Du er her: Forside Bysamfund og bydele Vinderup Erhvervsområder

Erhvervsområder

Det er byrådets mål, at medvirke til at skabe flest mulig nye arbejdspladser og bevare det eksisterende antal, ved bl.a. at tilbyde et varieret udbud af erhvervsarealer, der kan tilgodese alle virksomhedstypers krav til beliggenhed og kvalitet.

Miljømæssige forhold skal være i orden, således at der for den enkelte virksomhed skabes investerings- og produktionssikkerhed.

Det nye område øst for det eksisterende erhvervsområde langs med Struervej er lokalplanlagt. Det er klar til at byggemodne i takt med at eksisterende virksomheder har behov for udvidelse eller nye virksomheder ønsker at etablere sig i området. Området er udvidet med et mindre areal nord for industrivej.

Erhvervsområdet syd for Struervej er  lokalplanlagt og vil ligeledes blive byggemodnet i takt med behovet.

Handbjerg Møbelfabrik

Arealudlæg til erhverv

De positive væksttendenser, der er i gang i erhvervsområdet Vinderup Vest, ønsker Byrådet skal fortsætte og det forventes derfor også fremover, at hovedparten af erhvervsudviklingen i den nordvestlige del af kommunen skal foregå i området.
Der udlægges areal til udvidelse af erhvervsområdet Vinderup Vest i to retninger. En større udvidelse syd for Struervej og en mindre udvidelse nord for Struervej i østlig retning hen mod rundkørslen.

Syd for Struervej

Udvidelsen syd for Struervej har en god beliggenhed, der giver mulighed for en fornuftig afvikling af den tunge trafik. Miljømæssigt vil der ikke være gener i forhold til omgivelserne, idet området kommer længere væk fra den bymæssige boligbebyggelse i den sydlige del af Vinderup.

Udvidelsen udlægges til let og tung erhverv, hvor der kan etableres tung produktionserhverv i den nordlige del. Det betyder, at virksomhederne kan støje op til 60 dB hele døgnet alle ugens dage. I den sydlige del kan etableres let erhverv, idet der skal tages miljømæssige hensyn til de omkringliggende boliger. Der udlægges i alt omkring 12,5 ha. Kommunen har opkøbt arealerne og byggemodningen vil blive foretaget i takt med efterspørgslen.

Vinderup Vest nord for Struervej

Øst for Handbjerg Møbelfabrik er udlagt et ca. 2,5 ha. stort område til lettere erhverv og facadesalgsvirksomheder. Det kan eksempelvis være butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper som, biler, både, campingvogne, landbrugsmaskiner og lignende. Nord for Industrivej er udlagt et mindre areal på 1,1 ha, ligeledes til lettere erhverv.

Miljømæssigt er området til virksomheder, som normalt kan placeres i et blandet bolig- og erhvervsområde, uden der dog tillades opført nye boliger. Støjkravene til virksomhederne i denne type område vil være 55/45/40 dB henholdsvis dag, aften og nat. På længere sigt regnes der med, at området udvides i østlig retning ud mod rundkørslen. Arealerne er byggemodnede og klar til salg.

 

Kort
Byudvikling og rammer

 

Tabel

pdf Erhvervsrummelighed offentlig og privat 

Fjerkræslagteriet Rose Poultry i Tværmose

Administrationen ved Rose Poultry

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed