Landskab

Mål

  • At landskabelige værdier bevares.
  • At bevare det udpegede større uforstyrrede landskabsområde som ikke eller kun lidt er visuelt og støjmæssigt påvirket af tekniske anlæg.

Handling

Landskabsplanlægning

I første halvdel af planperioden forventes foretaget en ny gennemgang af de udpegede landskabsområder. Der vil blive udarbejdet en plan, der tager udgangspunkt i By- og Landskabsstyrelsens "Landskabskaraktermetode".

Metoden er udviklet til brug for planlægningen og forvaltningen af det åbne land med henblik på, at skabe grundlag for at beskytte de værdifulde landskaber og landskabselementer.

Desuden kan resultatet af metoden indgå som ’landskabsinput’ i behandling af sager i det åbne land, f.eks. byudvikling, landzonetilladelser og andre planer som sektorplaner og forvaltningsplaner.

Sammenhæng med øvrige interesser

Landskabsinteresserne skal i ses i sammenhæng med administrations- og planlægningsgrundlaget i forbindelse med geologi, natur og skovrejsning, vindmølleplanlægning, nye byudviklingsområder m.v.

Ved lokalisering af husdyrbrug er det regeringens mål, at undgå konflikter med naboer og med natur- og landskabsværdierne, og at sikre, at store, nye husdyrbrug lokaliseres i områder, hvor investeringssikkerheden er stor.

Arealer udlagt til jordbrugsdrift skal i størst muligt omfang friholdes for andre aktiviteter, der direkte eller indirekte kan sætte begrænsninger for produktionsvirksomheder og deres fremtidige udviklingsmuligheder.

Det er et mål, at jordbruget også i fremtiden giver mulighed for arbejdspladser og bosætning mv. i landdistrikterne, og at der fortsat er et bæredygtigt jordbrug, som kan bidrage til bevaring af det åbne lands natur- og landskabsværdier.

Det er således en forudsætning at landskabsplanlægningen i Holstebro Kommune har den nødvendige kvalitet når den danner baggrund for planlægningen for de store landbrug.

Vurdering af projekter

Landskabelige værdier er primært de visuelle oplevelser man kan få i landskabet. Landskabsoplevelsen kan være sammensat af forskellige landskabselementer; terræn, beplantning, farver, fysisk struktur og udsigter.

Alle landskaber har egne karakteristika, men nogle skiller sig ud på grund af et særligt kraftigt udtryk af disse landskabselementer - de landskabsområder er udpeget på Kortbilag 1.

I landskabsområder skal der i særlig grad tages hensyn til landskabelige værdier. Holstebro Kommune vil arbejde for, at landskabets karakteristika ikke ødelægges unødvendigt, og så vidt det er muligt, at styrke landskabets karakter. Det kan gøres ved at vurdere projekters indflydelse på landskabets værdier.

Større uforstyrrede landskaber

Det større uforstyrrede landskab vil kommunen arbejde for, at det så vidt muligt friholdes for nye større tekniske anlæg som, jernbaner, motor- og hovedlandeveje, højspændingsledninger 150/400 kV, vindmølleparker, masteanlæg, teletårne, større virksomheder, by- og sommerhusområder, campingpladser og andre ferie- og fritidsanlæg.

Der er i kommunen en del af et område over 100 km2, som kan betegnes som 'Større uforstyrrede landskaber'. Området har en udstrækning, hvor det udover Holstebro Kommune også strækker sig ind i både Herning og Ringkøbing-Skjern kommuner.

Retningslinier

  1. I landskabsområder, se kortbilag 1, tillægges landskabelige værdier særlig stor vægt. Ønsker om etablering af byggeri og tekniske anlæg, samt ændringer af arealanvendelse, der kan forringe landskabets karakter, skal vurderes med udgangspunkt i landskabets særkende.
  2. Det større uforstyrrede landskab, se kortbilag 1, skal så vidt muligt friholdes for nye større tekniske anlæg.

Redegørelse

Redegørelse - Landskab se den her

 

 

 

 

 

 

Kortbilag 1
Landskabsområder

 

 

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed