Råstoffer

Mål

  • At sikre råstofbranchen de nødvendige rammer for indvinding. 
  • At indvindingen og udnyttelsen af råstofferne foregår med optimalt hensyn til ressourcer og miljø.
  • At sikre, at de grundvandsmæssige ressourcer bedst muligt beskyttes i forbindelse med efterbehandling af råstofgrave.

Handling

Ved ændret arealanvendelse, byggeri og anlægsarbejder m.v. i råstofgraveområder kan kommunen stille krav om, at eventuelle råstofforekomster skal indvindes og nyttiggøres forinden.

I samarbejdet med Regionen vil kommunen sikre at råstofindvindingen planlægges og administreres gennem afvejning af ressourceøkonomiske, planlægningsmæssige samt miljø- og naturmæssige interesser.

I tilladelser til råstofindvinding lægges vægt på, at der indarbejdes vilkår under hensyntagen til eksisterende bebyggelse, infrastruktur, grundvandsbeskyttelse og beskyttede områder i henhold til naturbeskyttelseslove.

Ved efterbehandling af råstofgrave lægges vægt på, at der i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), i indvindingsoplande for almene vandforsyninger og i øvrige følsomme områder efterbehandles til naturformål. Der kan efter en konkret vurdering stilles vilkår om ingen gødskning, gælder både husdyr- og kunstgødning, eller brug af sprøjtemidler/pesticider indenfor disse områder. Der gives ikke tilladelse til indvinding af råstoffer indenfor 300 m zonen for indvindingsboringer til almene vandforsyninger.

For landbrugsarealer på tidligere gravede råstofområder, hvor der i tilladelsen ikke er stillet vilkår til beskyttelse af grundvandet, vil Holstebro Kommune arbejde for, at de berørte vandforsyninger søger at beskytte drikkevandsressourcen gennem frivillige aftaler eller imod erstatning.

Efter endt indvinding er det Holstebro Kommunes hensigt at områder med drikkevandinteresser og naturinteresser udlægges til natur og/eller rekreative arealer. Kommunen arbejde for, at dele af råstofgravene bevares som spredningskorridorer for sjældne arter. Det kan bl.a. ske ved at lade en del af graveskråningerne stå tilbage.

Råstofgraveområderne er udlagt til skovrejsningsområder, hvilket betyder at områderne kan tilplantes med skov når råstofferne er udnyttet. Det betyder at skovrejsning kan være med til at sikre en beskyttelse af de mest sårbare områder som natur og rekreative skovområder.

Der er indført et generelt forbud mod tilførsel af jord til råstofgrave. Regionsrådet kan dispensere fra dette forbud, under hensyn til grundvandsbeskyttelsen.

Retningslinier

Retningslinjer for råstofindvinding på land er beskrevet i Råstofplan 2012. Råstofplan 2012 er påklaget, men klagen har ikke opsættende virkning for den del, der berører Holstebro Kommune.

Se Råstofplan 2012 for Region Midtjylland her 

Overordnet gælder nedenstående retningslinjer:

  1. Råstofindvinding skal som hovedregel foregå inden for udlagte graveområder. Her kommer gravning forud for anden planlægning.
  2. Indvinding af råstoffer skal foregå på en bæredygtig måde. Når en råstofgrav er åbnet, bør forekomsten i det pågældende areal udnyttes fuldt ud.
  3. Bygningsaffald og andre egnede materialer skal så vidt muligt genbruges som erstatning for naturlige råstoffer.
  4. Grundvandsinteresser i et graveområde skal prioriteres i efterbehandlingsøjemed.  

Redegørelse

Gennem råstofkortlægning indsamles viden om råstoffernes udbredelse. På baggrund af kortlægningen, samfundsmæssige behov og planlægning af råstofindvinding udpeges der råstofgraveområder og råstofinteresseområder. Regionen er ansvarlig for kortlægningen af råstoffer og udpeger råstofgraveområder og råstofinteresseområder. Holstebro Kommune er i sin administration af råstofloven bundet af Råstofplan 2012 udarbejdet af Region Midtjylland.

Indenfor de af Regionen udpegede graveområder kan kommunen give tilladelse til råstofindvinding indtil 1. juli 2014, hvorefter opgaven overgår til Regionerne. Der kan ske mindre justeringer af de udlagte graveområders afgrænsning i forbindelse med meddelelse om råstoftilladelser. Det vil fx være ved hensyntagen til særlige beskyttelsesinteresser som fortidsminder, beskyttede naturtyper og landskab, og hvor råstofgravning udgør en risiko for forurening af grundvandsressourcen.

Interesseområder kan anses som en reservation af arealer, hvor videre undersøgelser skal fastlægge, om områderne fremadrettet skal udlægges til graveområder. Indenfor interesseområderne kan kommunen således ikke umiddelbart give tilladelse til råstofindvinding. Søges der om indvinding indenfor et interesseområde, vil Regionsrådet skulle udtale sig af hensyn til råstofplan og jordforureningsinteresser.

I Holstebro Kommune er der i Råstofplan 2012 udlagt 5 graveområder:

Område Materiale Areal (ha) Skønnet restressource (mill m3) Bemærkninger
Herrup    Sand, grus og sten  809 10  
Skave Sand, grus og sten 281 5  
Hasselholt  Ler 179 2,5  
Aulum  Sand, grus og sten 52 4,0 Strækker sig ind i Herning Kommune
Svenstrup Sand, grus og sten  85 1 Strækker sig ind i Herning Kommune

Tabel 1. Graveområder i Holstebro Kommuner (data fra Råstofplan 2012)


Når der graves efter råstoffer, foretages der samtidig et væsentligt indgreb i landskabet og som al anden industri, kan indvinding af råstoffer ligeledes medføre en uhensigtsmæssig påvirkning af natur- og miljø. Holstebro Kommune er som myndighed efter råstofloven forpligtet til at planlægge og administrere på en måde, der sikrer en bæredygtig udnyttelse af råstoffer på land efter en samlet interesseafvejning og efter en vurdering af de samfundsmæssige hensyn.

Graveområderne ved Herrup, Skave og Svenstrup ligger helt eller delvist i område med særlige drikkevandsinteresser, indvindingsopland til almen vandforsyning, nitratfølsomt indvindingsopland og/eller indsatsområde m.h.t. nitrat. Ved efterbehandling i disse områder er det Holstebro Kommunes hensigt, at områderne så vidt muligt udlægges til naturformål. Efter en konkret vurdering af områderne som nuværende og fremtidig drikkevandsforsyningsområde skal der stilles vilkår om ingen gødskning, gælder både husdyr- og kunstgødning, eller brug af sprøjtemidler/pesticider indenfor disse områder.

 

 

 

 

 

 

Råstofområder

 

 

 

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed