Erhvervsbebyggelse

Mål

  • Industrivirksomheder skal primært etableres i planlagte erhvervsområder.
  • Landzonen skal friholdes for bebyggelse m.v., der ikke ud fra en erhvervsmæssig begrundelse skal ligge i det åbne land.

Retningslinier

  1. Det kan tillades mindre håndværksvirksomheder og lignende virksomhedstyper, som yder lokal service, at etablere sig på nedlagte landbrugsejendomme i det område, hvor deres kundegrundlag findes.
  2. Det kan tillades mindre virksomheder, som har behov for garageanlæg til entreprenørmateriel eller tilsvarende som kan udnytte de eksisterende landbrugsbygninger uden større investeringer i bygningerne, at etablere sig i landzonen.
  3. Der kan tillades detailsalg med antikviteter, kunst, brugskunst og gårdsalg fra overflødiggjorte landbrugsbygninger, hvis det er trafikalt og miljømæssigt acceptabelt.

Handling

Holstebro Kommune vil arbejde for:

  • at mulighederne for bebyggelse, der er nødvendig for landbrug, skovbrug og fiskeri sikres,
  • at landzonen friholdes for bebyggelse, der ikke udfra en erhvervsmæssig begrundelse skal ligge i det åbne land,
  • at ønsker om bebyggelser henvises til de områder i de eksisterende byer, herunder landsbyerne, hvor der er udlagt areal til formålet.

Bilforhandler

Redegørelse

Opførelse af byggeri til erhvervsformål i det åbne land tillades normalt ikke. Begrundelsen for denne praksis er, at erhvervsvirksomheder bør placeres i de områder, der er udlagt til formålet, og hvor der er investeret i infrastruktur, miljøforanstaltninger m.m.

Placeres virksomheder tilfældigt rundt om i landskabet kan der opstå både landskabelige, miljømæssige og trafikale problemer.

Kommunen er landzonemyndighed overalt i landzone. Landzonebestemmelserne har som formål at undgå uplanlagt bebyggelse i det åbne land.

Landzonebe­stemmelserne udgør sammen med kommuneplanen og eventuelle lokalplaner det juridiske grundlag for at dæmme op for en uhen­sigtsmæssig byspredning. Det skal sikre, at den sammenfattende fysiske planlægning ikke gennemhulles ved enkeltstående tilladelser. Tilladelserne kan måske hver for sig synes rimelige og forsvarlige, men samlet kan de kan være i strid med intentionerne i kommuneplanen.

Beskyttelsen af jordbrugserhvervet er blandt de hensyn, der ligger bag planlovens landzonebestemmelser. Dette hensyn skal udmøntes i kommuneplanens retningslinier, som derfor i den helt overvejende del af det åbne land prioriterer anvendelsen til jordbrugserhverv højest.

Herudover må der i det åbne land kun placeres anlæg og aktiviteter, der nødvendigvis må placeres her, eller som ved konkrete undtagelser i planloven har et retskrav på en placering i landzone. Det drejer sig om forskellige former for tekniske anlæg, skydebaner, boliger og virksomheder, der alle skal tilgodeses i kommuneplanen.

Ændret anvendelse af gamle landbrugsbygninger

I forbindelse med strukturudviklingen i landbruget, vil en stor del at de mindre og mellemstore landbrugsbedrifter blive opkøbt og nedlagt. Dermed bliver en stor bygningsmasse i det åbne land overflødiggjort og skal finde ny anvendelse.

Afhængig af beliggenhed og tilstand vil anvendeligheden af bygningerne være forskellig. Nogle ejendomme vil være mest egnede til nedrivning, andre vil fortsat kunne anvendes til beboelse, og evt. vil driftsbygningerne være egnede til alternative anvendelser for virksomheder. Frem for at de overflødiggjorte bygninger blot rives ned, vil det være ønskværdigt at bygningerne anvendes til alternative aktiviteter.

I henhold til planloven kan eksisterende overflødiggjorte driftsbygninger og lign. landbrugsbyggeri tages i anvendelse til andre formål, under forudsætning af at virksomheden eller boligen etableres i bestående bygninger, der ikke om- eller tilbygges i væsentligt omfang, og at bygningerne ikke er opført inden for de seneste 5 år.

Derudover kan der uden landzonetilladelser gives byggetilladelser til udvidelser op til 500m2.

Virksomheder der etablere sig i det åbne land har begrænsede udvidelsesmuligheder

Grundlæggende er det åbne land forbeholdt landbrugserhverv og andre erhverv med naturlig tilknytning til landbruget. Til øvrige erhvervstyper udlægges der i Kommuneplanen erhvervsområder hvor der er den nødvendige infrastruktur til rådighed i form af egnede vejforbindelser, mulighed for spildevandsafledning osv.

Det er dog hensigtsmæssigt, at tillade mindre håndværksvirksomheder og lignende virksomhedstyper, som yder lokal service, at etablere sig på nedlagte landbrugsejendomme i det område, hvor deres kundegrundlag findes. Et andet eksempel kan være entreprenørvirksomheder og lignende typer af virksomheder, som har behov for garageanlæg til entreprenørmateriel eller tilsvarende, som ikke kræver større investeringer i bygningerne.

Virksomheden skal med sine investeringer have for øje, at udvidelsesmulighederne er begrænsede. Virksomheden skal derfor ikke gradvis investere så meget i bygninger m.v. at det bliver vanskeligt at flytte til planlagte og etablerede erhvervsområder, idet omkostningerne ved at forlade de eksisterede bygninger bliver for store.

Detailhandel i det åbne land

Der meddeles normalt ikke tilladelse til detailhandel i det åbne land. Dog vil der blive meddelt tilladelse til etablering af egentlige gårdbutikker, når etableringen kan ske i eksisterende bygninger, såfremt det er miljømæssigt og trafikalt acceptabelt.

Børnetøjsbutik

 

 

Entreprenør

Planteskole

Galvanisering

 

 

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed