Du er her: Forside Bysamfund og bydele Ulfborg Midtbyplan - helhedsplan

Midtbyplan - helhedsplan

Mål

  • Stille krav til kvalitet i projekter og aktiviteter i byens centerområde, således at bymiljøet holdes levende og attraktivt.
  • Byrådet vil aktivt og positivt arbejde for en fælles handels-, erhvervs-, turistpolitik, der fortsat kan sikre Ulfborg bymidte som et attraktivt handelscenter
  • Medvirke aktivt til byforskønnelse og boligforbedring og herved sikre at byens centerområde forbedres med hensyn til bebyggelsesforhold, boligforhold og friarealer.
  • Sikre et funktionsmæssigt og æstetisk tilfredsstillende bymiljø.
  • Handelslivet søges gjort så attraktivt som muligt, således at der herigennem kan vindes yderligere markedsandele.
  • Styrke muligheden for etablering af specialforretninger - specialhandelen er uundværligt for supermarkederne, og supermarkederne er uundværlig for specialhande

Helhedsplanen for midtbyen og den øvrige del af byen

Helhedsplanen er en samlet plan for Ulfborg der udpeger en række indsatsområder, som i forhold til fysisk planlægning kan løfte byen. Grundlaget for helhedsplanen er den udarbejdede vision, som er baseret på den forudgående analyse af Ulfborgs udviklingspotentiale samt de workshops der igennem forløbet er afholdt for byens borgere og byens skolebørn.

Visionen udpeger og begrunder i hvilken retning byen skal bevæge sig, hvilke projekter man bør arbejde videre med og hvorfor. Helhedsplanen rummer mange projekter og delprojekter af vidt forskellig karakter. 

Planen er et katalog af ideer der kan bruges når mulighederne og økonomien er til stede. Ved byomdannelse kan der tages udgangspunkt i ideerne, men når projekter skal realiseres vil ideerne blive tilpasset den virkelighed og de rammer der er til stede på det pågældende tidspunkt.

Midtbyen 

Detailhandel

Midtbyen er defineret som - Bredgade, Herredsgade, Harbogade og Holmegade med tilhørende sideveje.

Byrådet vil fortsat arbejde for, at forretningslivets muligheder styrkes gennem markedsføring af kommunen og de enkelte områder. Byrådet vil motivere til iværksættelse af aktiviteter, der virker attraktive på potentielle besøgende/købere.

For at styrke udvalgsvarehandlen er der givet mulighed for 1 butik på op til 2.000 m2 i Ulfborg bymidte. Planlovens detailhandelsbestemmelser giver i almindelighed kun mulighed for maksimale butiksstørrelser på 3.000 m2 for dagligvarer og 1.000 m2 for udvalgsvarer.

Byens pladser

Et bud på hvordan byens pladser kan indsættes i en bymæssig kontekst. Cirkulation i midtbyen er vigtigt for at skabe en god oplevelse, samt at få indskrevet byens rum og pladser i en større kontekst. Derfor indskrives byens forskellige pladser i et samlet forløb, ligesom der skabes et hieraki og en programmering af pladsen eller byrummets rolle.

Derudover skabes et egentligt torv i midtbyen, som kan udgøre byens tyngdepunkt og danne rammen om forskellige events. Byens pladser omfatter: Skolegården, Blomsterhaven, Byens Torv, Bibliotekets forplads, Stationspladsen, Grøn parkering ved Netto og Gaderummene i midtbyen.

Byens Torv

Ulfborg har i dag ikke nogen egentlig plads i byen i form af et torv. Det nærmeste vi kommer er pladsen ved biblioteket, som har mere karakter af forplads end en egentlig plads. Således forsøger helhedsplanen at udpege et område i midtbyen, som kan få karakter af en plads og kan danne rammen om forskellige aktiviteter i byen eksempelvis ”open by night” marked, placering af juletræ etc.

Pladsen kan omdannes til at blive byens kulturelle kerne, hvor biblioteket og rådhusets aktiviteter har mulighed for at trække udenfor. Parkering og byens markeder deles om pladsen i dobbeltprogrammering. Fokus på belysning og siddepladser. Om vinteren kan her være skøjtebane og her kan byens juletræ stå. Oplagt mødested for fælles aktiviteter etc.

Bag Ringkøbing Landbobank findes i dag et byrum med en størrelse og placering, som betyder at det vil kunne som en god plads i midtbyen. Ydermere er byrummet omkranset af det gamle rådhus, som formodentligt omdannes til borger/kulturhus, biblioteket og kroen, funktioner som i høj grad kan medvirke til fylder rummet ud og bidrag til livet. I det daglige kan pladsen fungere som parkeringsplads, mens den i forbindelse med events og højtider kan omdannes til lejligheden.

Ulfborgs svaghed er den meget massive facaderække ud til hovedgaden, som lukker byen og begrænser livet til kun at finde sted langs hovedgaden. Udfordringen består derfor i, hvordan man skaber lommer langs hovedgaden til ophold. Der er en stor risiko for at pladsen kommer til at virke tom og anonym, ganske enkelt fordi den ikke er synlig fra hovedgaden. Det bør derfor undersøges hvordan pladsen kan markere sig ud til hovedgaden således den ikke kommer til at fremtræde anonym og overset.

Byfortætning

Det er vigtigt at Ulfborg kan tilbyde andet end traditionelle parceller derfor udpeges steder i midtbyen, hvor der kan finde en byfortætning sted i form af boliger. Flere boliger i midtbyen vil også bidrage til mere liv i centrum og gøre bylivet mere attraktivt.

Umiddelbart findes tre steder i midtbyen, hvor der kan finde en byfortætning sted. Det drejer sig om arealet øst for Netto, området vest for stationen og parkeringsarealet bag rådhuset. Det mest oplagte sted er dog parkeringspladsen bag rådhuset da dette areal er umiddelbart tilgængeligt

Oase i midtbyen
Nyt og anderledes boligområde i midtbyen som bidrager til mere liv i midtbyen. Som eksempel illustrerer planen en lille bolig-oase i midtbyen, som kan bidrage til mere liv i byen. Disponeringen af boligerne søger at skabe et fællesrum med liv og aktivitet, som bygger videre på de tilstødende stiforbindelser. Facaderækken ud mod Tingvej lukkes, hvorved der skabes et sluttet gadeforløb.

Adgangen til oasen sikres således gennem en port i bygningen, hvilket understreger karakteren af en oase. Målgruppen for en bebyggelse af denne type kunne være seniorer, men boligerne henvender sig også til enlige med børn.

Hovedgaden

Ulfborgs hovedgade - Herredsgade – fungerer både som gennemfartsvej, handelsgade og skolevej. Det er funktioner, som alle er nødvendige at opretholde, men det kræver et design som formår at skabe plads. Formålet med udformningen af hovedgaden er primært at skabe en sikker gennemkørsel for både hårde og bløde trafikanter, men også at forskønne hovedgaden, så handelsmiljøet får bedre vilkår. Ulfborg skal træde frem som et sted, der er værd at huske på og ikke blot en anonym gennemfartsby.

Problemet kerne er det uforholdsmæssigt brede gadeprofil, som ligger op til alt for høje hastigheder, og skaber en barriere midt gennem byen. For at indsnævre profilet og gøre gaderummet mere imødekommende tilføres en grøn midterrabat og cykelstier langs hele forløbet.

Derudover introduceres to nye zone i byen: en markering af byens begyndelse og afslutning, som skabes ved to identitetsskabende rundkørsler samt en midtbyzone, der markeres ved skift i belægningens materiale og farve. Begge zoner skaber klare overgange, så byens udstrækning tydeliggøres.

Midtbyzonen er især med til at definere byens hjerte, og understreger, at her er de bløde trafikanter i fokus. Midtbyen ligger ved krydset mellem Herredsgade og Holmegade, hvor vi finder den overvejende del af byens butikker og dagligvarebutikker.

Det er vigtigt, at der her skabes en overgang i vejbelægningen, hvor de gennemkørende gøres bevidste om, at de nu kører igennem midtbyen, og at de færdes på de bløde trafikanters vilkår. Således skal der igen skabes en hastighedsdæmpende foranstaltning i form af en hævet flade, et indsnævret vejprofil, midterrabat vejtræer eller lignende.

Byens indfaldsveje

Et forslag til hvordan byens indfaldsveje kan forskønnes og gøre byen mere indbydende. For at understrege opfattelsen af Ulfborg som et sted, og ikke blot en gennemfartsby er der ved alle tre indfaldsveje etableret rundkørsler. En rundkørsel har flere gode egenskaber. Dels er den de mest effektive redskab i forhold til at nedbringe hastigheden, ligesom den er god til at markere en overgang fra land til by. Sidst men ikke uvæsentligt, kan en eller flere rundkørsler udgøre en god byport, med mulighed for at arbejde med et kunsternisk tema/ varetegn i forbindelse med ankomsten til byen.

Den øvrige del af byen

Løft til eksisterende boligområder

For at styrke Ulfborg som bosætningsby, ikke kun skal omhandle fremtidige boligområder og er der fokuseret på hvordan eksisterende boligområder kan opgraderes.

Ulfborg har en række boligveje, som af hensyn til gennemkørende trafik er delt på midten. Dette giver mulighed for at man midt på vejstrækningen kan etablere et mindre rekreativt område, som kan skabe et omdrejningspunkt i området, hvor børn og unge kan mødes og mindre børn kan lege.

Derudover skaber det en ramme for det uformelle møde mellem beboerne på vejen.Områderne kan udformes meget forskelligt, men formålet er at de skal skabe et omdrejningspunkt i de eksisterende boligområder, som kan danne rammen om børns leg og det tilfældige møde mellem naboerne i området samt bidrage til mere identitet i områderne.

Forbindelser på tværs

De eksisterende villakvarterer har egentlig velfungerende stisystemer – særligt internt i områderne. Der er dog problemer når man skal på tværs af den centrale infrastruktur.

Indsatsen ’Forbindelser på tværs’ handler derfor i høj grad om at forbedre og tydeliggøre de forbindelser som allerede eksisterer og ved små tilføjelser, at skabe sammenhængende forløb, der giver en tryg skolevej.

Eksempelvis skal der etableres tydelige og trygge overgange på tværs af Stabyvej og ringvejen samt Herredsgade. Derudover etableres der manglende gennemgange i øst-vest gående retning, så der skabes et tydeligt forløb uden biltrafik. Redskaberne hertil er forbedret belysning, markante belægninger og en begrønning, der spiller videre på hække- og træmotiverne, som allerede dominerer området i dag.

Den grønne ring

Etablering af en grøn aktivitetsring/forbindelse omkring byen, som dels kan udgøre en fysisk afgrænsning af byen, rumme mange aktiviteter og give byen noget helt unikt.

Det er vigtigt at få skabt en overgang mellem land og by. De mange plantager som omkranser Ulfborg udgør et væsentligt karaktertræk for byen. Plantagernes fysiske struktur fremstår dog usammenhængende og tilfældig, men muligheden for at få skabt en klar sammenhæng er tydeligvis til stede. Herved kan man skabe en grøn ring omkring Ulfborg, som dels tjener et rent funktionelt formål, men også kan udgør et stærk identitetsskabende element for byen.

Den grønne ring kan programmeres med en lang række forskellige aktiviteter, hvilket vi ved der er et stort ønske om. Med de stien vil de mange forskellige aktiviteter kunne indgå som en del af et samlet oplevelsesrigt forløb. Aktiviteterne kunne eksempelvis være naturlegeplads, spejderhytter, shelters, skovbørnehave, hundeskov, kælkebakke etc.

Derudover kan ringen tjene som rute for gåturer, løb, cykling og friluftsliv generelt. Det faktum at den grønne ring bevæger sig rundt om byen, betyder at ingen i Ulfborg vil have mere end ca. 500 meter til de rekreative udfoldelsesmuligheder. Alle beboer i byen vil således kunne få et tilhørsforhold til ringen.

Inden for den grønne ring findes allerede i dag en række grønne områder herunder anlægget og området omkring fiskesøen ved Harpogade, ligesom der findes grønne områder i forbindelse med de respektive boligområder. Disse arealer vil have en mere bearbejdet og kultiveret karakter end den omkringliggende grønne ring.

Byudvikling

Udviklingen af Ulfborg skal ske mod sydvest, da det rent landskabeligt er her vi finder det mest spændende område med plantager, søer etc. Således vil man her kunne etablere en række spændende boligområder, hvor landskabet udgør et stærkt identitetsskabende element, som kan gøre områderne helt unikke.

Derudover er det i god forlængelse af de infrastrukturelle intentioner, og byens radiale form, som betyder at de nye boligområder ikke vil have langt til midtbyen. Nord for Stabyvej har man i dag udlagt boligområder på ydersiden af ringvejen, og en boligudvikling som den viste vil indskrive den allerede eksisterende planlægning i en kontekst som er i tråd med helhedsplanen. Faktisk kommer de eksisterende boligområder til at fremstå som allerede igangsatte etaper for en realisering af helhedsplanen. Ringvejens forlængelse er et bud på hvordan de nye boligområder kan vejbetjenes og muligheden for en omfartsvej kan opretholdes.

 

 

Kort
Byudvikling og rammer

pdf Ulfborg by helhedsplan

pdf Ulfborg by baggrundsrapport 1

pdf Ulfborg by baggrundrapport 2

Bredgade

Byfortætning - eksempel

Bredgade

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed