Sevel

Lokalcenter - nordøst

Sevel by er udpeget som lokalcenter for den nordøstlige del af kommunen. Det betyder bl.a. at byen og centerområdet skal kunne indeholde funktioner, der kan dække befolkningens daglige behov. Byrådet forpligter sig til at give mulighed for en større bolig- og erhvervsmæssig vækst, således at der er mulighed for at de almindelige lokalcenterfunktioner kan opretholdes.

Befolkningsudviklingen i Sevel

  • indbyggertallet i Sevel er siden 2007 faldet med 10 personer
  • indbyggertallet i Sevel vil være steget med 17 personer i 2026
  • indbyggertallet i oplandet til Sevel vil være faldet med 60 personer i 2026
  • det samlede indbyggertal i Sevel inkl. opland vil være faldet med 43 personer i 2026, fordi indbyggertallet i oplandet falder mere end det stiger i Sevel byder vil ske et fald i befolkningstallet for alle aldersgrupper. At det også sker for de ældre aldersgrupper er atypisk i forhold til de øvrige landområder i kommunen.

Siden 2007 er der opført 3 boliger i Sevel og i prognosen forventes det, at der opføres 13 frem mod 2026. Boligerne vil sandsynligvis blive ejerboliger opført som fritliggende parcelhuse og tæt-lavt byggeri.

Byrådets mål

  • Bevare den offentlige og private service i lokalcentrene.
  • Tilbyde et varieret udbud af boligtyper, der kan tilgodese alle familieformers og aldersgruppers behov.
  • Bevare og forbedre eksisterende bymiljøer
  • By- og boligmiljøer skal sikres en høj kvalitet ved nybyggeri og ombygning.

Boligområder

Skrænten – planlagt og delvist byggemodnet
Ved Skrænten er halvdelen af et lokalplanlagt område med plads til i alt ca. 26 boliger blevet byggemodnet. Der kan opføres både parcelhuse og mindre samlede tæt-lav bebyggelser. Der er 9 kommunale grunde til salg. Byggemodningen af det resterende areal, hvor der er plads til 9 boliger vil foregå i takt med efterspørgslen.

Boligområder på længere sigt

For den sydøstlige bydel, indenfor Gjæven, er der udarbejdet en udbygningsskitse, der viser, hvordan boligudbygningen skal ske på lang sigt.

Udbygningsområdet indenfor Gjæven fortsættes i forlængelse af den eksisterende udbygning af Skrænten.

Områdets struktur ændres dog - de kommende boligenklaver vejbetjenes fra vest, således at alle boliger har frit udsyn og direkte adgang til det fredede naturområde Gjæven.

De yderste grunde kan endda tænkes udstykket som store naturparceller. Stamvejen Skrænten videreføres mod nord og bliver forbundet med Klostervej.

Tættest op mod Klostervej og Adelvej kan etableres en boligenklave, der bygger videre på landsbystrukturen, hvor de nye boliger bygges tæt ud til boligvejen og opføres i 1,5 etager i overensstemmelse med de traditionelle landsbyhuse. Centralt i området er udlagt et stort areal til fælles friareal for bydelen.

Centerområde

Sevel har status som lokalcenter, i princippet for det østlige opland af kommunen. Det udlagte centerområde er kvarteret omkring Vesterled, Djeldvej og Søgaardvej, hvor de eksisterende servicefunktioner, som købmand, el-forretning autoværksted, bank-filial, frisør, forsamlingshus m.v. findes.

Der forventes ikke større udvidelser i forbindelse med eksisterende eller nye funktioner, men omkring forsamlingshuset findes visse udvidelsesmuligheder. Der er i dag en dagligvarebutik på 393 m2 og en udvalgsvarebutik på 264 m2. Den fremtidige udbygning for hele området kan foregå indenfor en ramme på 1.000 m2.

Den specielle landsbykarakter, der er mest karakteristisk i centerområdet, men også i de tilgrænsende boligområder, skal efter Byrådets opfattelse søges fastholdt og bevaret gennem dialog, råd og vejledning. Derfor skal de ændringer, der foretages i form af om- og tilbygning samt nybyggeri, tage udgangspunkt i eksisterende kvaliteter. Der er en lokalplan for området, der sikrer de væsentligste træk for bevarelsen af landsbykarakteren.

Erhvervsområder

Det udlagte erhvervsområde ved Djeldvej er stadig ikke fuldt udbygget. Lokalplanen for området giver mulighed for yderligere udbygning mod syd. Kommunen er ikke ejer af arealet, men det forventes, at lodsejeren sælger direkte til de kommende erhvervsfolk, der ønsker at etablere virksomhed.

De miljømæssige mål for området ændres ikke - det er stadig boligerne, der sætter grænserne for den miljømæssige belastning i området. Det udlagte område ved Vesterled er udvidet med en privat bolig, der beboes af virksomhedens ejer. Området udvides herudover kun, såfremt virksomheden i området har behov for det.

Trafik og stier

Der er anlagt cykelsti mellem Vinderup og Sevel i 2013. Der planlægges cykelsti mellem Sevel og Mogenstrup.

Offentlig service

Sevel Skole har 140 elever fra 0. - 7. kl. I tilknytning til skolen findes Kernehuset, der har en 30 børns børnehave samt en 50 børns SFH.

Idrætsanlæg og hal

Sevel Hallen, der er centralt placeret i forhold til skolen, er en traditionel idrætshal med faciliteter til de mest kendte idrætsgrene. Der er tennisbane i tilknytning til hallen og campingpladsen. De udendørs idrætsfaciliteter, boldbaner og ridebaneanlæg er placeret ved Stubbergårdvej i den nordøstlige del af byen.

Sevel Alderdomshjem

Sevel Alderdomshjem er et plejecenter bestående af 16 plejeboliger samt 4 stuer til midlertidigt ophold.

Der forventes ikke ændringer på skoleområdet, i forhold til plejehjemmet eller på sports- og fritidsområdet, der kræver større arealudlæg. Eventuelle ændringer eller udvidelser kan etableres indenfor de nuværende rammer.

Campingplads

Campingpladsen, der er placeret i tilknytning til idrætshallen, er udvidet i nordlig retning og udnytter succesivt hele det lokalplanlagte område. Pladsen er planlagt til en kapaitet på max. 200 campingenheder - hvoraf 6 er campinghytter.

Det åbne land

Områderne omkring Stubbergaard Sø, Helle Sø og Flyndersø er udpeget som internationale naturbeskyttelsesområder, og de er alle omfattet af de tre typer af målsatte naturområder. Ud over at være udpeget til naturområder er områderne også fredede. Det er derfor både målsætningerne og fredningskendelsen med tilhørende plejeplaner, der præcist fastsætter, hvilke aktiviteter og hvilken udvikling, der skal ske i områderne.

Naturområderne og store dele af det øvrige åbne land er udpeget som landskabsområde, sidstnævnte anvendes til jordbrugsmæssig dyrkning.

Det åbne land er, som det fremgår af landskabs- og naturafsnittene, opdelt i landskabsområder, hvor der i særlig grad skal tages hensyn til de landskabelige værdier og naturområder, der er opdelt i tre kategorier: A- målsatte, B- målsatte og C- målsatte.

Naturområderne skal have et alsidigt plante- og dyreliv, som er beskrevet for de enkelte kategorier. Tilstanden af naturområderne skal leve op til målsætningerne.

Afgrænsningen af de forskellige opdelinger fremgår af kortbilaget nedenfor. Hvilke målsætninger, der skal opfyldes i de enkelte områder, fremgår af landskabs- og naturafsnittene under det åbne land.

Kort med natur- og landskabsområder 

 

 

 Sevel befolkningsprognose

 Befolkningsprognose Holstebro Kommune

Kort
Byudvikling og rammer

 

Dagligvarerbutik

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed