Aktiv medspiller i forhold til kommunen - sætte vores præg på den fremtidige planlægning.
 • Vil arbejde for bedre offentlig transport, meget gerne bybuskørsel.
 • Vil arbejde for at Langemettevej bliver lukket for gennemkørsel, og dermed kan fungere som sikker cykel/gå rute til Holstebro.
 • Vil arbejde for etablering af gadebelysning på Langemettevej.

Borgerforeningen har sat fokus på trafik og infrastruktur i lokalområdet, og har allerede udarbejdet et oplæg, som tidligere er drøftet med Holstebro Kommune. Borgerforeningen påpeger følgende:

 • Forbedrede forhold på selve Langemettevej med gadebelysning og lukning for    gennemkørende trafik.
 • Oversigtsforholdene i Naur By er dårlige. Her er brug for f.eks. spejle eller chikaner.
 • Krunderup byskiltet bør rykkes 200 meter mod Sir, for at undgå farlige situationer, hvor cykelstien løber ud i Sirvej.
 • Der bør etableres bybusrute, som runder Krunderup og Sir, minimum 4-5 gange om dagen.

Kommunen har ansvaret for det grønne areal nord for gravhøjen ved Krunderupparken. Beboerne i området er interesseret i selv at foretage græsklipning af arealet.

Borgerforeningen ønsker at arbejde for et turisme-fyrtårnsprojekt i området. Det forudsætter at, at kommunen sammen med plantageejerne og borgerforeningen indgår i en fyrtårnsgruppe, der skal komme med forslag til, hvordan Sir Lyngbjerg kan bruges fremover.

Borgerforeningen mener, at Sir Lyngbjerg ikke alene har et lokalt og kommunalt potentiale. Måske kan en øget og fornyet anvendelse gavne hele regionen som oplevelses- og friluftsturisme. Sir Lyngbjerg kan udnyttes mere og anderledes end i dag.

Der er muligheder for at genoplive de gamle traditioner med friluftsteater, sommerstævne mv. Plantageejerne er positive over for, at der kommer flere gæster i området.

Byggemodnet boligområde og nyt boligområde

Skovholt er et kommunalt boligområde på ca. 2 ha, hvor der er plads til i alt 11 parcelhusgrunde. Der er stadig 6 grunde til salg i området. Området udgør en mindre del af et større lokalplanlagt område, der skal rumme udbygningen i planperioden på 12 år.
Det lokalplanlagte område Skovholdt er på i alt på 8 ha. og vil foruden ovennævnte grunde kunne rumme yderligere 43 boliger. Bebyggelsesplanen er udformet således, at den naturligt kan byggemodnes i tre etaper i takt med efterspørgslen.

Centerområde

Det nye udbygningsområde - Alstrup - mellem Krunderup og Idrætscenter Vest, der omfatter ca. 60 ha vil fuldt udbygget kunne rumme ca. 600 boliger. Dette område kan på sigt sammen med Krunderup, måske danne grundlag for et nyt bydelscenter til butikker. Bliver det en realitet vil centret blive placeret med gode adgangsforhold fra de overordnede veje og det interne stisystem.

Trafik og stier

Holstebro Kommune har ingen aktuelle planer i området, men er altid parat til en dialog om borgerforeningens ønsker. Udbygningen i Alstrupområdet vil påvirke trafikafviklingen i hele området og det vil afstedkomme trafikale projekter, der også får betydning for Krunderup.

Offentlig service

Naur-Sir Skole har cirka 130 elever fordelt fra børnehaveklasse til 7. klasse.

Lyngbjerghus er en integreret institution med plads til 40 børnehavebørn, 37 børn i fritidshjem 1 (0.-2. kl.), 32 børn i fritidshjem 2 (3.-5. klasse) og 20 juniorklubbørn. Institutionen ligger i forbindelse med Naur-Sir skole. Fritidshjem, skolens børnehaveklasse og 1. klasse har lokalefællesskab.
Idrætsfaciliteter
Sir-Lyngbjerg Centret er en idrætshal med faciliteter til de mest kendte idrætsgrene, selskabslokaler, klubhus, cafeteria, omklædningsfaciliteter og udendørs idrætsplads med  2 fodboldbaner.

Idrætsforeningen arbejder på etablering af multibaneprojekt, der involverer den store plæne nord for klubhuset, ’skoven’ vest for klubhuset samt tennisbanerne syd for klubhuset.
Projektet forsøges finansieret af eksterne midler via fonde m.v.

Det åbne land

Krunderup ligger ved "foden" af den smukke bakkeø Sir-Lyngbjerg, hvorfra der er vid udsigt over landskabet. Området er en del af Sir-Lyngbjerg plantage, der er et bynært skov- og naturområde på omkring 340 ha.

Det åbne land er, som det fremgår af landskabs- og naturafsnittene, opdelt i landskabsområder, hvor der i særlig grad skal tages hensyn til de landskabelige værdier og naturområder, der er opdelt i tre kategorier: A- målsatte, B- målsatte og C- målsatte.

I Sir-Lyngbjerg plantage er der enkelte mindre C-målsatte naturområder spredt ud i området. I området er ikke udpeget særlige landskabelige værdier, der skal tages hensyn til.

Naturområderne skal have et alsidigt plante- og dyreliv, som er beskrevet for de enkelte kategorier. Tilstanden af naturområderne skal leve op til målsætningerne.

Afgrænsningen af de forskellige opdelinger fremgår af kortbilaget nedenfor. Hvilke målsætninger, der skal opfyldes i de enkelte områder, fremgår af landskabs- og naturafsnittene under det åbne land.

Kort med natur- og landskabsområde

 

 

 

 Krunderup befolkningsprognose

 Befolkningsprognose Holstebro Kommune

Kort

Byudvikling og rammer

 

Sir-Lyngbjerg plantage

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed