Skovrejsning

Mål

 • 25 % af Kommunes areal skal være tilplantet med enten privat eller offentlig skov i perioden frem til 2080.
 • Offentlig bynære skovrejsninger skal søges fremmet - lette borgernes adgang til skoven.
 • Indenfor 1 km fra alle kommunens bysamfund skal der skabes adgang til skov hvor alle har adgang.
 • Nuværende skovområder skal udvides for at skabe stabile og sunde skovøkosystemer.
 • Skovrejsningen skal være med til at forøge den biologiske mangfoldighed.
 • Skovrejsning skal anvendes til beskyttelse af grundvandet og overfladevand.

Handling

Der arbejdes på at fremme den bynære skovrejsning, dels ved etablering af selvstændige bynære skove indenfor en kilometer fra bykernen, dels ved at integrerer skovrejsning i overordnede friarealer når der planlægges for nye udbygningsområder. Friarealerne skal ligeledes være med til at skabe bedre adgang til de bynære skovområder.

De positive skovrejsningsudpegninger skal gerne bidrage til at private lodsejere finder interesse for at rejse skov, baseret på de bedre tilskudsmuligheder for skovrejsning som tilbydes af staten i positiv områderne.

Skovrejsning for kommunale midler kan være et værktøj på udvalgte områder, gennem jordopkøb og tilplantning.

Skovrejsning i offentligt samarbejde mellem Staten og Kommunen kan også være et værktøj til at fremme målsætningen.

Endelig kan skovrejsning i et privat-kommunalt partnerskab også være et værktøj til at fremme målsætningen.

 

Retningslinier

 1. Der er udpeget skovrejsningsområder og områder, hvor skovrejsning er uønsket, se kortbilag 1.
 2. I de områder hvor skovrejsningområder, råstofgraveområder og råstofinteresseområder er sammenfaldende skal råstofferne udnyttes inden skovrejsning tillades.
 3. Der vil i særlige tilfælde kunne meddeles tilladelse til tilplantning, hvor skovrejsning er uønsket, hvis tilplantningen ikke sløre værdifulde landskabstræk og
 • området ikke er Ramsarområde, EF-Fuglebeskyttelsesområde eller EF- Habitatområde,
 • eventuelle råstoffer i råstofgraveområder og råstofinteresseområder er udnyttede,
 •  tilplantningen ikke er placeret nærmere end 2 km vest for et eksisterende eller udpegede vindmølleområde.

Redegørelse

Redegørelse - Skovrejsning se den her

 

 

 

Kort
Skovrejsningsområder og skovrejsning uønsket

 

Egekrat

KONTAKT

Holstebro Kommune Rådhuset Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Telefon: 9611 7500
Email: kommunen@holstebro.dk

SAMFUND & BYDELE

Holstebro
Vinderup
Ulfborg
Lokalcentre
Landsbyer

DET ÅBNE LAND

Natur
Landskab
Kulturmiljø
Jordbrug
Vindmøller

SERVICE

Kultur & Fritid
Børn & UNge
Arbejdsmarked
Social & Sundhed