Du er her: Forside Bysamfund og bydele Retningslinier for byudvikling Boliger og offentlig service

Boliger og offentlig service

Retningslinier for lokalisering af boliger og offentlig service

Lokalisering af boliger

1. Boligområder placeres uden risiko for utilfredsstillende støj og luftforurening fra trafikanlæg, virksomheder,  forsvarets skyde– og øvelsesområder o.l. Nye boligområder placeres i forhold til landbrugsvirksomheder, så støj- og lugtgener undgås. Nye boligområder placeres kun under særlige omstændigheder på forurenede arealer.

2. Det tilstræbes at der ikke bruges mere areal til nybyggeri end 1 ha pr. 10 boliger i Holstebro by og 1 ha pr. 7 boliger i mindre byer som, områdecentrene, lokalcentrene og landsbyerne

3. Husbåde, til brug for helårsboliger og serviceformål m.m. planlægges placeret i de havneområder der er beliggende i umiddelbar tilknytning til eksisterende byzone. Det sikres, at kystlandskabet bevares. Ved planlægning for husbåde bliver retningslinie nr. 6 i naturafsnittet, om Internationale Naturbeskyttelsesområder, respekteret.

Jordbrugsparceller

4. Jordbrugsparceller etableres kun i landzone i umiddelbar tilknytning til eksisterende bysamfund med mindre end 1.500 indbyggere. Der placeres ikke jordbrugsparceller nærmere end 10 km fra byzonegrænsen af Holstebro.

Den enkelte jordbrugsparcel må højst være på 1 ha. Bebyggelse placeres, så den falder naturligt ind i landsbyens eksisterende struktur for bebyggelse.

Ferie- og friluftsanlæg

1. Det gennemsnitlige arealforbrug til ferie- og fritidsbebyggelse inkl. fællesarealer m.v. planlægges så det ikke overstige 1 ha/1000 etage-m2 ferie- og fritidsbebyggelse.

Der tages hensyn til at natur- og kulturhistoriske værdier ikke skæmmes og offentlighedens færdselsrettigheder ikke indskrænkes. Ligeledes tages der hensyn til at boligområder og lignende ikke belastes med støj, jf. Miljøstyrelsens vejledninger og at spildevandsudledning ikke hindrer opfyldelse af målsætning for recipienten.

Lokalisering af offentlig service

1. Til offentlig service, tilstræbes det at arealbehovet højst bliver 1 ha pr. 3.000 m2 etageareal. Bebyggelsesprocenten i udlagte områder til offentlig byggeri og lignende planlægges til at blive mindst 40%. Offentligt tilgængelige grønne områder medregnes ikke.

2. Nye områder til offentlig virksomhed og lignende placeres så trafikstøj ikke overstiger 55 dB(A) og virksomhedsstøj ikke overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænser og så afstand til erhvervsområder med virksomheder med særlige beliggenhedskrav bliver mindst som angivet i retningslinierne for disse virksomhedstyper.

3. Nye områder til offentlig virksomhed placeres:

  • I en sådan afstand fra landbrugsvirksomhed, at støj- og lugtgener undgås.
  • Kun under særlige omstændigheder på forurenede arealer.
  • Uden risiko for utilfredsstillende støj fra forsvarets skyde- og øvelsesområder.

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed