Vemb

Naturen gør os unikke

Vemb by er udpeget som lokalcenter for området øst for Nissum Fjord. Det betyder blandt andet, at byen og centerområdet skal kunne indeholde funktioner, der kan dække befolkningens daglige behov. Byrådet forpligter sig til at give mulighed for en større bolig- og erhvervsmæssig vækst således, at der er mulighed for at de almindelige lokalcenterfunktioner kan opretholdes.

Befolkningsudviklingen i Vemb

 • indbyggertallet i Vemb er siden 2007 er steget med 14 personer.
 • indbyggertallet i Vemb vil være steget med 115 personer i 2026
 • indbyggertallet i oplandet til Vemb, som også omfatter området uden om Bur vil være faldet med 62 personer i 2026
 • det samlede indbyggertal i Vemb by inkl. opland vil være steget med 56 personer i 2026. Det sker fordi befolkningstallet i Vemb by stiger mere, end det falder i oplandet.
 • antallet af skolesøgende børn i Vemb inkl. opland vil være steget i 2026
 • antallet af unge og borgere i den arbejds- og fødedygtige alder i Vemb inkl. opland vil være faldet i 2026
 • antallet af de yngre ældre (60 – 66 år) vil være faldet lidt i Vemb inkl. opland, mens antallet af ældre på 67+ vil stige markant.

Siden 2007 er der opført 11 boliger i Vemb og i prognosen forventes det, at der opføres 26 boliger frem mod 2026. Boligerne vil sandsynligvis blive ejerboliger opført som fritliggende parcelhuse og tæt-lav byggeri.

Alle boligerne forventes opført i Vemb by. Hovedparten af boligerne vil sandsynligvis blive ejerboliger opført som fritliggende parcelhuse og tæt-lavt byggeri.

Byrådets mål

 • Bevare den offentlige og private service i Lokalcentrene.
 • Tilbyde et varieret udbud af boligtyper, der kan tilgodese alle familieformers og aldersgruppers behov.
 • Bevare og forbedre eksisterende bymiljøer
 • By- og boligmiljøer skal sikres en høj kvalitet ved nybyggeri og ombygning.

Borgerforeningens vision og ønsker

I Vemb er der etableret et partnerskab vedr. byens udvikling. Partnerskabet omfatter ca. 40 skoler, institutioner, forretninger, virksomheder og foreninger. Der er udarbejdet en ”Lokalbyplan for Vemb & omegn” af Vemb Borger- og Håndværkerforening i samarbejde med Støtteforeningen Skærum Mølle” for partnerskabssamtalen Vemb Vil Videre. Planen omfatter en lang række fysiske forbedringer, udvikling af rekreative funktioner, stisystemer og samt markedsføring.

Vemb Borger- og Håndværkerforening ønsker, at der iværksættes forskellige trafikale initiativer. Hovedgaden skal være en smuk, sikker og effektiv vej, der både kan fungere som gennemfartsvej og som byens handelsgade.

Se borgerforeningen ønsker her: pdf "Vemb Vil Videre" - borgerforeningens ønsker

Byggemodnede boligområder

På Åbrinken, der er en kommunal boligudstykning i den sydvestlige del af Vemb er der 18 grunde til fritliggende parcelhuse til salg. Der er desuden enkelte kommunale grunde i den øvrige del af Vemb. Der er en privat lokalplanlagt boligudstykning i den centrale del af Vemb – Blommehaven og Kernevænget. Et område på ca. 1,1 ha til tæt-lav boligbebyggelse.

Boligområder på længere sigt

Boligudbygningen i Vemb vil på længere sigt foregå mellem Rørsgårdsvej og Vestergade, hvor der kan blive plads til ca. 50 boliger.

Erhvervsområde

På Industrivej er der ca. 3 ha byggemodnet erhvervsareal til salg. Der har ikke været solgt erhvervsarealer i en del år. Byrådet udlægger på det foreliggende grundlag ikke yderligere arealer i planperioden.

Centerområde

I de udlagte centerområder, der i detailhandelssammenhæng kaldes bymidte, er der i dag 4.339 m2 butiksareal, fordelt med 1.543 m2 på to dagligvarebutikker og 2.896 m2 på 8 udvalgsvarebutikker. Den fremtidige udbygning i hele området kan foregå indenfor en ramme på 5.439 m2. Dagligvarebutikker må max. have en størrelse på 2.000 m2 og udvalgsvarebutikker må max være på 1.000 m2.

Trafik og stier

Der er planlagt en cykelsti mellem Ulfborg og Vemb.

Grønne områder

Vemb Anlæg og de bynære arealer ned til Storåen er meget velbesøgte rekreative Områder. Størstedelen af arealerne ejes af Vemb Borger- og Håndværkerforening. ”Verners Høj” er et mindre rekreativt åndehul i midtbyen.

Offentlig service

Vemb skole underviser ca. 190 elever fra 0. - 7. kl. De fleste elever kommer fra Vemb by, men Gørding-området og Bur hører også under Vemb Skoledistrikt. I forbindelse med skolen drives der også skolefritidshjem med plads til 60 børn.

Vemb børnehave er en kommunal daginstitution med plads til 83 børn i alderen 3 til 6 år. Børnehaven råder over et stort rummeligt hus og udendørs legeplads med mange muligheder.

Idrætsanlæg og hal

Vemb Hallen råder over en traditionel idrætshal med faciliteter til de mest kendte idrætsgrene, styrketræningslokaler, selskabslokaler samt ny minihal med omklædningsfaciliteter, ungdomsklub og diverse birum. Der er tennisbane bag hallen og boldbaner på østsiden af Stadionalle.

Ældre

Ældrecentret Krohaven består af 26 boliger, 4 gæstestuer, et cafeteria samt en aktivitetsdel. Faciliteterne omfatter lokaler og en have, som kan benyttes af såvel beboere i centret og af pensionister fra lokalområdet.

Det åbne land

Naturen omkring Vemb er domineret af Storå, Storådalen, Nissum Fjord og Felsted Kog med deres rige plante og dyreliv. Storåen med sin egen laksestamme og flotte havørreder. Også Damhusåen er godt fiskevand. Klosterheden og mange andre mindre skov- og plantageområder betragtes som rekreativt nærområde.

Syd for Vemb har findes både Nr. Vosborg og Skærum Mølle. Nr. Vosborg er en 700 år gammel herregård med historisk atmosfære helt tilbage fra Valdemarstiden.

Skærum Mølle fungerer som center for Folkeuniversitetet. Et sted hvor videnskab og kunst formidles til hele samfundet, og hvor man finder ”Huset for sten og stjerner”

Det åbne land er, som det fremgår af landskabs- og naturafsnittene, opdelt i landskabsområder, hvor der i særlig grad skal tages hensyn til de landskabelige værdier og naturområder. Der er opdelt i tre kategorier: A- målsatte, B- målsatte og C- målsatte.

Naturområderne skal have et alsidigt plante- og dyreliv som er beskrevet for de enkelte kategorier. Tilstanden af naturområderne skal leve op til målsætningerne.

Afgrænsningen af de forskellige opdelinger fremgår af kortbilaget nedenfor. Hvilke målsætninger, der skal opfyldes i de enkelte områder, fremgår af landskabs- og naturafsnittene under det åbne land.

Kort med natur- og landskabsområder

 

 

 Vemb - Bur befolkningsprognose

 Befolkningsprognose Holstebro Kommune

Kort
Byudvikling og rammer

 

 

Landskabet omkring Vemb

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed