Indledning - Det åbne land

Når det gælder vores natur og miljø, skal vi sørge for, at der er balance mellem benyttelse og beskyttelse. Vores langsigtede mål er at skabe plads til endnu mere natur og et endnu bedre miljø.

Natur og landskab

Natur- og landskabstemaerne er tilpasset, dels ved nye retningslinjer, dels ved ændringer i de udpegede områders afgrænsning. For hvert af temaerne er beskrevet hvilke handlinger der skal gennemføres for at bevare eller udvikle de enkelte udpegninger. Ligeledes er der i retningslinjerne beskrevet hvordan lovgivningen vil blive administreret for at sikre udpegningen.

Natura 2000 og vandplanerne

Der er udarbejdet handleplanerne for de ni Natura 2000-områder, som helt eller delvist ligger i kommunen. Opfølgningen på handleplanerne vil bestå i naturpleje som afgræsning og rydning af tilgroede områder.

Staten har i henhold til EU´s Vandrammedirektiv arbejdet for vedtagelse af en række vandplaner for de danske vandområder. Kommunens arbejde med indsatser optaget i udkast til statslige vandplaner for oplandet til Nissum Fjord, Limfjorden og Ringkøbing Fjord har det sigte, at vandområderne gradvist opnår god økologisk tilstand.

Stubbergård Sø

 

Vestkysten

Geddal Strandenge

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed