Tvis

Et selvstændigt bysamfund i vækst

Tvis er udpeget som lokalcenter. Det betyder bl.a., at byen skal kunne indeholde funktioner, der kan dække befolkningens daglige behov. Byrådet forpligter sig til at give mulighed for en større bolig- og erhvervsmæssig vækst således, at der er mulighed for, at de almindelige lokalcenterfunktioner kan opretholdes.

Befolkningsudviklingen i Tvis

 • indbyggertallet i Tvis er siden 2007 steget med 116 personer
 • indbyggertallet i Tvis vil i 2026 være steget med 178 personer
 • indbyggertallet i oplandet til Tvis vil i 2026 være faldet med 54 personer
 • det samlede indbyggertal i Tvis inkl. opland vil være steget med 123 personer i 2026, fordi indbyggertallet i Tvis by stiger meget
 • antallet af skolesøgende børn og borgere i den arbejds- og fødedygtige alder vil i Tvis inkl. opland være faldet i 2026
 • antallet af unge vil i Tvis inkl. opland være steget i 2026
 • antallet af ældre over 60 år vil i Tvis inkl. opland være steget markant i 2026

Siden 2007 er der opført 42 boliger i Tvis og i prognosen forventes det, at der opføres godt 80 boliger frem mod 2026. Det bygger på et mål om, at Tvis skal være et af Holstebro by´s tre overordnede udbygningsområder. Hovedparten af boligerne vil blive opført i byen (herunder Tvis vest ved Klostervej) og vil sandsynligvis blive ejerboliger opført som fritliggende parcelhuse og tæt-lavt byggeri.

Byrådets mål

 • Tvis skal være et af kommunens vigtigste vækstområder.
 • Byen skal udbygge den offentlige og private service i Lokalcentret.
 • Byen skal tilbyde et varieret udbud af boligtyper, der kan tilgodese alle familieformers og aldersgruppers behov.
 • Det eksisterende bymiljø skal bevares og forbedres.
 • Bymiljøet skal sikres en høj kvalitet og lavt energiforbrug ved nybyggeri og ombygning.

Borgerforeningens ønsker

I udviklingsplanen fra 2008 for Tvis lægges der op til, at Tvis bliver et selvstændigt vækstområde, hvilket er i overensstemmelse med kommunens målsætning - "Tvis skal være et af kommunens vigtigste vækstområder."

På trafikområdet ønsker borgerforeningen:

 • Cykelsti på Herningvej.
 • Forlængelse af bybussen fra Mejdal til Tvis.
 • Udvidelse af Tvis Møllevej.
 • Etablering af udenomsfaciliteter ved genetablering af Tvis som standsningssted for regionaltogene.
 • Bedre tilkørselsforhold ud til Herningvej.

På Smedegårdvej og Skautrupvej er der efter borgerforeningens opfattelse behov for fartdæmpende foranstaltninger. Borgerforeningen mener, at der er brug for stisystemer, som giver adgang til landskaberne. Forbindelser til åer og plantager er vigtige i forhold til at åbne op for nye rekreative muligheder i området. Måske kunne der i etableringen af flere rekreative stier også ligge kimen til en ny identitet for byen, som udover et dynamisk erhvervsliv og et aktivt idrætsliv, kunne baseres på de landskabelige kvaliteter og muligheder i og omkring byen.

I borgerforeningens forslag er der markeret en sammenhængende sti der leder igennem byen og forbinder de mest attraktive landskaber rundt om byen. Dette stisystem kan både bruges til gå- løbe- og cykelture.

Mod vest vil stisystemet skabe en attraktiv stiadgang til Holstebro, som alternativ til at cykle langs Herningvej.

I forbindelse med byen kan det være oplagt at etablere en række steder hvor der kan udfoldes forskellige idrætsmæssige aktiviteter, ligesom legepladser og andre faciliteter med fordel kunne placeres i forbindelse med stien.

Byggemodnede boligområder

På Egelund er der plads til ni parcelhuse. Der er 3 grunde til salg.
På Egevænget er der plads til ni parcelhusgrunde som en udfyldning mellem eksisterende bebyggelse. Der er 2 grunde til salg.

Nye boligområder

Der planlægges et nyt boligområde ved Hingebjergvej nord-øst for skolen og daginstitution. Området kommer til at bestå af tre boliggrupper med plads til i ca. 50 parcelhusgrundegrunde. En del af området byggemodnes snarest.

Ved Tvis Vest mellem Smedegårdvej og banen, i forlængelse af Klostervej-området og Bannestrupparken, udlægges et areal på ca. 16 ha hvor der er mulighed for at opføre ca. 112 parcelhuse eller et endnu større antal boliger hvis en del af arealet ved detailplanlægningen udlægges til tæt-lav bebyggelse

Boligområder på længere sigt

På arealet ind mod byen, mod Vestergårdsvænget syd for Tvislundvej kan der på længere sigt udlægges et ca. 12 ha stort udbygningsområde med plads til ca. 84 parcelhusgrunde eller et større antal boliger, hvis en del af arealet udlægges til tæt-lav bebyggelse.

På et areal mellem Herningvej og Halgård Bæk kan der på længere sigt udlægges et ca. 25 ha stort område med plads til ca. 175 boliger.

Centerområde

Der er udlagt et centerområde ved Hovedgaden - i tilknytning til den eksisterende dagligvarebutik, der er på 384 m2. Indenfor området som helhed må der i alt etableres 700 m2 butiksareal. Arealet udlægges som en konsekvens af detailhandelsbestemmelserne i planloven, således at den eksisterende butik kan udvides og der kan komme et mindre antal til.

Med den forventede udvikling er det tænkeligt, at der på sigt skal udlægges et nyt lokalcenter til daglig- og udvalgsvarer. Et område, der i størrelse svarer til den forventede omsætningsstigning, der følger den betydelige udvikling. Placeringen vil sandsynligvis blive i tilknytning til de overordnede veje.

Erhvervsområder

Ved Skautrupvej fastlægger lokalplanen blandt andet, at erhvervsbebyggelse i området må opføres med en bebyggelsesprocent på højst 60 % i en højde på højst 3 etager og 10 meter. Der udlægges en ny vej på tværs af området, hvilket giver mulighed for at skabe en vejforbindelse til området vest for lokalplanens område. Det er for at give mulighed for en eventuel fremtidig byudvikling i dette område.

Området udlægges til virksomheder, som f.eks. produktions-, værksteds-, lager- og transportvirksomhed med en vejledende støjgrænse på 60/60/60 dB(A) dag/aften/nat. Etablering af virksomheder i området vil, afhængig af virksomhedstypen, påvirke boligerne langs østsiden af Skautrupvej i varierende grad. Ind- og udkørsel til virksomhederne bør placeres så langt fra boligerne som muligt.

Vest for Skautrupvej, i tilknytning til det eksisterende erhvervsområde, udlægges et område på ca. 10 ha.

På længere sigt kan der sydøst for Skautrupvej udlægges et areal på ca. 38 ha. til erhverv.

Trafik og stier

Der bliver let adgang til Tvis fra et tilslutningsanlæg ved Gedbovej til den kommende motorvej øst for byen.

Placeringen mellem Viborgvej og Herningvej genererer en del gennemkørselstrafik i Tvis som både trafiksikkerhedsmæssigt, støjmæssigt og æstetisk præger byen. Med den vækst, der i dag præger og i fremtiden vil præge byen, er der brug for en række tiltag, der gør det nemmere at komme til og fra Tvis.

I 2012 blev den nye cykelsti mellem Mejdal og Holstebro taget i brug.

Offentlig service

Tvis Skole har ca. 350 elever fra 0. til 9. klasse. Skolen er overbygningsskole for Halgård og Nr. Felding skoler. Der er to spor i grundskolen og 2-4 spor i 8. - 9. klasse.
Der er tilknyttet to skolefritidsordninger til Tvis skole. Skolefritidshjem "Lærkereden" for børn i 0. - 2. kl. er normeret til 72 børn og arbejder til dagligt i et tæt samarbejde med lærerne i indskolingen. Skolefritidshjem "Fuglsang" har ca. 45 børn i pasning fra 3. - 5. klasse og har desuden juniorklubtilbud. Skolen fungerer som lokalt kulturcenter i samarbejde med Tvis Kulturelle Samvirke.

Daginstitutionen Grøftekanten er en integreret daginstitution for 0-6 årige børn. Den består af et vuggestueafsnit med 11 børn og 5 børnehavegrupper med i alt 110 børn. Institutionen ligger i forbindelse med Kultursalen og ved siden af skolen.
Idrætsfaciliteter og hal
Tvis Hallen, der er centralt placeret i forhold til skolen, er en traditionel idrætshal med faciliteter til de mest kendte idrætsgrene. Tvishallen er udbygget med nyt indgangsareal m.v. samt fitnesscenter. De udendørs idrætsfaciliteter, boldbaner m.v. er placeret ved hallen.

Der forventes ikke ændringer på børnepasningsområdet, skoleområdet, fritidsområdet eller ældreområdet, der kræver større arealudlæg til offentlige formål. Eventuelle ændringer eller udvidelser forventes etableret indenfor de nuværende rammer.

Det åbne land

Landskabet omkring Tvis består dels af hedeslette og dels af et bakkeølandskab. Nord for Tvis findes mange plantager og småskove, med Tvis Nordre Plantage som den største. Landskabet nord for Tvis defineres således primært af læhegn og småplantager, som skaber en række afgrænsede landskabelige rumligheder.

I landskabet omkring Tvis ligger et hierarki af åer. Storå på hedesletten længst mod nord er den største. Tvis Å bugter sig gennem plantagerne nord for byen og har et stort rekreativt potentiale i kraft af sin nærhed til byen. Halgård Bæk ligger umiddelbart syd byen, og definerer i dag overgangen mod det åbne landskab.

Det åbne land er, som det fremgår af landskabs- og naturafsnittene, opdelt i landskabsområder, hvor der i særlig grad skal tages hensyn til de landskabelige værdier og naturområder, der er opdelt i tre kategorier: A- målsatte, B- målsatte og C- målsatte.

Arealerne omkring Tvis Å er udpeget til A- og B- målsat natur samt landskabsområde, hvor de landskabelige værdier skal bevares. Kun en meget lille del af Tvis Nordre Plantage er udpeget til C- målsat natur.

Naturområderne skal have et alsidigt plante- og dyreliv, som er beskrevet for de enkelte kategorier. Tilstanden af naturområderne skal leve op til målsætningerne.

Afgrænsningen af de forskellige opdelinger fremgår af kortbilaget nedenfor. Hvilke målsætninger, der skal opfyldes i de enkelte områder, fremgår af landskabs- og naturafsnittene under det åbne land.

Kort med natur- og landskabsområder

 

 Tvis befolkningsprognose

 Befolkningsprognose Holstebro Kommune

Kort

Byudvikling og rammer

 

 

Dagligvarerbutik

 

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed