Du er her: Forside Det åbne land Landbrug Redegørelse - Landbrug

Redegørelse - Landbrug

Kommune - planlægning

Planloven kræver, at kommunen skal udpege særligt værdifulde landbrugsområder, områder til store husdyrbrug og områder til fælles biogasanlæg. Der skal kun udpeges områder, hvor der er positive muligheder for at dyrke jorden med landbrugsformål, samt etablere eller udvide anlæg til husdyrproduktion større end 500 DE eller fælles biogasanlæg.

Der kan ikke udpeges områder, hvor etablering og udvidelse ikke er mulig, da enhver ansøgning om etablering og udvidelse skal behandles efter gældende kriterier i Husdyrloven m.fl.

Udpegningen skal afspejle de statslige mål og statslige beslutninger, og skal være baseret på de nyeste statslige jordbrugsanalyser fra Statsforvaltningen.

Det er Byrådets opgave via planlægningen at sørge for, at forbruget af landbrugsjord til ikke-jordbrugsmæssige formål ikke bliver større end nødvendigt, og at der er en klar grænse mellem land og by.

Vidensgrundlag

Jordbrugserhvervet, der består af landbrugs-, gartneri- og skovbrugserhvervene, forvalter størstedelen af landarealet i Holstebro Kommune.

Statsforvaltningens nyeste jordbrugsanalyser viser, at bedrifter med husdyrproduktion ligger jævnt fordelt over hele kommunen. Kvægbrug dominerer jf. jordbrugsanalysen i kommunens østlige og vestlige del, og svinebrugene er hovedsageligt beliggende i kommunens centrale del. Tallene er opgjort i 2009.

Dette billede understøttes ikke af Holstebro Kommunes egne data, som er baseret på gødningsregnskaber og CHR data frem til april 2012. De nyere data viser en jævn fordeling af svine- og kvægbrug over hele kommunen, dog med tendens til større generel tæthed i den østlige del af kommunen mellem Holstebro og Vinderup. Disse data viser desuden, at fjerkræbrug hovedsageligt er beliggende i kommunens nordøstlige del, og pelsdyrfarme er jævnt fordelt i kommunen. (evt henvisning til kortbilag?)

Det samlede dyrkede areal er faldende. Ifølge Danmarks Statistik er arealet fra 2006-2012 faldet med ca. 0,4 % om året. Derfor er det vigtigt at sikre jordbrugserhvervenes fortsatte udviklingsmulighed og investeringssikkerhed, ved at udpege særligt værdifulde landbrugsområder og områder til store husdyrbrug og biogasanlæg, hvor der udvises tilbageholdenhed med at inddrage arealerne til ikke-jordbrugsmæssige formål.

Strukturudviklingen i dansk landbrug har igennem mange år været præget af et faldende antal bedrifter. Udviklingen går imod færre og større produktionsanlæg til husdyr.

Ændringer i Planloven, Landbrugsloven m.fl. har desuden givet mulighed for at etablere husdyrproduktioner uden maksimumkrav til dyreenheder og uden krav om tilhørende arealer til udbringning af husdyrgødningen. Dermed kan der opstå meget store industrilignende byggerier i det åbne land. Det stiller nye krav til den kommunale planlægning og sagsbehandling, om at identificere egnede placeringer og forebygge konflikter i forhold til det omgivende miljø.

I forhold til resten af landet er husdyrproduktionen i Holstebro Kommune relativt intensiv. Værktøjet CTzoom, som bygger på det samme datamateriale, der ligger til grund for jordbrugsanalyserne, er anvendt til at analysere udvikling og status for landbrugserhvervet i Holstebro Kommune. Analysen viser følgende:

Nøgletal for husdyrproduktionen i Holstebro Kommune:

Samlet husdyrproduktion i 2012: knapt 60.000 dyreenheder (DE). Heraf udgjorde: 55 % kvæg, 25 % svin, 15 % pelsdyr og 4 % fjerkræ

Udvikling fra 2007 til 2012: Antal DE er samlet set steget med 3,7 %. Antal DE i kvæg steget med 12 %, svin er faldet med 23 %, pelsdyr er steget med 48 % og fjerkræ er steget med 25 %.

Størrelser I 2012:  Der var i alt ca. 637 husdyrbrug. Heraf var der ca. 60 husdyrbrug med mere end 250 DE, ca. 224 husdyrbrug med 75-250 DE, og ca. 353 husdyrbrug med mindre end 75 DE.

Måbjerg Bioenergy: Beliggenheden af de husdyrbrug, der leverer husdyrgødning. Det fremgår, at brugene ligger jævnt fordelt udover Holstebro Kommune, dog med færre leverandører i den nordligste del af kommunen op mod Skive, og den vestligste del af kommunen vest for Ulfborg. Desuden ligger der en del leverandører i nabokommunerne. På kortbilag x

Arealanvendelse: Af det samlede dyrkede areal i 2009 (seneste opgørelse) - i alt ca. 45.000 ha - blev 43 % brugt til kvægavl, 21 % til svineavl, 27 % til planteavl og 8 % til andet.

Bedriftstørrelser:I 2009 var arealet fordelt med 47 % på bedrifter med mere end 150 ha; 26 % på bedrifter med 50-150 ha; 18 % på bedrifter med 25-50 ha; 7 % på bedrifter med 10-25 ha; og 3 % på bedrifter med mindre end 10 ha.

Statslige mål

Af ’Oversigt over statslige interesser i Kommuneplanlægningen 2013’, udgivet af Miljøministeriet 2011, fremgår bl.a. følgende: Der skal derfor udvises tilbageholdenhed med at inddrage landbrugsjord til ikke-jordbrugsmæssige formål.

Det forudsættes derfor, at forbruget af landbrugsjord til andre formål ikke bliver større end højst nødvendigt, især inden for de særligt værdifulde landbrugsområder, bl.a. af hensyn til behovet for arealer til produktion af foder og til udbringning af husdyrgødning.

Ved lokalisering af husdyrbrug er det et mål at undgå konflikter med naboer og med natur- og landskabsværdierne, og at sikre, at store, nye husdyrbrug lokaliseres i områder, hvor investeringssikkerheden er stor. Arealer udlagt til jordbrugsdrift skal i størst muligt omfang friholdes for andre aktiviteter, der direkte eller indirekte kan sætte begrænsninger for produktionsvirksomheder og deres fremtidige udviklingsmuligheder.

Det er et mål, at jordbruget også i fremtiden giver mulighed for arbejdspladser og bosætning mv. i landdistrikterne, og at der fortsat er et bæredygtigt jordbrug, som kan bidrage til bevaring af det åbne lands natur- og landskabsværdier.

Det er et mål, at landbrugets rolle og udviklingsmuligheder i landdistrikterne indgår i en helhedsplanlægning.

Det er et mål, at udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder og placeringsmuligheder for nye landbrugsbygninger understøtter udviklings- og investeringsmuligheder i landbruget og samtidig forebygger konflikter til naboer og tager hensyn til landskabs-, natur- og miljøinteresser.

Det er et mål, at op til 50 % af husdyrgødningen i landet kan anvendes til grøn energi i 2020 i form af biogas. For at opnå målet forudsættes det, at der gennemføres en kommunal planlægning for lokalisering af biogasanlæg.

I vurderingen af den bedste placering af disse anlæg skal der indgå hensynet til landbrugsejendomme som gødningsleverandør, omgivelserne og tracéer til veje og gasledninger. Det er et mål, at kommunerne arbejder sammen for at finde den bedste lokalisering af fælles biogasanlæg.

Særligt værdifulde landbrugsområder - kriterier for udpegning

Særligt værdifulde landbrugsarealer udpeges på arealer, som dyrkes med jordbrugsformål, og hvor dyrkningen af jorden som udgangspunkt prioriteres højere end andre planlægningsinteresser.

For at opfylde det statslige mål om at begrænse anvendelsen af landbrugsjord til ikke-jordbrugsmæssige formål, tages ved udpegningen af de særligt værdifulde landbrugsområder udgangspunkt i hele det dyrkede areal, hvor der i 2012 er ansøgt om landbrugsstøtte. Ud af det samlede, dyrkede areal, er nedenstående områder ikke udpeget som særligt værdifulde landbrugsområder, da der i disse områder vurderes at være planlægningsinteresser, der som udgangspunkt bør prioriteres højere end dyrkning af jorden, for at skabe sammenhæng til andre planer og den øvrige lovgivning.

Områder, der ikke er udpeget som særligt værdifulde landbrugsområder fordi aktiviteten er prioriteret højere end dyrkningsformålet:

- Byudvikling

Områder, hvor der forventes byudvikling de næste 24 år. I kommuneplanen planlægges der for en 12 årig periode, yderligere 12 år er perspektivperioden.

- Ferie- og fritidsaktiviteter

Områder der i kommuneplanrammerne er udlagt til ferie- og fritidsaktiviteter i det åbne land.

- Motorvej

Areal, der forventes inddraget til motorvejen mellem Holstebro og Herning. Arealerne mellem motorvejen og Holstebro by. 

- Vådområder

Potentielle vådområder, der er udlagt i kommuneplanen, samt et eksisterende vådområde vest for Ryde. Vådområderne er udlagt med det formål at tilbageholde næringsstoffer fra vandmiljøet.

- Råstofgraveområder

Områder, hvor der er udpeget til udvinding af råstoffer. Efter endt råstofgravning er det i mange tilfælde ikke hensigtsmæssigt at dyrke arealerne intensivt efterfølgende, og udpegning af arealerne til særligt værdifulde landbrugsområder vil derfor stride mod beskyttelsesinteressen for grundvandet.

- Grundvandsbeskyttelse

Områder, hvor grundvandsbeskyttelsen prioriteres højere end jordbrugsformålet:

1. Boringsnære områder, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at dyrke arealer, der medfører risiko for forurening af boringen.

2. Indsatsområder for nitrat (ION), hvor der skal ske en indsats for beskyttelse af grundvandet; samt områder, hvor der sker stor grundvandsdannelse indenfor indvindingsoplande til vandværker.

I disse områder er grundvandet særligt sårbart overfor nedsivning af næringsstoffer og sprøjtemidler fra overfladen, og intensiv dyrkning af jorden udgør derfor en risiko, der som udgangspunkt strider mod beskyttelsesinteressen i indsatsplanerne.

Kortlægningen er ikke tilendebragt for hele Holstebro kommune, og der er områder hvor NFI, ION og grudvandsdannende oplande ikke er afgrænset, eller hvor der forventes at ske en revidering. Således er der også flere områder hvor der endnu ikke er vedtaget indsatsplaner for grundvandsbeskyttelsen.

Ved næste revision af kommuneplanen vil det være nødvendig at inddrage den nyeste viden, og opdatere områder der af grundvandshensyn bør friholdes for arealudlæg til særlig værdifuld landbrugsjord.

- Naturområder

50 meter zone omkring naturområder:

Kortlagte, kvælstoffølsomme naturtyper i Natura 2000-områder; A- og B-målsatte § 3 beskyttede heder, overdrev, enge og moser; C-målsatte § 3 heder større end 10 ha og overdrev større end 2,5 ha; ammoniakfølsomme skove.

Disse naturområder er i husdyrloven særligt beskyttede mod ammoniaknedfald fra husdyrbrug. Udbringning af husdyrgødning på arealer, der støder direkte op til naturområderne, kan medføre et ammoniaknedfald på naturområderne, som strider imod beskyttelsesinteressen.

For at skabe en sammenhængende naturbeskyttelse undtages en zone på 50 meter fra områderne fra udpegningen, fordi beskyttelsesinteressen prioriteres højere end dyrkningsformålet.

Særligt værdifulde landbrugsområder

Det resterende, dyrkede areal er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde. Her har landbruget særligt gode muligheder for at drive landbrug og dyrke jorden, og investeringssikkerheden må forventes at være større, eftersom der ikke som udgangspunkt er modstridende planlægningsformål eller interesser, som vægter højere.

I de særligt værdifulde landbrugsområder er det dyrkningen af jorden med jordbrugsformål, der er hovedformålet.

På de arealer, der ikke udpeges til særligt værdifulde landbrugsområder, er der stadig mulighed for at dyrke jorden og drive landbrug, i det omfang, gældende lovgivning tillader. Der er også mulighed for at etablere naturejendomme, attraktive boliger, hesteejendomme, ekstensive landbrug, turistfaciliteter m.v.

Enhver ansøgning om etablering, udvidelse og ændring af husdyrbrug, med tilhørende arealer til udspredning af husdyrgødningen, behandles fortsat i overensstemmelse med Husdyrloven m.fl., uanset om husdyrbruget og arealerne ligger indenfor eller udenfor de særligt værdifulde landbrugsområder.

I den konkrete sagsbehandling har beliggenheden i forhold til de udpegede områder ingen betydning.

Udpegningen understøtter dermed det statslige mål om at understøtte landbrugets udviklings- og investeringsmuligheder, og give mulighed for et bæredygtigt jordbrug, men samtidigt forebygge konflikter til det omgivende miljø.

Områder til store husdyrbrug - kriterier for udpegning

Områder til store husdyrbrug udpeges således, at der i disse områder er færrest muligt interessekonflikter mellem store, industrilignende husdyrproduktionsanlæg og naboer, natur- og miljøhensyn samt landskabelige hensyn.

Udpegningen er foretaget ved at identificere en række områder, der giver interessekonflikter i forhold til etablering eller udvidelse af store husdyrbrug, og på baggrund heraf udvælge de områder i kommunen, hvor der er færrest interessekonflikter og dermed størst udviklingsmulighed og investeringssikkerhed for husdyrbrugene. Desuden er der foretaget en analyse af infrastrukturen til og fra områderne, som sikrer muligheden for transport af gødning, mælk, dyr, foder m.v. til og fra områderne.

I nedenstående områder er det vurderet, at der er væsentlige interessekonflikter, som reducerer udviklingsmulighed og investeringssikkerhed, og hvor der derfor ikke er udpeget områder til store husdyrbrug:

Områder, der ikke er udpeget til store husdyrbrug:

- Byområder

Byområder og områder, hvor der forventes byudvikling de næste 24 år. Husdyrlovens bestemmelser medfører, at der ikke kan etableres og udvides husdyrbrug i en vis afstand til by/bolig, både i form af faste afstandskrav og efter en konkret beregning af lugtemission, som fastsætter afstandskravet til by/bolig. Som udgangspunkt vurderes derfor at være ringe udviklingsmuligheder og investeringsikkerhed nær byområder og byudviklingsområder.

Ferie- og fritidsbebyggelse

Områder der i kommuneplanrammerne er udlagt til ferie- og fritidsaktiviteter i det åbne land. Her kan især lugt fra husdyrproduktion udgøre en interessekonflikt.

- Motorvej

Areal, der forventes inddraget til motorvejen mellem Holstebro og Herning. Der kan derfor ikke forventes udviklingsmulighed og investeringssikkerhed ved etablering og udvidelse af anlæg til husdyrproduktion.

- Vådområder

Potentielle vådområder, der er udlagt i kommuneplanen samt et eksisterende vådområde vest for Ryde.

- Råstofgravning

Områder, hvor der er udpeget til udvinding af råstoffer. Der kan derfor ikke forventes udviklingsmulighed og investeringssikkerhed ved etablering og udvidelse af anlæg til husdyrproduktion.

- Grundvandsbeskyttelse

Områder, hvor grundvandsbeskyttelsen prioriteres højere end jordbrugsformålet:

1. Boringsnære områder, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at placere anlæg, der medfører risiko for forurening af boringen.

2. Indsatsområder for nitrat (ION), hvor grundvandet er særligt sårbart overfor nedsivning af næringsstoffer og sprøjtemidler fra overfladen, og hvor der skal ske en indsats for beskyttelse af grundvandet. Store anlæg med håndtering og opbevaring af store mængder af husdyrgødning udgør derfor en risiko, der som udgangspunkt strider mod beskyttelsesinteressen i indsatsplanerne.

3.Infiltrationsområder, hvor grundvand dannes, og hvor håndtering og opbevaring af store mængder af husdyrgødning derfor udgør en risiko, der som udgangspunkt strider mod beskyttelsesinteressen.

4. Indvindingsoplande hvor kortlægning ikke er afsluttet, og hvor der potentielt er en beskyttelsesinteresse. Ved næste revision af kommuneplanen vil det være nødvendig (se under særligt værdifulde landbrugsområder) at inddrage den nyeste viden, og opdatere områder der af grundvandshensyn bør friholdes for arealudlæg til store husdyrbrug.

- Naturområder

Følgende naturområder: Kortlagte, kvælstoffølsomme naturtyper i Natura 2000 områder; A- og B-målsatte § 3 beskyttede heder, overdrev, enge og moser; C-målsatte § 3 heder større end 10 ha og overdrev større end 2,5 ha; ammoniakfølsomme skove. Disse naturområder er i husdyrloven særligt beskyttede mod ammoniaknedfald fra husdyrbrug.

Holstebro Kommune har fået foretaget en beregning af, hvor lang afstand der skal være mellem et husdyrbrug på 500 DE, der anvender den bedste tilgængelige ammoniakteknologi, til de nævnte naturområder, for at overholde husdyrlovens grænser for ammoniaknedfald.

I en zone omkring naturområderne, svarende til den beregnede afstand, udpeges ikke områder til store husdyrbrug. Beregningen er foretaget på baggrund af ammoniakudledningen fra en minkfarm på 500 DE, som er den husdyrtype, der udleder mest ammoniak, næst efter fjerkræ, svin og kvæg.

Der kan imidlertid godt opnås miljøgodkendelse af husdyrbrug større end 500 DE tættere på naturområderne, hvis der anvendes ammoniakreducerende teknologi.

Spredningskorridorer, som er udpeget i kommuneplanen til spredning af flora og fauna. Her må det forventes, at sammenhængende natur prioriteres, og ved etablering af store, industrilignende anlæg i områderne kan der opstå en interessekonflikt, som kan medføre restriktioner i forhold til anlægget.

- Landskab

Landskabelige interesseområder. Indenfor denne udpegning kan der være landskabsmæssige hensyn, der hindrer opførelse af store, industrilignende anlæg til husdyrproduktion. Landskabsudpegningen forbedres i den kommende planperiode.

- Geologisk bevaringsværdi

Områder med geologisk bevaringsværdi. Disse er udpeget i kommuneplanen som sårbare over for visuelle ændringer, som fjerner og slører landskabets oprindelige former. De skal så vidt muligt ikke sløres eller ødelægges af større tekniske anlæg / bebyggelse,  hvilket hindrer investeringssikkerhed ved opførelse af store husdyrbrug.

- Kirker

Kirkezoner. Omkring kirker er der zoner, hvor opførelse af bygninger af en vis højde og karakter ikke kan tillades, og der kan derfor ikke forventes udviklingsmulighed og investeringssikkerhed ved etablering og udvidelse af anlæg til husdyrproduktion.

Områder til store husdyrbrug- 4 områder

På baggrund af ovenstående er der udpeget 4 mindre, sammenhængende områder, hvor husdyrbrug som udgangspunkt har særligt gode muligheder for at kunne etableres og udvides uden de restriktioner, som interessekonflikter kan medføre.

Der er foretaget en analyse af infrastrukturen til og fra de 4 områder, som viser, at der er overordnede veje frem til områderne. Det interne vejnet skal etableres i forbindelse med virksomhedens etablering.

Udpegningen af områder til store husdyrbrug opfylder således det statslige mål om at undgå konflikter med naboer og med natur- og landskabsværdierne, og at sikre, at store, nye husdyrbrug lokaliseres i områder, hvor investeringssikkerheden er stor.

De 4 områder ligger spredt i kommunen, og understøtter udviklings- og investeringsmuligheder i landbruget, men forebygger samtidig konflikter til naboer og tager hensyn til landskabs-, natur- og miljøinteresser, i overensstemmelse med de statslige mål.

Etablering og udvidelse af husdyrbrug skal dog altid gennemgå en konkret sagsbehandling jf. husdyrloven og andre relevante love, og der kan derfor ikke gives garanti for, at et givent projekt kan opnå godkendelse indenfor områderne.

Indenfor de 4 udpegede områder kan der være restriktioner i form af diverse afstandskrav, krav om reduceret lugt pga. boliger i det åbne land, mindre naturområder m.m.

Enhver ansøgning om etablering, udvidelse og ændring af husdyrbrug, behandles fortsat i overensstemmelse med Husdyrloven m.fl., uanset om husdyrbruget ligger indenfor eller udenfor områder til store husdyrbrug.

I den konkrete sagsbehandling har beliggenheden i forhold til de udpegede områder ingen betydning.

Biogasanlæg - kriterier for udpegning

Maabjerg Bioenergy er det område i kommunen, der er udpeget til placering af biogasanlæg.

Maabjerg Bioenergy kan potentielt anvende op til 1/3 af kommunens husdyrgødning til produktion af biogas, svarende til ca. 536.000 tons husdyrgødning årligt.

Dermed har Maabjerg Bioenergy en meget væsentlig betydning i forhold det statslige mål om at anvende 50 % af landets husdyrgødning til biogas i 2020. Der udlægges på baggrund heraf ikke yderligere områder specifikt til biogasanlæg.

Forarbejdning af husdyrgødning i biogasanlæg har en række miljømæssige fordele. Først og fremmest udvindes grøn energi i form gas.

I Maabjerg Bioenergy separeres desuden den afgassede biomasse, hvorefter den tynde fraktion, med et lavt indhold af fosfor og en høj N-udnyttelsesprocent, kan udbringes på landbrugsarealer, hvilket medfører en jævn fordeling af næringsstoffer og en lavere udvaskning af næringsstoffer til de sårbare vandmiljøer.

Den tykke fraktion, eller fiberfraktionen, som har en lav N-udnyttelsesprocent og et højt indhold af fosfor, kan afbrændes eller tilføres landbrugsarealer, som er miljømæssigt robuste eller har et stort behov for fosfor.

I Holstebro Kommune er der ikke på nuværende tidspunkt andre biogasanlæg - hverken gårdbiogasanlæg eller fælles biogasanlæg.

Den statslige målsætning om at anvende 50 % af husdyrgødningen til biogas kan opnås ved etablering af biogasanlæg i Holstebro Kommune eller nabokommuner.

I Holstebro Kommune vil der i områderne udpeget til store husdyrbrug som udgangspunkt være god mulighed for etablering af gårdbiogasanlæg og fælles biogasanlæg, da interessekonflikter i forhold til naboer, natur og miljø er sammenlignelige med etablering af store husdyrbrug, og der kan forventes en udvikling imod større husdyrtæthed i disse områder, grundet den positive udpegning til gunstig beliggenhed af store husdyrbrug.

Dermed vil der være nem adgang til husdyrgødning i disse områder. Som nævnt under vidensgrundlag er husdyrproduktionen tæt og jævnt fordelt i kommunen, og placering af fælles biogasanlæg vil på denne baggrund være mulig i store dele af kommunen.

Landskabsplan

Planlovens krav til Kommuneplan 2013, om planlægning for lokalisering af store landbrug og fælles biogasanlæg, aktualiserer behovet for udarbejdelsen af en landskabsplan for det åbne land, så planlægningen kan foregå på et kvalificeret grundlag.

Kommuneplanen indeholder i dag udpegede landskabsområder med værdifulde landskaber og landskabselementer. Det er en udpegning der er overført fra regionplanen, med mindre tilretninger. Kvaliteten af denne planlægning skal forbedres.

En landskabsplan, der skal dække hele eller dele af kommunen, skal beskrive og vurdere særlige karakteristika, visuelle oplevelsesmuligheder, kvalitet, udviklingstendenser og sårbarhed, så man kan foretage dispositioner for fremtidige ændringer i landskabet, uden at de særlige karakteristika eller værdier ødelægges.

I landskabsplanen skal endvidere indgå elementer som topografi, geologi, vegetation, vandløb, søer, kyster, kulturhistoriske spor, fortidsminder, by- og landbebyggelse samt infrastruktur.

Naturstyrelsen m.fl. har udviklet en ”landskabskaraktermetode” til brug for planlægningen og forvaltningen af det åbne land. Holstebro Kommunes landskabsplan vil blive udarbejdet på baggrund af denne metode, i den kommende planperiode.

 

 

 Særligt værdifulde landbrugsområder

Store husdyrbrug

Måbjerg Bioenergy

 

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed