Du er her: Forside Bysamfund og bydele Vinderup Boligudbygning

Boligudbygning

I Vinderup by er der tre udbygningsområder, og i to af dem er der allerede nu byggegrunde i varierende størrelser til rådighed. I det tredje område er der lokalplanlagt en mindre privat udstykning. Der er således valgmuligheder i de forskellige bydele.

Alle grunde er med forskellige rekreative kvaliteter i form af bolignære grønne områder og overordnede grønne kiler, der har forbindelse til det åbne land. I den kommende 12 årige planperiode forventes der opført 106 boliger. Med en samlet restrummelighed i de tre områder på ca. 152 boliger er der ikke behov for yderligere arealudlæg i planperioden.

Vindelevgård

Vindelevgård er et lokalplanlagt boligudbygningsområde på 6 ha. i den sydøstlige del af byen. Området er planlagt til at kunne rumme 45 parcelhuse. Området er byggemodnet i etaper og i den seneste etape er der stadig 12 grunde til salg. Hele området er byggemodnet og derfor er der en restrummelighed til 12 parcelhuse.

Bjertparken

Bjertparken

Bjertparken er et lokalplanlagt boligudbygningsområde på 13 ha. i den sydlige del af byen. Området er planlagt til at kunne rumme mellem 130 og 170 boliger, afhængig af, om det er åben-lav parcelhusbyggeri eller om det er tæt- lav byggeri, der bliver dominerende fremover. Byggemodningen af området vil ske i takt med efterspørgslen på byggegrundene og i de seneste etaper er der 13 grunde til salg. Der er stadig mulighed for at byggemodne areal til ca. 50 åben-lav og tæt-lav boliger, hvilket giver en restrummelighed på ca. 65 boliger

Nordøstlig bydel 

I den nordøstlige del af byen er udlagt arealer til et boligudbygningsområde på ca. 7,5 ha. Området forventes lokalplanlagt i løbet af planperioden. Herved åbnes der for, at både kommunen og de private lodsejere i området kan starte en byggemodning. Området erstatter de tidligere fedestalde, dele af det gl. stadion og Susbjerg skoven. Området ligger kun 500 m fra centrum - med udsigt til ådalen og skovbrynet ved Vinderup Skov.

Der er på strukturplanen, i boksen til højre, vist hvordan området vil kunne udbygges, så der både skabes forbindelse gennem hele området, til skoven og nye attraktive byggegrunde. Området er vist med forskellige boligtyper, som parcelhuse, tæt-lav bebyggelse, parkbebyggelse og skovparceller, alle med brede rekreative boligveje der skaber en visuel forbindelse ud til naturområdet. Der er i skitsen lagt vægt på at arbejde videre med de kvaliteter, der allerede i dag er i området - både med hensyn til beplantning og terræn.

En mindre privat udstykning er lokalplanlagt og når den realiseres kan der opføres 6 parcelhuse og 8 række- og kædehuse.

For området som helhed er der en restrummelighed på ca. 75 boliger, der kan være en blanding af åben-lav og tæt-lav bebyggelse.

Udbygning på lang sigt

Den langsigtede boligudbygning, der rækker ud over den 12 årige planperiode, er planlagt til at foregå syd for fordelingsvejen, der afslutter Bjertparken og Vindelevgaardområderne.

Området i den nordvestlige del af byen, afgrænset af Møllevej, er stadig et potentielt udbygningsområde i det omfang, det er foreneligt med jordbundsforholdene. Der kan stadig opføres parcelhuse i lighed med dem, der allerede er i området. Det mest sandsynlige er nok, at området beplantes og indgår som en del af de rekreative byzonearealer ud til Skærbæk Å, som bl.a. indeholder et par småsøer og ”Elverhøjen”.
 

 

Kort
Byudvikling og rammer

 

pdf Rummelighed i kommunens boligområder 

 

Bjertparken

 

Vindelevgård

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed