Natur

Mål

 • Der skal skabes mere natur og kvaliteten i naturen skal forbedres.
 • Der skal etableres et sammenhængende netværk af naturområder med passagemuligheder for dyr og planter – også til nabokommunerne.
 • Ansvarsarterne og de særligt vigtige naturtyper øger eller fastholder deres udbredelse og antal / artsindhold.
 • Invasive arter holdes på et niveau, hvor de ikke truer den naturligt hjemmehørende biologiske mangfoldighed.
 • Kommunens skovdrift skal øge oplevelses– og naturværdierne, samtidig med at indtægtskilderne fra skovdriften opretholdes.
 • Kommunale granskove omlægges til blandingsskove, således at andelen af hjemmehørende arter i skovene over en trægeneration vil udgøre 60 % af det samlede bevoksede areal.
 • Kommunens skovdrift bygger på principperne for naturnær skovdrift.
 • Natur- og oplevelsesværdierne på kommunens egne arealer skal udvikles.
 • Naturindholdet i kommunens målsatte naturområder skal højnes. De er målsat i tre kategorier:

A-målsatte: Områderne bevares med deres sjældne dyre- og planteliv intakt, og der gøres en særlig indsats for at videreudvikle naturværdierne.
B-målsatte: Der arbejdes aktivt for en gunstig bevaringsstatus for områdernes plante- og dyreliv.
C-målsatte: Der arbejdes for at bevare en god biologisk tilstand af de målsatte områder.

Handling

Gennemførelse af Natura 2000-handleplanerne

I perioden 2013-15 vil kommunen arbejde for at realisere den indsats, som er beskrevet i handleplanerne for de ni Natura 2000-områder, som helt eller delvist ligger i kommunen. Arbejdet vil hovedsagelig bestå i naturpleje som afgræsning og rydning af tilgroede områder, men der skal også arbejdes med forbedret hydrologi mv. Projekterne vil i alt væsentligt foregår indenfor Natura 2000-afgrænsningen. Der vurderes ikke at være konflikter imellem denne indsats og kommuneplanens øvrige mål og retningslinier.

Realisering af Holstebro Kommunes Naturpolitik 2011

I de kommende år vil der være fokus på at opfylde de mål, som naturpolitikken fastlægger. Det drejer sig blandt andet om:

De beskyttede naturtyper jf. Naturbeskyttelseslovens §3. Udover forpligtelsen i forhold til Natura 2000-områderne vil kommunen fortsat arbejde for sikringen af den øvrige natur.

Naturpolitikken udpeger en række særlige ansvarsarter i den tørre natur (se tekstboks), og kommunen vil årligt gennemføre en særlig indsats for to af arterne. Ligeledes udpeges seks særligt vigtige naturtyper (heder, egekrat mv.) som vil have særligt fokus. Kommunen vil igen i 2016 gennemføre en overvågning af de vigtigste botaniske lokaliteter, som det skete i 2008 og 2012, og der følges op på uopfyldte plejebehov, ulovligheder mv.

Kendskabet til naturværdierne vil fortsat blive forøget gennem feltarbejde og anvendelse af konsulenter. Der arbejdes på sikring og forøgelse af spredningsmulighederne for dyr og planter i de udpegede spredningskorridorer. Holstebro Kommune lægger i naturarbejdet stor vægt på samarbejdet med en aktivt netværk af borgere, og vil sikre borgernes inddragelse og engagement i naturarbejdet.

De kommunalt ejede skove. Kommunen ejer ca. 1500 ha skov, hvoraf størsteparten er ret ensformig nåleskov. Her skal der ske en omlægning af driften til naturnær skovdrift, og andelen af hjemmehørende træarter skal over en trægeneration øges til 60 % af skovarealet. Det vil sige, at der skal indplantes store mængder af hjemmehørende løvtræer.

Samtidig skal 10 % af skovarealet udlægges til naturskov, og 10 % til urørt skov. Der skal sikres mere dødt ved og mere lysåbenhed i skovene, og der skal arbejdes med gamle driftsformer som græsnings- og stævningsskove.

Retningslinier

 1. Gennem administrationen af lovgivning og støttemuligheder samt aktiv indsats for naturpleje og naturgenopretning sikres, at målsætningerne for naturområderne (se kortbilag 1) opfyldes.
  Det betyder for de A-målsatte områder, at der gøres en særlig indsats for at videreudvikle naturværdierne, og at ændringer af husdyrhold skal foretages på en sådan måde, at der ikke sker en væsentlig forøgelse af næringsstofbelastningen på kvælstoffølsomme naturtyper.
  I A- og B-målsatte områder betyder det, at der kun gives dispensation til tilstandsændringer, der understøtter naturgrundlaget, at det sikres at enge, strandenge, overdrev samt hedearealer holdes lysåbne gennem pleje, samt at naturarealerne ikke omlægges.
  Det betyder for de C–målsatte områder, at der kun i særlige tilfælde gives tilladelse til tilstandsændringer, som ikke understøtter naturgrundlaget, samt at lysåbne naturarealer søges sikret imod tilgroning. For B- og C-målsatte naturområder søges forøgelser af næringsstofbelastningen minimeret.
 2. I de udpegede potentielle økologiske forbindelser skal administration af lovgivningen foregå så spredning af flora og fauna sikres og forbedres. Der skal gøres en aktiv indsats for at sikre korridorerne, der hvor der findes væsentlige spærringer for de pågældende arter.
 3. I de udpegede potentielle naturområder arbejdes ved hjælp af støttemuligheder mv. for skabelse af mere natur.
 4. I Internationale naturbeskyttelsesområder foregår kommunens administration og planlægningsarbejde i overensstemmelse med bestemmelserne i Miljøministeriets Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Nr. 408 af 1. maj 2007), og i overensstemmelse med Natura 2000-planernes retningslinier.

Redegørelse

Redegørelse - Natur se den her

 

 

Kortbilag 1
Naturbeskyttelsesområder

 

 

 

Ansvarsarter - fauna

Birkemus
Skovmår
Engryle
Dværgterne
Natravn
Vendehals
Gul vipstjert
Stor tornskade
Snog
Hugorm
Stor vandsalamander
Løgfrø
Strandtudse

Ansvarsarter - flora 

Cypres-ulvefod
Purpur-gøgeurt
Plettet gøgeurt
Hvid næbfrø
Tvebo star
Dynd-star
Opret kobjælde
Vår-kobjælde
Engblomme
Vibefedt
Guldblomme

Perlemorsommerfugl

Faktaboks

pdf Definition af områdeudpegninger

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed