Du er her: Forside Det åbne land Landskab Redegørelse - Landskab

Redegørelse - Landskab

Holstebro Kommune har store landskabsvariationer inden for det område, der strækker sig fra Vesterhavet til Venø Bugt. Kystlandskaber, plantageområder, ådale, de mange lavvandede områder, dødislandskaberne ved Flynder Sø og Stubbergård Sø er værdifulde i international målestok - sammen med de landskaber, som vi færdes i til daglig. Derfor har Holstebro Kommune også et både nationalt og globalt ansvar for at passe på landskaberne og sikre, at de kan opleves.

Landets historie afspejles i landskabets geologi og kulturhistoriske elementer: Marker, skove, bakkelandskaber, kystlandskaber, ådale, gravhøje, herregårde, husmandssteder, kirker og landsbyer. Og i naturen med en mangfoldighed af planter og dyr, der i høj grad er knyttet til enge, moser, overdrev, skove, vandhuller og vandløb.

De landskabelige værdier knytter sig til de karakteristiske og oplevelsesrige landskaber af høj kvalitet. Det gælder både det landskab, vi færdes i dagligt, og de områder, der har særlig regional, national eller international betydning.

Landskabet danner det fysiske grundlag for naturen og for menneskers rekreation, produktion og bosætning. Det er vigtigt, at det åbne land friholdes for andet end samfundsnødvendigt byggeri og anlæg.

Vejledning i landskabsplanlægning

By- og Landskabsstyrelsen har fået udarbejdet en vejledning om landskabet i kommuneplanlægningen. Metoden er udviklet til brug for planlægningen og forvaltningen af det åbne land med henblik på, at skabe grundlag for at beskytte de værdifulde landskaber og landskabselementer. Desuden kan resultatet af metoden indgå som ’landskabsinput’ i behandling af sager i det åbne land, f.eks. byudvikling, landzonetilladelser og forvaltningsplaner.

Med metoden inddeles landskabet i karakteristiske landskabsrum. Kortlægningen af områderne sker dels på baggrund af landskabets naturgrundlag (terræn, jordtype etc.), dels dets kulturgrundlag (byggeri, skov, landbrug etc.), og endelig dets rumlige og visuelle fremtoning. Områderne beskrives og vurderes på baggrund af landskabskarakterens styrke, særlige visuelle oplevelsesmuligheder, tilstand og sårbarhed med henblik på at sætte strategiske og handlingsorienterede mål for dem.

Resultatet anvendes til at sikre de landskabelige bevaringsværdier, herunder større sammenhængende områder på tværs af kommunegrænser samt levere oplæg til, hvordan værdifulde landskaber kan beskyttes.

Landskabsudpegningen i Holstebro Kommune

Landskabsområderne i Regionplan 2005 er, i forbindelse med denne kommuneplan, gennemgået meget nøje og i den forbindelse tilrettet, så der ikke er overlap med:

Sommerhusområder
Landsbyer
Byzone
Fremtidig byzone
Råstofområder

Til gengæld udvides landskabsområder i forbindelse med kommuneplantagers afgrænsning, ved byer, fredede områder og områder, hvor skovrejsning er uønsket. Tillige er tilføjet nye områder, som ikke har været udpeget i Regionplan 2005.

Større uforstyrrede landskaber

Det åbne land præges i stigende omfang af tekniske anlæg - veje, telefonmaster og vindmøller. En del af anlæggene har stor indvirkning på omgivelserne, både syns- og støjmæssigt.

For at kunne tage hensyn til bevaring af områder, der ikke er forstyrret syns- og støjmæssigt af tekniske anlæg, har kommunen udpeget 'Større uforstyrrede landskaber'. Det er sammenhængende områder på mindst 100 km2, der syns- eller støjmæssigt ikke er påvirket af større tekniske anlæg.

Det større uforstyrrede landskab fra Regionplan 2005 er overført uændret. Området omfatter arealer i både Holstebro Kommune samt kommunerne Herning og Ringkøbing-Skjern. Alle kommuner er enige om, at udpegningen forbliver som hidtil.

 

 

 

 

Kort
Landskabsområder

 

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed