Rammer i det åbne land

Generelt om rammer for lokalplanlægning i det åbne land

I dette afsnit findes de rammeområder, der ikke ligger i byzone eller i sommerhusområder. Det er rammebelagte områder i det åbne land. Det er områder til skole-, fritids- og erhvervsaktiviteter, hvor der enten har været eksisterende bygninger, eller det har været nødvendigt af hensyn til f.eks. støj - at placere dem i det åbne land.

En del af områderne er lokalplanlagt, mens andre først vil blive lokalplanlagt i forbindelse med en større udvidelse af bygningerne eller aktiviteterne.

Under afsnittet med sommerhusområder kan rammerne for campingpladser findes, idet de alle ligger i tilknytning til sommerhusområder og er en integreret del af disse. Ofte er sommerhusområdets kiosk eller dagligvarebutik placeret ved campingpladsen.

Ikke rammebelagte områder

For de områder i det åbne land, der ikke er rammebelagt gælder generelt, at eksisterende bygninger kan anvendes til:

Jordbrugsformål, boligformål, erhvervsformål, offentlige formål, fritidsformål eller tekniske formål. Det er de muligheder planlovens landzonebestemmelser giver mulighed for.

Landbrugets overflødiggjorte driftsbygninger kan anvendes til de nævnte formål. Anvendelse til erhvervsformål skal anmeldes til kommunen, og i den forbindelse skal vurderes om virksomheden har en karakter, der forudsætter en miljøgodkendelse.

Bebyggelsens og anlæggets Karakter

Bebyggelsens omfang skal begrænses til det højst nødvendige i forhold til ejendommens anvendelse også her er det planlovens landzonebestemmelser der sætter grænserne. En eksisterende lovlig etableret virksomhed kan udvide op til 500 m2 og de overflødiggjorte driftsbygninger kan give mulighed for at etablere yderligere én bolig på ejendommen.

Bebyggelsens fremtræden skal tilpasses omgivelserne og placeres, så det omkringliggende landskab fremhæves, og der opnås en god helhedsvirkning. Bebyggelse skal ligeledes tage hensyn til eventuelle bevaringsværdige bygninger og anlæg i nærheden. Bebyggelsesprocent: Højst 1,5. Bygningshøjde: Højst 8,5 meter.

 


 

 

Nørre Vosborg

Kort
Byudvikling og rammer

 

Hjerl Hede

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed