Du er her: Forside Bysamfund og bydele Vinderup Midtbyplan

Midtbyplan

Mål

  • Bymidten skal udvikle sig som et levende center for den nordøstlige del af kommunen, hvor der er et alsidigt udbud af funktioner, der giver mulighed for aktiviteter og oplevelser.
  • Bymidten skal, som det vigtigste, være stedet med handel og service, der kan opfylde en stor del af behovet for de kundegrupper, der er i byen og oplandet.
  • Midtbyen skal gøres mangfoldig og alsidig, hvilket skal ske ved at styrke dens funktion som bolig,- kultur,- og handelsområde.
  • Midtbyen skal være tættere og mere bymæssig.
  • Bybygningen fremover skal ske i en skala, der er karakteristisk for den ældre tætte del af stationsbyen, hvor bebyggelsen er opført i 2,5 til 3 etager.
  • Byen skal indeholde varierede rum, gader, pladser og grønne parker, hvor folk gerne vil opholde sig og betragte livet i byen.
  • Midtbyen skal styrkes arkitektonisk og det bedste af stationsbyens arkitektur og kulturhistoriske elementer skal bevares.

Bymidten i fremtiden

Bymidten skal, som det vigtigste, være stedet med handel og service der kan opfylde en stor del af behovet for de kundegrupper, der er i kommunens opland.
Det er byrådets mål, at bymidten fortsat skal udvikle sig til at være et levende center, hvor der er et alsidigt udbud af funktioner, der giver mulighed for aktiviteter og oplevelser.

En levende by skabes i et samspil mellem alle byens funktioner. Det er væsentligt at der også er liv i byen, når butikkerne og arbejdspladserne er lukkede, hvilket betyder at der skal gives mulighed for og skabes interesse i at bygge attraktive byboliger.
Byen skal konstant være under forandring, fornyes og forbedres for at bevare sit livsgrundlag. Byen lever af handel, serviceerhverv og oplevelser.

Byen skal indeholde varierede rum, gader, pladser og grønne parker, hvor folk gerne vil opholde sig og betragte livet i byen. I denne sammenhæng er det væsentligt, at styrke midtbyen arkitektonisk og arbejde med bevaring af det bedste af stationsbyens arkitektur og kulturhistoriske elementer, der er byens identitet.

Kulturelle aktiviteter og funktioner er med til at styrke handelen, idet de også er med til at fastholde de lokale handlende og ikke mindst tiltrække turister, både de der er på gennemfart og de der i perioder er beboere i kommunens sommerhusområder.
Det er altså Byrådets ønske, at midtbyen gøres mangfoldig og alsidig, hvilket skal ske ved at styrke dens funktion som bolig,- kultur,- og handelsområde. En forudsætning for at der kan skabes plads til de mange funktioner er, at midtbyen bliver tættere og mere bymæssig. Bybygningen fremover skal ske i en skala, som er karakteristisk for den ældre tætte del af stationsbyen, hvor bebyggelsen er opført i 2,5 til 3 etager.

Søndergade

Detailhandel

I de udlagte centerområder, der i detailhandelssammenhæng kaldes bymidte, er der i dag 10.916 m2 butiksareal, fordelt med 3.479 m2 på tre dagligvarebutikker og 7.437 m2 på 27 udvalgsvarebutikker. Den fremtidige udbygning i hele området kan foregå indenfor en ramme på 12.916 m2. Dagligvarebutikker må max. have en størrelse på 3.500 m2 og udvalgsvarebutikker må max være på 2.000 m2. Byrådet vil arbejde for at gøre det muligt at etablere én udvalgsvarebutik på over 2.000 m² i  Vinderup bymidte. Detailhandelslovgivningen giver mulighed for etablering af fire udvalgsvarebutikker på over 2.000 m² i Holstebro Kommune de øvrige tre skal placeres i Holstebro by. 

Dagligvarer

For dagligvarehandelen vil det være et naturligt mål at satse på en lokalkøbsandel på omkring 100 for Vinderup. Det begrundes bl.a. i at oplandet for Vinderup by skønnes at svare til landsbyerne indenfor en afstand af op til 15 km og at dagligvarer normalt købes tæt ved bopælen. Endvidere forventes der som på landsplan en fortsat stor konkurrence inden for dagligvarehandelen, hvilket kan være til gavn for forbrugerne, men det kan samtidig påvirke omsætningen negativt i en indkøringsperiode med nye butikker.

Ved at tilstræbe en lokalkøbsandel på 100 for dagligvarer kan der beregnes et omsætningspotentiale på omtrent 45 mio. kr. som svarer til etablering af 2 nye discountbutikker eller flere andre specialvarebutikker. Vinderup By må med sin størrelse og beliggenhed forventes at styrke sin rolle som områdecenter for den nordlige del af kommunen.

Med den nuværende udvikling inden for detailhandelen må det derimod vurderes som tvivlsomt, om der på sigt kan opretholdes dagligvarebutikker i flere af oplandets bysamfund, fx Sevel, Ejsing og Herrup. Dette kan yderligere give et omsætningspotentiale i Vinderup er i størrelsesorden på 10-15 mio. kr. og dermed potentiale for yderligere et antal dagligvarebutikker.
For en by af Vinderups størrelse er det afgørende, at nye dagligvarebutikker, f.eks. discountbutikker, ikke blot i sig selv tilbyder nye indkøbsmuligheder. De skal også placeres tæt på de lokale udvalgsvarebutikker, så de lokale udvalgsvarebutikker får gavn af den store kundetilstrømning, som en discountbutik skaber. For en by af Vinderups størrelse er det af stor betydning, at butikkerne ligger samlet, så tiltrækningskraften øges.

Udvalgsvarer

I modsætning til den skærpede konkurrence inden for dagligvarehandelen kan der forventes en større reel vækst i omsætningen inden for udvalgsvarer. Det vurderes imidlertid som tvivlsomt, om dækningsgraden for udvalgsvarer i Vinderup by kan forøges ret meget, medmindre der sker gennemgribende ændringer af butikssammensætningen, handelsmiljøet eller andet.

Udvalgsvarehandelen er typisk stærkt koncentreret i de store byer. Et stort dagligvareudbud kan imidlertid trække udvalgsvarehandelen op, hvis der er kort afstand imellem butikkerne. Ved en samlet bymiljøindsats og en fortsat udbygning af dagligvarehandelen, vil det kunne give afsmittende virkning på initiativer på udvalgsvareområdet.

Et levende butiksliv præget af kvalitet og variation. En smuk og velfungerende bymidte er kendetegnet ved et levende butiksliv. Butikkerne er drivkraften i enhver bymidte. En bymidte uden butikker er en død bymidte. Et smukt og velfungerende bymiljø er samtidig forudsætningen for, at butikkerne kan tiltrække kunder til byen. 

Handelsforeningen skal være særligt opmærksom på at fremme butikker, der ikke repræsenterer et »standardkoncept«, som kunderne også kender fra nabobyen. Det kan f.eks. være helt nye butikskæder, som er baseret på et lokalt engagement. Lokale butikker kan f.eks. satse på at yde bedre service end standardbutikken. Det er de »unikke« butikker, som giver handelsbyen en særlig profil.

 

 

 

 

Kort
Byudvikling og rammer

Tabel

Fremtidig butiksramme og max. butiksstørrelser

Stationsvej

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed