Du er her: Forside Det åbne land Grundvand og drikkevand Redegørelse - Grundvand og drikkevand

Redegørelse - Grundvand og drikkevand

Grundvand er grundlag for forsyning af drikkevand, forsyning til markvanding og industri samt kilde til en betydelig del af vandet i søer og vandløb.

Det vand, vi drikker i dag, er ofte flere hundrede år gammelt. At der i dag indvindes godt og rent vand skyldes, at det ikke er blevet forurenet i fortiden. For at sikre fremtidens drikkevand er det vigtigt, at det nye grundvand, der dannes i dag, også er rent.

Derfor er det vigtigt med en langsigtet planlægning, som baseres på øget kendskab til grundvandets udbredelse, beskyttelse og kvalitet.

Statslige vandplaner

Regionplan 2005 har udstukket de hidtidige retningslinjer for beskyttelse af grundvandet. Regionplan 2005 erstattes af de statslige vandplaner på grundvandsområdet. De statslige vandplaner 2010-2015 indeholder overordnede miljømål for grundvand – både for den kvantitative tilstand og den kemiske tilstand. I vandplanerne er der redegjort for grundvandets nuværende tilstand samt opstillet fremadrettede miljømål for grundvandet.

Grundet stor usikkerhed omkring de data, der er relateret til vurdering af grundvandets kvantitative tilstand, vil miljømål relateret til kvantitet blive fastsat i vandplanerne i næste planperiode 2015-2021.

De kvantitative miljømål for grundvandsforekomsterne forventes fastsat således, at de tilknyttede vandløb, søer, kystvande og terrestriske naturtyper (terrestriske økosystemer) kan opfylde deres miljømål.

I forhold til den kemiske tilstand forventes det, at denne varetages gennem den generelle miljøregulering i form af fx fastelagte krav og andre nationale godkendelsesordninger.

De statslige vandplaner indeholder desuden udpegningen af Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD), Områder med Drikkevandsinteresser (OD), NitratFølsomme Indvindingsområder (NFI) samt IndsatsOmråder m.h.t. Nitrat (ION).

Udover beskrivelser af retningslinjer omkring indvinding af vand og prioritering af vandressourcen er der i vandplanernes retningslinjer 40 og 41 beskrevet, hvordan grundvandet og grundvandsdannelsen skal sikres i forbindelse med byudvikling.

På den baggrund er der udarbejdet en grundvandsredegørelse, der beskriver hvordan Holstebro Kommune vil tage vare på grundvandsinteresserne i kommunen i forbindelse med udnyttelse af uudnyttede allerede kommuneplanlagte erhvervsarealer og ved nyudlæg af arealer i nærværende kommuneplan.

Grundvandsbeskyttelsen i Kommuneplan 2013

Redegørelse for grundvandsbeskyttende tiltag - Se den her 

Områdeudpegninger i Holstebro Kommune

I Holstebro Kommune er der blevet udpeget OSD, OD og indvindingsoplande til almene vandforsyninger. Endvidere er der  udpeget områder, hvor grundvandet er sårbart - de nitratfølsomme indvindingsområder samt indsatsområder, hvor der er behov for en særlig indsats til at beskytte drikkevandsinteresser.

Alle disse områder revideres i takt med, at der opnås ny viden i forbindelse med statens kortlægning af grundvandsressourcen jf. Miljømålsloven.

Statens kortlægning foregår ved at afgrænse og bestemme:

  • Grundvandsmagasiner
  • Omfang af beskyttende dæklag over grundvandsmagasinerne
  • Grund- og drikkevandskemiske forhold (vandets kvalitet)
  • De hydrologiske forhold, dvs. grundvandsdannelse, grundvandets
    strømningsforhold
  • Nuværende arealanvendelse, der virker grundvandsbeskyttende eller -
    truende, samt forureningskilder
  • Sårbare magasiner og revidere områdeafgrænsninger

 

Udpegningen af OSD og OD bygger på en række naturgivne forhold, f.eks. mængden af grundvand, kvalitet og naturlig beskyttelse. I udpegningen er der taget hensyn til befolkningens behov for vand, der kan drikkes, strukturen for indvinding og konflikter med andre arealinteresser.

Ved at udpege OSD søges både det nuværende og fremtidige behov for drikkevand tilgodeset.
Indsæt kort over OSD, Indv opland, NFI og ION

Indsatsplaner

På baggrund af den statslige kortlægning og udpegning af OSD og indvindingsoplande til almene vandforsyninger samt områder med indsatsbehov er det kommunernes opgave at udarbejde indsatsplaner til beskyttelse af grundvandressourcen.
For indsatsområderne skal der laves en plan for grundvandsbeskyttelse – en indsatsplan. Hensigten med indsatsplanerne er, at man inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger sikrer en tilstrækkelig uforurenet og beskyttet vandressource til dækning af det nuværende og fremtidige behov for vand af drikkevandskvalitet.

I Holstebro Kommune vil der fremadrettet blive arbejdet med én samlet indsatsplan for alle indsatsområder i kommunen. Indsatser, der gælder for alle områder, vil blive beskrevet samlet, mens indsatser, der kun gælder for det enkelte indsatsområde, vil blive beskrevet i underafsnit.

Ved udarbejdelse af indsatsplaner skal berørte parter inddrages i et grundvandsråd / koordinationsforum. I Holstebro Kommune er der etableret et Grundvandsråd, hvor der efter behov afholdes møder med politisk deltagelse fra kommunen samt deltagelse af vandværksrådet, landboorganisationer, Dansk Industri samt andre relevante parter.

Ved fastsættelse af indsatser, der berører den enkelte vandforsyning, vil der efter behov nedsættes tekniske arbejdsgrupper med relevante parter repræsenteret. Grundvandsrådet skal inddrages og høres i forbindelse med udarbejdelsen af indsatsplanen, således at den bedst mulige beskyttelse opnås. Inddragelsen af Grundvandsrådet skal ske forud for den politiske godkendelse af indsatsplanen.

I indsatsområderne er en særlig indsats nødvendig for at bevare en tilfredsstillende drikkevandskvalitet. Med indsatsplanen vedtages der retningslinjer for aktiviteter i de områder, planen dækker. Regionens indsats over for forurenede områder koordineres med indsatser for grundvandsbeskyttelse.

I 2013 findes der 19 vandværker (herunder 1 distributionsvandværk) i Holstebro Kommune. Indsatsplaner, der dækker indsatsområder ved Holstebro Vandværk, Frøjk Vandværk, Nr. Felding Vandværk og det nu nedlaget Gadegård Vandværk er vedtaget i 2011. Da indsatsområderne her er blevet revideret af staten i 2012, skal de allerede vedtagne indsatsplaner revideres. De reviderede indsatsplaner vil indgå i den samlede indsatsplan, som beskrevet herover.

Arbejdet med indsatsplanen for Holstebro Kommunes indsatsområder er startet og ultimo 2014 forventes det, at en indsatsplan med eksisterende data vil være udarbejdet. Efterhånden som staten afslutter kortlægninger i Holstebro Kommune vil indsatsplanen efterfølgende blive opdateret med ny viden.

Status for statens kortlægning af grundvandsressourcen i Holstebro Kommune i 2013 er, at Holstebro Kommune har modtaget kortlægninger for områderne Holstebro, Idom, Vinderup og Ulfborg. Kortlægningerne Nissum Fjord og Haderup, der dækker de resterende arealer i Holstebro, forventes overdraget fra staten ultimo 2015. 

Vandforsyningsplan

Vandforsyningsplan 2010-2021 for Holstebro Kommune blev vedtaget i 2012. Målet med denne er at skabe grundlag for den fremtidige vandforsyning således, at befolkningens og erhvervslivets behov for tilstrækkelig vandforsyning af en god kvalitet sikres. På baggrund af eksisterende vandforsynings- og vandkvalitetsforhold er der udarbejdet en samlet plan for den fremtidige forsyningsstruktur i kommunen.

Planen beskriver, hvorledes vandforsyningen skal tilrettelægges, herunder hvilke anlæg forsyningen skal bygge på, og hvilke forsyningsområder de enkelte anlæg skal have.
Vandforsyningsplan 2010-2021 findes her

 

 

Områder med særlige drikkevandsinteresser

Nitratfølsomme indvindingsområder

Indvindingsoplande

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed