Du er her: Forside Det åbne land Geologisk bevaringsværdi Redegørelse - Geologisk bevaringsværdi

Redegørelse - Geologisk bevaringsværdi

Kommunens geologiske interesseområder af hhv. national  geologisk interesse og øvrige geologiske værdier er områder med markante landskabsdannelser og terrænformer, som viser den geologiske udviklingshistorie siden istiderne.

I den nordlige del, mellem Karup Å og Handbjerg ses morænelandskab med dødishuller, dale skabt af gletschererosion og randmoræner.

Syd for Holstebro by ses Skovbjerg Bakkeø dannet under ældre istider. I den midterste del ses en smeltevandslette, med Storå som den gamle afstrømningskanal for smeltevandet, dannet under afsmeltningen i slutningen af sidste istid.

Smed P. 1981 Landskabskort over Danmark, Blad 2, Midtjylland, Geografforlaget.

Flynder Sø

Geologi
Markerer sammenspillet mellem smeltevandsslette fra afsmeltningen af isen under slutningen af sidste istid og dødishuller fra denne istid. Smeltevandssletten ses i dag som Hjelm Hede og dødishuller i form af bl.a. Flynder Sø og Stubbergård Sø.

Flynder Sø ligger i et dalstrøg, dannet under gletschererosion. Landskabet er en del af Karup dalens smeltevandsslette, der blev dannet under isens afsmeltning under sidste istid, da isen var længst fremme. Smeltevandsaflejringerne er afsat henover dødismasser. Da dødisen bortsmeltede skabtes de lavninger i terrænet, der i dag udgør bl.a. Flynder Sø og Stubbergård Sø.

Værdi
Klassisk lokalitet for dødishuller i Danmark.

Bur

Geologi
Godt to km lang erosionsskrænt ved Skovbjerg Bakkeøs nordgrænse ud mod smeltevandssletten, hvor Storåen har sit løb.

Denne smeltevandsslette er dannet under et andet afsmeltningsstadie end smeltevandssletten ved Flynder Sø.

Værdi
Stejlskrænten ved Bur har stor værdi, fordi den med sin markante udformning, er et meget illustrativt eksempel på smeltevandsflodernes erosive påvirkning af bakkeøen.

Lilleåen

Geologi

Over en større afstand kan Lilleåen følges, slyngende i den flade dalbund. Dalsiderne er præget af terrasser, hvor bunden af ældre flodsenge tørlægges.

Værdi

Lilleådalen og mange andre ådale på nordgrænsen af Skovbjerg Bakkeø viser terrasser efter nederoderede afstrømningsfloder dannet under isens afsmeltning under flere istider.

Sandfær

Geologi
Sandfær er en lille hede med parabelklitter. Klitterne hviler på en rolig flade af istidsaflejringer, og der ses stedvis store sten under flyvesandet.

Værdi
Ved Sandfær ses relationen mellem de nye landskabsformer i form af klitter, der står i skarp kontrast til det nedslidte glaciale landskab.

Sønder Vosborg Hede

Geologi
Sønder Vosborg Hede er et eksempel på et indsande, hvor flyvesandet er aflejret på det gamle glaciale landskab. Her ses tydeligt hvordan istidslandskabet bølger under flyvesandet.

Værdi
Området er et godt eksempel på hvordan den gamle nederoderede glaciale flade er overpræget af de senglaciale sandflugtshændelser.

Kort
Geologiske værdier

 

Lille Å

Sønder Vosborg Hede

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed