Landbrug

Mål

  • At underbygge investeringssikkerhed og udviklingsmuligheder for landbrugserhvervet, ved udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder og områder til store husdyrbrug.
  • At forebygge interessekonflikter mellem landbrugserhvervet og naboer, natur- og miljøhensyn samt landskabelige hensyn, ved udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder og områder til store husdyrbrug.
  • At 50 % af landbrugets husdyrgødningsproduktion anvendes til produktion af biogas.

Handling

Byrådet varetager de jordbrugsmæssige interesser gennem kommuneplanlægningen, ved at udpege:

  1. Særligt værdifulde landbrugsområder,
  2. Områder til etablering og udvikling af store husdyrbrug, og
  3. Områder til placering af fælles biogasanlæg.

Særligt værdifulde landbrugsområder udpeges på arealer, som dyrkes med jordbrugsformål, og hvor dyrkningen af jorden som udgangspunkt prioriteres højere end andre planlægningsinteresser.

Områder til store husdyrbrug udpeges således, at der i disse områder er færrest muligt interessekonflikter mellem store, industrilignende husdyrproduktionsanlæg og naboer, natur- og miljøhensyn samt landskabelige hensyn.

Husdyrbrug i disse områder har derfor særligt gode muligheder for at kunne etableres og udvides uden de restriktioner, som interessekonflikter kan medføre.

Etablering og udvidelse af husdyrbrug skal dog altid gennemgå en konkret sagsbehandling jf. husdyrloven og andre relevante love, og der kan derfor ikke gives garanti for, at et givent projekt kan opnå godkendelse indenfor områderne.

Ligeledes skal kommunen behandle enhver ansøgning om etablering eller udvidelse af husdyrbrug, der ligger udenfor de udpegede områder, i henhold til reglerne i husdyrloven m.fl.

Enkeltsagsbehandling - miljøgodkendelse af husdyrbrug

Landbrugets udviklingsmuligheder søges tilgodeset i enkeltsagsbehandlingen ved en afvejning mod interesserne i at beskytte det omgivende miljø.

De interesser, der bl.a. skal varetages i det åbne land, er udover landbruget: Tør natur (som f.eks. heder og overdrev), vandområder (som f.eks. Nissum Fjord), grundvand, landskab samt beboelser.

I overensstemmelse med husdyrloven vurderer Byrådet miljøpåvirkningen ved etablering, ændring eller udvidelser af husdyrbrug, og stiller vilkår til husdyrbrugets placering, udformning og drift, således, at de relevante miljøinteresser varetages.

Ansøgning om etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug skal behandles i overensstemmelse med husdyrloven, uanset om husdyrbruget er placeret indenfor eller udenfor de i kommuneplanen udpegede særligt værdifulde landbrugsområder eller områder til placering af store husdyrbrug.

Udpegningen giver ikke garanti for, at etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug er mulig. Det påvirker ikke sagsbehandlingen, om et husdyrbrug ligger indenfor eller udenfor udpeg-ningen.

I områder, der ikke er udpeget som særligt værdifulde landbrugsområder eller områder til placering af store husdyrbrug, vil det således ikke blive mere vanskeligt at opnå miljøtilladelse eller miljøgodkendelse.

Med andre ord er der ikke udpeget ’negativområder’, kun ’positivområder’, hvor der er særligt gode muligheder for etablering og udvidelse af husdyrbrug, idet der er få interessekonflikter i forhold til det omgivende miljø.

Biogasanlæg

I Grøn Vækst aftalen er det målet, at 50 % af husdyrgødningen i 2020 kan anvendes til biogas.

Når det eksisterende biogasanlæg Maabjerg Bioenergy nord for Holstebro by er i fuld drift, har anlægget kapacitet til at anvende en mængde svarende til 1/3 af kommunens husdyrgødning til produktion af biogas.
Der er pt. ikke etableret gårdbiogasanlæg eller øvrige fællesbiogasanlæg i Holstebro Kommune.

I områderne udpeget til store husdyrbrug vil der som udgangspunkt være god mulighed for etablering af gårdbiogasanlæg og fællesbiogasanlæg, da interessekonflikter i forhold til naboer, natur og miljø er sammenlignelige.

Landskabsplan

I den kommende planperiode vil Holstebro Kommune udarbejde en landskabsplan, på baggrund af landskabskaraktermetoden.

Landskabsplanen vil medføre en forbedring af den eksisterende udpegning af landskabelige interesseområder i kommuneplanen, ved at give ny viden om landskabets sårbarhed og kvalitet.

Landskabsplanen vil således give et forbedret grundlag for vurdering af konkrete ansøgninger om bl.a. landbrugsbyggeri, og kan dermed have betydning for, hvor det er muligt at placere store, industrilignende husdyrbrug og fælles biogasanlæg.

Retningslinier

  1. I særligt værdifulde landbrugsområder, se kortbilag 1, skal der udvises særlig tilbageholdenhed med at inddrage arealer til ikke landbrugsmæssige formål.
  2. I områder til placering af store landbrug, se kortbilag 2, skal der udvises særlig tilbageholdenhed med at inddrage arealer til formål, der kan medføre interessekonflikter i forhold til etablering og udvidelse af husdyrbrug.
  3. Behandling af ansøgninger om etablering, udvidelse og ændring af husdyrbrug sker efter gældende regler i husdyrloven m.fl., uanset, om husdyrbruget er placeret indenfor eller udenfor de udpegede positivområder. Det skal derved tilstræbes at give landbruget i hele kommunen mulighed for udvikling og vækst, samtidigt med at hensynet til naboer, natur, miljø og landskab varetages.
  4. Maabjerg Bioenergy, se kortbilag 3, er det område i kommunen der er udpeget til placering af biogasanlæg. Der udlægges ikke yderligere områder til biogasanlæg. I områderne udpeget til store husdyrbrug vil der som udgangspunkt være god mulighed for etablering af gårdbiogasanlæg og fælles biogasanlæg.

Redegørelse

Redegørelse - Landbrug se den her

 

Særligt værdifulde landbrugsområder

Store husdyrbrug

 

Måbjerg bioenergy

 

 

 

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed