Du er her: Forside Det åbne land Natur Redegørelse - Natur

Redegørelse - Natur

I den forløbne planperiode har kommunen gennemført en række tiltag til opfyldelse af målene i den tidligere kommuneplan, samtidig med at vedtagelsen af en egentlig naturpolitik i 2011 har sat en række nye mål. Nogle af de vigtigste nye tiltag i planperioden er:

Naturpleje

Kommunen har i perioden gennemført et intensivt indsatsprogram for 43 meget vigtige, højt målsatte naturlokaliteter (enge, overdrev mv.), som ikke er statsejede og ikke ligger i Natura 2000. Der er gennemført en overvågning af områderne, en lang række lodsejere er kontaktet, og der er iværksat afgræsning og anden naturpleje på en række lokaliteter – i alt ca. 60 ha værdifuld natur.

Sideløbende hermed er der gennemført en lang række naturplejetiltag på andre naturlokaliteter i form af afgræsning, slåning af heder, nedskæring af pil og enebær mv.

Der er desuden anlagt op imod 100 nye vandhuller for særligt værdifulde paddebestande samt gennemført en række andre naturplejetiltag på fredede områder, natura 2000-områder mv.

Udvikling af skovene

Kommunen har arbejdet videre med konverteringen af sine skove (i alt ca. 1500 ha) til driftsformer, der er mere gunstige for dyr og planter samt friluftslivet. Der er stadig store arealer med ensartede beplantninger af nåletræer som skal konverteres til løvtræer.

Naturgenopretning

I en af de spredningskorridorer, som kommuneplanen udpeger, er der gennemført en større naturgenopretningsprojekt med våde enge og genslyngning af Råsted Lilleå. Kommunen arbejder på at gennemføre endnu et vådengeprojekt i samme spredningskorridor, hvorved der vil være skabt bedre spredningsveje mellem engene ved Nissum Fjord og Storå- / Lilleådalen.

Gennem nedlæggelse og ombygninger af en række dambrug er der i de seneste år skabt fri passage for laksen til store stræk af Råsted Lilleå, Gryde Å og Ellebæk. Passageproblemerne ved Vandkraftværket i Holstebro er endnu ikke løst, men der er udarbejdet et forprojekt.

Naturpolitik 2011

Byrådet har i september 2011 vedtaget en samlet naturpolitik for kommunen. Med politikkens vedtagelse ligger en række nye, politisk vedtagne mål for hvad man fremadrettet vil opnå med naturarbejdet.

Fokus i naturpolitikken ligger på den biologiske mangfoldighed samt friluftslivet. Naturpolitikken omfatter såvel den ’våde’ som den ’tørre’ natur, og et afsnit er viet de store skovområder, hvor kommunen er lodsejer. Til grund for naturpolitikken ligger en større analyse af værdierne og problemerne i kommunens natur, samt kommunens handlemuligheder.

De vigtigste af de nye mål, som naturpolitikken udstikker, er optaget som mål i Kommuneplan 2013, og en meget kortfattet beskrivelse af politikkens gennemførelse er for den ’tørre’ naturs vedkommende beskrevet ovenfor i afsnittet ’handling’.

Naturplanlægning

Kommuneplan 2013 rummer ligesom den tidligere kommuneplan en planlægning for naturkvaliteten – se kortbilaget. Områder beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3 samt egekrat og enkelte andre naturskove er målsat A, B eller C, og herudover er der udpeget spredningskorridorer og potentielle områder for ny natur.

Der er i forbindelse med Kommuneplan 2013 sket en vis revision af de målsatte naturområder i takt med at kommunen har udvidet sit kendskab til naturværdierne. Nogle områder har nu opnået en højere målsætning, mens andre har fået en lavere. Samtidig er der sket en meget begrænset revision af spredningskorridorer og potentielle områder for ny natur.

Arbejdet med at sikre opfyldelse af målsætningen i de højst målsatte naturområder er beskrevet ovenfor.

Natura 2000 - områder

Kommunen rummer i alt 9 Internationale Naturbeskyttelsesområder, også kaldet Natura 2000-områder. For hvert af disse områder har byrådet i december 2012 vedtaget en handleplan. Handleplanerne er skrevet på baggrund af de statslige Natura 2000-planer.

I perioden 2013-15 vil kommunen arbejde for at realisere den indsats, som er beskrevet i handleplanerne. Arbejdet vil hovedsagelig bestå i naturpleje som afgræsning og rydning af tilgroede områder, men der skal også arbejdes med forbedret hydrologi mv. Projekterne vil i alt væsentligt foregå indenfor Natura 2000-afgrænsningen.

Natura 2000-planlægningen er en bindende forudsætning for den øvrige kommunale planlægning. Der vurderes ikke at være konflikter imellem indsatsen ifølge handleplanerne og kommuneplanens øvrige mål og retningslinier.

Herudover tager kommunen de fornødne hensyn til de Internationale Naturbeskyttelsesområder i forbindelse med sagsbehandling af en lang række sager samt ved lokalplanlægning mv. Endelig arbejder kommunen i de samme sager typisk også med de strengt beskyttede arter jf. EU’s habitatdirektiv – de såkaldte bilag IV arter.

Samarbejde med borgerne

I sit arbejde for bevarelse af den biologiske mangfoldighed lægger kommunen stor vægt på et positivt samarbejde med kommunens borgere. Det gælder lodsejere til vigtige naturlokaliteter, ejere af kreaturer, heste eller får, der kan bruges til afgræsning i naturen, samt alle andre borgere med viden om og interesse for naturen. Dette netværk af ressourcepersoner udbygges til stadighed. Samarbejdet med de grønne organisationer, som det blandt andet sker i kommunens Grønne Råd, er tilsvarende vigtigt for kommunen.

Kommunen lægger stor vægt på, at naturområderne er tilgængelige for borgerne, og at naturværdierne formidles. Herved skabes den følelse af ejerskab i befolkningen, som på sigt er en afgørende forudsætning for bevaringsarbejdet.

Kort
Naturbeskyttelsesområder

 

 

Strandtudse

Plettet Gøgeurt

Trævlekrone

Adgang til naturen

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed