Erhverv - lokalisering

Retningslinier for lokalisering af erhverv

Lokalisering af erhverv generelt

1. Ved beregning af arealer til erhverv tilstræbes det at arealbehovet højst bliver 1 ha pr. 3.000 m2 etageareal. Bebyggelsesprocenten i udlagte erhvervsområder er mindst 40%, eller det samlede rumfang af bygninger er mindst 2 m3 pr. m2 grundareal.

2. Erhvervsområder placeres, så der ikke er risiko for uacceptabel støj og luftforurening eller øget trafikbelastning i boligområder og andre forureningsfølsomme områder. Ligeledes placeres erhvervsområderne så der er god mulighed for godstransport ad vej og bane og gode muligheder for kollektiv persontrafik og sikker cykeltrafik.

Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

3. Virksomheder med særlige beliggenhedskrav er virksomheder, der for at forebygge forurening og nabogener, placeres så der tages vidtgående hensyn til: støj og luftforurening, grundvand, recipienter til spildevand samt mulighed for stort vandforbrug.

For affaldsvirksomheder henvises til afsnit 5.1. I Miljøministeriets "Håndbog om Miljø og Planlægning" gennemgås de enkelte virksomhedstypers miljøforhold og der er vejledende afstandskrav i forhold til boliger og andre forureningsfølsomme områder.

Kravene for virksomhedskategorierne er fastsat til 150, 300 eller 500 meter og er minimumsafstande. De sikrer derfor ikke nødvendigvis, at Miljøstyrelsens vejledende grænser for f.eks. støj altid kan overholdes. Omvendt kan en konkret vurdering medføre, at de vejledende afstandskrav fraviges.

4. Områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav lokalplanlægges og overføres til byzone. Lokalplanbestemmelserne skal sikre at der ikke placeres boliger, institutioner eller lignende i områderne.

Omkring områderne er der konsekvensområder svarende til minimumsafstandene på 150, 300 eller 500 meter. Indenfor konsekvensområderne tillades det ikke at opføre boliger eller anden forureningsfølsom bebyggelse eller anlæg, bortset fra den bebyggelse, der er nødvendig for landbruget.

Virksomheder omfattet af risikobekendtgørelsen

5. Risikoen for større uheld i forbindelse med risikovirksomheder inddrages i planlægningen, inden der fastlægges bestemmelser om arealanvendelsen for arealer, der ligger nærmere end 500 m fra en risikovirksomhed. Ved risikovirksomheder kan der i forbindelse med de interne og eksterne beredskabsplaner fastlægges sikkerhedszoner ud fra risikoen for skade som følge af brand, eksplosion, udslip og spredning af farlige stoffer ved de konkrete aktiviteter, der foregår på den enkelte virksomhed.

Virksomheder med stort varmeforbrug

6. Virksomheder med stort varmeforbrug etableres hvor der kan udnyttes varme fra en større central varmeproduktion via fjernvarmenet. Der er dog mulighed for anden placering, hvis virksomheden bruger overskudsvarme fra nabovirksomheder eller ikke-fossile brændsler, f.eks. biomasse.

Virksomheder med produktion af overskudsvarme

7. Særligt varmeproducerende virksomheder etableres som hovedregel hvor der er eller kan etableres fjernvarmenet, der kan aftage den producerede overskudsvarme, eller hvor overskudsvarmen kan udnyttes af nabovirksomheder.

Virksomheder med stort transportbehov

8. Erhvervsområder der forbeholdes virksomheder med stort transportbehov udlægges således, 1) at der er gode forbindelser frem til områderne fra veje af regional betydning, 2) at der er kort afstand til jernbanenettet så der er mulighed for at føre banespor frem til områderne, 3) at trafikken til og fra områderne ikke påfører boliger, institutioner o.l. højere støjbelastning end de anbefalede værdier i Miljøstyrelsens vejledninger.

 

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed