Du er her: Forside Bysamfund og bydele Lokalcentre Thorsminde

Thorsminde

Et aktivt og spændende lokalsamfund

Thorsminde by er udpeget som lokalcenter for den vestligste del af kommunen. Det betyder bl.a., at byen skal kunne indeholde funktioner, der kan dække befolkningens daglige behov. Byrådet forpligter sig til at give mulighed for en større bolig- og erhvervsmæssig vækst, således at der er mulighed for, at de almindelige lokalcenterfunktioner kan opretholdes. Gennem de senere år er der igangsat mange projekter i Thorsminde under den fælles overskrift Fremtidens landsby. Projekterne omhandler byforskønnelse, lystfiskeri, naturstier, trafik m.v.

Befolkningsudviklingen i Thorsminde

 • indbyggertallet i Thorsminde er siden 2007 faldet med 52 personer
 • indbyggertallet i Thorsminde vil være steget med 11 personer i 2026. Forudsætningen for denne stigning i befolkningstallet er bl.a., at der bliver bygget boliger på Enghavevej.
 • indbyggertallet i Thorsminde inkl. opland, som også omfatter området uden om Sdr. Nissum, vil være faldet med 29 personer i 2026
 • det samlede indbyggertal i Thorsminde inkl. opland vil være faldet med 20 personer i 2026, fordi befolkningstallet i oplandet falder.
 • antallet af skolesøgende børn og unge i Thorsminde med opland (uden Sdr. Nissum by) vil være steget i 2026. Forudsætningen for denne stigning er, at der bygges nye boliger.
 • antallet af borgere i den arbejds- og fødedygtige alder og antallet af 60 – 66-årige være faldet i 2026 i Thorsminde med opland (uden Sdr. Nissum by)
 • antallet af ældre over 67 år i Thorsminde med opland (uden Sdr. Nissum by) vil være steget i 2026

Siden 2007 er der opført 5 boliger i Thorsminde og i prognosen forventes det, at der opføres 14 boliger frem mod 2026. Boligerne vil sandsynligvis blive ejerboliger opført som fritliggende parcelhuse og tæt-lav byggeri.

Hovedparten af boligerne vil sandsynligvis blive ejerboliger opført som fritliggende parcelhuse og tæt-lavt byggeri.

Byrådets mål

 • Bevare den offentlige og private service i Lokalcentrene.
 • Tilbyde et varieret udbud af boligtyper, der kan tilgodese alle familieformers og aldersgruppers behov.
 • Bevare og forbedre eksisterende bymiljøer
 • By- og boligmiljøer skal sikres en høj kvalitet ved nybyggeri og ombygning.

Borgerforeningens vision og ønsker

 • Vi vil være et spændende sted at bo og besøge.
 • Vi vil udnytte vores unikke placering mellem fjord og hav, og skabe muligheder for at bruge naturen rekreativt.
 • Vi vil tiltrække både nye beboer, gæster og turister.
 • Vi vil være et aktiv/levende lokalsamfund der inddrage alle i fællesskabet
 • Vi vil søge indflydelse i planlægningen af lokale projekter med henblik på at skabe sammenhæng i byens udvikling.
 • Vi vil søge samarbejdspartnere, der kan udvide vore muligheder for at skabe udvikling.
 • Vores mål er at fastholde alle grupper af beboere - unge, familier og gamle - ved at medvirke til at skabe fleksible muligheder for bl.a. børnepasning, transport og bolig.
 • Erhvervsfiskeri (Thorsminde Havn), lokalsamfundet og turismen skal kunne udvikles parallelt og i sammenhæng og derigennem bidrage positivt til byens fremtidige udvikling.

Borgerforeningen ønsker, at der bliver opført nye attraktive ældrevenlige boliger, der gør det muligt for ældre at blive boende i Thorsminde.

På busholdepladsen ønskes etableret ordentlige forhold for især ventende skolebørn med læskur og cykelskur.

Borgerforeningen ønsker etableret cykelsti mod nord til Fjaltring, som forlængelse af den nye gennemførte sti fra syd.

Der bør kortlægges, hvad skolebygningen kan bruges til. Der er mange muligheder - der kan understøtte Thorsmindes egenart – naturen, friske fisk og kultur. Et hus der kan bruges af f. eks. spejdere, fiskeri-fødevareorganisationer, Naturstyrelsen, kunstforeninger m.v.. I tilknytning til Thorsminde skolebygning ligger byens idrætsanlæg og Ældrecentret "Mindbo Centret", som begge kan få gavn af nye aktivitets muligheder i Skolens bygninger.

Mulighed for at drive vandrehjem i bygningen i sommer månederne ønskes.

På Fugleøen ønsker Thorsminde Borgerforening etablering af kajakcenter og shelters, samt udbygning af den nyetablerede natur sti mod syd til cykelstien.

Potentialet i de smukke omgivelser skal udnyttes og ’naturturismen’ skal styrkes. Dette skal selvfølgelig ske i overensstemmelse med de mange fredninger og beskyttelser, der er i området. Naturskolen bør udbygges til også at gælde naturformidling til områdets gæster og turister i samarbejde med naturorganisationer.

Et område ønskes udlagt til feriecenter/hotel med badeland, som vil kunne styrke helårsturismen. Evt. området ved Klitrosevej, Enghavevej eller Rørvænget.

Byggemodnede boligområder

Ved Rørvænget er udlagt et kommunalt boligområde, der ligger meget attraktivt med tæt forbindelse til fjorden. Området omfatter et areal på ca. 3 ha der vil kunne rumme ca. 12 åben-lav boliger. Halvdelen af grundene er byggemodnet i 2009 og den videre udbygning vil fortsætte i takt med behovet.

Ved Enghavevej er udlagt et privat udbygningsområde på ca. 1,5 ha beliggende midt i den nordlige del af byen. De nuværende ejere har tanker om, at det skal være muligt at opføre 12 åben-lav boliger på arealet. Et tidligere projekt omfattende et større antal tæt-lav boliger er opgivet.

Nye boligområder

Ved Klitrosevej ud mod Klitengene er der et mindre kommunalt areal på ca. 0,5 ha der på længere sigt kan byggemodnes og give plads for 5-6 åben-lav boliger.

Med det forventede beskedne boligbyggeri i Thorsminde er der udlagt rigelige arealer til boliger i planperioden på 12 år. Flere ældre sommerhusejere bliver fastboende og der ligeledes er en stor gruppe ældre fastboende i parcelhuse.

Centerområde

I den centrale del af Thorsminde er der udpeget to centerområder. Et område omkring Vesterhavsgade på strækningen mellem kanalen og Enghavevej og langs den sydlige kanalbred ved Gl. Havn. Det er i de områder daglig- og udvalgsvarebutikker tænkes placeret, samt øvrige erhverv og funktioner, der hører til i en turist- og fiskerby.

Erhvervsområde

Thorsminde Havn er organiseret som Kommunal Selvstyrehavn med egen bestyrelse som råder over nedenstående tre områder, Vesthavnen, Gl. Havn og Museumspladsen

Vesthavnen er en blanding af forskellige erhverv, der alle har tilknytning til fiskerierhvervet eller har havnerelateret formål. I den sydlige del af området er der ca. 3,5 ha restrummelighed til nye erhvervsformål. 

Gl. Havn er et havneafsnit af Thorsminde Havn, benyttes af erhverv/fritidsfiskere. Området har et autentisk havne miljø og er et attraktivt område for fastboende og turister. Arealerne kan udnyttes til forretninger, cafeer og andre erhverv og funktioner, der hører til i en turist- og fiskerby.

Turismeerhverv

Museumspladsen er på ca. 20.000 m2 og en del af Thorsminde Havn; arealet er udlejet til Holstebro Kommune. Strandingsmuseum St. George er en stor attraktion for byen og besøges af ca. 25.000 mennesker om året. Museet forventes udbygget i planperioden. Her er endvidere restauranter og grillkiosk samt fiskeforretning.

Badeforholdene i Vesterhavet på Jyllands Vestkyst – herunder Thorsminde Strand -kræver altid ekstra agtpågivenhed. ”Blåt Flag” er garantien for at vandkvaliteten og at de omkring liggende fysiske forhold er i orden. Der er gennem et lokalt samarbejde mellem Holstebro kommune og lokale aktører etableret et livreddertov mellem nordre mole og nordre læmole (Thorsminde Strand). Der arbejdes på at gøre stranden mere attraktiv for børnefamilier. Holstebro Kommune ønsker, at arbejdet med etablering af en livredderstation forsættes.

Der arbejdes på etablering af Mindepark for Jyllandslaget – en skulpturpark i klitlandskabet nord for Museumspladsen.

Trafik og stier

I 2013 åbnede de sidste 900 m sti langs Klitvej til Fuglevænget. Den fuldender stiforbindelsen fra Fjand til Thorsminde.
Der arbejdes på at forbedre trafiksikkerheden og forskønne området. Et andet indsatsområde handler om at styrke byens almindelige vedligehold af belægninger og skilte. Det er vigtig med en tydelig skiltning til f.eks. natur og cykelstier, lystfiskeri, museum, info og strand som hjælp for byens mange gæster.

Offentlig og privat service

I tilknytning til skolen er etableret naturskole der arrangerer forskellige natur aktiviteter for kommunens skoler og institutioner.

Vuggestuen Udsigten har plads til fire børn i med børn i alderen 0 - 3 år – og er ledelsesmæssigt en del af Ulfborg Børnehave. Institutionen har lokaler sammen med naturskolen og hallen.
 
Thorsminde Camping har 234 pladser, hvoraf de 28 er hytter. Umiddelbart syd for campingpladsen er beliggende et ca. 1 ha stort område, der kan anvendes til udvidelse af kapaciteten eller nødvendige servicefaciliteter. Fra arealer ved campingpladsen foregår der Kitesurfing på Nissum Fjord.

Det åbne land

Øst for Gl. Havn ligger ”Øen”, (en del af Thorsminde Havn), der er et spændende naturområde med et rigt fugleliv. I kraft af nærheden til det centrale Thorsminde kan området udnyttes til etablering af skånsom og bæredygtig naturturisme - med forankring i lokalsamfundet.

Det åbne land er, som det fremgår af landskabs- og naturafsnittene, opdelt i landskabsområder, hvor der i særlig grad skal tages hensyn til de landskabelige værdier og naturområder, der er opdelt i tre kategorier: A- målsatte, B- målsatte og C- målsatte.
Naturområderne skal have et alsidigt plante- og dyreliv, som er beskrevet for de enkelte kategorier. Tilstanden af naturområderne skal leve op til målsætningerne.
Afgrænsningen af de forskellige opdelinger fremgår af kortbilaget nedenfor. Hvilke målsætninger, der skal opfyldes i de enkelte områder, fremgår af landskabs- og naturafsnittene under det åbne land.  Strandengene nord for byen er en del af det A- målsatte naturområde, som strækker sig op til nordenden af Nissum Fjord.

Kort med natur- og landskabsområder

 

 

 Thorsminde Sdr. Nissum befolkningsprognose

 Befolkningsprognose Holstebro Kommune

Kort
Byudvikling og rammer

 

 

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed