Du er her: Forside Det åbne land Lavbundsarealer Faktaboks - Lavbundsarealer

Vådområder

Vådområder er arealer med midlertidig eller varig høj grundvandsstand. De fremstår som våde enge, moser, sumpe, kildevæld, lavvandede søer, sumpskove, strandsumpe eller overrislingsarealer. Disse områder udgør, på trods af deres begrænsede udbredelse, et meget værdifuldt element i dansk natur.

 

Lavbundsområder

Mange vådområder er tidligere blevet afvandet ved grøftning, dræning og pumpning og således indvundet til landbrugsarealer. Sådanne arealer er her defineret som lavbundsarealer. Mange lavbundsarealer i Holstebro Kommune ligger i de såkaldte ”Pumpelag” eller ”Landvindingslag”.

 

Potentielle vådområder

Potentielle vådområder er lavbundsområder, som vurderes velegnede til at genetablere som vådområder med henblik på dels reduktion af næringssaltudvaskning til overfladevand og dels med henblik på naturgenopretning.

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed