Grundvand og drikkevand

Mål

  • Tilstrækkeligt, uforurenet og velbeskyttet grundvand til at dække fremtidens behov for drikkevand
  • Borgerne i Holstebro Kommune skal sikres rent drikkevand med den størst mulige forsyningssikkerhed
  • Drikkevandsforsyningen skal baseres på decentral indvinding
  • Sikre ”rette kvalitet til rette formål” – det vurderes nøje, hvor det kan tillades, at der bruges vand med drikkevandskvalitet, og hvor man kan nøjes med at bruge vand af ringere kvalitet

Handlinger

Byrådet vil arbejde for, at arealanvendelsen i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger generelt ikke ændres til en mere grundvandstruende art. Aktiviteter der øger beskyttelsen af grundvandet fremmes i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyningsanlæg.
I områder med ringe eller dårlig naturlig beskyttelse af grundvandsressourcen arbejder byrådet for at der ikke placeres nye aktiviteter eller anlæg, der kan udgøre en risiko for forurening af grundvandet.
Vandindvinding til almen vandforsyning skal gå forud for anden vandindvinding

Retningslinier

Retningslinjer for drikkevandsforsyningen og beskyttelse af grundvandsvandressourcen indgår i Holstebro Kommunes Vandforsyningsplan 2010-2015, de nuværende og kommende statslige vandplaner, den kommende kommunale vandhandleplan og i eksisterende og kommende indsatsplaner til beskyttelse af grundvandsressourcen.

Vandforsyningsplanen

Vandforsyningsplanen udstikker rammer for forsyningssikkerhed og vandkvaliteten i Holstebro Kommune.

De statslige vandplaner

De statslige vandplaner beskriver den kvantitative og kemiske tilstand af bl.a. grundvandet. Der er opstillet mål for de enkelte grundvandsmagasiners tilstand og opstillet retningslinjer for, hvordan de mål, der ikke allerede er opfyldt skal opnås i fremtiden.

Den kommunale vandhandleplan

Den kommunale vandhandleplan beskriver de konkrete tiltag, der skal ske i Holstebro Kommune, for at imødekomme de krav, der er stillet i de statslige vandplaner.

Den kommunale Vandhandleplan forventes vedtaget i 2014, hvorefter den vil være tilgængelig på Holstebro Kommunes hjemmeside.

Indsatsplaner beskriver konkrete tiltag til sikringen af den nuværende og fremtidige drikkevandsressource. Der er vedtaget indsatsplaner for fire almene vandforsyninger i Holstebro Kommune, hvoraf et nu er nedlagt:

Redegørelse

Redegørelse - Grundvand og drikkevand - se den her

 

 

 

 

 

Områder med særlige drikkevandsinteresser

Nitratfølsomme indvindingsområder

Indvindingsoplande

 

Kildevæld

Iltningstrappe

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed