Skave

Et rigt foreningsliv og masser af muligheder

Skave by er udpeget som lokalcenter for den østlige del af kommunen.

Det betyder bl.a. at byen og centerområdet skal kunne indeholde funktioner, der kan dække befolkningens daglige behov. Byrådet forpligter sig til at give mulighed for en større bolig- og erhvervsmæssig vækst, således at der er mulighed for at de almindelige lokalcenterfunktioner kan opretholdes.

Befolkningsudviklingen i Skave

 • indbyggertallet i Skave er siden 2007 er steget med 16 personer
 • indbyggertallet i Skave vil være på samme niveau i 2026 som i dag
 • indbyggertal i oplandet til Skave, der også omfatter oplandet til Hogager, vil være faldet med 68 personer i 2026
 • det samlede indbyggertal Skave og Hogager incl. opland vil være faldet med 78 personer i 2026,fordi indbyggertallet falder på landet og fordi indbyggertallet i Hogager falder.
 • arbejds- og fødedygtige alder vil i Skave inkl. opland (uden Hogager by) være faldet i 2026
 • antallet af ældre på 60-66 år i Skave inkl. opland (uden Hogager by) vil være faldet markant i 2026
 • antallet af ældre over 67 år i Skave inkl. opland (uden Hogager by) vil være steget markant i 2026

Siden 2007 er der opført 9 boliger i Skave by og i prognosen forventes det, at der opføres 13 boliger frem mod 2026. Boligerne vil sandsynligvis blive ejerboliger opført som fritliggende parcelhuse og tæt-lavt byggeri.

Byrådets mål

 • Bevare den offentlige og private service i Lokalcentrene.
 • Tilbyde et varieret udbud af boligtyper, der kan tilgodese alle familieformers og aldersgruppers behov.
 • Bevare og forbedre eksisterende bymiljøer.
 • By- og boligmiljøer skal sikres en høj kvalitet ved nybyggeri og ombygning.

Borgerforeningens visioner og ønsker

 • Vi arbejder for et forsat levende lokalsamfund, hvor ildsjæle, rummelighed, fællesskab og nærvær sættes højt.
 • Vi ønsker et varieret og aktivt foreningsliv med samarbejde på tværs af foreningerne, et fælles mødested og tilbud til både unge og ældre.
 • Vi arbejder for at beholde skole og børnepasningsmuligheder i lokalcenteret for at sikre fortsat vækst og bosætning.
 • Vi ønsker et godt og trygt sted at bo med attraktive boliger og boligtyper til alle: selv-byg, eje, leje og andel.
 • Vi ønsker at bevare et varieret erhvervsliv med plads til og mulighed for vækst og derved skabe endnu flere lokale arbejdspladser
 • Vi arbejder på at gøre naturen lige udenfor byskiltet mere tilgængelig for alle og vil bruge områdets forhåndenværende ressourcer til at gøre området endnu mere attraktivt.
 • Vi ønsker at bruge aktiv markedsføring for at synliggøre områdets kvaliteter og dermed motivere til bosætning i området.
 • Vi ønsker fortsat udvikling i Skave og omegn i tæt samarbejde med Holstebro Kommune og omkringliggende landsbyer.

Borgerforeningen vil fortsætte arbejdet for at opbygge en form for multihus i Skave. Et sådant byggeri anses for at være en god måde at knytte sognegård, skole og idrætshal, by og lokalområde sammen på, fordi det vil give et sted, hvor alle kommer - en form for fælles referencepunkt.

Borgerforening ønsker ikke en omfartsvej uden om Skave, da dette vil ødelægge butikslivet i Skave.

Borgerforeningen at få etableret en cykelsti mellem Skave og Mejrup langs Viborgvej. Udover at højne trafiksikkerheden vil det også forbinde Skave bedre med Mejrup og Holstebro.

På sigt ønskes stier til områdets natur, fx Tinkerdal besøgssted, for at give endnu bedre adgang for byens borgere, motionister og turister.

Byggemodnet og planlagt boligområde

I den nordvestlige del af landsbyen ligger boligområdet Rosenparken, der er et planlagt boligområde på ca. 10 ha med plads til ca. 89 boliger. Der er seks grunde til salg i det byggemodnede område. Såfremt, der udelukkende bygges fritliggende parcelhuse, er der plads til yderligere ca. 30 boliger i området.

Der er tilstrækkeligt areal til boligudbygningen i planperiode på 12 år.
Boligområder på længere sigt
På nuværende tidspunkt peges der ikke på arealer til udbygning på lang sigt. Der er gode muligheder for arealudlæg nord for Viborgvej. Det er tanken at den fremtidige udvikling, af trafiksikkerhedsmæssige grunde, skal foregå nord for Viborgvej, hvor de offentlige servicefaciliteter som skole og børneinstitutioner er placeret.

Centerområde

Der er udlagt et centerområde på begge sider af Viborgvej i den centrale del af byen og i den vestlige udkant. I disse områder kan eksisterende butikker udvide og der kan etableres yderligere daglig- og udvalgsvarebutikker samt andre nødvendige centerfunktioner.

Der er i dag en dagligvarebutik og 6 udvalgsvarebutikker. For den fremtidige udbygning er der er en max. ramme for alle butikker i områderne på 3.200 m2.
Erhvervsområde

Ravnshøjvej er et større erhvervsområde til tungere erhvervsvirksomheder. Der er udlagt ca. 14 ha, hvoraf kun de 2 ha er udnyttet. Der er gode adgangsforhold for den tunge trafik fra Ravnshøjvej til Viborgvej.

Nørremarken er et kommunalt erhvervsområde til lettere erhverv, hvor der stadig er ca. 2,5 ha ledige arealer til erhvervsbyggeri.

Trafik og stier

Der er reserveret areal til en omfartsvej syd om byen. Det er en arealreservation, der har ligget i mange år - at uden der er aktuelle planer om en realisering. 

Offentlig service

Skave Skole har i dag ca. 250 elever. På skolen er der 60 børn i SFH 1 og 2 (0-4. klasse) og SFH 3 (5. - 7. kl.) med 15 børn.

Der forventes ikke ændringer på skoleområdet, eller på sports- og fritidsområdet, der kræver større arealudlæg. Ændringer eller udvidelser omkring hallen og skolen kan etableres indenfor de nuværende lokalplanrammer.

Skave Børnehus er en aldersintegreret institution, der rummer 12 vuggestuebørn og 35 børnehavebørn.

Idrætsfaciliteter

Hallen er en traditionel idrætshal med faciliteter til de mest kendte idrætsgrene samt fitnesscenter og selskabslokaler. Hal, skole og udendørs idrætsfaciliteter ligger i tæt tilknytning til hinanden.
Tinkerdal besøgssted
Tinkerdal Besøgssted er et udendørs naturrum eller indfaldsport til skoven, hvor der er koncentreret en række forskellige faciliteter, der skal gøre det nemmere for borgere og turister at få frisk luft, motion, rekreation, naturoplevelser og socialt samvær. Faciliteterne tilbyder alle aldersgrupper lige fra børnehavebørn og skolebørn til unge, voksne og ældre mulighed for aktiviteter, der spænder fra roligt og hyggeligt ophold og samvær i skoven til nogle udfordrende fysiske aktiviteter med eller uden hund.

De mange faciliteter og aktiviteter i Tinkerdal Besøgssted er gennem 3 år skabt i et tæt samarbejde mellem Naturstyrelsen i Midtjylland, Holstebro Kommune, Skave Skole og Skave Børnehus, borgerforeningerne i Hogager og Skave samt Dansk Kennelklub i Skave. Alle har bidraget med enten penge eller en frivillig indsats. Desuden er projektet realiseret via tilskud fra LAG Holstebro.

Det åbne land

Skave ligger på Storåens udstrakte hedeslette, der afvandes af Savstrup Å og Skave Bæk. Langt størstedelen af de tidligere områder med hede og mose er nu enten opdyrket eller tilplantet som plantage (Borbjerg og Feldborg Plantage). I Nr. Feldborg Plantage, som kun ligger 2 kilometer øst for Skave, findes der afmærkede vandre- og cykelruter samt en naturlegeplads.

Det åbne land er, som det fremgår af landskabs- og naturafsnittene, opdelt i landskabsområder, hvor der i særlig grad skal tages hensyn til de landskabelige værdier og naturområder, der er opdelt i tre kategorier: A- målsatte, B- målsatte og C- målsatte.

Naturområderne skal have et alsidigt plante- og dyreliv, som er beskrevet for de enkelte kategorier. Tilstanden af naturområderne skal leve op til målsætningerne.

Afgrænsningen af de forskellige opdelinger fremgår af kortbilaget nedenfor. Hvilke målsætninger, der skal opfyldes i de enkelte områder, fremgår af landskabs- og naturafsnittene under det åbne land.

Kort med natur- og landskabsområder

 

 

 Skave Hogager befolkningsprognose

 Befolkningsprognose Holstebro Kommune

Kort
Byudvikling og rammer

 

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed