Retningslinier for byudvikling

Principper for byudvikling

Centerstrukturen

1. Lokalisering af nye områder til bymæssig bebyggelse støtter det eksisterende bymønster, d.v.s. at byvækstarealer placeres i kommune-, område- og lokalcentre i byzone og i begrænset omfang som landzoneareal i landsbyer. Arealer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav lokaliseres uden for centerbyer i erhvervsområder afgrænset i det åbne land.

Rummelighed

2. I kommuneplanen planlægges for en periode på 12 år, der udlægges areal til byudvikling svarende til det byggeri, der forventes opført i perioden. Planlægningen revideres hvert 4. år.

3. Ved fastlæggelse af areal til nybyggeri tages der hensyn til rummelighed i eksisterende og allerede planlagte byområder. Overskydende areal til byformål i gældende kommuneplan tages enten ud af rammerne eller betegnes som byvækstområde på lang sigt. Arealer skal anvendes til jordbrug indtil de inddrages til byformål.

Indefra og ud

4. Vækst i centerbyer skal ske indefra og ud i eksisterende byer, så der altid er sammenhæng mellem eksisterende og nye byområder. Grønne områder er en del af byvæksten.

5. Byers udvikling fastlægges på grundlag af langsigtede planperspektiver. Der tages hensyn til væsentlige og langsigtede interesser i det åbne land. Produktions- og strukturforhold i jordbrug og landskabelige-, kultur- og naturhistoriske værdier prioriteres højt.

Trafik - infrastruktur

6. Byvækst planlægges, så områder med gode kollektive trafikforbindelser udnyttes intensivt og før områder med mindre gode trafikforbindelser.

7. Ved afgrænsning af byvækst undgås det at forringe mulighederne for fremføring af trafik- og forsyningsanlæg til senere udbygningsetaper.

8. Byudvikling planlægges, så yderligere lokal trafik på tværs af det overordnede vejnet så vidt muligt undgås.

Kystnærhedszonen

9. I Kystnærhedszonen må der i kommuneplanlægningen i princippet kun inddrages nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig og/eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. I planlægningen skal offentlighedens adgang til kysten sikres.

Naturgasledninger

10. Ved fastlæggelse af byudviklingsområder og ved bebyggelse eller ændret anvendelse af bygninger og arealer nærmere end 200 m fra etablerede fordelingsledninger for naturgas tages hensyn til områdeklasseregler fastsat af arbejdstilsynet.

 

 

Kort
Byudvikling og rammer 

 

 

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed