Du er her: Forside Bysamfund og bydele Lokalcentre Nørre Felding

Nørre Felding

Et landsbyfællesskab med "storbyens" muligheder

Nr. Felding er udpeget som lokalcenter. Det betyder bl.a., at byen skal kunne indeholde funktioner, der kan dække befolkningens daglige behov. Byrådet forpligter sig til at give mulighed for en større bolig- og erhvervsmæssig vækst, således at der er mulighed for at de almindelige lokalcenterfunktioner kan opretholdes.

Befolkningsudviklingen i Nr. Felding

 • indbyggertallet i Nr. Felding er siden 2007 steget med knap 49 personer
 • indbyggertallet i Nr. Felding vil i 2026 være faldet med 27 personer
 • indbyggertallet i oplandet til Nr. Felding vil i 2026 være faldet 54 personer
 • det samlede indbyggertal i Nr. Felding inkl. opland vil i 2026 være faldet med 81 personer
 • antallet af skolesøgende børn, unge og borgere og borgere i den arbejds- og fødedygtige alder vil i Nr. Felding inkl. opland være faldet i 2026
 • antallet af ældre over 60 år vil i Nr. Felding inkl. opland være steget markant i 2026

Kilde: Befolkningsprognose 2014-2025 og boligbyggeprogram for Holstebro kommune. Siden 2007 er der opført 20 boliger i Nr. Felding og i prognosen forventes det, at der opføres 20 boliger frem mod 2026. Boligerne vil sandsynligvis blive ejerboliger opført som fritliggende parcelhuse og tæt-lavt byggeri.

Byrådets mål

 • Bevare den offentlige og private service i lokalcentrene.
 • Tilbyde et varieret udbud af boligtyper, der kan tilgodese alle familieformers og aldersgruppers behov.
 • Bevare og forbedre eksisterende bymiljøer.
 • By- og boligmiljøer skal sikres en høj kvalitet ved nybyggeri og ombygning.

Borgerforeningens visioner og ønsker

 • Nyde godt af landsbyens fællesskab og ’storbyens’ mange muligheder.
 • Medvirke til en god og attraktiv byudvikling i Nr. Felding.
 • Tilbyde et godt sammenhold, gode aktivitetsmuligheder og trygge rammer at vokse op i for vores børn.
 • Arbejde for størst mulig trafiksikkerhed i Nr. Felding.
 • Holstebro’s ansigt mod syd.

Borgerforeningen ønsker en forskønnelse af Bytorvet foran købmandsforretningen. Det er et oplagt projekt, som vil medvirke til at markere Nr. Felding, når man kører forbi. En forskønnelse af Bytorvet vil både gøre det mere attraktivt som mødested og styrke landsbyens image udadtil.

For at afhjælpe de trafikale problemer ved skolen er det endvidere nødvendigt at tænke i nye løsningsmodeller og eventuelt arbejde med en ny tilslutning til hovedvejen.

Borgerforeningen ønsker lys på cykelstien til Holstebro. Med lys på cykelstien vil nærheden til Holstebro vil kunne udnyttes mere optimalt.

Borgerforeningen vil arbejde med at udbygge og forbedre de eksisterende idrætsfaciliteter til et regulært idrætscenter med håndboldhal, multihus og integreret institution med vuggestue. I den forbindelse er det vigtigt dels at få drøftet og afklaret adgangsforholdene, dels at forsøge at få løst problemerne med størrelsen på idrætshallen og de manglende fællesrum.

Byggemodnede boligområder

På Meltoften er der plads til 12 parcelhuse. Der er otte grunde til salg.

Med en forventet boligvækst sat til 1-2 boliger om året vil der i planen være plads til udbygningen de næste 4 – 8 år.

Nr. Felding er i dag næsten lukket helt inde mellem statsvejen Skjernvej mod øst, en flyveplads mod syd og vest og store landbrug mod nordvest.

Boligområder på længere sigt

Der planlægges på længere sigt udlagt et areal til boliger øst for Skjernvej nord for Nr. Felding Kirkevej. Kommunen vil forhandle med Vejdirektoratet om en fornuftig vejbetjening af området; en løsning der også skal sikre fremkommeligheden og sikkerheden på Skjernvej (Rute 11). De trafiksikkerhedsmæssige problemer i forhold til vejbetjening af byen på begge sider og krydsning af den lette trafik skal løses inden, der foretages en detailplanlægningen af området.

Der udlægges et areal til udbygning på sigt og det omfatter normalt perioden ud over den 12 årige planperiode. Der udlægges 12 ha. svarende til mere end den forventede boligudbygning. Ved detailplanlægningen vil der blive udarbejdet en plan, der skaber god sammenhæng til naturen omkring Felding Bæk.

Centerområde

I lighed med de øvrige lokalcentre er der udlagt et centerområde. Det er i området omkring Sognstrupvej, umiddelbart ud til Skjernvej. Der ligger i forvejen en dagligvarebutik der har en størrelse på 316 m2. For området som helhed kan der udvides med butiksareal op til 500 m2.

Erhvervsområde

Ved Ahornsvinget i den nordvestlige del af byen er udlagt et ca. 5,5 ha stort erhvervsområde til lettere erhverv. Der er stadig udvidelsesmuligheder i vestlig retning og derfor ikke behov for større arealudlæg. Området kan på længere sigt, hvis efterspørgslen er der, udvides yderligere i vestlig retning.

Trafik og stier

Der planlægges ikke større trafikale ændringer i planperioden. Der skal dog forhandles med Vejdirektoratet om vejbetjening af det kommende boligområde øst for Skjernvej.

Offentlig service

Nr. Felding Skole har 170 elever fordelt på bh. kl. - 7. klasse. Til skolen er knyttet to skolefritidshjem SFH1, der er normeret til 70 børn og SFH2 normeret til 40 børn. Yderligere tilbydes juniorklub for de ældste elever 2 aftener om ugen. Juniorklubben er normeret til 30 børn.

Børnehuset Troldhøj er en kommunal børnehave med plads til 55-60 børn.

Idrætsfacilieter

Der er, i den sydlige del af byen, en multihal med faciliteter til de mest kendte idrætsgrene samt forsamlings- og foreningslokaler. Hal og udendørs idrætsfaciliteter ligger i tilknytning til hinanden.

Der forventes ikke ændringer på børnepasningsområdet, skoleområdet eller fritidsområdet, der kræver større arealudlæg til offentlige formål. Eventuelle ændringer eller udvidelser forventes etableret inden for de nuværende rammer.

Det åbne land

Syd og vest for byen løber Gryde Å med udstrakte eng- og hedearealer omkring på strækningen ned mod Storåen. Øst for byen løber Felding Bæk, der har udløb i Vegen å. Fra byen er der let adgang til plantagerne omkring Sognstrup Plantage, Ølgryde Plantage, Krogsdal Skov og længere ind mod Holstebro Vestre Plantage, det militære øvelsesterræn og Skovlund Plantage. Sydvest for byen er svæveflyvepladsen, der har tanker om at udvide den nord sydgående landingsbane med en øst-vestgående bane.

Vestre Plantage er et B-målsat naturområde og ådalene omkring Felding Bæk og Vegen Å er C-målsatte naturområder. Alle tre områder har så store landskabelige kvaliteter, at de er udpeget som landskabsområder.

Det åbne land er, som det fremgår af landskabs- og naturafsnittene, opdelt i landskabsområder, hvor der i særlig grad skal tages hensyn til de landskabelige værdier og naturområder, der er opdelt i tre kategorier: A- målsatte, B- målsatte og C- målsatte.
Naturområderne skal have et alsidigt plante- og dyreliv, som er beskrevet for de enkelte kategorier. Tilstanden af naturområderne skal leve op til målsætningerne.

Afgrænsningen af de forskellige opdelinger fremgår af kortbilaget nedenfor. Hvilke målsætninger, der skal opfyldes i de enkelte områder, fremgår af landskabs- og naturafsnittene under det åbne land.

Kort med natur- og landskabsområder

 

 

 Nr Felding befolkningsprognose

 Befolkningsprognose Holstebro Kommune

Kort
Byudvikling og rammer

 

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed