Geologisk bevaringsværdi

Mål

  • Bevare og beskytte områder med særlig landskabs og geologisk interesse.
  • Medvirke til at sikre offentligheden adgang til at færdes i områder, der rummer særligt landskabelige kvaliteter og geologiske karakteristika.

Handling

Byrådet vil arbejde hen mod sine mål ved at lade de geologiske bevaringsværdier i området indgå i en sammenhæng med andre beskyttede naturområder, så landskabets helhed fremhæves. Temaet vil i planperioden blive opdateret til de nuværende forhold og ligeledes sammenkoblet med temaer som natur, landskab og kulturmiljø.

Byrådet vil vurdere placering og udformning af store tekniske anlæg, veje, byudvikling og skovplantning så der tages hensyn til de landskabelige og geologiske værdier.

Byrådet vil bruge naturpleje, i form af afgræsning eller rydning af træer og buske, til at fremhæve landskabets udformning, hvor det er muligt. Der er udpeget fem områder med lokaliteter af geologisk interesse:

  1. Flynder Sø
  2. Bur
  3. Lilleåen
  4. Sandfær
  5. Sønder Vosborg Hede

Retningslinie

  1. De udpegede værdifulde geologiske værdier er sårbare over for visuelle ændringer, som fjerner og slører landskabets oprindelige former. De skal så vidt muligt ikke sløres eller ødelægges af gravning, skovbeplantning, kystsikring eller større tekniske anlæg herunder vindmøller, master, bebyggelse og råstofgravning.

Redegørelse

Redegørelse - Geologisk bevaringsværdi se den her

 

 

Stubbergård Sø

Kort
Geologiske værdier

 

Området ved Flynder Sø

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed