Du er her: Forside Det åbne land Grundvand og drikkevand Redegørelse - Grundvandsbeskyttende tiltag

Redegørelse - Grundvandsbeskyttende tiltag

INDLEDNING

Nærværende redegørelsen er udarbejdet i henhold til Naturstyrelsens notat ”Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 vedrørende byudvikling og OSD” samt Bilag 1 hertil, udgave oktober 2012.

Holstebro Kommune er omfattet af vandplaner for hovedvandoplandene Nissum Fjord, Ringkøbing Fjord og Limfjorden. 

Med denne redegørelse bringes kommuneplanen i overensstemmelse med de statslige udmeldinger om OSD og byudvikling. Redegørelsen omfatter OSD og indvindingsoplande udenfor OSD i hele Holstebro Kommune og er udarbejdet på grundlag af det foreliggende datagrundlag.

Vandplanernes retningslinjer

Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD (herefter blot indvindingsoplande) udgør rygraden i den nuværende og fremtidige vandforsyning og er dermed en ramme for den målrettede grundvandsbeskyttelse.

Vandplanernes retningslinjer 40 og 41 danner grundlaget for anvendelse af arealer og planlægning inden for OSD og indvindingsoplande i Kommuneplan 2013-2025. Vandplanernes retningslinjer erstatter retningslinjerne fra landsplandirektivet, som indgår i den eksisterende Kommuneplan 2009-2021.

En delmængde af OSD kaldes nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), og disse anvendes som indikation for arealer, der er særligt følsomme over for forurening af grundvandet, og som bør gives en høj grad af beskyttelse. Områder indenfor NFI, hvor der skal ske indsats i forhold til nitrat, kaldes IndsatsOmråde m.h.t. Nitrat (ION)

Retningslinjer 40 og 41 i hovedvandoplandene Nissum Fjord, Ringkøbing Fjord og Limfjorden samt i Naturstyrelsens notat fra oktober 2012:

Retningslinje 40: Ved placering og indretning af anlæg inden for allerede kommune- og lokalplanlagte erhvervsarealer samt ved udlæg af nye arealer til aktiviteter og virksomheder, der kan indebære en risiko for forurening af grundvandet, herunder deponering af forurenet jord, skal der tages hensyn til beskyttelse af såvel udnyttede som ikke udnyttede grundvandsressourcer i områder med særlige drikkevandinteresser samt inden for indvindingsoplande til almene vandforsyninger. Særligt grundvandstruende aktiviteter må som udgangspunkt ikke placeres inden for områder med særlige drikkevandsinteresser eller indvindingsoplande til almene vandforsyninger med krav om drikkevandskvalitet, der ligger uden for disse. Som særligt grundvandstruende aktiviteter anses for eksempel etablering af deponeringsanlæg og andre virksomheder, hvor der forekommer oplag af eller anvendelse af mobile forureningskomponenter, herunder organiske opløsningsmidler, pesticider og olieprodukter.

Retningslinje 41: Områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse skal så vidt muligt friholdes for udlæg af arealer til byudvikling. Der kan dog udlægges arealer til byudvikling, hvis det kan godtgøres, at der ikke er alternative placeringer, og at byudviklingen ikke indebærer en væsentlig risiko for forurening af grundvandet. Ved byudvikling i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse skal det af kommune- og lokalplaners retningslinjer fremgå, hvordan grundvandsinteresserne beskyttes.

Den statslige udmelding

Den statslige udmelding beskriver, hvordan vandplanernes retningslinjer 40 og 41 skal udmøntes. 

I forbindelse med placering og indretning af anlæg inden for allerede kommune- og lokalplanlagte erhvervsarealer samt nyudlæg af arealer til byudvikling skelnes mellem tre typer af virksomheder og arealanvendelse set i forhold til deres grundvandstruende potentiale:

• Liste 1: Boliger samt mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg

• Liste 2: Potentielt grundvandstruende virksomheder og anlæg, kendetegnet ved at have oplag af mobile forureningskomponenter som oliestoffer, pesticider og organiske opløsningsmidler

• Liste 3: Særligt grundvandstruende virksomheder og anlæg, kendetegnet ved større oplag af mobile forureningskomponenter, der forholdsvis let udvaskes til grundvandet.

I den statslige udmelding er principperne for placering af byudvikling, industri og andre anlæg visualiseret således:

Figur 1. Principskitse for placering af byudvikling, industri og andre anlæg

Liste 1-aktiviteter kan placeres i OSD, men kun i NFI, hvis der tilknyttes krav om grundvandsbeskyttelse.

Liste 2-virksomheder kan kun placeres i OSD, hvis der tilknyttes krav om grundvandsbeskyttelse. De kan ikke placeres i NFI, medmindre der er tale om nødvendige udvidelser af eksisterende liste 2-virksomheder, og der tilknyttes krav.

Liste 3-virksomheder kan kun placeres i OSD, hvis der er tale om nødvendige udvidelser af eksisterende virksomheder, og der tilknyttes krav. Liste 3-virksomheder kan ikke placeres eller udvides i NFI.

Den statslige udmelding angiver en metode til den påkrævede vurdering, som indebærer redegørelse for forholdene og forslag til tekniske tiltag, som kan beskytte grundvandet. Redegørelsen skal dække hele kommunen og fremgå af kommuneplanen. Udover en samlet overordnet planlægning af grundvandsbeskyttelsen i forbindelse med planlægning af byudvikling sikres det herved, at offentligheden bliver opmærksom på planlægning i OSD og konsekvenserne heraf.


Nye, ændrede og uudnyttede byvækstområder indenfor OSD, indvindingsoplande og NFI i Holstebro Kommune

Holstebro Kommune udlægger nye arealer til byudvikling ud fra en vurdering af det samlede byvækstpotentiale i området og under hensyntagen til natur-, landskabs-, landbrugs- og drikkevandsinteresser. Der tilstræbes placering af byudvikling og anden ændret arealanvendelse uden for følsomme grundvandsområder, og hovedreglen er, at OSD (herunder særlig hensyntagen til NFI) og indvindingsoplande uden for OSD så vidt muligt skal friholdes for byudvikling og ændret arealanvendelse.

Holstebro by, der er hovedcenter i området, ligger indenfor OSD, indvindingsopland og delvist i NFI. Idet den overvejende del af udviklingspotentialet i området ligger i eller tæt ved Holstebro by, vil der i flere tilfælde skulle foretages en vægtning af de samfundsmæssige hensyn i forhold til arealanvendelse og den mulige påvirkning af grundvandsressourcen.

I henhold til den statslige udmelding er der til redegørelsen for de omhandlede erhvervs- og byvækstområder anvendt kommunens nyeste viden pr. 1. december 2012 om OSD, indvindingsoplande og NFI.

I tabel 1 herunder er listet de områder, der beskrives i nærværende redegørelse.

Kommuneplanramme OSD/Indv.opl.   NFI Statens
kortlægning
Liste
aktivitet
Beskrivelse
/ændret arealanvendelse
02.E.01 (Nupark N) X   Færdig 2 Udvidelse af erhverv
02.E.08 (syd for motorvej) X X Færdig 2 Udvidelse af erhverv
04.E.04 (Ulfborg) X (OSD) X Færdig   Uudnyttet erhvervsområde
06.E.06 (Tvis) X (delvist OSD)   Færdig   Uudnyttet erhvervsområde
14.E.01 (Ejsing) X (delvist indv. opl.)   Færdig   Uudnyttet erhvervsområde
16.E.04 (Herrup) X (indv. opl.) X igang   Uudnyttet erhvervsområde
17.E.01 (Sdr. Nissum) X (delvist indv. opl.)   igang 2 Uudnyttet erhvervsområde 
17.F.01 (Sdr. Nissum) til 17.E.02 X (indv. opl.) X (indv. opl.)   igang 2 Fritidsområde til Erhvervsområde
17.B.01 (Sdr. Nissum) til 17.E.02 X (indv. opl.)   igang 2 Boligområde til Erhvervsområde
02.E.09 (Slagterigrunden) til 02.C.12 X X Færdig 2 Erhverv, produktion til Centerformål
02.O.29 (Skivevej) til 02.B.20 X X Færdig 1 Offentlig formål til udvidelse af boligområde

02.B.27 (Mejdal)

X

X(delvist)

Færdig 1 Udvidelse af eksisterende boligområde
02.O.41 (Halgård) til 02.B.29 X   Færdig 1 Offentlig formål til udvidelse af boligområde
02.E.25 (Tobaksgrunden) til 02.B.32 X   Færdig 1 Erhverv til boligområde
12.B.04 (Idom) X X Færdig 1 Nyudlæg boligområde
02.E.05 til 02.C.03 (Ellebæk) X (delvist indv. opl.) X (delvist) Færdig 1 Offentlig formål til centerformål
02.F.32 (syd for Halgård) X (delvist OSD og indv. opl.) X (delvist) Færdig 1 Nyudlæg rekreativt areal
02.F.35 (Døeshøjene) X (delvist indv. opl.) X (delvist) Færdig 1 Nyudlæg rekreativt areal
02.O.13 og 02.O.14 til 02.C.05 (Nørreland) X X Færdig 1 Offentlig formål til centerformål
34.T.07 X (delvist indv. opl.) X Igang 1 Ændret afgrænsning af vindmølleområde

Tabel 1. Områder med uudnyttede arealer, nyudlæg eller ændret arealanvendelse.

GENERELT FOR HELE KOMMUNEN

Af hensyn til beskyttelse af grundvandsressourcerne er hovedreglen ved kommuneplanlægningen, at arealer ”inden for OSD og indvindingsoplande uden for OSD” skal friholdes for byudvikling. Dette er i overensstemmelse med målsætning og retningslinje i kommunens vandforsyningsplan ”Vandforsyningsplan 2010-2021” fra september 2010:

”Holstebro Kommune vil sikre, at der er tilstrækkeligt, uforurenet og velbeskyttet grundvand til at dække fremtidens behov for drikkevand” og ”Holstebro Kommune ønsker, at der udvises stor forsigtighed i alle kommunale beslutninger og handlinger af betydning for drikkevandsinteresserne i kommunen”.

Holstebro Kommune vurderer dog, at der er vægtige planlægningsmæssige hensyn, som nødvendiggør anvendelsen af dele af arealerne indenfor disse områder til boliger, erhvervsformål og rekreative formål.

Derfor skal der udarbejdes en redegørelse for den planlagte byudvikling eller ændrede anvendelse i OSD og indvindingsoplande udenfor OSD. Som et led i redegørelsen vil der blive stillet krav til de tekniske tiltag, der vurderes nødvendige for at sikre beskyttelsen af grundvandet.

Bymønster og restrummelighed

Holstebro by udgør med sine 35.000 indbyggere den største by i Holstebro Kommune og er udpeget til kommunecenter. Byen fungerer iøvrigt som regionalt center for det nordvestjyske område hvad angår erhverv, offentlig service og detailhandel.

Størrelsesmæssigt kommer herefter stationsbyerne / områdecentrene Vinderup med 3.000 indbyggere, Ulfborg med 2.000 indbyggere. Ti byer er udpeget som lokalcentre, størstedelen er beliggende omkring Holstebro by. Størrelsesmæssigt ligger de på 1.500 - 300 indbyggere. Enkelte har udlæg af erhvervsarealer og de øvrige er primært boligbyer. De ti landsbycentre er de mindste byenheder og har et indbyggertal på godt 200 indbyggere.

Udbygningen med boliger og erhverv sker hovedsageligt i og omkring Holstebro, hvis rige serviceudbud og mange arbejdspladser i højeste grad tiltrækker beboere og jobsøgende.

Byens struktur er endnu stærkt præget at den historiske udbygning indefra og ud – fra middelalderbyen, der nu udgør bymidte, over sammensatte industri- og boligkvarterer til mere homogene boligområder og erhvervsområder. Indenfor erhvervsområderne er der forholdsvis ensartede erhvervstyper.

Kommuneplanens enkeltområder Nupark Nord (02.E.01) og Tværmose ved Ejsing (14.E.01)  er de eneste erhvervsområde i Holstebro, der er udlagt til erhverv med særlig beliggenhedskrav.

I Kommuneplanen er der i Holstebro by udlagte 35 ha erhvervsareal, der er lokalplanlagt og heraf er de 23 ha byggemodnet og salgsklar. For kommunen som helhed er udlagt 68 ha erhvervsareai, der er lokalplanlagt og heraf er 34 ha byggemodnet og salgsklar.

Rummeligheden i de planlagte erhvervsarealer den 01.02.2014 kan ses af følgende skema:

pdf Erhvervsrummelighed offentlig og privat

Forsyningssituationen

I Holstebro Kommune er vandforsyningen baseret på en decentral struktur med i alt 19 vandværker, hvoraf et udelukkende er et distributionsvandværk. Der er 8 mindre vandværker, der indvinder mindre end 100.000 m3 pr. år, 4 mellemstore vandværker, der indvinder 100.000-200.000 m3 pr. år, 6 store vandværker, der indvinder 200.000-2.500.000m3 pr. år samt 1 distributionsvandværk.

Den samlede indvinding for vandværkerne ligger på knap 5 mio. m3 pr. år.

Vandværkerne vurderes at være velfungerende og med tilstrækkelig indvindings- og behandlingskapacitet i forhold til det aktuelle og forventede fremtidige forsyningsbehov. En del vandværker skal dog i den nærmeste fremtid forbedre forsyningssikkerheden ved udarbejdelse af beredskabsplan samt etablering af ringforbindelse til nabovandværk. Disse tiltag er beskrevet i Vandforsyningsplan 2010-2021 – Holstebro Kommune. Holstebro Kommune har desuden udarbejdet en overordnet beredskabsplan for drikkevandsforsyningen.

Kommunen fører tilsyn med vandværkernes tekniske tilstand hvert andet år. Tilsyn med vandkvaliteten føres løbende. Alle vandværker har råvand, der kun kræver normal vandbehandling såsom iltning og filtrering.

Vandforsyningsplanen planlægges revideret ca. halvvejs i planperioden. Der forventes ikke væsentlige ændringer i den nuværende forsyningsstruktur - nogle mindre vandværker kan forventes lukket, hvorefter der vil blive fortaget mindre ændringer i forsyningsområderne.

Grundvandsressourcen

OSD, indvindingsoplande og NFI.
OSD i Holstebro Kommune er udpeget gennem Regionsplanlægningen for Ringkøbing Amt og er herefter fastlagt i Statens Vandplaner. På figur 2 ses de områder med særlige drikkevandsinteresser, der er udlagt i Holstebro Kommune. To mindre OSD er udlagt i forbindelse med indvindingsoplande til lokale vandforsyninger i henholdsvis Vemb (A) og Mogenstrup (B), mens der i den østlige del af kommunen ligger et større sammenhængende OSD (C), der har en gren ind i Herning Kommune. Centralt i Holstebro Kommune ligger et meget stort OSD (D), der strækker sig ind i Struer og Lemvig kommuner mod nord og Ringkøbing-Skjern og Herning kommuner imod syd. Dette OSD strækker sig centralt gennem Holstebro Kommune og har yderligere to grene, der strækker sig ind i den sydvestlige del af kommunen.

Der findes flere indvindingsoplande til almene vandforsyninger indenfor de udlagte OSD. Herudover er der i kommunen en række indvindingsoplande til almene vandforsyninger, der ligger udenfor OSD. I tabel 2 herunder ses hvilke vandforsyninger, der er beliggende i de forskellige OSD-delområder, samt hvilke der er beliggende udenfor OSD. Indvindingsoplandenes udbredelse ses i figur 3.

Område Indvindingsoplande indenfor området
OSD – delområde A Vemb Vandværk
OSD – delområde B Mogenstrup Vandværk
OSD – delområde C Ejsing Vandværk (delvist)
Vinderup Vandværk
Djeld Vandværk
Ryde Vandværk
Sandagergård Vandværk
Sevel Vandværk
OSD – delområde D Holstebro VV (Nibsbjerg Vandcenter)
Frøjk Vandværk
Nr. Felding Vandværk
Idom Vandværk
Ulfborg Vandværk
Indvindingsoplande udenfor OSD Ejsing Vandværk (delvist)
Herrup Vandværk
Thorsminde Vandværk
Fjand Vandværk
Husby Vest Vandværk
Sønder Nissum Vandværk

Tabel 2. OSD delområder og indvindingsoplande indenfor og udenfor OSD

Figur 2. Udlagt OSD i Holstebro Kommune vist med blåt.

Område A:
OSD dækker indvindingsoplandet til det almene vandforsyningsanlæg Vemb Vandværk. Området er dækket af Nissum Fjord kortlægningen, der er igangsat i 2012 og forventes afsluttet i 2015. Der er endnu ikke udarbejdet indsatsplan for området.

Vemb by dækker ca. 20 % af det udlagte OSD, mens den øvrige del af arealet primært er udlagt til landbrugsjord. En lille del er udlagt til skov. Der er ikke udpeget NFI og ION indenfor OSD.

Område B:
OSD dækker indvindingsoplandet til det almene vandforsyningsanlæg Mogenstrup Vandværk. Området er dækket af Haderup kortlægningen, der er igangsat i 2012 og forventes afsluttet i 2015. Der er endnu ikke udarbejdet indsatsplan for området.

Mogenstrup by dækker ca. 10 % af det udlagte OSD, mens den øvrige del af arealet er udlagt til landbrugsjord. Der er ikke udpeget NFI og ION indenfor OSD.

Område C:
OSD er dækket af to kortlægninger, imod nord af Vinderup kortlægningen og imod syd af Haderup kortlægningen. Vinderup kortlægningen er afsluttet i 2011/12, og der skal udarbejdes indsatsplan for området i 2014. Haderup kortlægningen er igangsat i 2012 og forventes afsluttet i 2015. Der er ikke udarbejdet indsatsplan for området.

Indenfor den del af OSD, der er dækket af Vinderup kortlægningen, findes indvindingsoplande til de almene vandforsyninger Vinderup, Sevel, Djeld, Ryde, det nu nedlagte Sevel-Skovby og delvist Ejsing vandværker. Indenfor den del af OSD, der er dækket af Haderup kortlægning indenfor Holstebro Kommune, findes de almene vandforsyninger Sandagergård og Mogenstrup vandværker, mens Herrup Vandværk ligger udenfor OSD i kortlægningsområdet.

En lille del af OSD er dækket af byområder, ca. 10% af skov og den resterende del af landbrugsjord. Der findes råstofgraveområder indenfor OSD. Ca. halvdelen af OSD er udlagt som NFI, overvejende i den sydlige halvdel af området. NFI udpeget ved Vinderup kortlægningen er endvidere udpeget som ION.
 
Område D:
OSD, der løber centralt gennem Holstebro Kommune, er dækket af Holstebro kortlægningen, der blev afsluttet i 2008. Kortlægningen er revurderet og overdraget på ny i 2012. Indenfor kortlægningsområdet i Holstebro Kommune ligger indvindingsoplande til Holstebro og Frøjk samt de nu nedlagte Nr. Felding og Gadegård vandværker. Efter afslutningen af den statslige kortlægning blev der i 2011 vedtaget indsatsplaner for indsatsområderne ved de almene vandforsyninger. Disse skal opdateres i 2014 på baggrund af den revurderede kortlægning.

Langt den største dele af det centrale OSD er udlagt til landbrugsjord indenfor Holstebro Kommune, mens en mindre del dækkes af skov/plantage. Holstebro by dækker desuden en relativ stor del af det centrale OSD indenfor kommunen (ca. 15 %). Mindre usammenhængende dele af det centrale OSD er desuden udlagt som NFI og ION.

Område D-Idom:
OSD ved Idom er dækket af Idom-Vind kortlægningen, og indenfor den del af OSD, der er beliggende i Holstebro Kommune, ligger indvindingsoplandet til Idom Vandværk. Området er færdigkortlagt i 2010 og overdraget til Holstebro Kommune med opdateringer i 2012. Der skal udarbejdes indsatsplan for området i 2014.

Langt den største del af dette OSD er udlagt til landbrugsområder, skov og hedearealer. Der er kun et mindre byområde omkring Idom. Store dele af området er kortlagt som NFI, mens kun mindre dele er kortlagt som ION som følge af arealanvendelsen.

Område D-Ulfborg:
OSD ved Ulfborg er dækket af Staby-Vildbjerg kortlægningen, og indenfor den del af OSD, der er beliggende i Holstebro Kommune, ligger indvindingsoplandet til Ulfborg Vandværk. Området er færdigkortlagt og overdraget til Holstebro Kommune i 2013. Kommunen skal påbegynde udarbejdelse af indsatsplan for området i 2014.

Langt den største del af OSD er udlagt til skovområder, mens en mindre del er udlagt til landbrug, hede og by (Ulfborg). Landbrugsområderne er primært samlet omkring Ulfborg by og vest herfor, mens de store skovområder ligger øst for byen. Meget store dele af området er kortlagt som NFI, mens kun mindre dele - primært imod vest - er kortlagt som ION som følge af arealanvendelsen.
Indvindingsoplande udenfor OSD:
Som allerede nævnt ligger indvindingsoplandet til de almene vandforsyninger Herrup Vandværk, hvor kortlægningen afsluttes i 2015, og delvist til Ejsing Vandværk, hvor kortlægningen er afsluttet, udenfor OSD.

I den vestligste del af Holstebro Kommune er kortlægningen for Nissum Fjord indsatsområdet påbegyndt i 2012 og forventes afsluttet i 2015. Indenfor kortlægningsområdet ligger indvindingsoplande til de almene vandforsyninger Thorsminde, Fjand, Sønder Nissum og Husby Vest vandværker. Disse vandforsyninger ligger udenfor OSD.

Indvindingsoplandet til Thorsminde Vandværk ligger indenfor byområdet. Indvindingsoplandet for Fjand Vandværk ligger delvist indenfor by/sommerhusområde og delvist indenfor skovområde. En lille del af indvindingsoplandet ligger indenfor område udlagt til landbrugsjord. Ved Sønder Nissum Vandværk dækkes indvindingsoplandet overvejende af skov, men også by og landbrugsjord. Ved Husby Vest dækkes indvindingsoplandet primært af by/sommerhusområde mens kun en lille del af landbrugsjord. 

Forureningstrusler

Vandressourcen kan trues af forskellige typer af forurening afhængig af boringernes beliggenhed i forhold til forureningskilder og den geologisk betingede beskyttelse af grundvandet. Der skelnes mellem forurening, der kommer fra jordoverfladen som følge af menneskelig aktivitet, og naturligt forekommende stoffer i grundvandet, som fremkommer som følge af de geologiske forhold og eventuel overudnyttelse af grundvandsressourcen. I Holstebro Kommune kan både menneskeskabt forurening og naturligt forekommende stoffer give problemer med grundvandsressourcen.

Naturligt forekommende stoffer

Råvandet i Holstebro Kommune har generelt et indhold af jern, mangan og ammonium, der kræver simpel vandbehandling. I visse områder er det også nødvendigt at behandle vandet for aggressiv kuldioxid, methan og svovlbrinte.

Menneskeskabt forurening

Indvindingen i byområder er især truet af forurening med miljøfremmede stoffer fra forurenede grunde, nedbrydningsprodukter fra ukrudtsbekæmpelsesmidler og udsivning fra utætte kloaker.

I landområder er det primært nedsivning af husspildevand samt landbrugets og gartneriernes håndtering af pesticider, der kan udgøre en trussel mod grundvandet. Hertil kommer påvirkning af grundvandet med udvaskning af nitrat, som erfaringsmæssigt stammer fra landbrugets brug af gødning.

I de senere år er der ved tre vandværker fundet miljøfremmede stoffer eller pesticider i råvandet (se Vandforsyningsplan 2010-2021 - Holstebro Kommune). Der er fortrinsvist tale om spor eller indhold af BAM, som er et pesticid-nedbrydningsprodukt.

Indhold af miljøfremmede stoffer i vandværkernes boringer kan ikke fjernes ved normal vandbehandling, og nedbringelse af indholdet i drikkevandet kræver derfor opblanding/fortynding med vand uden indhold af miljøfremmede stoffer. I visse tilfælde kan det blive nødvendigt at lukke boringer og i stedet finde en anden lokalitet at indvinde grundvand fra.

Indholdet af nitrat i vandværkernes råvand er generelt lavt og kan i de fleste tilfælde ikke registreres.

Grundvandets sårbarhed

Til hver boring ved de almene vandværker er der tilknyttet et indvindingsopland, hvorfra vandværkerne indvinder grundvandet. Sårbarheden over for forurening fra jordoverfladen varierer fra sted til sted i kommunen. At grundvandet er sårbart kan blandt andet skyldes, at der kun er et meget lille eller intet beskyttende lerdække over grundvandsmagasinet eller at indvindingen er terrænnær.

Kun i 3 af kommunens indvindingsoplande er grundvandet vurderet til at have stor sårbarhed, i 5 til moderat sårbart og i de resterende 10 til at have lille sårbarhed. Figur 3 viser placering og vurderet sårbarhed for indvindingsoplandene.

 

Figur 3. Indvindingsoplande og vurderet sårbarhed.

Vandkvalitet

Holstebro Kommunes vandværker leverer generelt drikkevand af en god kvalitet, der overholder gældende krav til godt drikkevand. Alle vandværker får foretaget de lovpligtige analyser af vandet både ved boringerne, på vandværket og på ledningsnettet. Kvalitets- og analysekravene er angivet i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Råvandet på alle vandværker i Holstebro Kommune har et indhold af jern, mangan og ammonium, der kræver simpel vandbehandling. På nogle vandværker er det også nødvendigt at behandle råvandet for aggressiv kuldioxid, methan og svovlbrinte.

Dette stiller krav om velfungerende vandbehandling. Hos nogle vandværker er der de seneste år set overskridelser af de ovennævnte behandlingskrævende stoffer ved afgang vandværk, hvorfor der er behov for justering af vandbehandlingsanlæggene på disse vandværker. Der er ikke målt overskridelser af nitrat eller miljøfremmede stoffer i drikkevandet.
Der er ikke avancerede vandbehandlingsanlæg (fx neutraliseringsanlæg eller UV-bestråling) på vandværkerne i Holstebro Kommune. Ved et vandværk anvendes der dog UV-bestråling i forbindelse med genbrug af filterskyllevand.

Ved enkelte vandværker har der været mindre overskridelser af grænseværdierne for biologiske parametre ved afgang vandværk eller på ledningsnettet. Bakteriologiske problemer kan tyde på forurening med overfladevand, plantedele eller jord. I disse tilfælde er der med det samme reageret med opfølgende vandprøver og kildeopsporing, så problemet er blevet afhjulpet på relativt kort tid.

Vandkvaliteten ved enkeltindvinderne i Holstebro Kommune er ikke tilstrækkeligt afklaret endnu. Generelt har enkeltindvinderne ofte problemer med mikrobiologiske overskridelser, hvilket kan skyldes uhensigtsmæssig indretning af boringer og brønde, hvor der sker indtrængning af overfladevand. Problemerne kan eventuelt løses ved forbedring af de tekniske anlæg.

Enkeltindvinderne i kommunen har også ofte for højt indhold af nitrat i drikkevandet, hvilket i de fleste tilfælde skyldes, at der indvindes fra overfladenære grundvandsmagasiner, der er dårligt beskyttet i forhold til nedsivning af nitrat. Det er ikke tilladt at etablere avancerede vandbehandlingsanlæg (fx nitratfilter) på enkeltvandforsyninger i Holstebro Kommune, hvorfor enkeltindvindere med nitratproblemer som regel bliver tilsluttet vandværk.

Allerede igangværende tiltag til beskyttelse af grundvandet
Af vandforsyningsplanen 2010-2021 fremgår det, at Holstebro Kommune vil beskytte grundvandet ved bl.a.:

  • I OSD samt i vandværkernes indvindingsoplande vil Holstebro Kommune være særlig opmærksom på potentielle forureningsfarer, f.eks. fra forurenet jord, flydende olier og kemikalier. Holstebro Kommune vil i øvrigt i miljøsagsbehandling, lokalplanlægning med videre administrere efter forsigtighedsprincippet.
  • I OSD og i OD (områder med drikkevandsinteresser) indenfor byzone samt landsbyafgrænsninger er der ikke mulighed for at få tilladelse til havevandingsboring. Eksisterende boringer i OSD og OD indenfor byzone samt landsbyafgrænsninger skal sløjfes, når tilladelsen udløber.
  • Ubenyttede brønde og boringer sløjfes efter gældende retningslinjer. Der fokuseres på, at den tekniske indretning af vandforsyningsanlæg for såvel almene som ikke-almene anlæg er hensigtsmæssig og tilstrækkelig grundvandsbeskyttende.
  • For at bevare dybe velbeskyttede grundvandsmagasiner til almen vandforsyning, skal nye boringer, hvor der ikke kræves drikkevandskvalitet, føres ned til frit grundvandsmagasin.
  • Varmeindvindingsanlæg og grundvandskøleanlæg, hvor grundvandet reinjiceres i grundvandsmagasin med drikkevandsinteresser, må som udgangspunkt ikke etableres i indvindingsoplande til vandværker.
  • I særlige følsomme områder opfordres borgerne til at begrænse anvendelsen af pesticider, f.eks. gennem dialog med grundejerforeninger, landbrugsforeninger, gennem kampagner mv. Kommunen vil arbejde for, at begrænse brugen af pesticider mest muligt på de kommunale arealer.
  • Det er politiske besluttet, at der i en 5-årig periode (fra 2010) ikke må benyttes pesticider på kommunens grønne arealer, plantager og skove.

Holstebro Kommune har påbegyndt udarbejdelse af indsatsplaner, herunder udpegning af BNBO ved kildepladserne, til beskyttelse af grundvandet i specifikke områder. Kommunens vandhandleplan er udarbejdet og godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2012, men afventer vandplanerne.

Miljømålene for grundvand i de tre vandplaner, der dækker Holstebro Kommune, kan kort beskrives således:

  • Grundvandet skal opnå “god” kvantitativ tilstand. Dette kræver, at indvindingen af grundvand ikke må være så stor, at de tilknyttede vandløb, søer, kystvande og vandafhængige naturområder ikke kan opnå deres egne miljømål.
  • Grundvandet skal opnå “god” kemisk tilstand. Dette kræver, at Grundvandsdirektivets kvalitetskrav for nitrat og pesticider overholdes, og drikkevands kvalitetskravet for øvrige stoffer (herunder klorid og sulfat) overholdes.

I øjeblikket er grundvandets tilstand mange steder ikke ”god” men ”ringe”. Kommunen skal derfor udføre en række tiltag for at forbedre situationen, men tidsplanen for gennemførelse af tiltagene er udskudt til næste vandplanperiode, 2015-2021, da der mangler viden om, hvor stor en effekt de foreslåede tiltag vil have. Kommunens tiltag vil da fremgå af handleplanerne.

Kommuneplanen skal imidlertid være i overensstemmelse med vandplanerne og skal derfor virke for, at miljømålene kan nås. Ifølge den statslige udmelding skal der ved byudvikling inden for OSD, indvindingsoplande samt NFI indskrives en række detaljerede tiltag i kommuneplanens rammer, som skal følges op af bestemmelser i de fremtidige lokalplaner for arealerne.

Arealudlæg i OSD, indvindingsoplande og indenfor NFI

Som det fremgår af ovenstående dækker Holstebro by en relativ stor del af det centrale OSD indenfor kommunen (ca. 15 %). Mindre usammenhængende dele af det centrale OSD er desuden udlagt som NFI og ION. Begrundelsen for bolig- og erhvervsudvikling i byen vil i denne sammenhæng blive et spørgsmål om Holstebro by skal kunne udvikles i et roligt tempo i alle retninger eller byen ensidigt skal udvikles mod øst og dermed miste den indre sammenhæng.

I kommuneplanen satses der på, at alle bysamfund får mulighed for vækst, men det er primært i Holstebro by og nære opland, at efterspørgslen er størst og derfor afstedkommer den betydeligste udviklingsplanlægning.

Holstebro - de tre udviklingsretninger

I Holstebro by lægges der op til, at der skal være mindst tre større byudviklingsområder i gang samtidig. Det er for at undgå en ensidig aldersmæssig befolkningssammensætning i hvert område, med deraf følgende utilsigtede investeringer i daginstitutioner, skoler mv.

De tre områder udbygges indefra og ud, fuldstændig i tråd med den statslige udmelding om byudvikling. Det er samtidig den mest bæredygtige udvikling, idet den eksisterende, planlagte infrastruktur udnyttes optimalt.

De tre områder er Hornshøj området mod nordøst. Nordvest Alstrup området - i retning ud mod Krunderup. Det tredje er Halgård nord op mod skoven. I planperioden skal arealbehovet på knap 200 ha fordeles mellem de tre områder. Det vil sige ca. 60 ha i hvert område plus resten til et mindre område syd for Mejrup, et område, der allerede indgår i kommuneplanens rammer for boligudbygning.

Der udlægges kun et nyt område til boligudbygning ved Halgård Vest og samtidig reduceres området tilsvarende ved Smedegårdvej i Tvis.

Det samme gør sig gældende for erhvervsområderne hvor der også arbejdes med tre retninger, nord, øst og syd i lighed med boligudbygningen.

I nord er det Søndergårdområdet hvor der sker en større udvidelse og Nupark hvor der ikke er nyudlæg, men stadig en betydelig restrummelighed. I østlig retning er det området omkring Viborgvej, hvor der er en mindre restrummelighed. Yderligere udbygning langs Viborgvej og på lang sigt øst for Mejrup - ud mod motorvejen kan ske udenfor OSD området. I sydlig retning er det området langs Herningvej og syd for Tvis, ud langs Skautrupvej.

Byvæksten har - i sammenhæng med trafikplanlægningen - indflydelse på transportmønstrene i kommunen. På det kommunale niveau sker byvæksten på en måde der sikrer en optimal udnyttelse af den eksisterende infrastruktur.

Også for erhvervsudbygningen er der tale om en udbygning indefra og ud og en bæredygtig udnyttelse af infrastrukturen. Ideelt set er der en sammenknytning af bolig og erhvervsudbygningsretningerne, hvilket har til formål at begrænse pendlertrafikken.

Den effekt har efterhånden mindre betydning, idet der sjældent er sammenhæng mellem bolig og arbejdssted i forhold til alle i en husstand. De tre udbygningsområder i Holstebro by sikrer kun delvist en fordeling af trafikpresset.

Beskyttelse af NFI områder

I en bræmme nord for Nordre Ringvej udlægges et NFI område til skovrejsningsområde. Ved senere udbygningsplaner vil arealerne blive udlagt til rekreative arealer der dels vil bestå af naturprægede arealer og skov. Ekstensivt udnyttede arealer der kan beskytte grundvandet.

I østlig retning udlægges udlægges mindre NFI områder indenfor motorvejsafgrænsningen til skovrejsning. På sigt vil området blive udlagt til en rekreativ kile der skal forbindes med et større skovrejsningsområde på østsiden af motorvejen. De rekreative arealer vil også her blive en blanding af naturprægede arealer og skov.

Syd for Halgård området udlægges et større NFI område til rekreativt område hvor skovrejsning også er muligt. Det forventes at blive en naturpræget kile mellem Halgårdområdet og den videre udbygning der på lang sigt skal foregå ud mod Tvis.

Alle tre områder er tænkes som ekstensivt udnyttede naturarealer der kan være med til at beskytte grundvandet og blive en del af de grundvandsdannende områder.

AREALUDLÆG I OSD OG INDVINDINGSOPLANDE, MEN IKKE NFI

Liste 1 – Boliger og mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg

02.B.29 – Halgård: Ændring fra offentlige formål til udvidelse af boligområde

Udvidelsen af boligområde 02.B.29 ligger indenfor OSD område-D og indvindingsopland til Holstebro Vandværk. Området ligger ligeledes i grundvandsdannende opland.

Begrundelse for udlæg netop her
Området nord for Halgårdvej er en udvidelse af boligområdet 02.B.29. Da etablering af et Regions Hospital ikke længere er aktuelt, er det naturligt at fortsætte boligudbygningen på arealet, der umiddelbart er omgivet af boliger.

Planlægningsmæssigt er området en del af "de tre udviklingsretninger" der sikrer en bæredygtig udnyttelse af ressourcerne. Byudviklingen sker indefra og ud.

Infrastrukturen i området udnyttes optimalt. Det 41 ha store område forventes at indeholde ca. 400 boliger. 

Der forventes ikke oplag eller anvendelse af olieprodukter eller pesticider i en størrelsesorden udover, hvad der svarer til et boligområde. Der vil derfor ikke være begrænsninger i anvendelsen til boligformål.

Miljømål
I Vandplan 2010-2015, Nissum Fjord er den kemiske og kvantitative tilstanden af grundvandet beskrevet. Ved område 02.B.29 er både den kemiske og kvantitative tilstand af det terrænnære grundvand beskrevet som ringe. For det regionale grundvandsmagasin er den kemiske tilstand beskrevet som god, mens den kvantitative som ringe. For den dybe grundvandsforekomst er både den kemiske og kvantitative tilstand beskrevet som god.

I vandplanen er udnyttelsesgraden af de enkelte grundvandsforekomster opgjort, og det vurderes, at det øvre og det regionale magasin udnyttes fuldt ud, mens der ses en restressource i det dybe magasin. Den primære indvinding sker fra det regionale magasin, men også delvist fra det dybe magasin.

Tiltag
Der vil være fokus på at sikre fortsat grundvandsdannelse ved planlægningen af området. Dette kan ske ved regulering af befæstelsesgraden, samt ved at sikre muligheder for nedsivning af overfladevand, hvis det er muligt. I forhold til den generelle sikring af grundvandet vil det ske gennem gældende miljøreguleringer samt ved indsatsplanlægning for beskyttelse af grundvandet.


02.B.32 – Tobaksgrunden: Ændring fra Erhverv til boligområde

Boligområde 02.B.31 ligger indenfor OSD område-D og indvindingsopland til Holstebro Vandværk samt indenfor 300 meters beskyttelseszonen for vandværksboringer.

Begrundelse for udlæg netop her
Indenfor en periode på 5-10 år vil Færch- tobaksfabrikken flytte hele produktionen til Søndergård-erhvervsområde. Arealets beliggenhed mellem Herningvej og Skjernvej og adgang til Vegen Å er oplagt til et attraktivt boligområde.

Planlægningsmæssigt sker udviklingen indefra og ud. Området skal ved byomdannelse til boligformål anvendes i takt med udbygning af nye områder i periferien af byen. Det 4,6 ha store område forventes at indeholde ca. 100-150 boliger. Der forventes ikke oplag eller anvendelse af olieprodukter eller pesticider i en størrelsesorden udover, hvad der svarer til et boligområde. Der vil derfor ikke være begrænsninger i anvendelsen til boligformål.

Miljømål
I Vandplan 2010-2015, Nissum Fjord er den kemiske og kvantitative tilstanden af grundvandet beskrevet. Ved område 02.B.31 er både den kemiske og kvantitative tilstand af det terrænnære grundvand beskrevet som ringe. For det regionale grundvandsmagasin er den kemiske tilstand beskrevet som god, mens den kvantitative som ringe. For den dybe grundvandsforekomst er både den kemiske og kvantitative tilstand beskrevet som god.

I vandplanen er udnyttelsesgraden af de enkelte grundvandsforekomster opgjort, og det vurderes, at det øvre og det regionale magasin udnyttes fuldt ud, mens der ses en restressource i det dybe magasin. Den primære indvinding sker fra det regionale magasin, men også delvist fra det dybe magasin.

Tiltag
I forhold til den generelle sikring af grundvandet vil det ske gennem gældende miljøreguleringer samt ved indsatsplanlægning for beskyttelse af grundvandet. Ligeledes er Holstebro Kommune ved at beregne BNBO for Holstebro Vandværks kildeplads. Idet området ligger indenfor 300 m zonen for indvindingsboringerne, vil BNBO kunne få betydning for området, og det vil kunne medføre, at der skal ske yderligere tiltag for at beskytte grundvandet her.

Da der er tale om en gammel erhvervsgrund, vil der være risiko for efterladt forurening, og dele af grunden er kortlagt af Region Midtjylland. Selv om der bør være fokus på grundvandsdannelse i området, vil nedsivning ikke være ideel her, medmindre det er dokumenteret, at det område, der nedsives i, er rent.


Liste 2 – Potentielt grundvandstruende virksomhed

02.E.01- Nupark N: Udvidelse af erhverv

Den nordlige udvidelse af erhvervsområde 02.E.01 N er beliggende indenfor OSD område-D og indvindingsoplande til Holstebro og Frøjk Vandværker. Området ligger ligeledes i grundvandsdannende opland til begge vandværker.

Begrundelse for udlæg netop her

Planlægningsmæssigt er Nuparkområdet også en del af " de tre udviklingsretninger" der sikrer en bæredygtig udnyttelse af ressourcerne. Her har Byrådet valgt at prioritere udviklingen, i forhold til en udvikling af de eksisterende virksomheder i området.

Måbjerg Bioenergy, der er beliggende i området, er en del af det større projekt "Måbjerg Energy Concept". Et projekt der der har til formål at etablere en bioethanol fabrik. Også her er det et spørgsmål om at udnytte eksisterende infrastrukturen, biogasanlægget og dermed sikre en bæredygtig udvikling.

De miljømæssige forhold er allerede beskrevet i VVM-redegørelsen til projektet og miljørapporten til kommuneplantillæget og lokalplanen.

Miljømål
I Vandplan 2010-2015, Nissum Fjord er den kemiske og kvantitative tilstanden af grundvandet beskrevet. Ved område 02.E.01 er både den kemiske og kvantitative tilstand af det terrænnære grundvand beskrevet som ringe. For det regionale grundvandsmagasin er den kemiske tilstand beskrevet som god, mens den kvantitative som ringe. For den dybe grundvandsforekomst er både den kemiske og kvantitative tilstand beskrevet som god.

I vandplanen er udnyttelsesgraden af de enkelte grundvandsforekomster opgjort, og det vurderes, at det øvre og det regionale magasin udnyttes fuldt ud, mens der ses en restressource i det dybe magasin. Den primære indvinding sker fra det regionale magasin, men også delvist fra det dybe magasin.

Tiltag
Der er fokus på at sikre fortsat grundvandsdannelse ved planlægningen af området. Dette kan ske ved regulering af befæstelsesgraden, samt ved at sikre muligheder for nedsivning af overfladevand, hvis det er muligt. I forhold til den generelle sikring af grundvandet vil det ske gennem gældende miljøreguleringer samt ved indsatsplanlægning for beskyttelse af grundvandet.

Tiltagskrav 
I rammebestemmelserne for rammeområde 02.E.01 indskrives som minimum de generelle tiltagskrav listet i Tabel 3 herunder fra Naturstyrelsens notat om udmøntning af vandplanernes retningslinjer 40 og 41. Kravene medtages i de fremtidige lokalplaner.

06.E.06 – Tvis: Uudnyttet erhvervsområde

Det uudnyttede erhvervsområde 06.E.06 er delvist beliggende i OSD område-D.

Begrundelse for udlæg netop her

Erhvervsområdet er også en del af "de tre udviklingsretninger" her har vi valgt at prioritere udviklingen, i forhold til at de eksisterende erhvervsvirksomheder har mulighed for de nødvendige udvidelser. På længere sigt udvides området øst for Skautrupvej, i et område der ikke er udpeget til OSD område. Også her er det et spørgsmål om at udnytte infrastrukturen og dermed sikre en bæredygtig udvikling.

Miljømål
I Vandplan 2010-2015, Nissum Fjord er den kemiske og kvantitative tilstanden af grundvandet beskrevet. Ved område 06.E.06 er både den kemiske og kvantitative tilstand af det terrænnære grundvand beskrevet som ringe. For det regionale grundvandsmagasin er den kemiske tilstand beskrevet som god, mens den kvantitative som ringe. For den dybe grundvandsforekomst er både den kemiske og kvantitative tilstand beskrevet som god.

I vandplanen er udnyttelsesgraden af de enkelte grundvandsforekomster opgjort, og det vurderes, at det øvre og det regionale magasin udnyttes fuldt ud, mens der ses en restressource i det dybe magasin. Den primære indvinding sker fra det regionale magasin, men også delvist fra det dybe magasin.

Tiltag
Der vil være fokus på at sikre fortsat grundvandsdannelse ved planlægningen af området. Dette kan ske ved regulering af befæstelsesgraden, samt ved at sikre muligheder for nedsivning af overfladevand, hvis det er muligt. I forhold til den generelle sikring af grundvandet vil det ske gennem gældende miljøreguleringer samt ved indsatsplanlægning for beskyttelse af grundvandet.

Tiltagskrav 
I rammebestemmelserne for rammeområde 06.E.06 indskrives som minimum de generelle tiltagskrav listet i Tabel 3 herunder fra Naturstyrelsens notat om udmøntning af vandplanernes retningslinjer 40 og 41. Kravene medtages i de fremtidige lokalplaner.


14.E.01 – Ejsing: Delvist uudnyttet erhvervsområde

Erhvervsområde 14.E.01 er delvist uudnyttet. En del af det uudnyttede areal er beliggende i indvindingsopland til Ejsing Vandværk.

Begrundelse for udlæg netop her

Det er et erhvervsområde til virksomheder med særlige beligggenhedskrav, men området er primært udlagt til nyetablering af Vinderup Fjerkræslagteri, da den flyttede ud fra byen. I dag er der i området Rose Poultry-fjerkræslagteri med 4-500 arbejdspladser en minkfodercentral og Vinderup Genbrugsplads.

De eksisterende virksomheder er bestemmende for hvad der på sigt kan etableres i området og der vil ikke komme virksomheder med særlige beliggenhedskrav når der er beliggende en fødevarevirksomhed i området. Området vil sandsynligvis primært blive anvendt til udvidelse af eksisterende virksomheder som konstant er under udvikling. 

Miljømål

I Vandplan 2010-2015, Limfjorden er den kemiske og kvantitative tilstanden af grundvandet beskrevet. Ved område 14.E.01 er både den kemiske og kvantitative tilstand af det terrænnære grundvand beskrevet som ringe. For det regionale grundvandsmagasin er den kemiske tilstand beskrevet som god, mens den kvantitative som ringe. Den dybe grundvandsforekomst er ikke beskrevet i området, men det vurderes at den kemiske og kvantitative tilstand vil være god.

I vandplanen er udnyttelsesgraden af de enkelte grundvandsforekomster opgjort, og det vurderes, at der er restressource i både det øvre og det regionale magasin. Den primære indvinding sker fra det regionale magasin.

Tiltag
I forhold til den generelle sikring af grundvandet vil det ske gennem gældende miljøreguleringer samt ved indsatsplanlægning for beskyttelse af grundvandet.

Tiltagskrav 
I rammebestemmelserne for rammeområde 14.E.01 indskrives som minimum de generelle tiltagskrav listet i Tabel 3 herunder fra Naturstyrelsens notat om udmøntning af vandplanernes retningslinjer 40 og 41. Kravene medtages i de fremtidige lokalplaner.

17.E.01 – Sdr. Nissum: Uudnyttet erhvervsområde

Erhvervsområde 17.F.01 er delvist beliggende i indvindingsopland til Sdr. Nissum Vandværk. Arealet ligger delvist indenfor 300 meters beskyttelseszonen for vandværksboringer.

Begrundelse for udlæg netop her

Et eksisterende erhvervsområde hvor udviklingen primært vil foregå ved udvidelse af de eksisterende virksomheder i området. De udvidelsesmuligheder skal fortsat være tilstede.

Miljømål

I Vandplan 2010-2015, Nissum Fjord er den kemiske og kvantitative tilstanden af grundvandet beskrevet. Ved område 17.E.01 er den kemiske tilstand ringe, mens den kvantitative tilstand god for det terrænnære grundvand. For det regionale og det dybe grundvandsmagasin er den kemiske og kvantitative tilstand beskrevet som god.

I vandplanen er udnyttelsesgraden af de enkelte grundvandsforekomster opgjort, og det vurderes, at der er restressource i det øvre, det regionale og det dybe magasin. Den primære indvinding sker fra det regionale magasin.

Tiltag
I forhold til den generelle sikring af grundvandet vil det ske gennem gældende miljøreguleringer samt ved indsatsplanlægning for beskyttelse af grundvandet. Ligeledes er Holstebro Kommune ved at beregne BNBO for Sdr. Nissum Vandværks kildeplads. Idet området ligger delvist indenfor 300 m zonen for indvindingsboringerne, vil BNBO kunne få betydning for området, og det vil kunne medføre, at der skal ske yderligere tiltag for at beskytte grundvandet her.

Tiltagskrav 
I rammebestemmelserne for rammeområde 17.E.01 indskrives som minimum de generelle tiltagskrav listet i Tabel 3 herunder fra Naturstyrelsens notat om udmøntning af vandplanernes retningslinjer 40 og 41. Kravene medtages i de fremtidige lokalplaner.

17.E.02 - Sdr. Nissum: Ændring fra fritidsområde og boligområde til erhvervsområde

Fritids- og boligområder (17.F.01 og 17.B.01) ændres til nyt erhvervsområde 17.E.02. Område 17.E.02 er beliggende i indvindingsopland til Sdr. Nissum Vandværk. Arealet ligger indenfor 300 meters beskyttelseszonen for vandværksboringer.
 
Begrundelse for udlæg netop her

Arealudlægget til erhvervsområdet er en tilpasning til virkligheden. De eksisterende erhvervsvirksomheder er nu beliggende i et erhvervsområde hvor de før var beliggende i henholdsvis et boligområde og et område udlagt til rekreative formål. Virksomhederne, der er en mindre vognmandsvirksomhed og en håndværksvirksomhed, har nu mulighed for de mindre udvidelser de har behov for.

Miljømål
I Vandplan 2010-2015, Nissum Fjord er den kemiske og kvantitative tilstanden af grundvandet beskrevet. Ved område 17.E.02 er den kemiske tilstand ringe, mens den kvantitative tilstand god for det terrænnære grundvand. For det regionale og det dybe grundvandsmagasin er den kemiske og kvantitative tilstand beskrevet som god.

I vandplanen er udnyttelsesgraden af de enkelte grundvandsforekomster opgjort, og det vurderes, at der er restressource i det øvre, det regionale og det dybe magasin. Den primære indvinding sker fra det regionale magasin.

Tiltag
I forhold til den generelle sikring af grundvandet vil det ske gennem gældende miljøreguleringer samt ved indsatsplanlægning for beskyttelse af grundvandet. Ligeledes er Holstebro Kommune ved at beregne BNBO for Sdr. Nissum Vandværks kildeplads. Idet området ligger delvist indenfor 300 m zonen for indvindingsboringerne, vil BNBO kunne få betydning for området, og det vil kunne medføre, at der skal ske yderligere tiltag for at beskytte grundvandet her.

Tiltagskrav 
I rammebestemmelserne for rammeområde 17.E.02 indskrives som minimum de generelle tiltagskrav listet i Tabel 3 herunder fra Naturstyrelsens notat om udmøntning af vandplanernes retningslinjer 40 og 41. Kravene skal medtages i de fremtidige lokalplaner.

Liste 3 – Særligt grundvandstruende virksomheder

Ingen udlæg

TABEL 3   
Rammebestemmelse Tiltagskrav
1 Parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.
2 Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplags-plads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal være indrettet på en måde, så spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området eller opsamlingssump skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Tabel 3. Udenfor NFI – minimumskrav til Liste 1 (tilladelseslisten): Boliger og mindre grundvandstruende virksomheder.

AREALUDLÆG INDENFOR NFI

Liste 1 – Boliger

02.B.20 – Skivevej: Ændring fra offentlige formål til boligområde

Område 02.B.20 er beliggende indenfor OSD område-D, indvindingsopland til Holstebro Vandværk og NFI. Der er tale om en udvidelse af et eksisterende boligområde (02.B.20), med et areal, der tidligere er udlagt til arrest og offentlige formål (02.O.29).

Begrundelse for udlæg netop her 

Er beskrevet i Kommuneplantillæg nr. 18 "Udvidelse af boligområde ved Skivevej, Holstebro".

Miljømål

I Vandplan 2010-2015, Nissum Fjord er den kemiske og kvantitative tilstanden af grundvandet beskrevet. Ved område 02.B.20 er både den kemiske og kvantitative tilstand af det terrænnære grundvand beskrevet som ringe. For det regionale grundvandsmagasin er den kemiske tilstand beskrevet som god, mens den kvantitative som ringe. For den dybe grundvandsforekomst er både den kemiske og kvantitative tilstand beskrevet som god.

I vandplanen er udnyttelsesgraden af de enkelte grundvandsforekomster opgjort, og det vurderes, at det øvre og det regionale magasin udnyttes fuldt ud, mens der ses en restressource i det dybe magasin. Den primære indvinding sker fra det regionale magasin, men også delvist fra det dybe magasin.

Idet den kemiske og/eller kvantitative tilstand er ringe i et eller flere af magasinerne, vurderes det, at der bør stilles krav om tekniske tiltag for at nedsætte risikoen for forurening samt for at bevare grundvandsdannelsen i området.

Tiltag
Der vil være fokus på at sikre fortsat grundvandsdannelse ved planlægningen af området. Dette kan ske ved regulering af befæstelsesgraden, samt ved at sikre muligheder for nedsivning af overfladevand, hvis det er muligt. I forhold til den generelle sikring af grundvandet vil det ske gennem gældende miljøreguleringer samt ved indsatsplanlægning for beskyttelse af grundvandet.

Tiltagskrav 
I rammebestemmelserne for rammeområde 02.B.20 indskrives som minimum de generelle tiltagskrav listet i Tabel 4 herunder fra Naturstyrelsens notat om udmøntning af vandplanernes retningslinjer 40 og 41. Kravene medtages i de fremtidige lokalplaner.

02.B.27 - Mejdal: Udvidelse af eksisterende boligområde øst for Halgård Bæk

Udvidelse af boligområde 02.B.27 er beliggende i OSD område-D, i indvindingsopland til Holstebro Vandværk og en mindre del i NFI.

Begrundelse for udlæg netop her
Der er i området øst for Halgård Bæk opført boliger med landzonetilladelse, der nu bliver omfattet af kommuneplanens rammer. Den del af området, der er dækket af NFI, er fuldt udbygget. Arealudlægget er en tilpasning af rammerne til virkligheden på stedet.

Miljømål
I Vandplan 2010-2015, Nissum Fjord er den kemiske og kvantitative tilstanden af grundvandet beskrevet. Ved område 02.B.27 er både den kemiske og kvantitative tilstand af det terrænnære grundvand beskrevet som ringe. For det regionale grundvandsmagasin er den kemiske tilstand beskrevet som god, mens den kvantitative som ringe. For den dybe grundvandsforekomst er både den kemiske og kvantitative tilstand beskrevet som god.

I vandplanen er udnyttelsesgraden af de enkelte grundvandsforekomster opgjort, og det vurderes, at det øvre og det regionale magasin udnyttes fuldt ud, mens der ses en restressource i det dybe magasin. Den primære indvinding sker fra det regionale magasin, men også delvist fra det dybe magasin.

Idet den kemiske og/eller kvantitative tilstand er ringe i et eller flere af magasinerne, vurderes det, at der bør stilles krav om tekniske tiltag for at nedsætte risikoen for forurening samt for at bevare grundvandsdannelsen i området.

Tiltag
Der bør være fokus på at sikre fortsat grundvandsdannelse ved planlægningen af området. Dette kan ske ved regulering af befæstelsesgraden, samt ved at sikre muligheder for nedsivning af overfladevand, hvis det er muligt. I forhold til den generelle sikring af grundvandet vil det ske gennem gældende miljøreguleringer samt ved indsatsplanlægning for beskyttelse af grundvandet.

Tiltagskrav der som minimum skal indføres i rammerne
I rammebestemmelserne for rammeområde 02.B.27 indskrives som minimum de generelle tiltagskrav listet i Tabel 4 herunder fra Naturstyrelsens notat om udmøntning af vandplanernes retningslinjer 40 og 41. Kravene skal medtages i de fremtidige lokalplaner.

12.B.04 – Idom: Nyudlæg af boligområde

Boligområde 12.B.04 er beliggende indenfor OSD område D-Idom, indvindingsopland til Idom Vandværk, indenfor 300 meters beskyttelseszonen for vandsærksboringer samt i NFI.

Begrundelse for udlæg netop her

Udbygningen er startet for år tilbage, hvor der ved zonetilladelser er givet tilladelse til et område med 6 parcelhusgrunde. De er byggemodnet og to grunde er bebygget. Det er således en udvidelse af et eksisterende område. Den usædvanlige fremgangsmåde hænger sammen med en mangel på grunde, idet den planlagte udbygningsretning ikke var en mulighed - arealerhvervelse var ikke muligt. Tilladelserne er givet før den skærpede opmærksomhed om planlægning indenfor OSD og NFI områder.

Det nye udbygningsområde er i samarbejde med borgerforeningen lagt tæt omkring den centrale del af byen, kulturhuset "Plexus", idrætshal, institution og skole. Det er forventningen at det er her der kan afsættes parcelhusgrunde til specielt børnefamilier.

Miljømål
I Vandplan 2010-2015, Nissum Fjord er den kemiske og kvantitative tilstanden af grundvandet beskrevet. Ved område 12.B.04 er både den kemiske og kvantitative tilstand af det terrænnære grundvand beskrevet som ringe. For det regionale grundvandsmagasin er den kemiske tilstand beskrevet som god, mens den kvantitative som ringe. For den dybe grundvandsforekomst er både den kemiske og kvantitative tilstand beskrevet som god.

I vandplanen er udnyttelsesgraden af de enkelte grundvandsforekomster opgjort, og det vurderes, at det øvre og det regionale magasin udnyttes fuldt ud, mens der ses en restressource i det dybe magasin. Den primære indvinding sker fra det øvre og det regionale magasin.

Idet den kemiske og/eller kvantitative tilstand er ringe i et eller flere af magasinerne, vurderes det, at der bør stilles krav om tekniske tiltag for at nedsætte risikoen for forurening samt for at bevare grundvandsdannelsen i området.

Tiltag
Der vil være fokus på at sikre fortsat grundvandsdannelse ved planlægningen af området. Dette kan ske ved regulering af befæstelsesgraden, samt ved at sikre muligheder for nedsivning af overfladevand, hvis det er muligt. I forhold til den generelle sikring af grundvandet vil det ske gennem gældende miljøreguleringer samt ved indsatsplanlægning for beskyttelse af grundvandet. Ligeledes er Holstebro Kommune ved at beregne BNBO for Idom Vandværks kildeplads. Idet området ligger indenfor 300 m zonen for indvindingsboringerne, vil BNBO kunne få betydning for området, og det vil kunne medføre, at der skal ske yderligere tiltag for at beskytte grundvandet her.

Tiltagskrav 
I rammebestemmelserne for rammeområde 12.B.04 indskrives som minimum de generelle tiltagskrav listet i Tabel 4 herunder fra Naturstyrelsens notat om udmøntning af vandplanernes retningslinjer 40 og 41. Kravene medtages i de fremtidige lokalplaner. 

Liste 1 – Mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg

02.C.03 – Ellebæk udvidelse: Ændring fra offentlig formål til centerformål

Det eksisterende centerområde 02.C.03 bliver udvidet med det tidligere område 02.O.05. Området er beliggende i OSD område-D, delvist i indvindingsopland til Frøjk Vandværk og delvist i NFI.

Begrundelse for ændret anvendelse netop her

Området kaldes i dag Ellebækcentret og består i dag af et Ellebæk Butikscenter, omkring det ligger forskellige offentlige funktioner som Ellebæk Skole, Ellebæk Kirken, menighedshus, skolefritidshjem, børnehave og et varmeværk. Det forventes ikke at der sker de store forandringer, men fleksibiliteten i forhold til mindre ændringer er en fordel. Butikscentret har planer om udvidelse ind på varmeværkets grund og måske kan Skolefritidshjemmet anvendes til butiksformål når skoledagene bliver længere og der ikke er behov for skolefritidsordningen. Det vil komme til at fungere som det centerområde det er i dag, uden at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg for de mindre ændringer der sker når området udvikles. Varmeværket er et decentralt anlæg der kun bruges til supplement i spidslastsituationer. På sigt vil den udgå af driften og blive erstattet af en central løsning. Planlægningsmæssigt er det en optimal udnyttelse af eksisterende infrastruktur og de bygninger der er i området, hvilket er en bæredygtig udvikling af området.

I Vandplan 2010-2015, Nissum Fjord er den kemiske og kvantitative tilstanden af grundvandet beskrevet. Ved område 02.C.03 er både den kemiske og kvantitative tilstand af det terrænnære grundvand beskrevet som ringe. For det regionale grundvandsmagasin er den kemiske tilstand beskrevet som god, mens den kvantitative som ringe. For den dybe grundvandsforekomst er både den kemiske og kvantitative tilstand beskrevet som god.

I vandplanen er udnyttelsesgraden af de enkelte grundvandsforekomster opgjort, og det vurderes, at det øvre og det regionale magasin udnyttes fuldt ud, mens der ses en restressource i det dybe magasin. Den primære indvinding sker fra det regionale magasin, men også delvist fra det dybe magasin.

Idet den kemiske og/eller kvantitative tilstand er ringe i et eller flere af magasinerne, vurderes det, at der bør stilles krav om tekniske tiltag for at nedsætte risikoen for forurening samt for at bevare grundvandsdannelsen i området.

Tiltag

Der bør være fokus på at sikre fortsat grundvandsdannelse ved planlægningen af området. Dette kan ske ved regulering af befæstelsesgraden, samt ved at sikre muligheder for nedsivning af overfladevand, hvis det er muligt. I forhold til den generelle sikring af grundvandet vil det ske gennem gældende miljøreguleringer samt ved indsatsplanlægning for beskyttelse af grundvandet.

Da dele af rammeområdet er kortlagt på V1 niveau af Region Midtjylland, kan der være risiko for forurening her. Der bør ikke ske nedsivning på det V1 kortlagte areal, medmindre det er dokumenteret, at det område, der nedsives i, ikke er forurenet.

Tiltagskrav der som minimum skal indføres i rammerne

I rammebestemmelserne for rammeområde 02.C.03 indskrives som minimum de generelle tiltagskrav listet i Tabel 5 herunder fra Naturstyrelsens notat om udmøntning af vandplanernes retningslinjer 40 og 41. Kravene skal medtages i de fremtidige lokalplaner.

02.C.05 – Nørreland udvidelse: Ændring fra offentlig formål til centerformål

Det eksisterende centerområde 02.C.05 bliver udvidet med de tidligere områder 02.O.13 og 02.O.14. Området er beliggende i OSD område-D, i indvindingsopland til Holstebro Vandværk og i NFI. En mindre del er tillige grundvandsdannende opland til Holstebro Vandværks kildeplads.

Begrundelse for ændret anvendelse netop her

Området består i dag af et butikscenter, Nørreland Skolen, Storå Skolen, Nørreland Kirken, menighedshus, kunstmuseum, Skolefritidshjem, tandklinik. Nørreland Skolen er nedlagt, hvilket giver mulighed for en større byomdannelse af området. Primært vil skolefunktionerne blive erstattet af boliger. Storå Skolen er en specialskole der bevares i området. Når området er udlagt til centerformål kan overgangen mellem butikscentret de offentlige funktioner og boligerne blive mere flydende og få en bymæssig karakter. Ovenpå butikscentret kan etableres boliger og butikkerne kan indgå i boliggaden. Der kan bygges videre på gadeforløbet mellem kunstmuseet og kirken.

Planlægningsmæssigt sker udviklingen indefra og ud. Området skal ved byomdannelse til centerformål anvendes i takt med udbygning af nye områder i periferien af byen. Det ca. 3 ha store område, der efterlades når skolen fjernes, forventes at kunne indeholde ca. 50 boliger. Det er tanken at der opføres en tæt-lav bebyggelse i 2-3 etager. Byomdannelsen vil sikre en optimal udnyttelse af infrastrukturen og skabe en bæredygtig udvikling.

I Vandplan 2010-2015, Nissum Fjord er den kemiske og kvantitative tilstanden af grundvandet beskrevet. Ved område 02.C.05 er både den kemiske og kvantitative tilstand af det terrænnære grundvand beskrevet som ringe. For det regionale grundvandsmagasin er den kemiske tilstand beskrevet som god, mens den kvantitative som ringe. For den dybe grundvandsforekomst er både den kemiske og kvantitative tilstand beskrevet som god.

I vandplanen er udnyttelsesgraden af de enkelte grundvandsforekomster opgjort, og det vurderes, at det øvre og det regionale magasin udnyttes fuldt ud, mens der ses en restressource i det dybe magasin. Den primære indvinding sker fra det regionale magasin, men også delvist fra det dybe magasin.

Idet den kemiske og/eller kvantitative tilstand er ringe i et eller flere af magasinerne, vurderes det, at der bør stilles krav om tekniske tiltag for at nedsætte risikoen for forurening samt for at bevare grundvandsdannelsen i området.

Tiltag

Der bør være fokus på at sikre fortsat grundvandsdannelse ved planlægningen af området. Dette kan ske ved regulering af befæstelsesgraden, samt ved at sikre muligheder for nedsivning af overfladevand, hvis det er muligt. I forhold til den generelle sikring af grundvandet vil det ske gennem gældende miljøreguleringer samt ved indsatsplanlægning for beskyttelse af grundvandet.

Da dele af rammeområdet er kortlagt på V2 niveau af Region Midtjylland, kan der være risiko for forurening her. Der bør ikke ske nedsivning på det V2 kortlagte areal, medmindre det er dokumenteret, at det område, der nedsives i, ikke er forurenet.

Tiltagskrav der som minimum skal indføres i rammerne

I rammebestemmelserne for rammeområde 02.C.05 indskrives som minimum de generelle tiltagskrav listet i Tabel 5 herunder fra Naturstyrelsens notat om udmøntning af vandplanernes retningslinjer 40 og 41. Kravene skal medtages i de fremtidige lokalplaner.

02.C.12 – Slagterigrunden: Ændring fra erhverv til centerformål

Centerområde 02.C.12 er beliggende i OSD område-D, indvindingsopland til Holstebro Vandværk og delvist i NFI. Området ligger også delvist indenfor grundvandsdannende opland til Holstebro Vandværk.

Begrundelse for ændret anvendelse netop her

I maj 2012 forlod Danish Crown svineslagteriet området, kreatur slagteriet siden været aktivt, men nu er alle slagteriaktiviteter indstillet. Det meget centralt beliggende område er nu under udvikling. Området udlægges til centerformål og planlægges i sammenhæng med byens øvrige centerområder. Uddannelsesområdet i den nordlige del, Campus Holstebro - VIA university College, forventes udvidet i området. De øvrige arealer forventes udnyttet til butikker, kontorerhverv, lettere erhverv og boliger.

Planlægningsmæssigt sker udviklingen indefra og ud. Området skal ved byomdannelse til centerformål anvendes i takt med udbygning af nye områder i periferien af byen. Det 8,3 ha store område forventes at kunne indeholde ca. 450 boliger og 110.000 m2 erhverv, kultur og offentlige funktioner.

Udviklingen her er ligeledes prioriteret fordi det er et stationsnært område. De nye funktioner i området, specielt uddannelsesinstitutionerne og kontorerhvervene vil generere mindre individuel trafik, idet de ligger centralt og i gå afstand til stationen og busterminalen. Der er ikke tvivl om at uddannelsinstitutionerne, Campus Holstebro - VIA University College med de studerendes alderssammensætning, har en attraktiv placering i forhold til den kollektive trafik.

De stationsnære områder indgår i en statslig politik, der har til formål at øge brugen af kollektiv transport og skabe et bedre bymiljø med mindre individuel bilkørsel.

Bebyggelse med høj tæthed og funktioner med mange besøgende skal placeres i stationsnære kerneområder inden for en radius af 600 m fra en station. En optimal udnyttelse af byomdannelsesområdet vil sikre en bæredygtig udvikling.

I Vandplan 2010-2015, Nissum Fjord er den kemiske og kvantitative tilstanden af grundvandet beskrevet. Ved område 02.C.12 er både den kemiske og kvantitative tilstand af det terrænnære grundvand beskrevet som ringe. For det regionale grundvandsmagasin er den kemiske tilstand beskrevet som god, mens den kvantitative som ringe. For den dybe grundvandsforekomst er både den kemiske og kvantitative tilstand beskrevet som god.

I vandplanen er udnyttelsesgraden af de enkelte grundvandsforekomster opgjort, og det vurderes, at det øvre og det regionale magasin udnyttes fuldt ud, mens der ses en restressource i det dybe magasin. Den primære indvinding sker fra det regionale magasin, men også delvist fra det dybe magasin.

Idet den kemiske og/eller kvantitative tilstand er ringe i et eller flere af magasinerne, vurderes det, at der bør stilles krav om tekniske tiltag for at nedsætte risikoen for forurening af grundvandet.

Da der er tale om en gammel erhvervsgrund, vil der være risiko for efterladt forurening, og dele af grunden er kortlagt af Region Midtjylland. Selv om der bør være fokus på grundvandsdannelse i området, vil nedsivning ikke være ideel her, medmindre det er dokumenteret, at det område, der nedsives i, ikke er forurenet.

Tiltag
I forhold til den generelle sikring af grundvandet vil det ske gennem gældende miljøreguleringer samt ved indsatsplanlægning for beskyttelse af grundvandet.

Tiltagskrav 
I rammebestemmelserne for rammeområde 02.C.12 indskrives som minimum de generelle tiltagskrav listet i Tabel 5 herunder fra Naturstyrelsens notat om udmøntning af vandplanernes retningslinjer 40 og 41. Kravene medtages i de fremtidige lokalplaner.

02.F.32 – Nyudlæg af areal til fritids- og rekreative formål

Det nyudlagte område 02.F.32 er overvejende beliggende i OSD område-D og NFI, samt en del indenfor indvindingsopland til Holstebro Vandværk.

Begrundelse for udlæg netop her

Området er udlagt som en større rekreativ kile for den sydlige udbygning af byen.

Området skal som rekreativt naturområde, betjene boligudbygningsområderne ved Haldgård og Ved Tvis. De rekreative arealer er udlagt på det sted med det formål at beskytte det udpegede NFI område. Området er ligeledes udpeget som skovrejsningsområde og det er tanken at det skal udvikles til et ekstensivt udnyttet naturområde bestående af skov og åbne engarealer der ikke plejes, eller plejes ved græsning.

Området er en del af de tre områder, beskrevet i indledningen, der tænkes som ekstensivt udnyttede naturarealer der kan være med til at beskytte grundvandet og blive en del af de grundvandsdannende områder.MiljømålI Vandplan 2010-2015, Nissum Fjord er den kemiske og kvantitative tilstanden af grundvandet beskrevet.

Ved område 02.F.32 er både den kemiske og kvantitative tilstand af det terrænnære grundvand beskrevet som ringe. For det regionale grundvandsmagasin er den kemiske tilstand beskrevet som god, mens den kvantitative som ringe. For den dybe grundvandsforekomst er både den kemiske og kvantitative tilstand beskrevet som god.I vandplanen er udnyttelsesgraden af de enkelte grundvandsforekomster opgjort, og det vurderes, at det øvre og det regionale magasin udnyttes fuldt ud, mens der ses en restressource i det dybe magasin.

Den primære indvinding sker fra det regionale magasin, men også delvist fra det dybe magasin.Idet den kemiske og/eller kvantitative tilstand er ringe i et eller flere af magasinerne, vurderes det, at der bør stilles krav om tekniske tiltag for at nedsætte risikoen for forurening samt for at bevare grundvandsdannelsen i området.

Tiltag

Der bør være fokus på at sikre fortsat grundvandsdannelse ved planlægningen af området. Dette kan ske ved regulering af befæstelsesgraden, samt ved at sikre muligheder for nedsivning af overfladevand. I forhold til den generelle sikring af grundvandet vil det ske gennem gældende miljøreguleringer samt ved indsatsplanlægning for beskyttelse af grundvandet.

Tiltagskrav der som minimum skal indføres i rammerne

I rammebestemmelserne for rammeområde 02.F.32 indskrives som minimum de generelle tiltagskrav listet i Tabel 5 herunder fra Naturstyrelsens notat om udmøntning af vandplanernes retningslinjer 40 og 41. Kravene skal medtages i de fremtidige lokalplaner. Arealet er udlagt som en grøn kile mellem Mejdal og Tvis med mulighed for skovrejsning, og skal samtidig ses som et grundvandsbeskyttende tiltag for NFI området. Udover minimumskravene i tabel 5, skal det sikres, at den beplantning, der ske både i form af skov og ved åbne arealer, har grundvandsbeskyttende karakter. Dette krav skal også medtages i kommende lokalplaner.

02.F.35 – Nyudlæg af areal til fritids- og rekreative formål

Det nyudlagte område 02.F.35 er overvejende beliggende i OSD område-D og NFI.

Begrundelse for udlæg netop her

Området er udlagt som en større rekreativ kile for den nordlige udbygning af byen. Området skal som rekreativt naturområde, betjene boligudbygningsområdet ved Alstrup både det nuværende udbygningsområde og det område der på sigt vil komme syd for det rekreative område. De rekreative arealer er udlagt på det sted med det formål at beskytte kulturarven "Døes Højene", som er en større samling gravhøje fra stenalderen og bronzealderen.

Det rekreative område beskytter samtidig det udpegede NFI område. Området er et ekstensivt udnyttet naturområde hvor skovbevoksning holdes nede således at højene fremstår synligt i landskabet.MiljømålI Vandplan 2010-2015, Nissum Fjord er den kemiske og kvantitative tilstanden af grundvandet beskrevet. Ved område 02.F.35 er både den kemiske og kvantitative tilstand af det terrænnære grundvand beskrevet som ringe.

For det regionale grundvandsmagasin er den kemiske tilstand beskrevet som god, mens den kvantitative som ringe. For den dybe grundvandsforekomst er både den kemiske og kvantitative tilstand beskrevet som god.I vandplanen er udnyttelsesgraden af de enkelte grundvandsforekomster opgjort, og det vurderes, at det øvre og det regionale magasin udnyttes fuldt ud, mens der ses en restressource i det dybe magasin.

Den primære indvinding sker fra det regionale magasin, men også delvist fra det dybe magasin.Idet den kemiske og/eller kvantitative tilstand er ringe i et eller flere af magasinerne, vurderes det, at der bør stilles krav om tekniske tiltag for at nedsætte risikoen for forurening samt for at bevare grundvandsdannelsen i området.

Tiltag

Der bør være fokus på at sikre fortsat grundvandsdannelse ved planlægningen af området. Dette kan ske ved regulering af befæstelsesgraden, samt ved at sikre muligheder for nedsivning af overfladevand. I forhold til den generelle sikring af grundvandet vil det ske gennem gældende miljøreguleringer samt ved indsatsplanlægning for beskyttelse af grundvandet.

Tiltagskrav der som minimum skal indføres i rammerne

I rammebestemmelserne for rammeområde 02.F.32 indskrives som minimum de generelle tiltagskrav listet i Tabel 5 herunder fra Naturstyrelsens notat om udmøntning af vandplanernes retningslinjer 40 og 41. Kravene skal medtages i de fremtidige lokalplaner. Arealet er udlagt som en grøn kile syd for det kommende boligområde ved Alstup (rammeområde 02.B.31) med mulighed for skovrejsning her og skal samtidig ses som et grundvandsbeskyttende tiltag for NFI området. Udover minimumskravene i tabel 5, skal det sikres, at den beplantning, der ske både i form af skov og ved åbne arealer, har grundvandsbeskyttende karakter. Dette krav skal også medtages i kommende lokalplaner.

37.T.07 – Ændret afgrænsning af vindmølleområde

Område 34.T.07 nordøst for Skave er udlagt i Holstebro Kommuneplan 2009 – 2021. Området er udlagt til opstilling af indtil 4 vindmøller med en højde på op til 150 meter med en anslået fremtidig effekt på 13 MW.

Med Holstebro Kommuneplan 2013 – 2024 foretages en ændring af områdets afgrænsning. Bag-grunden herfor er, at den hidtidige områdeafgrænsning ligger indenfor radarzonen omkring Karup Lufthavn. Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) har gjort det klart overfor Holste-bro Kommune, at vindmøllehøjden skal begrænses til 500 fod (152 meter) over havets overflade. Da vindmølleområdet ligger i et højt terræn kan den sydøstlige del af område 34.T.07, med den områdeafgrænsning, der fremgår af Kommuneplan 2009 – 2021 dermed ikke udnyttes til opstilling af vindmøller. Områdeafgrænsningen er derfor ændret med Kommuneplan 2013 – 2024, hvilket reelt betyder, at områdeafgrænsningen er rykket ca. 600 meter mod nordvest. Områdeafgrænsnin-gen er tilsvarende reduceret mod sydøst.

Holstebro Kommune har modtaget VVM-anmeldelse for et vindmølleprojekt i området. Den nord-vestligste del af området udnyttes ikke til opstilling af vindmøller. Projektet illustrerer således, at områdeafgrænsningen kan reduceres mod nordvest, så der reelt kun er tale om, at områdeafgræns-ningen rykkes 350 meter mod nordvest i forhold til områdeafgrænsningen i Kommuneplan 2009 – 2021.

Området er beliggende i OSD område-C og i NFI. Det nordvestlige hjørne af området ligger i indvindingsopland til Sevel Vandværk. Det anmeldte vindmølleprojekt illustrere at der kan opstilles vindmøller i området uden at indvindingsopland til Sevel Vandværk berøres.

Begrundelse for udlæg netop her

Område 34.T.07 er intensivt dyrket landbrugsjord, og der findes kun få registrerede naturbeskyttede arealer i og nær vindmølleområdet. Landskabeligt set er området også særdeles egnet til opstilling af vindmøller.

Der står i dag fire ca. 14 år gamle vindmøller nordøst for vindmølleområde 34.T.07 i et område, der ikke ligger indenfor OSD og NFI. Dette område blev i forbindelse med udarbejdelsen af kommunens Vindmølleplan ikke udpeget til nye vindmøller, bl.a. af hensyn til landskabelige interesser. Dette har bl.a. baggrund i, at nye og større vindmøller på dette sted vil have stor negativ indflydelse på oplevelsen af det særligt værdifulde landskab omkring Stubbergård Sø, der ligger mod øst.

Vindmølleområdernes placering i den kommunale vindmølleplanlægning beror på en lang række hensyn, såsom hensyn til naboer, natur og landskab. Hensynet til naboerne er primært i forhold til støj og skyggevirkning, hvor grænseværdierne skal være overholdt. Ud over grænseværdiernes overholdelse taler en lokal opbakning til projektet for opstilling af vindmøller i område. Området spiller en væsentlig rolle i forhold til realiseringen af kommunens mål om at tredoble elproduktionen i forhold til 2008. Skal det ambitiøse mål indfries skal alle potentielle vindmølleområder i spil. '

Der er ligeledes et politisk ønske om en geografisk fordeling, dels af de økonomiske fordele, dels af de gener der kan være forbundet med vindmølleområderne. Vindmølleopstillingen vil ikke hindre en fortsat grundvandsdannelse i området.

Område 34.T.07 dækkes af både Vandplan 2010-2015, Nissum Fjord og Vandplan 2010-2015, Limfjorden - dog primært af Vandplan 2010-2015, Nissum Fjord. I vandplanerne er den kemiske og kvantitative tilstanden af grundvandet beskrevet. Ved område 34.T.07 er både den kemiske og kvantitative tilstand af det terrænnære grundvand beskrevet som ringe. For det regionale grund-vandsmagasin er den kemiske tilstand beskrevet som god, mens den kvantitative som ringe. For den dybe grundvandsforekomst er både den kemiske og kvantitative tilstand beskrevet som god.

I vandplanerne er udnyttelsesgraden af de enkelte grundvandsforekomster opgjort, og det vurderes, at det øvre og det regionale magasin udnyttes fuldt ud, mens der ses en restressource i det dybe magasin. Den primære indvinding sker fra det regionale magasin, men også delvist fra det dybe magasin.

Idet den kemiske og/eller kvantitative tilstand er ringe i et eller flere af magasinerne, vurderes det, at der skal stilles krav om tekniske tiltag for at nedsætte risikoen for forurening samt for at bevare grundvandsdannelsen i området.

Tiltag

Der bør være fokus på at sikre fortsat grundvandsdannelse ved planlægningen af området. Dette kan ske ved regulering af befæstelsesgraden, samt ved at sikre muligheder for nedsivning af overfladevand, hvis det er muligt. I forhold til den generelle sikring af grundvandet vil det ske gennem gældende miljøreguleringer samt ved indsatsplanlægning for beskyttelse af grundvandet.

Vindmølledrift vil i sig selv ikke påvirke grundvandets kvalitet eller hindre en fortsat grundvands-dannelse i områder, idet befæstelsesgraden i et vindmølleområde er lille, og idet der stilles krav til renheden af plads- og vejmaterialer mv. Både i anlægs-, drifts- og nedtagningsfasen vil der være beredskabsplaner for håndtering af hjælpestoffer på pladsen.

Tiltagskrav der som minimum skal indføres i rammerne

I rammebestemmelserne for rammeområde 34.T.07 indskrives som minimum de generelle tiltagskrav listet i Tabel 5 herunder fra Naturstyrelsens notat om udmøntning af vandplanernes retningslinjer 40 og 41. Kravene skal medtages i de fremtidige lokalplaner.

Liste 2 – Potentielt grundvandstruende virksomhed

Der kan kun planlægges for byudvikling/anden ændre arealanvendelse i NFI for potentielt grundvandstruende virksomheder, hvis der er tale om udvidelse af en allerede eksisterende virksomhed, eller hvis der er tale om et allerede kommuneplanlagt uudnyttet område.
 
02.E.08 Søndergårdområdet syd for motorvej: Udvidelse af erhverv

Udvidelsen af erhvervsområde 02.E.08 er beliggende indenfor OSD område-D, indvindingsoplande til Holstebro og Frøjk vandværker samt delvist NFI. Området ligger også delvist indenfor grundvandsdannende opland til Holstebro Vandværk.

Begrundelse for udlæg netop her

Planlægningsmæssigt er Søndergårdområdet også en del af " de tre udviklingsretninger", der sikrer en bæredygtig udnyttelse af ressourcerne. Her har Byrådet valgt at prioriterer udviklingen, således at det er det største udviklingsområde i planperioden. Hele området mellem Skivevej og Hjermvej vil få facade ud til motorvejen der vil stå færdig i 2018.

Udvidelsen der er på 70 ha er en udvidelse af et større erhvervsområde, der har været under udvikling over de seneste 10 år. Den eksisterende infrastruktur har været planlagt til at området skal udvides ud til motorvejen.

De eksisterende virksomheder i området, som kan være potentiel grundvandstruende virksomheder, vil kunne udvide under hensyntagen til de vilkår der stilles for at beskytte grundvandet. Der vil kun blive etableret nye virksomheder i kategorien, mindre grundvandstruende virksomheder.

Miljømål

I Vandplan 2010-2015, Nissum Fjord er den kemiske og kvantitative tilstanden af grundvandet beskrevet. Ved område 02.E.08 er både den kemiske og kvantitative tilstand af det terrænnære grundvand beskrevet som ringe. For det regionale grundvandsmagasin er den kemiske tilstand beskrevet som god, mens den kvantitative som ringe. For den dybe grundvandsforekomst er både den kemiske og kvantitative tilstand beskrevet som god.

I vandplanen er udnyttelsesgraden af de enkelte grundvandsforekomster opgjort, og det vurderes, at det øvre og det regionale magasin udnyttes fuldt ud, mens der ses en restressource i det dybe magasin. Den primære indvinding sker fra det regionale magasin, men også delvist fra det dybe magasin.

Idet den kemiske og/eller kvantitative tilstand er ringe i et eller flere af magasinerne, vurderes det, at der bør stilles krav om tekniske tiltag for at nedsætte risikoen for forurening samt for at bevare grundvandsdannelsen i området.

Tiltag
Der vil være fokus på at sikre fortsat grundvandsdannelse ved planlægningen af området, dog under hensyntagen til den konkrete arealanvendelse. Dette kan ske ved regulering af befæstelsesgraden, samt ved at sikre muligheder for nedsivning af overfladevand, hvis det er muligt. I forhold til den generelle sikring af grundvandet vil det ske gennem gældende miljøreguleringer samt ved indsatsplanlægning for beskyttelse af grundvandet.

Tiltagskrav 
I rammebestemmelserne for rammeområde 02.E.08 indskrives som minimum de generelle tiltagskrav listet i Tabel 5 herunder fra Naturstyrelsens notat om udmøntning af vandplanernes retningslinjer 40 og 41. Kravene medtages i de fremtidige lokalplaner.

04.E.04 – Ulfborg: Delvist uudnyttet erhvervsområde

Det delvist uudnyttede erhvervsområde er beliggende i OSD område-Ulfborg, og i NFI. 

Begrundelse for udlæg netop her

Det er et eksisterende erhvervsområde, der i stor udstrækning giver mulighed for udvidelse af de eksisterende erhvervsvirksomheder. Det er et af de få steder hvor der kan udlægges areal til erhvervsudbygning, idet der er store arealer med fredskov omkring Ulfborg by. På lang sigt skal det overvejes om den erhvervsmæssige udvikling skal foregå nord for byen langs vestsiden af hovedlandevejen.

Miljømål
Område 04.E.04 ligger på grænsen mellem hovedvandoplandene Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord jf. Vandplanerne. I Vandplan 2010-2015, Nissum Fjord er den kemiske og kvantitative tilstanden af grundvandet beskrevet. Ved område 04.E.04 er både den kemiske og kvantitative tilstand af det terrænnære grundvand beskrevet som ringe. For det regionale grundvandsmagasin er den kemiske tilstand beskrevet som god, mens den kvantitative som god i den nordlige del af området og ringe i den sydlige del af området. For den dybe grundvandsforekomst er både den kemiske og kvantitative tilstand beskrevet som god.

I vandplanen er udnyttelsesgraden af de enkelte grundvandsforekomster opgjort, og det vurderes, at det øvre og det regionale magasin udnyttes fuldt ud, mens der ses en restressource i det dybe magasin. Den primære indvinding sker fra det regionale magasin, men også delvist fra det dybe magasin.

Idet den kvalitative og/eller kvantitative tilstand er ringe i et eller flere af magasinerne, vurderes det, at der bør stilles krav om tekniske tiltag for at nedsætte risikoen for forurening samt for at bevare grundvandsdannelsen i området.

Tiltag
Der vil være fokus på at sikre fortsat grundvandsdannelse ved planlægningen af området, dog under hensyntagen til den konkrete arealanvendelse. Dette kan ske ved regulering af befæstelsesgraden, samt ved at sikre muligheder for nedsivning af overfladevand, hvis det er muligt. I forhold til den generelle sikring af grundvandet vil det ske gennem gældende miljøreguleringer samt ved indsatsplanlægning for beskyttelse af grundvandet.

Tiltagskrav 
I rammebestemmelserne for rammeområde 04.E.04 indskrives som minimum de generelle tiltagskrav listet i Tabel 5 herunder fra Naturstyrelsens notat om udmøntning af vandplanernes retningslinjer 40 og 41. Kravene medtages i de fremtidige lokalplaner.

16.E.04 – Herrup: Uudnyttet erhvervsområde

Erhvervsområde 16.E.04 er overvejende beliggende i indvindingsopland til Herrup Vandværk og NFI.

Begrundelse for udlæg netop her 

Området er udlagt til transporttunge erhverv og derfor placeret  med med tæt adgang til Viborgvej via den eksisterende hovedadgang til Herrup by.

Miljømål
I Vandplan 2010-2015, Limfjorden er den kemiske og kvantitative tilstanden af grundvandet beskrevet. Ved område 16.E.04 er både den kemiske og kvantitative tilstand af det terrænnære grundvand beskrevet som ringe. For det regionale grundvandsmagasin er den kemiske tilstand beskrevet som god, mens den kvantitative som ringe. For den dybe grundvandsforekomst er både den kemiske og kvantitative tilstand beskrevet som god.

I vandplanen er udnyttelsesgraden af de enkelte grundvandsforekomster opgjort, og det vurderes, at der er en restressource i alle tre magasiner; det øvre, det regionale og det dybe magasin. Den primære indvinding sker fra det regionale magasin.

Idet den kemiske og/eller kvantitative tilstand er ringe i et eller flere af magasinerne, vurderes det, at der bør stilles krav om tekniske tiltag for at nedsætte risikoen for forurening af grundvandet.

Område 16.E.04 ligger i et område, der er udpeget af Region Midtjylland til råstofgraveområde i Råstofplan 2012, og dermed reserveret planmæssigt til råstofindvinding.

Tiltag
I forhold til den generelle sikring af grundvandet vil det ske gennem gældende miljøreguleringer samt ved indsatsplanlægning for beskyttelse af grundvandet.

I forhold til grundvandsdannelsen skal det vurderes, om beskyttende jordlag er fjernet ved en eventuel råstofindvinding inden erhvervsområdet etableres. Er der sket råstofindvinding, vil nedsivning kunne udgøre en væsentlig risiko for forurening, og ved lokalplanlægningen skal det vurderes, om der kan ske nedsivning i området afhængig af den konkrete arealanvendelse.

Tiltagskrav 
I rammebestemmelserne for rammeområde 02.E.08 indskrives som minimum de generelle tiltagskrav listet i Tabel 5 herunder fra Naturstyrelsens notat om udmøntning af vandplanernes retningslinjer 40 og 41. Kravene medtages i de fremtidige lokalplaner.


Liste 3 – Særligt grundvandstruende virksomheder

Ingen udlæg

TABEL 4   
Rammebestemmelse

 Tiltagskrav

1 Parkeringspladser og kørearealer skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.
2 Regnvands- og spildevandsledninger skal til enhver tid opfylde den bedst tilgængelige teknologi med hensyn til tæthed, samlinger, tæthedsprøvning med videre. Indskrives i Spildevandsplanen.
3 Regnvandsbassiner kan etableres, såfremt det er med tæt membran.
4 Befæstelsesgraden skal forsøges minimeret og som minimum afstemmes med behovet for grundvandsdannelse i forhold til vandplanernes angivelse af grundvandsforekomster med ringe kvantitativ tilstand pga. overudnyttelse ved vandindvinding samt grundvandsforekomsternes ringe kvantitative tilstand pga. manglende vand i vandløb, søer og vandafhængige terrestriske naturtyper. Tage kan anlægges som grønne tage, og stier kan etableres med permeable belægninger.

Tabel 4. I NFI – Minimumskrav til Liste 1 (tilladelseslisten): Boliger

TABEL 5  
Rammebestemmelse  Tiltagskrav
1 Parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.
2 Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området eller opsamlingssump skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.
3 Befæstelsesgraden skal forsøges minimeret og som minimum afstemmes med behovet for grundvandsdannelse, jf. overudnyttelse af grundvandsressourcen i vandplanen. Tage kan anlægges som grønne tage, og stier kan etableres med permeable belægninger.
4 Regnvands- og spildevandsledninger skal til enhver tid opfylde den bedst tilgængelige teknologi med hensyn til tæthed, samlinger, tæthedsprøvning med videre. Indskrives i Spildevandsplanen.

Tabel 5. I NFI – Minimumskrav til Liste 1 (tilladelseslisten): Mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg samt Liste 2 (opmærksomhedslisten): Potentielt grundvandstruende virksomheder og anlæg.
 

 

 

Områder med særlige drikkevandsinteresser

Nitratfølsomme indvindingsområder

Indvindingsoplande

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed